Toevaltegenspoed of- mijn schuld! totale bevolking geneigd is geweest om hun .leven voor een zoogenaamd ideaal op te offeren, terwijl de overige 99 pet. kalmpjes hunne siesta's hebben genoten en zich te ruste hebben gelegd zonder door droomen van een gekruisigde vrijheid gekweld te worden. Men kan er altijd op rekenen, dat Duitschland iedere gelegenheid zal aangrij pen om te bewijzen, hoe weinig het van de Amerikaansche toestanden begrijpt. Een bericht uit Berlijn zegt, dat het bericht omtrent een oorlog tusschen Ver- eenigde Staten en Mexico daar met groote voldoening is ontvangen, omdat men er vast van overtuigd is, dat zulk een oorlog den uitvoer van munitie naar de geallieer den zal belemmeren. Daarin vergist Duitsch land zich. De uitvoer van munitie zal voortgezet worden,onverschillig of er wel of niet oorlog met Mexico komt. Er is munitie genoeg voor Europa en voor Mexico en de geallieerden zullen den strijd niet behoeven te staken omdat de aanvoer van munitie uit Amerika ophoudt, c Dinsdagavond hadden op den Potsdamer Platz te Berlijn ongeregeldheden plaats als protest tegen de arrestatie van dr. Lieb- knecht, den dapperen Duitschen sociaal- demokraat, die als eenling indertijd in'den Rijksdag den moed had ronduit voor zijn overtuiging uit te komen. Gelijk men weet, werd hij gearresteerd toen hij in uniform hij was onder de wapenen geroepen deelnam aan betoogingen tegen de duurte en aan het propageeren van het volgende manifest«De geheele wereld, de zoo hooggeroemde Europeesche beschafing stor ten tot puin ineen in de anarchie, welke de wereldoorlog heeft ontketend. En in wiens belang Tot welk doel al deze afschuwelijkheden en ruwe geweld daden Opdat de groot-grondbezitters van Oost-Pruisen en de kapitalistische specu lanten hunne zakken kunnen vullen door de exploitatie van nieuwe landen, opdat de groot-industrieelen van Duitschland, de legerleveranciers den gouden oogst naar hunne schuren kunnen sleepen, dien zij raapten op de met lijken bezaaide velden. Opdat de beursmakelaars hun walgelij ke zaken kunnen afhandelen. Opdat het militarisme, de monarchie, de duisterste reactie een onaantastbare macht mogen verkrijgen en een volstrekt oppergezag kunnen erlangen. Niets voorspelt het einde van dit bloed- festijn, dat integendeel steeds grooteren omvang verkrijgt. Zal wellicht morgen het vol keren bloed bad nieuwe landen treffen, nieuwe werelddeelen Arbeiders, makkers, en gij, vrouwen uit het volk, laat dit tweede oorlogs-Meifeest niet voorbijgaan, zonder het te kenmerken als een protestbetooging tegen den impe- rialistischen massa-moord. Door het Kommandanturgericht werd over hem vonnis geveld, luidendetwee jaar, zes maanden en drie dagen tucht huisstraf en verwijdering uit het leger we gens poging tot krijgsverraad, insubordina tie en verzet tegen de staatsmacht. Het met reden omkleede vonnis werd na de heropening der openbare zitting tegen vier uur bekend gemaakt. Bij het bepalen der straf ging men van het standpunt uit, dat Liebknecht niet uit eerlooze beginselen ge handeld heeft, maar dat politiek fanatisme de drijfveer tot zijn misslag is geweest. Op dezen grond werd de lichtste straf toe gekend en werden hem de burger- en eererechten niet ontnomen. Het staat Liebknecht vrij tegen dit von nis in hooger beroep te gaan. Prins Heinrich van Beieren gewond. Prins Heinrich van Beieren is op het oorlogstooneel gewond. De prins is aan het hoofd en aan de linkerhand getroffen. Zijn toestand geeft geenerlei reden tot bezorgd heid. PLAATSELIJK NIEUWS. Voor Dames- en Kinderkleeding de Firma Taverne De Meere, Hinthamer straat 69, 's Hertogenbosch, het beste adres voor deze omstreken. Deze zaak is ook des Zondags van 10 tot 1 uur geopend. HEUSDEN, De heer G. A. D. van Andel, candidaat Indisch-Ambtenaar, slaagde gisteren te Leiden voor het voorbereidend examen van den N. Ind. Administratieven dienst. AALBURG. Onze vroegere dorps genoot J. Mans, kommies bij de Rijksbe lastingen te Maasheeze, slaagde op het laatst gehouden examen te Arnhem voor kommies der tweede klasse. AALST. Een inwoner alhier verkocht dezer dagen zijne woning voor ruim f 100. 't Was het doel van hem eens goeden sier te maken met deze som. Ook heeft hij zich reeds in eene auto in deze gemeente vertoond. Of hij lang van zijn geld zal profiteeren mogen we betwijfelen. BENEDEN-LANGSTRAAT. De oude aardappelen kunnen weldra als afge daan worden beschouwd. Zij waren op het laatst zeer duur en schaars. De nieuwe worden reeds in ruime mate uit het Land van Altena aangevoerd en worden verkocht k 35 en 40 cents per vijfkop. In de vroege soorten komt de krulziekte aardig voor. De.vele regens zijn niet be vorderlijk voor dit gewas. De aardbeien geven tengevolge van het slechte weder een slechten pluk. Men ver koopt ze aan 15 cent per pond. Zwarte bessen, waarvan de pluk weldra aanvangt, worden gekocht aan 25 ét 27 cent per K.G. GENDEREN. Ter voorziening in de behoefte aan levensmiddelen zijn deze week alhier aangevoerd 20 balen Regeeringsrijst voor de gemeenten Genderen, Drongelen en Meeuwen. De verkoopprijs is gesteld op 10 cents per pond, zoodat ze velen welkom zal zijn. 't Is natuurlijk ten streng ste verboden deze rijst, die voor de men- schen goedkoop verkrijgbaar wordt gesteld, voor ander dan menschelijk gebruik te bezigen. HERFT. De landbouwers treffen het al zeer ongelukkig met het hooigras. Hooge prijzen zijn besteed en thans verliest het gemaaide gras eiken dag aan waarde. Moge er spoedig een meer vastere weer gesteldheid intreden. De handboogschutterij «Ons Genoe gen* behaalde op het concours te Drunen den eersten prijs. Donderdag ontstond bij L. v. d. G. een begin van brand, hetwelk gelukkig tijdig werd ontdekt en uitgemaakt kon worden. KAATSHEUVEL. Deze week wer den bij verschillende personen aan den Loonschendijk chalotten en sla* ontvreemd. NIEUWENDIJK. Door de onder- afdeeling V. P. N. alhier, zijn Dinsdag 2100 eieren naar Rotterdam gezonden. De prijzen waren 6 tot Ql/3 cent per stuk. RIJSWIJK. Toen de melkrijder A. J. Smits Maandagnacht op weg was om melk op te halen schrok een van zijn voor de melkwagen gespannen hitten, met het gevolg, dat alles in de sloot terecht kwam. Aangezien niet tijdig hulp aanwezig was, is een der hitten verdronken. SPRANG. Onze vroegere dorpsge- noote, mej. A. de Jong, behaalde aan de stichting »Wolfheze« haar verpleegsters diploma. Den milicien S. had het ongeluk bij het voetbalspel zoodanig op zijn knie te vallen, dat hij onmiddellijk geneeskundige hulp moest inroepen. Genoemde zal voor herstel een tijd rust moeten houden. VEEN. Naar men verneemt is de heer W. Swarts, gepensioneerd O. I. mi litair te Nieuwa-Schans (Gr.), als no. 1 op de voordracht geplaatst voor gemeente veldwachter alhier. Enkele militairen, gedetacheerd in Andel, gaven Maandagavond in de muziek zaal van den heer J. eene uitvoering. Het opgekomen publiek heeft zich dezen avond goed kunnen amuseeren. Vooral, de laatste voordrachten vonden veel bijval, 't Is jam mer dat niet meer publiciteit aan hunne voornemens was gegeven, zij zouden zeker een talrijker publiek hebben gelokt. WIJK. Door het voorloopig bestuur der op te richten vereeniging van water schapsambtenaren in de provincie Noord- Brabant zijn Statuten ontworpen, welke aan alle waterschapsambtenaren zullen wor den toegezonden met een oproeping tot het bywonen eener vergadering in de maand Juli. In deze vergadering zal een definitief bestuur worden gekozen en meerdere za ken behandeld. Het kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente is vastgesteld op een bedrag van f3300 over 193 aan slagen. Voor de vacante betrekking van on derwijzer aan de openbare school alhier hebben zich tot heden twee sollicitanten aangemeld. Een paardenkoopman uit Tilburg kwam dezer dagen alhier bij den paar denkoopman v. D. aan, om den volgenden morgen met een prachtige ponny naar de markt te gaan. Hij wilde ook hier het beestje wel eens «tuigen*, om eens te laten zien. hoe vlug hij loopen kon. Plot seling' moest de ponny in woesten draf stoppen, schoof enkele meters met de knieën over den grond, welke geheel ver wond werdenook een been werd zoo danig beschadigd dat hij het wel niet meer gebruiken zal. Nader vernemen we dat hij voor de slachtbank bestemd zal wor den. Een groote schadepost vooral nu de paarden zoo hoog in prijs zijn. ZALTBOMMEL. Op de Dinsdag ge houden weekmarkt werden de volgende prijzen besteed: Tarwe f44.25 éi f16. per H.L.Garst en Haver niet aangebo den. Boter 0.80 per l/3 K G. Eieren fl.80 f2.per 26 stuks; Biggen f8.50 ét f 16.50. Aangevoerd 122 stuks. ZUILICHEM. In de Maandagavond gehouden vergadering van manslidmaten der Ned. Herv. gemeente alhier zyn op het tweetal voor een predikant, dat door de hoorderscommissie moet gehoord worden, geplaatstds. P. Kuijlman te Lunteren en ds. Ewoldt te Aalburg. «Wij zijn ten opzichte van het leven als de touristen in de landkroegen waar men zijn eigen eten meebrengt. Alles wat ons genot en onze wanhoop uitmaakt, dragen wij met ons mee, ontleenen wij aan ons zeiven. «Deze woorden van een groot filo soof kwamen mij in de gedachten bij ge legenheid van een woordentwist. Ik hield vol dat voor de meerderheid de gezondheids toestand zoo was als men zich dien maakte. Met een schijn van waarheid, riep mijn tegenpartij uit: «Gekheid! De gezondheid is een loterij. Zie eens dien man die er uitziet als volmaakt gezondhij is een tram binnen gegaan waar griep was en hij heeft ze gekregen. Die ander die hier of daar een glas water heeft gedronken waarin typhusbacillen waren, bibbert van avond van de koorts. Nog een ander is onder de zelfde omstandigheid tuberculeus ge worden.* Gelooft toch niet dat, indien de ziekte u overvalt, dit door toeval of door tegen spoed gebeurt. Neen, in het algemeen betaalt gij zoo uwe zonden tegen de hygiëne en uw onoplettendheid, uw onverschillig heid tegenover uzelf. Het is maar al te waar dat de ziekte de zwakken aantast, hen die in een toestand van ziekelijke ont vankelijkheid verkeeren, hen die gewillig de deur voor het kwaad hebben opengezet. Ziedaar de waarheid. Er zijn dagen dat gij niet ziek zijt, dat gij moeilijk zoudt kunnen zeggen hieraan of daaraan te lijden, maar dat gij heel goed voelt dat het niet goed gaat, dat gij niet zijt zooals gij wezen moet. Gij hebt geen eetlust, de minste inspanning vermoeit u, uw geest is lui, gij eet met lange tan den, gij hebt slecht geslapen en gij zijt meer vermoeid dan gij den vorigen avond bij het naar bed gaan waart. Past op, de dagen dat gij u in dien toestand ge voelt, zijn slechte dagen. Gaat dan de booze microbe voorbij, dan zet hij zich bij u vast, daar hij in uw lichaam verwoestingen kan aanrichten en niets er gereed is om hem dit te beletten. En dat zal uw schuld zyn Er zijn herstellende geneesmiddelen uit gevonden ter bestrijding van dien toestand van machteloosheid, waarin het lichaam de noodige veerkracht mist om zich te ver dedigen. f Gij kent zeker van naam een der meest verspreidde, de Pink Pillen. Twee of drie Pink Pillen daags zijn vol doende om de zwakheid te bestrijden, de werking van alle organen te versterken, het bloed te herstellen en te verwarmen. Op de moedeloosheid volgt heel spoedig een groot gevoel van welzijn van kracht, van weerstand. Van dat oogenblik af, kunnen de microben niets meer uitrichten. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar éi f 1.75 per doos, en f9 per zes doozen, bij het Hoofddepót der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam; voor Heusden en Omstreken bij G. Malingré, Drogist te Heusden, de firma P. J. van Gils, Apotheek te Waalwijk, en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. Raadsvergadering gehouden te Sprang den 29 Juni 1916. Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering en goed keuring der gelezen notulen, deelt de Voor zitter mede dat de in de vorige vergadering genomen besluiten door heeren Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd. De rekening van het Burgerlijk Arm bestuur over 1915 wordt goedgekeurd in ontvangst op f 2234,20, in uitgaaf op f 1556,43V2, dus met een batig slot van f 677,76%. De staat van oninbare posten over 1915 wordt met algemeene stemmen vastgesteld op een oninbaar bedrag van f21,13. Hierna wordt overgegaan tot benoeming van een onderwijzeres (vacature Van den Bolck). Op de voordracht komen voor: mej. G. Vermeulen te Culemborg, mej. M. C. Brandes te Meliskerke en mej. E. Koning te Dordrecht. Benoemd wordt met 6 stem men mej. G. Vermeulen te Culemborg. Mej. Brandes verkreeg 1 stem. Na de gebruikelijke rondvraag wordt de vergadering gesloten. BINNENLAND. Prins Hendrik te Rotterdam. Z. K. H. Prins Hendrik heeft heden te Rotterdam als voorzitter van het Neder- landsche Roode Kruis een bezoek gebracht aan de Rotterdamsehe comité's, ten einde aan deze een blijk van belangstelling te geven door het uitreiken van eenige krui sen en medailles van verdiensten van het Ned. Roode Kruis. De Prins lunchte nog met eenige genoo- digden bij den burgemeester, mr. Zimmer- mann, bezichtigde den stadhuisbouw en woonde een concert bij van het stedelijk orkest in de officierssocieteit. o Geen verkiezingen in 1917 Het «Hbl.c vernam, dat onder de poli tieke partijen het voornemen bestaaL 't daarheen te leiden, dat er in 4917, voor zooveel het van die partijen afhangt, feite lijk geen periodieke Kamerverkiezingen zul len worden gehouden, omdat er dan toch, althans wanneer de Grondwetsherziening haar beslag krijgt, verkiezingen moeten volgen na de ontbinding. Met het oog daarop zou men, om dubbele moeite en kosten te sparen, bij de periodieke ver kiezingen elkanders candidaten niet willen bestrijden. De onderhandelingen tusschen de partijbesturen zouden reeds gaande zijn. De Haagsche redacteur van het blad bevestigt dit bericht in hoofdzaak, althans in dien zin, dat onder eenige politieke par tijen ernstig over zulk een overeenkomst wordt gedacht. Hij betwijfelt echter of zaak reeds in het stadium van officieeie onderhandeling is. —o Ernstige vechtpartij. Dezer dagen ontstond in de Rapenburger straat te Amsterdam, ten gevolge van een sedert eenige dagen heerschend meenings- verschil met de buren van de familie Flesch in» de Rapenburgerstraat 41, een ernstige vechtpartij. Hierbij werd de 70-jarige Hijman Flesch, die trachtte zijn zoon van deze vechtpartij terug te houden, zoodanig met een mes in de rechterkaak en de borst gestoken, dat hij in levensgevaarlijken toestand in het Isr. Ziekenhuis moest wor den "opgenomen. De vermoedelijke dader werd aangehou den. o Smokkelaars gearresteerd. Door de kommiezen zijn Maandagnacht onder Gendringen 26 koeien aangehouden. Tien smokkelaars werden gearresteerd. o Aardappelen naar Engeland. De «Times* schrijft, dat in Engeland in het laatst van deze week tenzij er verandering in den toestand komt 3 stuivers per pond voor aardappelen betaald zal moeten worden, terwijl de nieuwe aard appels wel 4 stuivers zullen kosten. Het blad wijst er op, dat deze prijs het drie voudige is van de gewone prijzen en dringt er op aan, maatregelen te treffen om on middellijk den Ned'erlandschen oogst, welke zal mogen worden uitgevoerd, voor Enge land te verwerven als eenige uitweg uit de moeilijkheid. Visschers vaar tuig opgebracht. Van de gisteren te Vlissingen binnen komende mailboot is waargenomen, dat een visschersvaartuig door een Duitsche torpedoboot werd opgebracht. Vermoede lijk is het een Belgisch vaartuig uit Bres- kens of Zierikzee. o De «Waalstroom* gezonken. Het stoomschip «Noordwijk* passeerde het vuurschip de Gabbert en seinde draad loos, dat het op grooten afstand het stoom schip «Waalstroom* zag met het voor schip getroffen en gezonken. De bemanning is door torpedobooten gered. Een der opvarenden werd gewond. Het stoomschip «Moerdijk* passeerde tegelijkertijd. De «Waalstroom*, van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, groot 1421 ton bruto en 869 ton netto, was in 1913 gebouwd. Het stoomschip was 24 dezer van Swansea naar Amster dam vertrokken. o Relletjes te Rotterdam. Deze week werd op den Goudschen weg weer een vrij rumoerige vergadering van het revolutionnair-socialistisch comité gehou den, waar weder relletjes plaats hadden. De voorzitter Bouman die verzocht was door te loopen en een agent van politie een slag in het gezicht gaf, werd gearres teerd. Mede werd nog een juffrouw gearres- teerd die in het bezit van een gummistok bleek te zijn. Prins Hendrik en de dieren. De »Ned.« vertelt het volgende: Dinsdagmorgen werden een aantal wan delaars in het Haagsche Bosch verrast door -« het zien van een heer, die daar wandelde vergezeld van een hert, en hun ver rassing werd nog grooter, toen zij in den heer den prins der Nederlanden herken den, die zich van het Huis ten Bosch naar het gebouw van het Roode Kruis liet ver gezellen van dit aardige, blijkbaar zeer aan hem gehechte dier. Het hert liep niet alleen mede tot aan het gebouw op de princessegracht, maar besteeg na den Prins de trappen en be zorgde aan het personeel de allergrootste verbazing, toen het achter zijn meester de bureaux binnenkwam. Een paleisbediende, die per fiets gevolgd was, bracht het dier naar den tuin van het Huis ten Bosch terug. Uitvoer vroege aardappelen. De minister van Landbouw heeft be paald, dat aan exporteurs van vroege aard appelen, ingeschreven bij de Vereeniging Groenten Centrale, van heden af vergun ningen tot uitvoer van bepaalde partijen vroege aardappelen, voldoende aan nader te stellen voorwaarden, zullen worden af gegeven. De uitvoer zal uitsluitend wor den toegestaan van Schotsche muizen en van de in Friesland geteelde eerstelingen, alle boven een zeefmaat van 40 mM., en voorts van alle andere soorten van muizen boven een zeefmaat van 35 mM. Verguuning tot uitvoer zal uitsluitend worden gegeven voor partijen vroege aard appelen, die op een veiling eener bij de Vereeniging Groenten Centrale ingeschre ven veilingsvereeniging zijn aangevoerd en geveild. De voorwaarden houden onder meer in, dat de veilingsvereeniging er zorg voor draagt, dat van elke te veilen partij vroege aardappelen van de sub II bedoelde soort en grootte een voor het binnenland zal worden geveild. Voor de week, eindi gende 1 Juli, wordt dit percentage vast gesteld op 50 pet. Het »Hbl.« meldt nog Aardappelen beneden een zekere grootte -j zullen in geen geval ten uitvoer worden toegelaten. Door van de grootere soorten voor de helft uitvoerconsent te verleenen, echter alleen voor die aardappelen, welke op de groote veilingen worden aangevoerd, hoopt men een streep te halen door de rekening van hen die, met het oog op den export, de nog niet gerooide aardappelen reeds opkochten. Wanneer mocht blijken, dat ten gevolge van den beperkten uitvoer de marktprijs voor het binnenlandsch verbruik stijgt, zal de grens onmiddellijk weder worden ge sloten. —o Groenten. De minister van Landbouw heeft bepaald, dat aan exporteurs van groenten, inge schreven bij de vereeniging Groentencen- trale, gelegenheid zal worden gegeven, van heden af voor bepaalde partijen eerste en tweede soort bloemkool, eerste en tweede soort doperwten, alsmede van bosjes peen en peulen uitvoerconsenten te verkrijgen. Zoodanig consent zal uitsluitend worden afgegeven voor partijen groenten, die op een groentenveiliug eener bij de vereeni ging Groentencentrale ingeschreven veilings vereeniging zijn aangevoerd en geveild. o Suiker. Op uitnoodiging van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zal door den Burgemeester voorwaardelijk in bezit worden genomen op den voet van art. 76b juncto c der Onteigeningswet, alle suiker aanwezig bij fabrieken van suikerhoudende goederen, bij grossiers en bij winkeliers die als grossiers optreden. Aan de houders van deze voorwaarden zal de beschikking over hun voorraden weder worden gegeven wanneer zij zich tegénoveri den Burgemeester bereid ver klaren lo. indien zij industrieelen zijn, van de suiker niet meer te verwerken dan voor hun regelmatig verbruik noodig is en met hun regelmatige aflevering door te gaan; 2o. indien zij grossiers zijn, door te gaan met hun regelmatige aflevering 3o. indien zij industrieel of grossier zijn, van hun verbruik en hun aflevering weke lijks mededeeling te doen aan de Commissie van Advies inzake de suiker, adres Vijgen dam 2, Amsterdam. Het licht in de bedoeling van den mini ster aan dezen maatregel slechts een voor loopig karakter te geven, om tot eene regel- v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 2