genees krachtige Purolzeep compliment nadeel W. BOUMAN, De Fa. DE HAAN OERLEMANS Notaris VAN GENDT te Heusden, DU inzet en t Notaris VAN GENDT te Heusden, Notaris J. J. m lir Kaaien iet! rijs Zoo lang gij gezond zijt, Het Beste Adres trachten aan te besteden 6 Bericht van Inzet. Openbare Verkooping ftflwi; te Jkmm te verkoopen: Openbare Verkooping Openbare Verkooping Premie Qbligatiën Dienstbode Dagelijks QIJSBERT VOS. J. M. C. PAAP, J. M. C. PAAP, J. M. C. PAAP matige distributie van de aanwezige suiker te geraken. De maatregel is geen uitvloeisel van de vrees, dat er in het land te weinig suiker zou zijn. Integendeel bestaat de overtuiging, dat bij doelmatige distributie de voorraad sui ker in de eerste hand, te zamen met die in de tweede hand, voor een normaal ver bruik voldoende zal zijn. In deze gedachtengang wordt de aan dacht gevestigd op het feit, dat vasthouding van suiker, of ophooping van grooter voor raden dan normaal noodig zijn, ook voor verbruikers volkomen overbodig is en dat bovendien eene dergelijke ophooping voor hen die daartoe overgaan, zeer nadeelige gevolgen zal hebben. De Minister is vast besloten alle vasthouden van suiker tegen te gaan en noodigt mitsdien den Burge meester uit hem van alle gevallen waarin van vasthouding mocht blijken, telegrafisch op de hoogte stellen, opdat onmiddellijk kunne worden ingegrepen. Een paar dagen geleden kwam van 'n landbouwer te Veghel een sinds eenigen tijd door hem vermiste kip het erf opge stapt, vergezeld van niet minder dan vier en twintig kuikens, door haar in het veld ergens uitgebroed. Nog zonderlinger ervaring deed een landbouwer uit Schijndel op. Een sinds drie weken vermiste, ben gestolen of doodge waande kip met een stoet van vijftien kuikens, waaronder drie jonge patrijzen bleken te zijn, kwam te voorschijn. De kip toont zich zeer bezorgd voor het vreemde broedsel en de patrijsjes zijn erg aan haar stiefmoeder gehecht. Voordeelige koeien. Door den ontvanger der registratie te Boxmeer werden Maandag acht in beslag genomen koeien verkocht. Vier van dezen, die samen f 1330 opbrachten, zijn Dinsdag nacht onder Gennep weer aangehouden en en zullen dus binnenkort nog eens ten behoeve van den Staat worden verkocht. Landweer naar huis. De Minister van Oorlog heeft in de Memorie van Antwoord nopens het voorstel tot nadere uitbreiding van den landstorm medegedeeld, dat wellicht omstreeks het einde van dit jaar de landweer geheel naar huis zal zijn gezonden. Ontvluchte krijgsgevangenen. Gisteren zijn te Coevorden twee Servische krijgsgevangenen over de grens gekomen. Zij waren op een kartonfabriek te Emlich- heim werkzaam. Te Melick zijn vier uit Duitsche krijgs gevangenschap ontvluchte Russen over de grens gekomen. o Deze week is in de woning van mevr. Boud, Bezuidenhout 18 te 's-Gravenhage, de inschrijving begonnen, opengesteld door den Urgentieraad voor vrouwen die zich voor arbeid tijdens de mobilisatie ter feite lijke vervanging van in dienst zijnde man nen willen beschikbaar stellen. Een der eersten, van wie bericht tot inschrijving werd ontvangen, was de echtgenoote van den minister van Binnenlandsche Zaken, mevr. Cort van der Linden, die door on verwachte verhindering geen gevolg kon geven aan haar aanvankelijk voornemen om persoonlijk te komen inschrijven. o Uitslag der Staten verkiezingen. Vroeger. Thans. Gelderland 36 R. 26 L. 35 R. 27 L. Noord-Brabant 61 a 3 61 3 Groningen 3 a 42 4 41 Zuid-Holland 48 34 44 38 Overijssel 24 t 23 23 24 Friesland 23 27 20 30 Utrecht ,30 a 11 32 9 a Zeeland *22 20 23 19 Drenthe 0 35 2 33 Limburg 45 0 45 0 Noord-Holland 23 54 a 22 55 a Een zuivere zeep, die huiduitslag verdrijft, bij haarziekten genezing brengt en bij roode of ontstoken hnid der kinderen onschat bare diensten bewijst is Prijs per stuk 60 cent3 stuks fl.70. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogist. Fabrikant A. MIJN- HARDT, Pharm. fabr. ZEIST. PREDIKBEURTEN. 2 Juli. Geref. kerk, A vm. 9.30 u. en nm. 6 u. Ds. v. d. Brink van Dieren. Geref. kerk B, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. leesdienst Chr. Geref. kerk, vm. 9.30 u. en nm. 6 u. leesdienst. Aalburg, vm. 9,30 u.' ds. Ewoldt. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. leesdienst. v. d. Put. Geref. kerk, geen opgaaf. Doeveren, vm. 9,30 u. ds. Bastiaanse. Drongelennm. 2 u. dr. Tjalma uit Veen. Drunen, vm. 10 u, ds. van der Hoff. Eethen, geen dienst. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. Diemer. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. leesdienst. Geref. kerk, vm. 10 u. en nm. 6,30 u. ds. Akkerhuis. Geref. kerk, vm. 9,30 u. ennm. 2,30 u. ds. De Langen tfit Gouda. Uitwijk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. Hermanides. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. leesdienst. 1 Vlijmen, vm. 10 u. ds. Ossewaarde. Waspik, vm. 9,30 u. ds. Louwe Kooy- mans uit Baardwijk.' Woudrichem, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. dr. Gobius du Sart. Ivoor den oorspronkelijken fabri- I kant, doch een voor het koopend publiek, daar dit meestal waardelooze of schadelijke artikelen ontvangt. Eisch daarom in uw belang uitdrukkelijk een koker Mijnhardt's Zenuw-tabletten en Mijnhardt's Hoofdpijn-tabletten. Kantongerecht te Hensden. Uitspraak van 30 Juni 1916. Overtr. LeerplichtwetJ. V. te Almkerk, f5 of 3 d. id. A. B. te Woudrichem f3 of 3 d. Overtr. Militaire Verord. groep Woudri chem P. V. te Andelf 3 of 3 d. Overtr. Motor- en RijwielwetG. C. S. te Nederhemert, J. V. te Wijk, P. M. te Aalburg, ieder f 3 of 3 d. Rijwiel zonder lichtH. M. V. te Herpt, A. J. P. te Luttelherpt, E. T. te Berg ambacht en F. J. P. K. te Heusden, ieder f 3 of 3 d. Trekdier onbeheerdG. K. te Nieuwen dijk en J. de K. te Wijk, ieder f 3 of 3 d. Openb. dronkenschapP. v. d. P. en J. H. v. S.f beide te Dussen, ieder f 5 of 5 d. Straatschenderij C. d. R. te Werkem- dam, 1 m. T. S. met 1 j. proeftijd. Overtr. TrekhondenwetL. C. B. te Gorinchem, 3 x f 3 d. of 3 x 3 d. Visschen met hengel zonder kunstvlieg P. P. te Loon op Zand f2 of 2 w. T. S. en M. v. d. P. te Kaatsheuvel f2 of 2 d. Visschen met zeeltrommelsS. G. te Meeuwen, f3 of 3 d. Te laat in de herbergJ. de W., W. A. de W., J. B. en H. K., allen te Heus den, ieder f 1 of 1 d. Herberg te laat open N. L. R. te Heus den f5 of 5., H. V. te Oudendijk, fl. of 1 d. overwerkt gij u allicht. Overwerk en zorgen leiden tot niets goeds. Niemand kan de natuurwetten ongestraft overtreden. Wij allen hebben rust van onzen geest en ons lichaam, lichaamsoefening in de buitenlucht en acht uren slaap noodig om gezond te blijven. Wij moeten niet te veel eten of drinken. Alleen melk en water kunnen in ruime mate genuttigd worden. Verkeerde gewoonten overladen het bloed met uririezuur-vergiften. De nieren werken als veiligheidskleppen, filtreeren het bloed en verwijderen de vergiften, maar zijn geneigd om te verzwakken bij lang durige inspanning, en zoodra zij falen, voelt gij u dof, vermoeid en zenuwachtig. Uw rug doet pijn, gij verliest aan gewicht, gij krijgt last van hoofdpijn, duizeligheid en urine-stoornissen. Om beterschap te kunnen verkrijgen moet gij vooreerst weder eenvoudige, ver standige gewoonten aannemen. Maar gij dient ook de nieren te hulp te komen. Wat dat betreft kunt gij staat maken op Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Dit geneesmidnel zal u van groot nut blijken om de werkzaamheden der nieren te herstellen en haar te helpen om het overtollig urinezuur en de vloeibare, afge werkte stoffen af te voeren. Foster's Pillen zijn gegarandeerd vrij varr schadelijke be- standdeelen. Zij werken alleen op de nieren en urinewegen. Verkrijgbaar bij alle goede drogisten f 1.75 voor één, of f 10.voor zes doo- zen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen; weigert elke doos, die niet voor zien is van neven staand handelsmerk. Burgerlijke Stand. Wijk, van 2329 Juni 1916. Overleden Teuntje Bouman, 25 j. Megchelina Tameris, 88 j. Johanna Pieter- nella van Wijk, 77 j. Marktberichten Land VÜIl Altana, 30 Juni. Men besteedt thans voorVroege f 6.a f 7.50, Blauwe f 4.00 f4.50, Zeeuwen f4.25 k f4.75 alles per H.L. Wit hooi le kwaliteit f26.è,f27. 2e kwaliteit voor de pers f 15.Af 16. Klaverhooi f 29.f 30.Wit stroo f 19.A f21Geel stroo f 15. - f 16 alles per 500 K.G. Varkens (75 k.g.) 34 A 36 cent, zwaardere varkens 46 A 48 cent per halve K.G. Boter f 0.70 A f0.80 per halve K.G. Eieren fl.50 A fl.70 per 26 stuks. Almkerk, 30 Juni. Boter f0.75. Win kelprijs 0.80 per half k.g. Eieren fl.60 per 26 stuks. Boter der zuivelfabriek f 1.65 per k.g. Dossen, 28 Juni. De prijs der boter was heden vanaf fl.59 tot fl.64. Aanvoer 93 kilo*. Zetting fl.60. Eieren fl.65 de 26 stuks. Kaatsheuvel, Zetting der boter f 1.60 per kilo. Waalwyk, 23 Juni. De prijs der boter was heden f 1.67 tot fl.70 per kilo. Zetting f 1.69. Werkendam. Boter: marktprijs f0.75, winkelprijs f0.80 per halve K.G. Eieren: fl.75 de 26 stuks. ADVERTENTIEN. GETROUWD DINGEMAN SMITS, Burgemeester. en MARIA H. VAN DONGEN. 's-Gravemoer, Raamsdonkdorp, 28 Juni 1916, De Heer en Mevrouw SMITSVAN DONGEN betuigen, mede namens weder- zijdsche familie hunhartelijken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Mevrouw ZAAIJER, Koningsweg 123, 's-Hertogenbosch vraagt tegen Augustus of September een nette goed kunnende koken. voor halve muds-, kwart-, fruit- en waschmanden, is Perzikstraat B.no. 1. WIJK. Vraagt monsters en prijsopgaaf. Beleefd aanbevelend. te bekomen zoolang de voorraad strekt in den kersen boomgaard bij het Kasteel te Meeuwen. te Heusden, zal op ZATERDAG 1 JULI a. s. liet bouwen van in de gemeente HEUSDEN. Bestek en voorwaarden met teekening zijn te hunnen kantore verkrijgbaar tegen f 0.50 per stel. zal op Donderdagen 13 en 27 Juli 1916, telkens nm. 7 uur precies, ten herberge van G. BRANDERHORST te Gen- deren, krachtens rechterlijk bevel, Een perceel weiland in het Rekse- laar onder Genderen, groot 1.02.90 H. A., verhuurd tot 15 Nov. 1916 aan J. Oerle- mans voor f120. Welk onroerend goed toebehoort aan Mej. Wed. W. BRANDERHORST Az.— van Wijk en Mej. M. H. OERLEMANS— v. d. Heuvel en kinderen. Zie biljetten. bericht, dat de onroerende goederen van de erven M. VAN WIJK Lz., te Wijk, bij inzet en hooging zijn gebracht Perc. 1 op f 7350 perc. 2 op f 4650 perc. 3 op f 2200. De toeslag blijft bepaald op Donderdag 6 Juli a s. v.m. 10 uur precies, ten herberge vad Wed. v. D. MAADEN te Wijk. De Notaris W. A. M. KALKMAN te Woudrichem maakt bekend, dat het te zijnen overstaan geveilde Woon- en Win kelhuis, met Werkplaats en Erf te Heusden, in bod staat op f1325. De toeslag blijft bepaald op Donderdag 6 Juli 1916, des voormiddags om 10 uur, in het koffiehuis »Het Wapen van Amsterdam te Heusden. ten overstaan van den te Werkendam gevestigden Notaris bij inzet op Donderdag 13 Juli 1916, bij afslag op Donderdag 20 Juli 1916, telkens des namiddags half drie in café Weduwe D. L. VAN DER WIEL aan den Sasdijk onder deWerken, ten verzoeke van Mej. A. LAMMERS, van een perceel bouwland in den deWerkenschen polder aan den Vliet onder deWerken, kadastraal aldaar bekend sectie A nos. 419 en 420, samen groot 1.47.80 H.A. Tot Kerstmis 1916 in huur bij Jan voor den Dag te DeWerken en op dien dag in genot te aanvaarden. Betaling der kooppenningen op 27 September 1916. Breeder bij biljet omschreven. Inlichtingen ten kantore van de Notaris sen M. C. SCHRAM te Kruiningen en J. M. C. PAAP te Werkendam. te ALMKERK, is voornemens om op Woensdag 5 Juli 1916, 's voormiddags elf uur, ten sterf- huize van den heer H. DE GRAAFF in het «Rechthuisc te Meeuwen, in het openbaar, om contant geld, ten verzoeke van den heer K. X. DIRKZWAGER, een tapkast met buffet en glaswerk, bed den, kasten, stoelen, schilderijen, spiegels, waschtafel, ledikant, kachels, piano, hoek kast, kapstokken, bureau, statenbijbel, ko peren pannen, appelbus, kist, inmaakpotten, karnmolen, karngereedschap, boterbak, boter- korf, juk met ketting, bascule met gewicht, verschillende zeven, paardendekken en tuig, Va H.L.maat, rijbank, houtton, enz. enz. Een uur vóór den verkoop afgenummerd te zien. Inlichtingen bij den Notaris. ten overstaan ,van den te Werkendam gevestigden Notaris bij inzet op Donderdag 13 Juli 1916, bij afslag op Donderdag 20 Juli 1916, telkens des namiddags half 3 in café Wed. D. L. VAN DER WIEL aan den Sasdijk, onder deWerken, ten verzoeke van Mej. G. C. M. DROST van diverse perceelen griendland met daarop staand één tot vierjarig hontgewas in de Dordtsche Avelingen bij den Nieuwen Dijk en, aan de Groote Wiel onder Har- dinxveld, sectie A. nos. 1353,1745,1350, 1351, 3009, 3229, 2233, 2235, 3007 en 3228, samen ter grootte van 4.10.18 H.A. Te veilen in drie perceelen. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen op 22 Augustus 1916. Breeder bij biljetten omschreven. Inlichtingen ten kantore van de nota rissen J. KOEMAN te Haastrecht en J. M. C. PAAP te Werkendam. ten overstaan van den te Werkendam gevestigden Notaris bij inzet op Donderdag 13 Juli 1916, bij afslag op Donderdag 20 Juli 1916, telkens des avonds zeven uur in café «BOERENDANS® van M. v. d. BROEK aan de Korn onder Dussen, ten verzoeke van Mej. G. C. M. DROST Twee perceelen WEILAND en een perceel BOUWLAND op «Klein Geffelkamp®, nabij den Kornschen dijk en de Kornsche of vierbansche Gantel in den Zuid-Hollandschen polder onder Dussen, sectie D. nos. 146, 147 en 148 samen groot 4.59.70 H.A. Te veilen in drie perceelen. De perceelen zijn te zamen verhuurd aan A. RAAMS te Dussen tot Kerstmis (blootschoof) 1917 voor f225.per jaar. Aanvaarding en betaling op 22 Augustus 1916. Breeder bij biljetten omschreven. Inlichtingen ten kantore van de notaris sen J. KOEMAN te Haastrecht en J. M. C. PAAP te Werkendam. alsmede een groot aantal prijzen van f4800, f1200, f 480, f240, f120 enz., minste aflossing f 15, totaal 2000 prijzen. EERSTVOLGENDE i C 8..JJ TREKKING U waarvan de lijst gratis wordt toe gezonden. Ter verkrijging van eene geheele oblig., deelnemende aan deze trek king, rechtgevende op den vollen prijs die er op valt, stort men slechts één gulden. 5 stuks f 4.50.10 stuks f8.75. Met het oog op de vele aanvragen is spoedige bestelling dringend ge- wenscht. Onmiddellijke toezending volgt fran co, na ontvangst van postwissel of zil verbon, door het Effectenkantoor van D. H. NIJE, m Viebrug 110A, UTRECHT. m Heusden, vm. 10 u. en nm. 6 u. ds. Ruijsch van Dugteren. Geref. kerk, vm. 9,30 u. lees- dienst en nm. 6 u. ds. Joh. S. Langen uit Gouda. Werkendam,vm. 9,30 u. en nm. 6 u. ds. v. d. Pol. Aalst, vm. 9,30 u. ds. Ten Bokkel Hui- nink uit Well. Almkerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. dr. Montijn. Andel, vm. 9,30 u. en nm. 6,30 u. ds. Baardwijk, geen opgaaf. Babyloni'énbroek, vm. 9,30 u.ds. Blankhart. Besoijen, vm. 10 u. en nm. 5,30 u. ds. Dierkens. Capelle, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. ds. Koster. Gameren, vm. 9,30 u. en nm. 7 u. ds. Van Ingen. Genderen, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. ds. Feykes. Giessen, vm. 9,30 u. ds. Benders. '8-Gravemoervm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. ds. Van Meer. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 3 u. ds. C. H. P. Krohne uit Zoutkamp. Chr. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. leesdienst. Heesbeen, nm. 6 u. ds. Ewoldt. Herptgeen dienst. Loonschendijk, vm. 9,30 u. nm. 2 u. ds. Japchen. Meeuwen, vm. 9,30 u. ds. v. d. Pol. Nederhemert Zz,, geen dienst. Nz., nm. 3 u. ds. Verloop. Nieuwendijk, Geref. kerk, vm. 10 u. en nm. 6,30 u. ds. De Bruijn. Raamsdonknm. 2,30 u. ds. Holland. Raamsdonkveer, vm. 9,30 u. ds. Holland. Rijswijk, nm. 2 u. ds. Benders. Sleeuwijk, vm. 9,30 u. ds. Visch. Sprang, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. Vreugdenhil. Veen, vm. 9,30 u. dr. Tjalma. Wijk, vm. 10 u. en nm. 7 u.ds.Gobius du Sart.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 3