Und van altena INMAAKÖLAZEN C. VERHAGEN, De bekende ruime sorteering Firma J AN W. LIPPITS, DE DORDRECHTSCHE ONDERLINGE CREDIETVEREENIGING TE DORDRECHT. 3)e Gorinchemscfie Bank, Markt 61, - 's-BOSCH. „DE KROON", Kantoor: Groenmarkt 76. UW BELANG Groote voorraad I. C. MORTIER ZONEN N M A A K Alleen verkoop IS COMPLEET. KOOPT en VERKOOPT: Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3581. Zaterdag 1 Juli 1916. I N I A A K I der Horloges der Grootste keuze Pendules in alle stijlen, Regulateurs, Wekkers, enz. KOOPT steeds in den Bosch's Goedkoopste Manufacturen en Beddenmagazijn Hooge Steenweg 4. Gebr. IBFVK. DE\ BOSCH. 's-BOSCH. Hinthamerstraat 10, OPGERICHT I OCTOBER 1871. op Hypotheek, onder Borgstelling ot andere Zekerheid, Molenstraat, GORINCHEM. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prysverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 46 regels 50 ct. Elke regel meer 7l/9 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLAND. De «Daily Chronicle* publiceert een te legram van sir Ernest Shackleton, verzon den van Port Stanley (Falkland-eilanden) waarin de Zuid-Pool-reiziger bericht, dat het onmogelijk was, de makkers, welke in het ys van Elephant Island achterge laten waren, te redden. De hulp-expeditie heeft het eiland op 20 mijlen afstand ge naderd doch kon door het ondoordringbare ijs niet verder gaan. Het schip «Alfred Edvard« uit Ham- merfest is te Vardoe aangekomen met een zieke bemanning. Het schip heeft 1260 zeehonden gevangen. Tezamen met de bemanningen van de zeehondenvangers «Laura* en «Saelens* hebben de opvarenden van de «Alfred Edvard* zwaar werk verricht aan het ver laten stoomschip «Sappho*, uit Hull, met mijnhout beladen, dat men tusschen het ijs in de Witte Zee aantrof met machine- ruim en voorruim vol water. Twee dagen en nachten was men onafgebroken bezig met het lenspompen en dicht maken, toen zonk het schip plotseling in een zware bui. Slechts enkele zaken konden geborgen worden. Eenige brieven van de opvaren den aan hunne betrekkingen in Engeland zijn aan het consulaat te Hammerfest af gegeven. Het schip maakte den indruk alsof het in ontredderden toestand verlaten was. Een aantal matrassen vond men in het bovenste gedeelte van de machine. Van de bemanning der Sappho is niets bekend, maar het is mogelijk dat zij zich geheel of gedeeltelijk over het ijs heeft kunnen redden. Te Frederikstad zijn Zaterdag weer drie slachtoffers van den zeeslag, een Duitscher en twee Engelschen, onder groote deel neming der bevolking begraven. Dames hadden de kisten rykelijk met bloemen en vlaggen versierd. Een afdeeling van de Noorweegsche marine vormde het eerege- leide. Deze week werden nog zeven aan- gevoerdg lijken op dezelfde wijze ter ruste gelegd. o De nieuwe verkiezingen in Griekenland zijn op 7 Augustus bepaald. o Naar een Duitsch blad mededeelt, zijn gedurende de 22 maanden van den oorlog 9006 ijzeren kruisen eerste klasse uitge deeld, 67 vorstelijke troepenaanvoerders en 297 generaals dragen het, en 7 staats ministers of andere hooggeplaatste beamb ten. Verder bezitten het 5904 officieren en 1228 leden van den onderofficiersstand. Van gewone soldaten zijn er 255 ridder van het ijzeren kruis eerste klasse, terwijl men van 240 militairen den dienstgraad nog niet heeft kunnen vaststellen. Te Gladbach zullen de arme schoolkin deren, vooral degenen, wier vader in het leger is, gedurende de herfstvacantie op het platteland ondergebracht worden. Voor dit doel heeft de burgerij van genoemde plaats reeds 40.000 Mark bijeen. o Alfred von Bülow. -f- Het «Hamburger FremdenblatU meldt, dat de oud-gezant Alfred von Bülow, een broeder van vorst von Bülow, te Baden- Baden overleden is. Van 1898 tot 1910 was hij Duitsch gezant te Bern. Vorst en Vorstin von Bülow zijn Maan dag naar Baden-Baden vertrokken, om de begrafenis bij te wonen. o Amerika en Mexico. De toestand in Mexico is thans ernstiger geworden. Tengevolge van een grensge vecht werden 2 Amerikanen gedood. Ver nomen wordt dat de oud president Roose velt van plan is een brigade te vormen, waarover hij zelf het bevel zal voeren. o De schaarschte van levensmiddelen in Duitschland. De «Vorwarts* en andere Duitsche bla den berichten, dat de prijs van de melk al weer verhoogd is, en dat die voor Berlijn en omstreken is vastgesteld op 24 pfenning per liter, en voor den kleinhandel op 32 pfenning. De verbruikejs hebben naar aan leiding daarvan een protest-telegram aan de ministers van handel, van binnenlandsche zaken en van landbouw gezonden. In West- Duitschland is de melkprijs zelfs al tot 40 en 50 pfenning per liter gestegen. De oorzaak van deze prijsverhooging schrijft de «Vorwarts* o.a. hieraan toe, dat er voor melkvee niet zooals voor slachtvee maximum-prijzen zijn vastgesteld. Het ge volg daarvan is, dat melkkoeien thans 300 pet, duurder zijn dan in vredestijd. De fokkers van melkvee hebben daardoor een belangrijk voordeel, en daarentegen lijden de melkleveranciers een groot nadeel, dat op het publiek wordt verhaald door hoogere prijzen. Ook op ander gebied wordt opnieuw geklaagd over de voedselvoorziening. De vleeschrantsoenen zijn n 1. teruggebracht van 360 tot 300 gram per week en de aardappelschaarschte neemt steeds toe. De voorgeschreven hoeveelheid van vijf pond aardappelen per hoofd en per week kan niet altijd worden verstrekt, en daarom is bepaald, dat de houder van een aard- appelkaart in plaats van de ontbrekende aardappelen 350 gram brood kan krijgen. Te Leipzig was de aardappelnood van dien aard dat de gemeenteraad een mani fest heeft gericht tot de bevolking, waarin o.a. het volgende wordt gezegd»In de eerste weken, tot aan den nieuwen oogst, zullen de voedingsmiddelen van den vorigen oogst en vooral de aardappelen, zeer schaarsch zijn. Eerst moet voor de ver zorging van onze troepen te velde worden gezorgd. Wij die in het land achterblijven moeten ons met de tweede plaats ver genoegen onze plicht is het, in deze tijden ons zelf ontberingen op te leggen, welke echter nog ver achterstaan by die, welke onze dapperen hebben te lijden. Wij ver trouwen, dat onze burgerij dit offer zal brengen. Goddank opent de nieuwe oogst het vooruitzicht, dat men in de toekomst op verbetering mag hopen. Twee rijksdagafgevaardigden, die beiden Leipzig vertegenwoordigen, dr. Junck en Löbner, hebben aan het departement van oorlogs-voeding te Berlijn een dringend telegram gezonden, waarin gezegd wordt: «De toevoer van levensmiddelen naar Leip zig uit de aan Saksen grenzende staten of districten is nog steeds verboden en de ontevredenheid der bevolking neemt toe. Men begrijpt niet waarom ons het overschot van levensmiddelen uit de naburige streken onthouden blijft. Hef het niet gerecht vaardigde verbod van aanvoer op, of het nadeel aan het Duitsche volk toegebracht zal nog grooter worden. Gij kunt en moet raad schaffen.* BINNENLAND. Kermis en dure tijden. Er wordt in den laatsten tijd veel ge schreven en gesproken over de dure tijden. In «Het Volk« heet het, dat er nood ge leden wordt onder het Nederlandsche volk. Optochten worden gehouden, op vergade ringen protesteert men tegen de duurte, en men gaat op bezoek bij den burge meester om. Z.E.A. te wijzen op den »on- houdbaren* toestand. Maar op de Dordtsche kermis, die ver leden week gehouden werd, is het bar druk geweest. Daar heeft men de bloe metjes aardig buiten gezet, en vooral het «noodlijdend* deel der Dordtenaren heeft zich niet onbetuigd gelaten. Van misère was daar, evenals overal t i elders, althans uiterlijk, weinig te merken café's, sigarenwinkels en magazijnen van allerlei luxe artikelen, snoeperij niet te vergeten, hadden het meer dan druk, en toch heeten de tijden bij voorkeur duur en wordt er «nood geleden Minister Posthuma. Hoewel de doctoren over den gezond heidstoestand van minister Posthuma zeer tevreden zijn, is er omtrent het tijdstip van terugkomst van den minister in de residentie nog niets vastgesteld. Het verlof loopt tot 15 Juli a.s. Verboden uitvoer. Verboden is de uitvoer van tamme ko nijnen voorts van alle visch, met uitzon dering van zalm, aal of paling, gecontro leerde ansjovis, spiering grooter dan 9 cM., alle week- en schaaldieren en alle zoet^ watervisch. is het U tijdig te voorzien daar nieuwe aanvoer niet gegarandeerd is. Steriliseerketels Krumeich's Inmaakpotten. GORIN C HE M. Japonstoften. Mousselines. Katoentjes. Overhemdendrills. Wit Katoen. Graslinnen. Oogjes en Blokjes. Engelschleer. Manchester. Dames Ondergoederen. Corsetten. Handschoenen. Ceintuurs. Kanten kragen. Galons-Kantstof. Linten-Tressen. Kindermutsen. Garneering. Sporthemden. Boezeroens. Blauwe Jassen. Blauwe Broeken. Blauwe Kielen. Manch. Broeken. Baeverteen Broeken. BI. piqué Broeken. Schilderskielen. Bedden en Dekens. Matrassen. Ledikanten. Karpetten. Vloerzeil. Linoleum. Gordijnen. Cocosloopers. Matten. Vaste prezen A Contant. Aanbevelend, Geplaatst Maatschappelijk Kapitaal f 2,500,000, Reserve- 291,526,30. Extra Reserve- 69.837,24!/2. Commissarissen A. J. Lebret, A. J. A. de Bosson, Mr. L. W. A. Colombijn Mr. J. Salomonson en L. F. D. van der Minne. Directeuren C. Vriesendorp Jz. en F. F. Prager. VERLEENT CREDIET tegen billijke rente zonder bijberekening van provisie of administratie kosten. NEEMT GELDEN k DEPOSITO 2 pCt. met een dag opzegging. 21/* een maand 2VS twee maanden 2»/4 drie maanden Verhuurt SAFE LOKETTEN in hare brand- en inbraakvrije kluis u* u* u* >T< ra Wissels, Effecten, Coupons en vreemde Banknoten. Opent Rekening Courant met Rentevergoeding. Verleent Handelscredieten. Sluit Pro- longatiën. Bezorgt alle Assurantiën. Zet gelden uit op Prolongatie. Neemt gelden k deposito. met drie dagen opvragen veertien dagen opvragen, voor een maand vast drie maanden vast een jaar vast Verhuurt Safe-Loketten in hare brand- waarden, bij haar verkrijgbaar. De Directie 2 pCt. 2V, 3 3Vg 4 en inbraakvrije kluis op voor- J. F. BEERLING Jr. Mr. A. DEN DEKKER. vior Het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bonelerwaard. BIJVOEGSEL STR00H0EDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 5