H. H. de Klerk Zonen, gig Grootste en goedkoopste Magazijnen, gj^* MeubelmagazijnenHoogstraat 208, over de Fransche Bazar. voorheen J. k L VAK DER SCHUIT Ijzerhandel firma H. J. Reekers Gegarandeerd CONSTANT TRIMBOS, Hinthantraat 's-MpUcH FabriekBoerenmouw 6, Gorincfiemscfie papierhandel. Vierstemmige Koraalbewerking De vorige druilen losten 17.50 compleet in een hand. J. ELEKAN, Bezoekt als gij naar Rotterdam gaat, de Magazijnen van MAGAZIJNEN VAN:, ZOMERDIENST. PIJNLOOS. Stoomboot-Maatschappij. zuivere Natuurboter, Hoogstraat, GORINCHEM. GEBRUIKTE BILJARTEN, Firma Wed. J. BORZO ZONEN (G. J. METTROP), Muziekhandel, DEN BOSCH. Grossiers Kantoor en Magazijnen: Achterklooster|85, 91, 93 en 409. WiflkclicrS. Tapijten, Linoleum, Vloerzeilen, Karpetten, Gordijnstoffen, Was- en Leerdoeken, Wollen en Zeildoekloopers, Matten, Behangselpapieren enz. 's-BOSCH-HEUSDEN-WIJK met de Stoomboot „Maasstroom" H Gegoten, Geslagen en Geëmailleerde Fornuizen. Punt-, Vlecht- en Omheiningdraad. Oppert 156. Rotterdam. ipasaïiin GORINCHEM. Speciaal adres voer Lichtdrakansichtskaartea. Tegen scherp concurreerende prijzen. Keiziger en Phefegraaf overal le ontbieden. 9e @eZGndhejd$Gemjiij$§ie, Heeft GEEN andere winkels. Stoom tooot-R.eed.erij Tandheelkundige behandeling GORINCHEM. Huishou.dLelijlce JVrtilcelen. Asphaltpapier en Gegalv. gegolfde platen enz. enz. Firma VAN KUIJK, Lage vaste prijzen. 5 pOt. korting contant. Ververstraat 21, -Bosch. Telef. 575. Spiegels in alle stijlen, bij elk ameublement. W est wagenstraat 43 JL. Y. WAARDENBURG, Goedkoope Editie der gezanielijke Melodieën van Psal men, Lofzangen, Evangelische Gezan- gen en den Vervolgbundel WINKELS Goudsche Wagenstraat, hoek Achterklooster. Telef. 4341. Jonkerfransstraat 128. Telef. 8050. DAGELIJKS behalve ZONDAGS Van 's-BOSCH v.m. 9.30 n.m. 4.uur. Van WIJK v.tn. 6.n.m. 12.30 uur. HEUSDEN 11.— 5.30 HEUSDEN 6.15 1.— Te WIJK 11.30 6.— Te 's-BOSCH 8.— 2.30 Op de Bossche Marktdagen vertrekt de boot van WIJK circa 4.30, van HEUSDEN 5 en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. Retourkaarten afgegeven op het traject WIJKs-BOSCH en omgekeerd zijn op de Bossche Booten geldig. Informatiën te bekomen: Te 's-Bosch bij de ondernemers J. A. VAN DER SCHUIT. Te Heusden bij den agent J. A. BOEREN. Bascules. Maten en Gewichten. WASCH- en KARNMACHINES WATERFORNUIZEN met en zonder ringen. Groote voorraad. Soliede Goederen. Lage Prijzen. TELEFOON 11712. N. V. Hensdensche Dienstregeling 1 Mei—1 October. Bosch-Heusden-Gorinchem- Dordrecht-Rotterdam. f 2.per tand, f 40.per gebit. Plaatsing met schriftelijke garantie. N.B. Bij plaatsing van 5 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Zondags consult alleen op aanvrage. bereidt onder Rjjkstoezicht, levert de te GENDEREN. Opgericht 1815 Telephoon 165. Grrootste sorteering- tegen regeeringsprijs in pakken van 7i en 5 K.G. Wederverkoopers flink rabat. a worden als nieuw afgeleverd. levert nieuwe biljarten volgens laatste systeem, met de nieuwste banden AMERICA®, die door het afgeven van haar zuiver effect uitmunten boven alle andere. OOK STEEDS VOORHANDEN: tegen zeer billijken prijs. Verder verkrijgbaar alle biljart-benoodigdheden, alslaken, Queuen, ivoren- en imitatie-ballen, pommeranzen, ouwels, etc. Reparatien geschieden spoedig, net en billijk. MACHINALE LI JSTENF ABRIEK. LIJSTEN voor olieverfdoeken in Louis XIV, XV en XVI. LIJSTEN voor aquarellen. LIJSTEN voor zwarte en gekleurde platen. LIJSTEN voor crayonportretten. Specialiteit in Foto-lijstjes. Verzilverd Spiegelglas Deurplaten, Spions en Theebladglazen. Zwart en gekleurd. Aanbevelend, van G. B. VAN KRIEKEN's VOOR ORGEL, HARMONIUM OF PIANO. Helder van druk. Gemakkelijke zetting. Zoevende uitgave. PRIJS: Compleet in één band f4.25; Psalmen afzonderlijk f2.25; Gezangen met Vervolgbundel f 2.75. Van dit steeds meer en meer gewilde Koraalboek is thans reeds een zevende druk noodigwel een bewijs dat de in dit boek gevolgde bewerking bij het Nederlandsche publiek in den smaak valt. Franco na toezending van Postwissel. Hensden-Gorinchem. Van Heusden naar Gorinchem: Zondag, GEEN dienst. Maandag, vm. 1,30 4.5.30, 6,30 en nm. 4.uur. Overige dagen behalve Zondags vm. 6.30, nm. 4.uur. Van Gorinchem naar Heusden Maandag, vm. 44.nm. 42.30, 3.45 en 6.30 uur. Vrijdag, vm. 8.30, nm. 3.45, 6.30 uur. Overige dagen, behalve Zondags, vm. 9. nm. 3.45, 6.30 uur. Bosch-Gorinchem. Naar 's-Bosch. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van Gorinchem vm. 6.van Heusden vm. 7.45 u. Naar Gorinchem. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Van Bosch nm. 4.van Heusden nm. 2.45 uur. Zaterdag, van 's-Bosch nm. 42. van Heusden nm. 4.45 uur. EXTRA VEEDIENSTWoensdag van Andel naar 's Bosch vm. 3.30 uur van Heusden naar 's Bosch vm. 5 uur. Van 's Bosch naar Gorcum, nm. 42 uur, van Heusden naar Gorcum nm. 4.45 uur. Hemelvaartsdag geen dienst. Heusden-Rotterdam. Van HeusdenMaandag en Dinsdag 's nachts circa 4.30 uur. Overige dagen (behalve Zondag) vm. 5.uur. Van Rotterdamdagelijks (behalve Zondag) nm. 42.45 uur. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag geen dienst. AGENTEN te Heusden J. H. TüpkerTelef. No. 7 te Dordt. P. AFenOUtTelef. No. 426; te Rotterdam, I. D. A. SchüddebOOin, Telef. No. 2815. Directeur L. DE BEER Gorinchem. Telef. Interc. No. 9. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR, Havenstraat 5 (nabjj het station) 's-BOSCH. ADVIES en BIJSTAND met betrekking tot processen, strafzaken, faillissement, nalatenschappen, boedelschei ding, voogdij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract, enz. Behandeling van alle voorkomende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuld vorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, ma ken van Contracten, Requesten, enz. enz. Degelijke en prompte afwerking. Bill ij ke Conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvor deringen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. Zondags na I uur kantoor gesloten. gezeteld, te Heusden, ontvangt klachten over onderwerpen, de volksgezondheid betreffende, en verstrekt dienaangaande inlichtingen. Zij is samengesteld als volgt: H. PRINSEN te Haarsteeg, Voorzitter W. C. STAL te Heusden; Dr. A. J. OVERBOSCH te Almkerk. J A. VAN HEIJST te Baardwijk. W. F. HILWIG te Heusden. J. J. MONUÉE te Woudrichem. B. C. E. VAN STEENBERGEN te Werkendam. H. J. VAN EGGELEN te Heusden, Secretaris. STOLK Biljartfabrikant

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 6