Bij dit nr. behoort een bijvoegsel. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3587. Zaterdag 22 Juli 1916. FEUILLETON. I INI I. Und van altena Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 46 regels 50 cent. Elke regel meer 7% cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De tweede vooruitgang door de Engel- schen aan de Somme bevochten wordt hun door de Duitschers natuurlijk niet zonder tegenaanvallen gegund. Dezen spannen zich tot het uiterste in om den vijand de kans op een overwinning te ontrukken. De berichten, die inkomen doen ons zien, dat de bondgenooten (Franschen en Engelschen), zoo goed als zij hebben moeten vechten voor het behoud van hun terreinwinst, die bij den eersten aanval was behaald, dit ook zullen moeten doen voor hetgeen zij er bij den tweeden aanval bij hebben verkregen. De Duitschers doen op ver- schillendel plaatsen verbitterde tegenaan vallen. Met kracht rukken zij aan op den vooruitspringende Noordoostelijken hoek van de Engelsche linie by Longereval. Zij heroverden dat dorp en het Delvillebosch dat zich daaraan in het Noordoosten aan sluit. Een gelijktijdig aanval der Duitschers op de Waterlothoeve, ten Zuidoosten van Longueval, mislukte echter. Evenmin be haalden zij succes op het overige door hen aangevallen front, dat zich naar het Westen tot zoover als Bazentin (Ie Petit) uitstrekte. Maar de Engelschen hebben het daarbij niet laten zitten, en in een bericht van gisteravond kon generaal Haig reeds mel den, dat het grootste deel van het ver loren terrein weer in het bezit van de Engelschen was gebracht. De gevechten, naar erbij werd gemeld, duren echter nog voort, en nog eenige verdere schommelin gen zijn niet onwaarschijnlijk. De toestand gelijkt dus veel op dien van den zevenden Juli, gedurende de hevige gevechten om het dorp Contalmaison, dat driemaal van bezitter wisselde. Ook toen werden door den Engelschen opperbevelhebber de aankomst van Duit- sche versterkingen gemeld. De verster kingen, die toen de vijand had ontvangen, hebben den Engelschen niet verhinderd zich daarna in een nieuwen aanval van een gedeelte van de tweede Duitsche linie meester te maken, wat juist het belang van die nieuwe verovering uitmaakte. Maar nu hebben de Duitschers, inziende hoe kritiek de toestand aan de Somme voor hen werd, weer nieuwe troepen aangevoerd, die nu tot het uitvoeren van de zooeven door A. DE VISSER. «Maar gij zijt er toch de naaste toe,® merkt de dokter op. «Een mooi ding,® gromt Francois. »Net zooveel als jij Meneer dokter. Ik ben ge komen bij de directrice, laat eens zien, een jaar of zes geleden en toen was er dit kind al.® «Was zij dan de moeder «Neen, dat geloof, ik nietik geloof, dat ze 't eens aangenomen heeft als haar kind. 'k Weet het zelf niet, van een me neer paljas of zoo die doodgegaan is.® «Zoo!....® laat de dokter er in ge dachte opvolgen en bij zich zelf denkt hij«Een vreemde boel. Nou, we zullen zien. Ik zal er in elk geval op het stad huis aangifte van doen.« «Doe jij dat maar, man zegt Frangois hem nakijkende met iets geslepens in zijn blik v>Als ik je de geheele waarheid vertelde, misschien was ik bezorgd door een goed jaargeld voor mijn geheele leven maar tien tegen een, dat ik in de kast kwam. Wel ja, wie zal mijn onschuld be wijzen en zeggen, dat ik er genoeg over gemurmureerd heb? Dat oude wijf kan niks meer zeggen en geen straf meer krijgen.® beschreven tegenaanvallen worden gebruikt. Waar komen deze nieuwe versterkingen vandaan Het antwoord kan slechts ver- onderstellenderwijs worden gegeven. De aanvullingstroepen, die de Engelschen na hun eerste succes hebben bestreden, kwa men niet van Verdun, want daar duurde het offensief van de Duitschers met onver minderde kracht voort. De Duitschers brachten weer, gelijk zij gedurende den heelen oorlog al hebben gedaan, den stel regel in toepassing, dat de aanvallende wijze van verdediging de beste is. Zij kwamen ook niet van het Oosten, aange zien daar tegenover het Russische offensief zeer onwaarschijnlijk troepen konden wor den vrijgemaakt. Misschien kwamen zij gedeeltelijk van andere deelen van het Westelijk front, ofschoon de bondgenooten op allerlei plaatsen door patrouille-over vallen de Duitschers trachtten vast te hou den en in onzekerheid te brengen. Maar voor het grootste deel zullen wij wel uit het binnenland zijn gehaald. In die twee richtingen kan natuurlijk voor deze tweede, nu opgetreden groep versterkingen de schroef nog vaster zijn aangedrukt, maar de veronderstelling ligt voor de hand, dat de Duitschers, naarmate het offensief van de bondgenooten aan de Somme gevaarlijker wordt, troepen zullen weghalen van voor Verdun. Is dit het geval, dan zal daarvan de uitwerking bij de gevechten om Verdun aan den dag moeten treden. Tot nog toe zijn daarover geen aanwijzingen. De gevechten zijn althans daar nog niet in kracht verminderd. Wat nu de ter reinwinst van de Entente aan de Somme betreft het verst is nog altijd de vooruit gang der Franschen, die hun eersten aan val dadelijk konden doorzetten. De grootste diepte bereikten zij in de streek van Bi- aches. De heele frontverplaatsing heeft in de breedte een uitgestrektheid, die men, de bochten meerekenende, op ongeveer 45 kilometer mag schatten. Het gedeelte waar het tweede verdedigingsstelsel der Duitschers is gezwicht, is natuurlijk veel kleiner en bestaat uit twee afzonderlijke frontstukken, één tegenover de Engelschen, en één tegenover de Franschen, ten Zuiden van de Somme. Zal het den Duitschers gelukken den opmarsch der bondgenooten te stuiten of te vertragen Van het antwoord hangt wel voor een groot deel de loop van den oorlog af. Wordt Duitschland genoopt zijn 't Duurde niet lang of er werd al iemand gezonden van den burgemeester, die de laatste planken woning voor de directrice moest maken en tegen den avond werd het lijk reeds vervoerd naar het lijkenhuis. En den dag daaraanvolgende stond de geheele boel van het acrobatenspel om te vertrekken, toen Francois geroepen werd door een van de lieden, die er bij behoorde. «Jij wou,® zei de baas van het spel met een gebroken accent, «wel bij mijn koom om te poets die lamp.® «Jij kun koom Haal op jou goed.« «Dat heb ik alles an mijn lijf,® bromde Francois, op zijn schamele plunje wijzende «Een goed pakje om lampen schoon te maken.® «Hoort an jou, die voiture?vroeg de ander. «Ja wel,« zei Frangois, «dat's goed. Mij of een ander en d'er is ook nog een paard bij. «Span jij dan maar in, en rij jij dan maar meè.® «Ja maar,® bromde Frangois, bang voor de gevolgen en het wat al te wederrech telijk tegenover het kind en de doode di rectrice vindende ze konden hem eens achterhalen dan moet jij eerst betalen.® «Neej,® schudde de ander met het hoofd. 9Maar dan mag lk alles niet meenemen, 't Is mijn goed niet. En daar is nog een meisje.® «Oh Ah zei de ander, een leelijk gezicht trekkende. «Maar weet je wat,® zegt Frangois. troepen uit Frankrijk en België terug te trekken dan ziet het er kwaad voor de centralen uit. Het veroverd gebied wordt dan prijsge- gegeven en op eigen gebied zal dan de eindworsteling plaats hebben. Als dat ge schieden zal. De Amsterdamsche correspondent der Vossische Ztg. heeft van zijn berichtgever te Londen tijding ontvangen over uitingen van Engelsche politici en parlementsleden, waaruit hij opmaakt, dat Engeland in de eerstvolgende twee maanden een beslissing verwacht en wel in dien zin, dat öf Duitsch- land's tegenstand wordt gebroken óf de oorlog onbeslist blijft. Binnen die twee maanden zal ook blijken of Duitschland zich economisch staande kan houden. Als Duitschland, waar sedert het begin van den oorlog alle voorraden zijn opgeteerd, maar waar nochtans niemand den honger dood gestorven is, binnen vier weken zijn oogst binnen heeft, zou men moeten toe geven, dat de blokkade, wier druk thans het sterkst is, den tegenstander er niet onder heeft gebracht. Na twee maanden zou men zich derhalve ernstig en nuchter moeten afvragen, of er aan den oorlog een eind moet komen. Nu dat Duitschlands kracht binnen twee maanden tijd zal worden gebroken zal wel niemand zelfs geen der tegenstanders denkbaar achten meent ge. Toch meldt de Daily Telegraph en het schijnt ons een zeer dwaas beweren »De Duitschers bereiden blijkbaar nun terugtocht door België voor, want (zoo is de rede neering) zij leggen door heel het door hen bezette gebied verdedigingslinis aan. Ra, ra wat is dat. Er zijn wel is waar feiten, die nu al bewijzen, dat de Engelsche journalist ongelijk heeft. Ook de tegenaan vallen, die op het moment aan den gang zijn, bewijzen dat niet, want een tegen aanval kan ook wel eens dienen om een terugtocht te dekken. Men heeft dat nog dezer dagen kunnen zien in Wolhynië. Daar is de terugtocht van de centralen over de Lipa door een krachtigen tegen aanval voorafgegaan. Maar er is ook vol strekt niets, wat vóór de veronderstelling van de Daily Telegraph pleit en het blad verzuimt zelfs ook iets aan te wijzen. Van de overige gevechtsterreinen valt weinig te vermelden. In het Oosten ont wikkelen de Ryssen weer verhoogde kracht. Ook in de Boekowina van Russische zijde nieuwe werkzaamheid, volgens het Weensche «Geef vijftig gulden, dan is de koop ge sloten en dan volg ik jou.® «En dan mijn jou voituur?.... en jou paard «Ja wel,® zei Frangois. «Al wel,zei de ander, ging even heen en kwam terug met het verlangde. «Kleine meid,« zij Frangois, nu vriende lijker dan hij ooit gedaan had «Hier, steek jij dat papiertje in je zak, en hij gaf haar een bankbilletje van vijfentwintig gulden. Als ik nou zoo straks weg ben, geef jij dat dan an Meneer dokter, hoor, en zeg dat het de opbrengst is.® 'tKind begreep er niets van. 9En hier,® vervolgde hij. een hoop oude kleeren en een paar poppen uit den wagen gooiende, adat is ook voor jou en nou mot je maar zoet zijn, hoor!® Ja, dat begreep ze beter, die poppen. Ze zette zich direct op de kleêren neêr en begon er mee te spelen. Hij keek nog eens achterom, toen hij den vos ging halen en bromde «Arm ding't gaat me eigenlijk wel aan mijn hart Als je alles wistjij be hoefde daar niet op zoo'n ouden hoop klee ren en dingen te zitten. Maar enfin, 't Is voor jon beter, dat ik je hier laat, dan dat ik je meeneem wie weet waar heen I® En een oogenblik later kwam de vos, mager en wel. Hij werd voor den gelen reiswagen gespannen en om geen opzien te baren, zou deze wagen met Frangois voor bericht zonder succes, volgens St. Peters burg is een afdeeling cavalerie op den weg naar Maramaros verschenen. Terwijl ook aan de Duna een plaatselijke aanval van de Russen wordt gemeld, zetten deze in Klein-Azië hun offensief tegen de Turken met energie voort. Gelijk de lezer weet, was er tot nu toe vrede tusschen Italië en Duitschland. Maar het schijnt, dat ook deze twee elkander den oorlog zullen verklaren. Dat zal dan naar wij meenen de vijf en twintigste oorlogsverklaring zijn. Ongetwijfeld onder den invloed van de Entente en met name Engeland, neemt de spanning tusschen Italië en Duitschland toe. Waarom zoo luidde het maanden lang in de Entente-pers verklaarde Italië wel aan de Donau-Monarchie den oorlog, maar niet aan Duitschland De jongste berichten uit Italië doen het vermoeden rijzen, dat de Italiaansche Re geering zich ook ten opzichte van Duitsch land naar de Entente-politiek gaat schikken. De Italiaansche Ministerraad namelijk heeft besloten, zich volledig aan te sluiten bij het program der Parijsche Conferentie door een economisch-financieel verbond met de Entente-mogendheden te sluiten, hetgeen de opheffing van het Duitsch-Italiaansche handelsverdrag zou beteekenen. Naar de «Corriere delle Sera« meldt, moet dit be sluit zijn genomen onder de overweging, dat een nauwe economische en financieele eenheid der Entente noodig is, nu de «volharding en voortdurende veroverings- lust van Duitschland® het sluiten van den vrede onmogelijk maken. De heftige aanvallen tegen Duitschland in de Italiaansche pers duren voort. Zooals vóór en by het begin van den oorlog met Oostenrijk-Hongarije, wordt de volksgeest bewerkt door een leugen- en lastercampagne. Zoo schrijft de «Tribuna®, dat Duitsch land «heimelijk® zijn kapitalen uit Italië terugtrok en, terwijl Italië zich streng aan het verdrag hield, dit verdrag van zijn kant altijd meer zou hebben ter zijde gesteld. Italië zou ten slotte niet anders zijn over gebleven dan het verdrag, dat Duitschland, volgens de bewering der Italianen, reeds lang praktisch heeft opgeheven, thans for meel op te heffen. Men ziet dus, dat de voorstanders van den openlijken krijg tegen Duitschland hoe langer hoe meer veld winnen. Of met andere woordenItalië boet hoe langer hoe meer zijn zelfstandigheid in. uit gaan Als men dan aanmerkingen maakte, omdat het kind achterbleef, dan kon de troep der acrobaten gerust zeggen, dat hen het kind niet aanging. En zooals gezegd was, werd gedaan. De vos stond met neergebogen kop aan gespannen voor den wagen. Hij had het in de dagen van rust niet te best gehad. Wel geen werk, maar ook bijna geen vreten. «Zie zoo,® gromt Frangois, schijnbaar besluiteloos, terwijl hij de leidsels op het paard gooit. «Dat 's zoover,® en op den hoop oude kleeren knielende, zegt hij tegen 't kind «Geef me nou eerst een kus van je, groote meid.® 't Kind slaat haar ouden kennis trouw hartig de armpjes om den hals en geef hem een hartelijken kus Ja nu parelen er twee dikke tranen op die gebruinde wangen van den man, die haastig opstaat. *Hut vosi laat hopren en langzaam wegrijdt Maar niet, zonder nog eens om te kijken naar den hoop oude kleeren naar dat kind. Net of hij voor zichzelf nog niet zeker was, wat te doen Haar meê- nemen of achterlaten Neen, hij reed voort, Het laatste was toch nog het beste Achterlaten. En hij reed den hoek omzou hij haar nog eens ooit weêrzien? Ja wie zou dat zeggen En een paar uur later reden ook de wagens van het andere spel voort. Dat het in Griekenland ook nog verre van rustig is, en de Grieken de smaad hen aangedaan van de zijde der Entente maar niet vergeven kunnen blijkt uit een telegram aan de Manchester Guardia uit Sutakri «Een dag of tien geleden heeft generaal Callaris, de minister van oorlog, een cir culaire gericht tot de militaire autoriteiten, waarin met krachtige bewoordingen de inmenging van militairen in politieke en verkiezingszaken werd afgekeurd en met straf werd gedreigd tegen de overtreders. Maar, oordeelende naar wat ik heden heb gezien, lijkt het er niet naar, dat de ministerieele aanschrijving het gewenschte effect heeft gehad. Ik verliet heden Athene met de Pelo- ponnesische spoor, om Wenizelos te bezoe ken, die hier (Sutraki) een kuur doet. De trein was vol soldaten, die op reis waren naar Patras, waar de staf van hun regi ment gevestigd is en waar zij van mili tairen dienst zullen worden ontheven. Zij zijn dus nog soldaten en zullen dat in gevolge de wet des lands nog blijven tot er tien dagen zullen zijn verloopen, nadat hun de ontslagbrieven zijn uitge reikt. Op de paneelen van de wagens stond in krijt met groote letters«Lang leve Koembaros", «Weg met Wenizelos, den verrader mavro hem". Koembaros is de naam, dien de soldaten aan koning Konstantijn geven en «mavro" beteekent dat men tegen moet stemmen. Als waren zij dronken err verhit door de een of andere schitterende overwinning, gilden deze soldaten zich heesch met hoera's voor den koning en met stuitende ver- wenschingen aan het adres van Wenizelos. Bij elk station onderweg, waar zij langs kwamen, begonnen de hoera's en de ver- wenschingen opnieuw. Dit geschiedde met een regelmatigheid, die getuigenis aflegde van militaire oefening en tucht. De sol daten schenen een les te repeteeren, hun met militaire grondigheid ingepompt. Zij waren zoo fanatiek, dat het zelfs gevaarlijk scheen. Ja, aan het station waar ik uit stapte, werd een groote steen naar den stationchef een bekend aanhanger van Wenizelos geslingerd. Gelukkig vloog de steen nog net langs hem heen. In een afzonderlijke coupé zat een groep onderofficieren met een officieren dat waren de ergste bandeloozen. Uit hun coupé werd aan elk station het sein ge- Een van de vlugste jongens bleef bij Mimi achter en zou haar schijnbaar ('t moest goed overlegd worden) meê laten wandelen, maar zoo lang tot de wagens ver genoeg konden verwijderd zijn, en dan haar voor 't huis van den dokter brengen, om dan, zoo vlug als hij kon, zijn gezelschap te achterhalen; en juist zoo ging het ook. Een uur mocht de jongen zoo wat rond hebben gedwaald met het kind, toen hij het voor het huis van dokter Beels liet staan, een steegje insloeg en, zoo vlug als zijn voeten hem dragen konden, verdween. HOOFDSTUK III. In 't nieuwe kosthuis. «Wat of er toch kloppen mocht tegen de deur?® had mevronw Beels al herhaal delijk gevraagd zonder dat ze natuurlyk wist wat er gebeurd was. Een oogenblik later ging Klaar eens kijken, opende de deur en riep luide «Och mevrouw, kom eens kijken 1® Ja, mevrouw kwam ijlings en ze zag even als de meid het aardige deerntje uit het spel voor de deur staan. «Wel, wel,® zei mevrouw Beels, «heb ben we daar Mimi weer Wou je ons eens goeden dag komen zeggen Ja knikt 't kind. «Nou kom dan maar een even binnen.® Wordt vervolgd.} IMIEll SBLAH voor Hot Land van Hoosden en Altena, de Langstraat en do Bommelerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1