Grootste en goedkoopste Magazijnen, jj^" MeubelmagazijnenHoogstraat 208, over de Fransche Bazar. Wij leveren door geheel Nederland, Electrische Kerkorgelfabriek, ilHi Volt. waarborgkapitaal f100.000. P. VAN HERWIJNEN, Horloges, Goud- en Zilverwerken. Hoogstraat 122. ROTTERDAM. Agent A. 0. fiaaijens te Herpt. KERKBOEKEN Bezoekt als gij naar Rotterdam gaat, de Magazijnen van Koopt Uw Muziekinstrumenten in een oud bekend magazijn. "Voorstraat 386 405" Boeren-Brandwaarborg Maatschappij, It 23-27, - DORDRECHT. DE DORDRECHTSCHE ONDERLINGE CREDIETVEREENIGING TE DORDRECHT. VAN LEEUWEN Co., Groote voorraad Carbid in bussen T. JONKIE, Bijvielharstaller, VIII bij Sausden. MAGAZIJNEN VAN: Telefoon 431. A. STANDAART - ROTTERDAM. PIJNLOOS. Gevestigd te Zwolle. Oppert 156, Rotterdam. Kantoor: Groenmarkt 76. SfiST IlSUMlfiK (BJJBUUmB. tot de laatste cent Waar voor li dure geld VOLKSBEDDEN-MAGAZIJN Hoogstraat 122 1 7 Banden vanaf f 4.50 tot f 7.50. jV. Testament met Psalmen en jt. Testament met psalmen en Gezangen. L. J. VEERMAN, Heusden. Grossiers Kantoor en Magazijnen: Achterklooster 85, 91, 93 en 109. NYlflRclicrS Tapijten, Linoleum, Vloerzeilen, Karpetten, Gordijnstoffen, Was- en Leerdoeken, Wollen en Zeildoekloopers, Matten, Behangselpapieren enz. Heeft GEEN andere winkels. Stemmen, verhuren en repareeren. Telefoon Int. 9667. Twintig jaar absolute garantie voor soliditeit Onderlinge Alles zeer geschikt voor vloerbedekking gedurende de wintermaanden, OPGERICHT I OCTOBER (871. op Hypotheek, onder Borgstelling of andere Zekerheid, alléén Goudscheweg 168, ROTTERDAM Telef. SiSo. Grootste Reparatie-inrichting in Nederland. Ververstraat 25, 's-BOSCH. Heerenrijwielen van f72.50 voor f60. Damesrijwielen - 75.- 60. Zaklampen vanaf f 0.75. Lampjes en batterijen tegen concurreerende prijzen. Groote voorraad. Scherp concurreerende prijzen. In ruime keuze voorradig: bi) den Boekhandelaar WINKELS Goudsche Wagenstraat, hoek Achterklooster. Telef. 4341. Jonkerfransstraat 128. Telef. 8050. Fr im Tientallen kerkorgels met schitterend succes door geheel Nederland geplaatst, In de omgeving geleverde instrumenten te Woudrichem, Rijswijk, Veen. TELEFOON 11712 Koninklijk goedgekeurd. Directeur: JASPER WARNER. Telefoon @55. Groote sorteering, prima kwaliteit, con- curreerende prijzen in Cocostapijten, afgepast en stukgoed. Prachtige collectie tapijten in diverse kwaliteiten. Ruime keuze in Chineesche en Japansche matten. f 2.per tand, f 40.per gebit. Plaatsing met schriftelijke garantie. N.B. Bij plaatsing van 5 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Zondags consult alleen op aanvrage. Geplaatst Maatschappelijk Kapitaal f 2,500,000, Reserve- 291,526,30. Extra Reserve- 69.837,241/2. VERLEENT CREDIET tegen billijke rente zonder bijberekening van provisie of administratie kosten. NEEMT GELDEN a DEPOSITO 2 pCt. met een dag opzegging. 2Vo een maand 2Vs twee maanden 2s/4 drie maanden Verhuurt SAFE LOKETTEN in hare brand- en in braak vrije kluis Massieve TROUW- en VERLOVINGSRINGEN. Indien u zich dezer dagen moet voorzien van een of ander in het Beddenvak en u wilt zeker zijn solide goederen voor uiterst billijke prijzen te ontvangen u wilt koopt dan in het door gansch Nederland bekende solide eenig adres in ROTTERDAM opgericht door arbeiders (vaklieden) Wij leveren Kapok bedden met prima onvermengde Java kapok f9.75, f41.75, f13 50, f 14.50 £15.50 tot f31.50. Kapok Matrassen le klas werk, prima vulling f9.75 f 11.75 f 13.50 f 15.50 f 16.50 tot f 28.—. Veeren Bedden met gegarandeerd gestoomde veeren f 24. f 27.— f 30.— f 32.50 f 36.— f 40. - tot f 90.—. Wollen dekens Leidsche fabrikaten van af f 5.50 tot f 18.50. Gestikte dekens wit gewatteerd van af f 3.50 tot 12.50. Molton Dekens waschechte randen vanaf 65 ct. tot f 4.75. Verder allen soorten spiraal, springveer en zeegras matrassen, houten en. ijzeren ledikanten, Bedtijken en overtrekken. Uitsluitend solide kwaliteiten voor uiterst billijke prijzen. Eenig adres Bovengenoemde Maatschappij verzekert Boerenbehuizingen, gebouwen en hooi bergen etc. Meubilaire, lijf- en andere roerende goederen aan Landbouw en Veeteelt vuur in 't open veld De jaarpremie is naar gelang van bouw- aard eiL bedekking slechts van f 1.50 tot f 2.50 per duizend verzekerde waarde, be nevens 40 cent administratiekosten en eene geringe kosten in het jaar van toetreding. Deze Maatschappij werkt op coöpera tieven grondslag. 70 procent van de winst wordt jaarlijks ten bate der verzekerden opgelegd. Door hare inrichting de voordeeligste. Geeft den meest solieden waarborg. Vraagt inlichtingen bij den Commissionnairs in Effecten, Gevraagd f 500 ,4 pCt. 's Bosch f 1000 3Vs pCt. N.Brab. Mij. voor Gemeente Crediet f 1500 aand. Mij tot Exploit, van Bouwterrein 's Bosch i 2 pCt. obl. Waterschap Groot Mijdrecht 3Vs pCt. obl. Bommelerwaard boven den Meidyk Aandeelen Katholieke Illustratie. Aangeboden 4 f 500 4 pCt. gem. Harderwijk 97 pCt f1000 4 pCt. gem. Winschoten §97 f500 4 pCt. gem. Roermond §97V2» f 60.000 4V2 pCt. gem. Goor p. 101 Va» f6000 4 pCt. gem. Nijmegen 978/4» f1000 4 pCt. prov. Zuid-Holland 97s/4» f1000 4 pCt. gem. Middelburg 97Va» f 40 f 500 4Va pCt. gem. Almelo per 15 Aug§101 Va» f500 4 pCt. gem. Almelo 97 j f 2000 4 pCt. gem. den Haag 102 f1000 31/® pCt. gem. 's-Bosch 87 j f 500 3 pCt. gem. Maastricht 79Va f 3000 3Va pCt. gem. den Haag 85 - f 2000 4 pCt. gem. den Haag 94 f 6000 4Va pCt. prov. Drenthe 98Va» f 6000 4Vs pCt. gem. Arnhem 98V*» Vragen en aanbiedingen worden KOSTELOOS geplaatst, slechts bjj uitvoering wordt provisie in rekening gebracht. Coupons te Amsterdam betaalbaar. van de nog in voorraad zijnde RIJWIELEN, zoowel nieuwe als geëmailleerde. Ook geëmailleerde vanaf f 20. met nieuwe banden en onderdeelen. vanaf t 0.45 en hooger. offerte. offerte. offerte. offerte. offerte, offerte. in alle gewenschte formaten, Van goedkoope kwaliteit en ln luxe-soort. H. H. de Klerk Zonen, *7? mil ésSBté'&tef - - Commissarissen A. J. Lebret, A. J. A. de Bosson, Mr. L. W. A. Colombijn Mr. J. Salomonson en L. F. D. van der Minne. Directeuren C. Vriesendorp Jz. en F. F. Prager. a. b. c. Gereedschappen en Machines, dienstig d. Runderen en Paarden ook tegen hemel e. Koren, Hooi en Veldvruchten. OPRUIMING Beleefd aanbevelend

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 4