NIEUWSBLAD - yoor bet Land van flensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. No. 3603. Zaterdag 16 September. De Stad en het Land van Heusden. BEHOORENDE BIJ HET BÜITEXLAXD. Vliegmachine tegen Zeppelin. Het feit, dat hij den laatsten Zeppelin- aanval op de Oostkust van Engeland een Zeppelin door een vliegmachine geheel ver nield is, heeft het vertrouwen in dit af weermiddel tegen aanvallen der luchtschepen natuurlijk vergroot. Toch was het, zooals de Yorkshire Post« schrijft niet de eerste maal, dat een gevecht tusschen twee zulke tegenstanders ongunstig voor het lucht schip is verloopen. Pas korten tijd geleden is boven de Noord Zee een gevecht geleverd, dat een medewerker van het blad aldus beschrijft De vliegmachine was slechts voor een enkelen man ingericht, terwijl de Zeppelin, van 't modernste type. met een beman- "ning van minstens dertig koppen, zware bommen meevoerde en op het bovenvlak speciale afweerkanonnen tegen vliegma chines droeg. De Zeppelin kwam tot op geringe hoogte boven een stoomschip neer, blijkbaar met het doel, het aan te vallen en terwijl de mannen aan boord van het schip bleven uitkijken en afwachten of het luchtschip bommen zou werpen, zagen zij een water vliegtuig met grooten spoed op zeergroote hoogte komen aanvliegen. Blijkbaar had ook de uitkijk op den Zeppelin het gevaar ontdekt, want er kwam beweging in de gondels, en toen de Zeppelin wendde en in Oostelijke rich ting trachtte te verdwijnen, dook het vliegtuig en vloog het luehtschip met zoo groote snelheid tegemoet dat de beman ning van het schip met angst toekeken. Het leek eerst alsof de vlieger het luchtschip van die duizelingwekkende hoog te af wilde rammen. Maar toen hy er honderd meter vandaan was, vermin- derde hij plotseling zijn vaart en' ging een reeks merkwaardige bewegingen uit voeren. Terwijl hij boven het luchtschip bleef cirkelen, begon hij het met granaten of vuurballen of iets dergelijks te bekogelen. Telkens als er een viel kon men een vlam onderscheiden en de projectielen vielen vlak bij den Zeppelin neer. Hij moest echter rekening houden met de kanonnen van het luchtschip, één daarvan had het vuur geopend zoodra de vlieger in zicht was gekomen. Rondom de machine barst ten deze met wolkjes uiteen. Sommigen schenen de draagvlakken te raken en te doorboren en één keer dacht de beman ning van 't schip, dat alles voorbij en de strijd in het voordeel van den Duitscher beslist was. Een granaat had het vliegtuig geraakt; het schudde en wankelde, maar inplaats van als een wrak in zee te vallen, bleef het in het rond vliegen, herstelde zijn evenwicht, steeg tot op een grootere hoog te doch een van zijn drijflichamen was In 1811 bezocht Napoleon ons Vader land, vergezeld van zijne gemalin Maria Louisa, dochter des Keizers van Oostenrijk, met wie hij het vorig jaar in het huwe lijk was getreden. Op deze reize bevond zich de Vorstin binnen onze muren en hield er haar nachtverblijf. In 1812 trok Napoleon met meer dan 600.000 man het machtige Rusland bin nen. In dit leger bevonden zich ook een inwoner van Heusden en een van Veen, die als eerewachfcen waren opgeroepen. Bekend is het dat een voorbeeldeloos stren ge winter zijn leger grootendeels vernie tigde en het duurde niet lang otNapoloen vluchtte van weinigen vergezeld naar Fran krijk terwijl nauwelijks een twintigste gedeelte van zyn ontzaggelijk leger in lompen gekleed, den Duitschen bodem we der betreden mocht. De garde d'honneur uit Heusden is nimmer teruggekeerd. In 1813 had het krijgsgeluk Napoleon den rug toegekeurd, want hoewel hij aan stukken geschoten. Weer begonnen de vlamende sterren op het luchtschip, dat nu zeer snel voer en blijkbaar trachtte te vluchten, neer te vallen, terwijl het stoom schip met volle snelheid volgde om het re sultaat van het gevecht te zien. Onge veer een half uur later trof de vlieger zijn doel. Een van zijn bommen had het achtereinde van den ballon geraakt en dat ernstig beschadigd, want het groote ge vaarte begon leelijk over te hellen en snel te dalen. »Het kwam zoo snel benedenc, vertelde de kapitein van het stoomschip, »dat ik dacht dat het vlak vóór ons in zee zou vallen. Daar wij tamelijk snel voeren bedacht ik, dat 't mij in dat geval onmogelyk zou zijn 't niet te rammen. Dat was 'n moei- lyk oogenblik, want ik moest ook aan mijn bemanning en aan mijn schip denken. De Zeppelin kwam echter weer recht te liggen voordat hij het water bereikte en vloog weer voort, blijkbaar waren de ma chines nog in staat om te werken. Het is jammer, dat op dat oogenblik ook het vliegtuig zich in moeilijkheden bevond, want wij zagen hem in de richting van de kust wegvliegen. Het moet zoodanig zijn beschadigd geweest, dat het den aan val niet kon voortzetten, maar ik hoorde later met genoegen, dat het veilig aan zijn basis teruggekomen wasc. o Gasgevaar. Een oorlogscorrespondent in het westen schrijft in de »Norddeutsche Allgemeine Zeitung* Het eerste wat wij na het betrekken van ons kwartier moeten doen is, naar de hospitaalcompagnie te gaan en ons gas maskers te laten aanpassen. Daar wordt nauwkeurig het oog op gehouden. Het gasmasker moet geheel passen op den vorm van hoofd an gezicht en er mag geen vlek in zijn zoo groot als een, speldeknop, want dit zou voldoende zijn om een doodelijke hoeveelheid van het vergiftige gas te laten binnendringen. Past het als aangegoten, zoodat men er uitziet als een slurfdier, dan wordt men in de stinkkamer gebracht en met een gas geblazen, dat tranen en hoesten verwekt. Houdt men dat eenigen tijd uit zonder er iets van te merken, dan is het masker in orde. Aan de stinkkamer heeft men echter niet al te veel behoefte, want de vijand beschiet het kamp met voorliefde met zijn gasmunitie. In den tuin achter het huis zijn alle planten door het gas gedood. Gras, struiken, boomen zijn geel aangeslagen en men ziet er geen groen sprietje meer. Deze uitwerking heeft het Fransche gas vaak. Men ziet midden in de velden en tuinen de vlekken waar de gasammunitie neergevallen is en ook de weg dien het uitstroomende gas genomen heeft, door het van dag tot dag toene mende geel worden van de heele vegetatie. Het gas nestelt zich voornamelijk in diepten Van het terrein. Punten, waar wegen door een zinking van het terrein loopen, beschiet de vijand bij voorkeur met zijn gasammunitie. Bij windstilte kan het gas na uren nog onaangenaam zijn voor een doortrekkende colonne. Daarom is het gevaarlijk gebied met waarschuwingsborden afgezet en niemand die iets te doen heeft achter het front aan de Somme, gaat zonder gasmasker naar buiten. De werking van het gas is zeer verschillend. Onlangs- kwam de kapitein van een di visie, waar ik toevallig was, uit de voorste stelling terug en vertelde zoo terloops on der het middageten, dat hij in een loop graaf een lichten reuk van gas waarge- andermaal met ean leger van 350.000 man Duitschland was binnen gerukt, zoo besliste toch eindelijk de veldslag van Leipzig den 16en, 18en en 19en van Wijnmaand zijn lot, ja ook van ons Va derland, ja van de geheele beschaafde wereld. In datzelfde jaar werd de Prins van Oranje, zoon van wijlen den Stadhouder Willem V tot Koning uitgeroepen, die als Willem I het roer van staat in handen nam. Treurige tafereelen grepen inmiddels plaats. Te Woerden had men te vroegtijdig van zijne Oranjegezindheid openbaarheid gegeven. De stad was in feestdosch en de Hollandcche vlag wapperde van alle openbare en particuliere gebouwen, toen de Franschen van uit Utrecht gekomen de de plaats weder innamen en aldaar moord- tooneelen aanrichtten. Bang was het in Heusden gesteld toen deze bedrijvers nog druipend van bloed en beladen met roof, herwaarts kwamen, om hier te overnach ten. Hoog klopten van vrees de harten der inwoners, toen zij des nachts de trom hoorde roeren en sommigen dit aanmerk ten als voorteeken -van een gelijk lot als het ongelukkige Woerden getroffen had. nomen had, doch zoo zwak dat hij er niet aan gedacht had zijn gasmasker op te zetten. Nog aan tafel werd hij onwel en eenige dagen lang heeft hij zwaar ziek te bed gelegen. Daarentegen hebbeu eenige hos pitaalsoldaten de volgende ervaring opge daan Zij moesten gewonden, wier maskers door granaatsplinters gescheurd waren, door een gaszone dragen van eenige honderden meters breedte. Zonder aarzelen deden deze opofferende helden van den plicht hun hulpelóoze gewonden hun eigen gasmaskers aan en bonden zichzelf zakdoeken voor den neus, die zij (met verlof gezegd) be vochtigd hadden met het eenige vocht, dat hun in dezen nood ter beschikking stond. De dappere mannen hebben niets ervan geweten. Paarden worden reeds bij een lichte gaslucht onrustig. Zij zien zich op hun eigenaardige'manier te helpen, doordat zij met hun hoef een gat in de aarde maken en de neusgaten daarin drukken. De vijand beschoot ons dorp regelmatig, maar overdag alleen aan den eenen kant. 's Nachts echter schoot hij gasgranaten naar alle kanten. Daarom heeft ieder het gasmasker onder het hoofdeinde van zijn bed gelegd, zoodat hij, als er 'gasalarm geslagen wordt, het in het donker kan vinden. Ook aan de inwoners van de plaatsen heeft men gasmaskers gegeven. Bij een vrouw waar ik in kwartier lag, zag ik ze boven de bedden van de kinderen hangen. Desniettemin zijn er onder de Fransche bevolking van de naburige dorpen een reeks gasvergiftigingen voorgekomen. Mijn hospita vertelde mij, dat de menschen meestal geen begrip hebben van het gevaar. Voor het inslaan van een granaat of voor een vlieger- bom zijn zij bang en zoeken zij dekking. Dat men echter op straat of zelfs op het vrije veld urenlang nadat geen schot meer gevallen was, plotseling een leelijke lucht in den neus krijgt en daarvan later hevig ziek kan worden, daarvan willen de lui eerst gelooven, als zij slechte ervaringen hebben opgedaan. Volgens de »Pesti Ujsag« moet de Roe- meensche regeering van plan zijn, met het oog op de mogelijkheid van Zeppelin-aan vallen, haren zetel naar Jassy te verplaatsen. o Fransch gezantschapsgebouw beschoten. Naar Reuteruit Athene meldt heeft een troep nog onbekende schreeuwers Za terdagavond tijdens een conferentie van1 gezanten der Entente op het gebouw van de Fransche legatie geschoten. De minister-president Zaimis heeft den gezant onmiddelijk zijn leedwezen over het gebeurde te kennen gegeven. Deze heeft de betuiging van leedwezen aanvaardt, maar verklaard, dat hiermede het incident nog niet afgeloopen was. De gezanten der Entente hebben gisteren een bezoek gebracht aan Zaimis en dezen de voorwaarden medegedeeld, onder welke het incident als gesloten zou worden be schouwd en wello. de bestraffing van de verantwoordelijke daders2o. vervol ging van de ambtenaren, die in gebreke zijn gebleven het incident te voorkomen en 3o. onmiddelijke ontbinding van alle afdeelingen van reservisten-bonden te Athene en in de provincie. Zaimis heeft geantwoord, dat de regeering het noodige zou doen en desbetreffende bevelen uitvaardigen. o Rusland en Zweden. In het antwoord van Rusland op het Zweedsche protest naar aanleiding van Van achteren bleek dit alles ijdele vrees, want reeds vroeg in den morgenstond ver liet de bende onze stad, waar men haar met afschuw nazag. Toch was Heusden nog altijd onder Fransche bezetting. De Pruissen, die in- middeis ter hulp kwamen, maakten dat de Franschen zich tot den aftocht gereed maakten en nauwelijks waren zij de Herpt- sche poort uitgetrokken of de Pruissen rukten de Wljksche poort binnen en wer den met een vroolijk hoezee welkom ge- heeten. Welluidender dan ooit, klink thans voor de eerste maal, sedert zooveel jaren op ons klokkenspel het oude Wilhelmus lied. Bij den aanvang der regeering van Koning Willem I werden 600 der aan zienlijkste Nederlanders (Notabelen) te Amsterdam opgeroepen, waaronder zich ook Johan Albert Rietveld bevond om de nieuw in te voeren Staatsregeling goed te keuren welke Staatsregeling op den 29en van Lentemaand 1814 werd goedgekeurd. Heusden scheen eensklaps als uit eenen doodslaap opgewekt en in eene wapen plaats herschapen te zijnduizenden Russen en Pruissen stormden beurtelings uit en inhet dappere Pruissische leger hoofd von Bülow, had er geruimen tijd den aanval op het stoomschip fDesterroc dat Zaterdag is overhandigd, wordt mede gedeeld, dat de commandant van den on derzeeër van zijn bevel ontheven en vooral wegens het misbruik maken van de Zweed sche vlag zwaar bestraft is. De *Desterro« is onmiddellijk vrijgelaten. Wat de kwestie der stoomschepen Lis sabon en Worms betreft, blijft de Russische regeering volharden bij de meening dat deze zaken door het prijsgerecht beslist moeten worden. Ten slotte deelt de Russische regeering nog mede, dat zij een zaakgelastigde heeft benoemd, die met den Zweedschen verte genwoordiger de schadeloosstelling voor het in den grond boren van het stoomschip >Syrra« zal vaststellen. O Weelderig ingerichte loopgraven. De Engelsche bladen bevatten teeke- ningen en beschrijvingen van de Duitsche loopgraven, welke thans in het bezit der Engelschen zijn en die een duidelijk beeld geven van de zorg, waarmede de Duitschers zich in den loop ran den stelling-oorlog in deze streek hier wordt vooral van de omgeving van het bosch Mametz ge sproken hun onderaardsche verblijf plaatsen hebben ingericht. De ingang naar zulk een in de bladen afgebeelde onderaardsche woonplaats be staat uit een stalen deur, waaromheen een soort tuintje is aangelegd. In het inwen dige leiden gemakkelijke trappen van 12 tot 36 treden naar beneden. De treden en het raamwerk van het trappenhuis zijn gemaakt uit krachtige houten balken, op de wijze van mijnstutten aangebracht, en de treden zelf zijn nog eens met een dekplank versterkt. De muren zijn van -dikke plan ken opgetrokken, welke met inkepingen van boven en aan de onderzijde in het raamwerk passen en met ijzeren stangen en dikke houten spanten verbonden zijn. Aan het benedeneinde van de trap loopt een tunnelvormige gang rechtuit soms over een lengte van 50 M. en daarop komen aan beide zijden kamers en zijgangen uit. In velen van die verblijfplaatsen leidt een 2e trap naar 'n lagere schuilplaats, welke soms 10 tot 12 M. onder den bo dem van de loopgraaf ligt. In de mooi ingerichte verblijfplaatsen zijn al die gan gen en kamers met hout beschoten. In een der best-ingerichten had ieder peleton zijn eigen eet- en slaapgelegenheid, een eigen plaats voor de oefeningen in de gangen en een nooduitgang naar de loop graaf. In weer een andere, welke als verband- plaats dienst deed, waren bedden gezet voor 32 patiënten en een tamelijk groote operatiekamer. Een derde, bij Mametz was een volle dige ondergrondsche kazerne voor een geheele compagnie van 300 man, met keukens, provisie- en munitiebergplaatsen, een met ijzeren platen beschoten smidse en een machinekamer, Uit deze beschrijving der Duitsche stel lingen blijkt wel, dat de verovering voor de geallieerde troepen geen gemakkelijke taak was. Duitsche loopgraafvallen. De Militaire medewerker van de Times" schrijft Men hoort in den laatsten tijd de solda ten die aan het offensief hebben deelgeno men, veel spreken van de verschillende verraderlijke vallen, welke de Duitschers achterlaten als zij uit een loopgraaf worden verdreven. Dit is nu reeds zoo dikwijls gebeurd, dat de mannen langzamerhand al zijn hoofdverblijf, en weldra zag men ook den tweeden zoon van den Souvereinen Vorst, Prins Fredrik alhier, die plechtsta tig door de stedelijke regeering werd be groet. Nog altijd was Nederland niet van Franschen gezuiverd. 's-Hertogenbosch en Gorinchem onder anderen waren nog in hun bezit, waartusschen Heusden als middel punt lag. De eersten gingen den 26en van Louwmaand, de laatsen den 20en van Sprokkelmaand over en zoolang de belegering dier plaatsen duurde, wemelde het hier van krijgsvolk. Een zeldzaam gezicht die mengeling van zoo vele vreemde volken, als Russen, Pruissen, Kozakken, Baskieren, enz., die allen hetzelfde doel hadden n. 1. den beroerder der natiën ten onder te brengen. De winter was zoo streng, dat het zwaarste geschut over de dichtgevroren Maas kon worden aange voerd. We krijgen nu de afstand van de re geering en de verbanning van Napoleon naar Elba. Vervolgens zijne ontvluchting van daar en zijne tocht in zegepraal naar Parijs, om daarna in den slag van Water loo opnieuw overwonnen te worden en in 1815 naar St. Helena te worden ver voerd. die trucjes precies kennen. Het is verstandig, ieder voorwerp, dat men in de loopgraven ziet liggen, eerst voorzichtig aan te raken, vóórdat men het opneemt, omdat het dikwijls gebleken is, dat de onschuldigst uitziende voorwerpen aan verborgen mijnen bevestigd waren, welke ontploften als men die voorwerpen opnam. Ook vóór de loopgraven, in Nie mandsland vindt men zulke vallen. De massa bommen en handgranaten, die men in de veroverde loopgraven vindt lig gen, leveren altijd gevaar op, ook al zijn ze niet met helsche machines verbonden. Zelfs een eenvoudige plank kan met een touw verbonden zijn, zoodat als men er op trapt en het uiteinde grijpt, een mijn kan ontploffen. Dan is er ook een voor werp dat op een warmwaterbord op korte pootjes gelijkt en bij het opnemen ont ploft. De soldaten noemen het ïschildpadc. Als men het niet voorzichtig opneemt ontploft- het, evenals de torpedo, die een walvisch voor een waterdier aanzag. In den laatsten tijd plaatsen de Duit schers in de modder ook voetklemmen mat zoo krachtige veeren, dat zij iemand die er op trapt, het been verbrijzelen kunnen. o Canada. Omtrent het ongeluk bij den bouw van de brug te Quebec seint de correspondent van de »Timesc aldaar De middelste ligger van de brug te Quebec over de St. Laurens, 640 voet lang en 40 millioen Eng. ponden wegend, is heden in stelling geheschen. Daarmede zou deze groote Canadeesche ingenieursarbeid voltooid zyn. Duizenden toeschouwers wa ren aanwezig en de welgeslaagde neerleg ging van den ligger werd begroet met het gegil der stoomfluiten en geestdriftig ge juich. De meeste leden van het Canadeeseh cabinet en vele parlementsleden, alsook een aantal voorname Amerikaansche ingenieurs waren aanwezig. Tot de toeschouwers behoorden ook de leden der Australische Kamer van Afgevaardigden, die 's ochtends te Quebec aangekomen waren. De ligger was bij hoog getij 's morgens om vyf uur op pramen van Quebec, waar hij gebouwd was, door sleepbooten naar de brug gesleept. Hier werden de pramen voor anker gelegd en nadat het gevaarte losgemaakt was, werd het langzaam om hoog geheschen. Het weder was bijzonder gunstig voor de werkzaamheden. Kort nadat de ligger op zijn plaats was gelegd, begon een der pylers het te begeven en stortte het geweldige stuk werk in de rivier. De brug te Quebec is de grootste can- tilever-brug ter wereld. In 1906 is men met den bouw begonnen. In 1907 is het zuidelijk deel ingestort, welk ongeluk aan zeventig menschen het leven heeft gekost. De middelste spanning is bijna 1800 voet lang. De cantilever-armen meten elk 562>i voet. Vleeschschaarste in Duitschland. Naar de Duitsche bladen mededeelen heerscht er reeds eenige weken in Duitsch land groote schaarschte aan varkensvleesch. De Berlijnsche overheid heeft thans be paald, dat voorloopig alleen Donderdags varkensvleesch verkocht zal mogen worden. De slager moet van Woensdagavond 7 uur af voor zijn raam de nummers van de klanten vermelden, die hij den volgenden dag bedienen kan. De niet opgeroepenen komen dan de volgende of een der daar aan volgende weken aan de beurt. o In 1816 werd een begin gemaakt met de slechting van Heusden als vesting. Het zelfde jaar was de zomer aanhoudend re genachtig de rivieren zwollen hoog op en overstroomden de vruchtbaarste velden. De eerste levensbehoeften werden zoo duur, dat 80 ponden brood van het oude gewicht met 80 cent en de ton aardappelen met 8 en 9 gulden, ja zelfs nog duurder be taald werd. Menigeen zou van gebrek zijn omgeko men indien door de mildadigheid onzer burgerij niet op onbekrompen wijze daarin was voorzien, door eene rijkelijke uitdee- ling van voedzame gekookte spijzen. 1817 was een buitengewoon vruchtbaar jaar en het gebrek van het vorig jaar* werd door overvloed vervangen. In 1821 maakte zich een Heusdenaar, de Generaal-^Iajoor Hendrik Merkus Koek, in Indië zeer verdienstelijk bij de bestrij ding van den Sultan van Palembang op de noord-oostkust van Sumatra, welk land daarna aan onze bezittingen werd toege voegd. En aldus naderden we het jaar 1824, het jaar van uitgifte van het werkje »De Stad en het Land van Heusden, van den verdienstelijken Ds. C. W. Pape. EINDE. hjioeuel —O—* s I.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 5