NAAIMACHINES, RIJWIELEN, BANDEN, Correspondentschap Eerste Klasse van De Nederlandsche Bant, W. Timmermans Zonen FOTO-ARTIKELEN Gebr. SNOEK, Magazijn „De Zon" F. SCHREUDER ZONEN, HEUSDEN. GEBR. SNOEK, Houdt dit voortdurend i In uwe gedachten. 40 Slaapkamer-Ameublementen. Bedden, Matrassen, Dekens, IJzeren Ledikanten enz. A. C van der Meulen Zonen. 07 VERHAGEN, Chapellerie JAN W. L1PP1TZ. Onderdeelen voor Naaimachines en Rijwielen, te Waalwijk, APVFRHFF^ s-BOSCH Langendijk 164-165 - GORINCHEM. Fabriek van Bedden en Matrassen. Magazijnen van Dekens, Ledikanten, Meubels, Spiegels, Schilderijen. 5 Tapijten Vloerzeilen Gordijnstoffen Gordijnen Vitrages Tafelkleeden Markt 61, - 's-BOSCH. Vuchterdijk Kassiers en Commissionairs in Effecten. Vertrouwdste adres voor Q-roote sorteering. L. VAN DER VAART Eerste klas fabrikaat, tot in de kleinste onderdeelen Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, 's-Hage, Utrecht. JLlleen verkoop levert sti*eng concurreervnd 13 Op alle plaatsen ijverige agenten gezocht. Grootste inrichting v. d. aard in Nederland Geregeld voorhanden Pensmarkt 22 24 - Telef. 571 - 's-BOSCH. der Horloges der G Grootste keuze Pendules in alle stijlen, Regulateurs, Wekkers, enz. Even als vorige jaren zijn wij weder geslaagd een ruime sorteering voor het a. s» seizoen machtig te worden. Hinthamerstraat 10, 's-BOSCH, Griekenlands militaire medewerking. De Atheensche correspondent van de •Daily Mailc meldt d.d. Zondag, dat Grie kenland zich tot de geallieerden gewend heeft met voorstellen nopens een eventueele medewerking bij de krijgsverrichtingen. De geallieerden zijn echter niet bereid over voorwaarden of waarborgen te onder handelen. Zij willen, volgens den correspon dent, schietvoorraad en verder oorlogsma- terieel ter beschikking van het Grieksche legers stellen, maar voor het overige moet Griekenland zich bij het sluiten van den vrede op de rechtvaardigheid en edelmoe digheid van de Entente verlaten, zonder dat een verdrag gesloten wordt. Kaffers naar Frankrijk. De Zuid-Afrikaansche regeering is voor nemens vijf brigades Kaffers tweeduizend elk, naar Frankrijk te zenden, om daar aan de havens te werken. Zij zullen een militair korps vormen en onder militaire tucht staan, maar niet aan het gevecht deelnemen en ïin gesloten compounds* huizen. Sluiting der Engelsche havens. Blijkens mededeeling van het Engelsche Gezantschap zijn van af 12 uur in den nacht van 12 op 13 September alle En gelsche havens gesloten voor zoowel in komende als uitgaande neutrale schepen. Naar de •Times* bericht, hebben totdus- verre 40,000 tot 50.000 heilsoldaten, waaronder 9000 muzikanten, dienst ge nomen bij het Engelsche leger. Te Glasgow heeft een ontslagen verminkt soldaat, die eenigen tijd in een munitie fabriek heeft gewerkt bij een ruzie met een buurvrouw haar een handgranaat na geworpen, welke te midden van een groep toeschouwers is ontploft. Twee personen zjjn gedood en twaalf gewond. o In beslag genomen. De »Echo Beigeverneemt uit Brussel, dat de Duitschers beslag hebben gelegd op de fondsen van de Banque Nationale de Belgique, ten bedrage van 600.000.000 francs. Dit bedrag zou twee jaar na het sluiten van den vrede terugbetaald worden plus een rente van 4% I Naar uit Athene aan de »Temps« ge meld wordt, hebben alle pogingen om de staking van het personeel der staatssporen bij te leggen schipbreuk geleden. Men vreest dat ook op de lijnen AthenePiraeus en AthenePeloponnesus staking zal uitbreken. De beperking van den Engelschen uit voer naar Nederland. De Manchester Guardian* wijst er nog bij een bespreking van de schorsing van den uitvoer eener feeks artikelen uit Enge land naar Nederland, Denemarken, Zweden en Noorwegen op, dat de uitvoer van grondstoffen voor de margarinenijverheid alleen naar Zweden verboden is meldt het Bbl. •Nederland*, zegt het blad, »fabriceert veel margarine en is thans, wat den aan voer van palmpitten, die uit Zuid West Afrika komen en meest naar Liverpool en Huil gezonden worden, geheel van Enge land afhankelijk. Bovendien hebben wij eene regeling met de N. O. T., die groo- tendeels den uitvoer van Engelsche pro ducten naar de vijandelijke landen belet. Tevens wijst het blad erop, dat het be richt in de London Gazette* niet de redenen opgaf, die tot het nemen van den bedoel den maatregel geleid hebben. Het doel kan echter geen ander .zijn, dan de blokkade van de vijandelijke landen doeltreffender te maken zonder de belangen der neutralen meer te schaden dan noodzakelijk is. o Drie Belgische munitie-arbeiders die zon der vergunning uit Engeland trachtten te komen door zich aan boord van de •Maas stroom* te verbergen, werden door den Engelschen rechter veroordeeld tot vier maanden dwangarbeid. Twee Nederlandsche stokers, die hun daarbij voor geld behulpzaam waren en een andere Nederlander, die zijn bemid deling had verleend, werden resp. met drie en zes maanden dwangarbeid gestraft. Burgerlijke Stand. Heusden. (Van 58 September.) GeborenAdrianus Bernardus, z. v. B. van Wijk en C. Fitters. OverledenJan van der Steenhoven, 79 j., wedr. van F. v. Drunen. Werkendam. 18 Sept. 1916. Geboren Leendert Pieter, z. v. J. Brandt en A. M. Hoegee. Brakel. (Over de maand Augustus). Geboren Gerrit, z. van J. van Herwij nen en H. EkelmansWillem, z. van J. van Dalen en N. van Balen, Cornelis, z. van H. Vervoorn en L. Bok Steven, z. van J. S. Balen en W. Wijburg. Gehuwd Teunis van der Zalm, oud 21 j. met Sanderina van Dalen, oud 21 jaren. Overleden Elizabeth Hendrika van der Meijdén, oud 63 jaren, weduwe van Jan Spiering Adriaan van Dalen, oud 20 jaren; Elizabeth van Weelden, oud 66 jaren, echtgenoot van Klaas van Oort. Capeile. (Over de maand Augustus.) Geboren Jenneke, d. v. M. Paans en J. Frings Teuntje Lena, d. v. B. J. West broek en W. G. SchoutenMaria Teuntje, d. v. P. M. Hommel en M. T. Verhagen Cornelis, z. v. C. Mandemakers en A. G. BoeserWilhelmus, z. v. W. A Schmitsz en G. Dedden. Getrouwd Adriaan Rosenbrand en Adri ans Wagemakers. OverledenElisabeth van der Hoeven, 70 j., wed. van Johannes de Rooij Adri aan Ramstijn, 3 j. Genderen. (Over de maand Augustus). Geboren Hendrik, z. v. C. Heijstek en J. Redeker. Giessen. (Over de maand Augustus.) GeborenCornelia Maria, d. v. C. J. Zwart en A. P. van TilburgHendrika Adrians, d. v. J. L. Westerlaken en J. P. WesterlakenWilhelmina, d. v. G. Tameris en T. van Drunen; Arie, z. v. P. Groenenberg en H. Duister. Meeuwen. (Over de maand Augustus). Geboren Teuntje Cornelia, d. v. Adri aan Vos en Teuntje J. Straver. OndertrouwdJanus G. van Dommelen 29 j. en Cyosina C. Pruissen 24 j. OverledenAntonia Bouman, 29 d. Arie Bouman, 65 j. Pouderoijen. Geboren Bart, z, van G. J. van Giessen en B. Dufourné, Cornelia Maria, d. van G. Pellikaan en G. Gijben. Sprang. (Over de maand Augustus.) GeborenGeertruida, d. v. J. H. van Beek en A. de Jong Arnoldus Adrianus, z. v. N. Stam en D. C. van Ham Jo hanna, d. v. J. J. Ophorst en N. Tim mermans. Gehuwd A. van Driel, T] j., van Wad- dinxveen en D. C. Vriens, 24 j.S. van van der Sluijs, 28 j., van Made c. a., en D. Vos, 26 j. Overleden: N. A. Mandemakers, 26j. Lamb. Schellen, 3 md.D. Timmermans, 15 rad. Wijk en Aalburg. Geboren: Jan, z. v. J. van Wijnen en J. Honings Arie, z. v. T. A. Smokers en J. T. den Hoet. gevestigd ten kantore van Openen Rekening-Courant tegen billijke conditiën. Buitenlandsche Wissels, Coupons, vreemd Bankpapier enMuntspeciën worden steeds tot de hoogste koersen uitbetaald. Wissels en andere waarden op 't Buitenland worden ten billijkste gefourneerd. Kantoor-uren op alle werkdagen van 9 tot 6 uur, voor het Correspondentschap van de Nederlandsche Bank van des voorm. 9 tot des nam. 1 uur. atelier voor VOOR ONDERRICHT GRATIS n.b f blM IL-U-O HINTHAMER3TKAATTI-3 Jg^RMjW^^|hiM^I!BMMSTERDAtU832Jjl0R0T^89Z^J^IERLUN19O7^| :===z=z=z======z^==:z==i==z=r=z=z=====zz==zii==izi=ziz=z=i=zi==ziz=i==zz=i====zi===iz==== VEEREN en KAPOKKEN BEDDEN, STROO-, ZEEGRAS-, KAPOKKEN- I en STAALDRAAD MATRASSEN, LEDIKANTEN enz. Door voortdurende stijging der inkoopsprijzen, moeten wij bij nieuwen aanvoer onzer artikelen noodzakelijk ook de prijzen verhoogen. Profiteer daarom nog van onzen grooten voorraad, wanneer n in den loop van dit jaar nog een en ander hebt aan te schaffen, want de prijzen worden ongekend daar. Een bezoek aan onze magazijnen zal u doen verbaasd staan, dat de op alle artikelen duidelijk aangebrachte prijzen thans nog zoo laag zijn. Volledige Slaapkamer-Ameublementen, Stoelen, Kasten, Tafels, enz. Magazijn „DE ZON" Langendijk 164—165 GORINCHEM. Lage pry zen. SS oliede goederen. iDOi^aaBza^iDaKaDi dat de grootste sorteering Bukskins-J aponstoflen Fantasie Katoenen en Lingeries tegen de meest concurreerende prijzen, gevonden wordt in den MANUFACTDRENHANDEL HINTHAMERSTRAAT 52. 's-Boseh. Vraagt Catalogus en Conditiën. Phot. Album en Prijscourant op aanvrage franco. Aanbevelend, i in» n i mi ■^■muTTmnwmn— J. Geerts, 's-Bosch. fotografie 5 VAN An ge lus- Orgels JOH. DE HEER, HORLOGE"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 6