J MANTELS EN COSTUMES ARNOLD HOYER, J. ELEKAN, M.J.H.KESSES Firma Wed. J. BORZO ZONEN, Lewensteins-Naaimachines den fleer C. POORTER Ie en Aalburg. Muziek-Instrumentenhandel Goosen Swagerman SNAREN Piano's, Orgels, Vleugels. Fotografische Kunstinrichting. voorheen J. A. VAN DER SCHUI T Covercoat Demi-Saisons Grijs Vicuua Demi-Saisous 0 's-Jtertogenbosch 40 JAAR REPUTATIE. voor Heuodea sa Omstreken DE AUTOPIANO. Magazijn van FOTOGRAFIE ARTIKELEN. „DE KROON", ZOMERDIENST. Alléén soliede en goed afgewerkte Seal Bont f 375 Schapenmarkt 25 's-Hertogenbosch. •jKagatijp Van -Bamescenfeclie en feeding naar paal. Speciaal Corsetmagazijn. 's-HERTOQENBOSCH. IQ B E B Verwerstraat 21, s'-Bosch. Gramophoons en Platen. jSifejjfYATeijnen, Hoffotograaf 's-Hertogenbosch, Kerkstraat A 113, Stoomfcoot-R.eed.erij 's-BOSCH-HEUSDEN-WIJK met de Stoomboot „Maasstroom" Wij hebben thans geëtaleerd voor het najaar-seizoen met of zonder zijden revers van 14 tot 25 gulden en hooger. Onze kleeding munt uit door prima model en be werking. Minderbroederstraat 6. 's-Boseh. Geregelde Stoom bootdiensten LLWENèTEIN 7n A.LEWENSTEin Vughterstraat 53 VERTEGENWOORDIGER Yiolen - Cello's Mandoline, Sitharen, fluiten, Harmonica's, Mondharmonica's etc. etc. Specialiteit Artistieke Vergrootingen, BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING. Hooge Steenweg 4. Gebr. I lllVk. DEN BOSCH. Hautes Nouveautés MANTEL van Diagonaal en fantasie Stoffen Ratiné en Dnffel Pa Laken alle moderne kleuren Velours de laine Velvet en Velours de Chasse Zijden Astrachan en geplet pluche Heeren Foulé, Marengo en Drapé Zijden en Wollen Ribstoffsn. Velours du Nord 75 c/m 80 90 f 29 f 45 - 36.— - 55 - - 60.— - 85 - 45 - 48 - 37 - 60 - 50.— - 45.— - 65 100 110 - 75.- - 67.- 120 130 f30 45 55 65 75 85 95 Fa Seal pluche 110 c/m 120 c/m 130 c/m. 140 c/m f95- 105— 120— 140.— Franco huis naar alle plaatsen in Nederland, bij opgave van taillewijdte en toezending van postwissel. Niet naar genoegen kan geruild worden. Speciaal voor corpulente figuren, tailles 78—100 c.M. No. 24. Sterk Corset in Wit Coutil, met verzetbaren Elastieken Band, roestvrije Baleinen, taille 7488 c.M. f5.50 en 90100 c.M. f6. No. 14. Onze bekende betere kwaliteit in prima grys en crème Satin drill, breeden Elastieken Band, roestvrije onbreekbare baleinen 7488 c.M. k f6.75 en 90—100 c.M. 7.25. No. 16. Speciaal voor corpulente figuren lange Modellen, neemt den buik geheel in, tailles 76 k 90 c.M. f 4.90, f 6.50, f 7.50, f 8.50 en f 9.75 in écru en crème, prima drill, met Elastieken Band, in 't midden 7694 c.M. k f 10.50. Al onze corsets vanaf f 2.50 zijn gratis voorzien van Jarretelles. No. 9. Beroemde Teufel Buikbanden, 85130 cM., A f6.50. No. 10. Prima kwaliteit Positie-corsets, 64—86 cM., a f4.75. No. 11. Zuig-Corsets, tailles 5886 c.M., f3.25, f2.75. No. 12. Rechthouder-Corset om scheetheid te voorkomen, voor Dames 5868 cM. k f5.50, voor Jongedames 5666 cM. f 4.25, f 2.40 en f 2.10. No. 13. Kinderplooilijfje, waschbaar, leeftijd 4 tot 6 jaar, f 1.20 en f 1.60. Kinderplooilijfje, waschbaar, leeftijd 8 tot 12 jaar, fl.10, fl.25, fl.70 en f 2.25. Reform voor Dames f 2.90 en 4. No. 14. Jongedames-Corsets 14—18 jaar, 5666 cM.,-fl.50, 1.90 2.25, 2.75. Alle fournituren voor Corsets, "nieuwste Jarretelles, alle kleuren, 25, 30, 40, 50 cent. ELASTIEK in alle breedtens. [gl BBBi F1Ü1M PI BSi PI MM E MIPl—PI 3/4 lang klokmodel van 16, 18, 20, 2250, en 25 gulden. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR, Havenstraat 5 (nabjj het station) 's-BQSCH ADVIES en BIJSTAND met betrekking tot processen, strafzaken faillissement, nalatenschappen, boedelschei ding, voogdij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract, enz. Behandeling van alle voorkomende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuld vorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, ma ken van Contracten, Requesten enz. enz. Degelijke en prompte afwerking. Bill ij ke Conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvor deringen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. Zondags na I uur kantoor gesloten NEDERIANDSCHEFABRIEK TH DMBff vanmuz1ek-instrumenten mhbunti UI 1111 HilHH iili Speciale inrichting voor het repareeren en opnieuw vergulden van Spiegel- en Schilderijlijsten in nieuw goud, oud goud, glimmend en mat goud. Het opnieuw verzilveren van bedorven Spiegels. Verzilverd Spiegelglas, Deurplaten, Spions en Theebladglazen. van Heusden en omgekeerd. Van Heusden en van Amsterdam Maan dag, Woensdag en Vrijdag, 's nam. 4 uur uitgezonderd Zondags. Aankomst aan beide plaatsen den daaropvolgenden dag, voorm Plaats van afvaart te AmsterdamKlo veniersburgwal. -{- Van Heusden op Maandagmorgen naar Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Gouwsluis, Alfen, Oudshoorn. Woubrugge, Oude Wete ring, Hillegom, Bennebroekerbrug, Haarlem, Spaarndam, Krommenie, Alkmaar, Zaan dam en Wormerveer. Vrijdagmorgen naar Gouda, Waddings veen, Boskoop, Alfen, Gouwsluis, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker, Uithoorn, Ouder kerk a. d. Amstel, Zaandam en Wormer veer. Van Zaandam Dinsdag en Donderdag voorm. 10 uur. Bovenstaande diensten allen Directie W. Defais, Amsterdam en J. B. Verschure 's-Bosch. f Goederen voor Delft, Vlaardingen. Schiedam, Den Haag worden aangenomen Dinsdags te 's-Gravenhage Donderdags, ligplaats, Trekweg tegenover Boerhavestraat. Agenten te 's-Hage De Korte en Scheurs, Zieke 27 en 28. Informatiën van bovenstaande diensten in te winnen bij B. VAN KUIJK, Wilhel- minaplein te Heusden. •f- Deze diensten zijn vrij van veergeld. NAAIMACHINES 1VAH5TERD MAAIMACHinEHHANDEl Telef. 330 Reeds meer dan handhaven hun goede Prijscourant op aanvraag gratis en franco. Onderricht in borduren en stoppen. Reparatie-inrichting tot herstelling van alle mogelijke naai- en speciaalmachines aan de zaak verbonden. Vughterstaat 17, Tel. 323. Den Bosch. Prima kwaliteit en verdere Onderdee- len, voor Instru menten. Iuruileu - Verhuren - Stemmen - Repareeren. KOOPT steeds in den Bosch's Goedkoopste Manufacturen en Beddenmagazijn Japonstofïen. Mousselines. Katoentjes. Overhemdendrills. Wit Katoen. Graslinnen. Oogjes en Blokjes. Engelschleer. Manchester. Dames Ondergoederen. Corsetten. Ceintuurs. Kanten kragen. Galons-Kantstof. Linten-Tressen. Kindermutsen. Garneering. Sporthemden. Boezeroens. Blauwe Jassen. Blauwe Broeken. Blauwe Kielen. Manch. Broeken. Handschoenen. Vast© pry zen èt Contant. Baeverteen Broeken. BI. piqué Broeken. Schilderskielen. Bedden en Dekens. Matrassen. Ledikanten. Karpetten. Vloerzeil. Linoleum. Gordijnen. Cocosloopers, Matten. DAGELIJKS behalve ZONDAGS Van 's-BOSCH v.m. 9.30 n.m. 4.uur. Van WIJK v.m. 6.n.m. 12.30 uur. HEUSDEN 11.— 5.30 HEUSDEN 6.15 1.— Te WIJK 11.30 6.— Te 's-BOSCH 8.— 2.30 Op de Bossche Marktdagen vertrekt de boot van WIJK circa 4.30, van HEUSDEN 5 en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. Aetourkaarten afgegeven op het traject WIJKs-BOSCH en omgekeerd, zijn op de Bossche Booten geldig. Informatiën te bekomen:. Te s-Bosch bij de ondernemers J. A. VAN DER SCHUIT. Te Heusden bij den agent J. A. BOEREN. C. Farwick-Ariëns Fa. P. M. VELTMAN Zonen, Dit is de eeniqe zaak gedreven deer dessels zelf den oprichter der in Neder/and zoo be- Tënde FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 7