Bij dit nr. behoort een bijvoegsel. land van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3605, Zaterdag 23 September 1916. FEUILLETON. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 46 regels 50 cent. Elke regel meer 7*/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITEXLAXDSCH OVERZICHT. Het is moeilijk te zeggen waar op het oogenblik heviger gevochten wordt, in het oosten of in het westen. Geruimen tijd geleden werd algemeen gedacht, dat de beslissing vallen zou op het westerfront. Daar toch verzamelden zich de meeste troepen, en werden de Engelschen en Franschen tegengehouden op den weg naar de Duitsche grens. Maar al meer is in den laatsten tijd ook de belangrijkheid van den strijd in het oosten aan den dag gekomen. Want daar gaat het er over of de Russen zullen doordringen naar Kon stan tinopel en alzoo de centralen allen toe voer zullen afsnijden. In elk geval wordt er op deze terreinen het felst gestreden. Men vraagt zich met verwondering af, alzoo de Svenska Dagbledet, hoe het mo gelijk is, dat Duitschland nog in het derde oorlogsjaar niet alleen genoeg troepen heeft om allerwegen de grenzen van het Duit sche rijk te verdedigen, maar ook klaar staat, waar er zich ook maar een nieuw oorlogstooneel opent. Inderdaad heeft Duitschland door de overwinning van Mac- kensen in de Dobroedzja de wereld nog maals in den volledigen zin van het woord het afdoende bewijs geleverd voor zijn in de hoogste mate bewonderenswaardige mi litaire kracht en organisatorische bekwaam heid. En de Duitsche kazernes zijn nog altijd met manschappen gevuld. Er schijnt dus zoo goed als geen grens te zijn aan het vermogen der Duitschers om nieuwe slagvaardige legers op de been te brengen ook voor oorlogsterreinen, waar men vroe ger niet dacht Duitsche infanterie te zul len zien. Een beter bewijs voor Duitsch- lands militaire kracht kan men zich wel niet denken dan de omstandigheid, dat dit volk nu, in den aanvang van het derde oorlogsjaar, zoo schitterend aan den veld tocht tegen Roemenië deelneemt en niet temin zijn garnizoenen thuis vol troepen heeft. Vooral naar het oosten toe ontwikkelen de centralen een bewonderenswaardige kracht. Zoo zijn de Duitschers en Oos tenrijkers aan de rivier de Stochod tot het offensief overgegaan, en hebben er een Russische bruggehoofdstelling genomen. In de Karpathen wordt de strijd met onge- I M I. door A. DG VISSER. 24) Ziedaar®, zei Mimi, terwijl ze den kop en schotel voorzichtig neerzette, ïdie zal in mijn salon prijken, zoodra ik in mijn huishouding ben, dat verzeker ik u.« Dien zelfden avond vertrokken de twee meisjes weer naar de kostschool. »Nu dank ik jee, zei Mama Beels tegen Mimi, »voor al je hulpvaardigheid en jé lieve attenties. Ik kan je gerust voor pleegzuster aanbevelen.® iMamaatje®, zei Mimi, terwijl ze den arm om den hals der herstelde zieke sloeg, >toen ik hier kwam, had ik niet gedacht, dat ik u zoo zou verlaten, als ik nu doen mag ik hoop, dat u mij in jaren niet als pleegzuster zult noodig hebben, hoorI® HOOFDSTUK VIII. Er gebeuren andere dingen. Het voorjaar was in 't land. De spreeuw, die er immers altijd zoo vlug bij is, om al klapwiekend te vertel len, dat de lente weer in aantocht is, zat weer op het dak en weerde zich, dat het een lust wasen ook de leeuwerik steeg weer op naar het blauwe azuur en zong kende hevigheid voortgezet. In Zevenbur gen zijn de Roemeniërs weer een eindje naar hun eigen land teruggedrongen. In Dobroedzja allerverwoedste gevechten met de Russen en Roemeniërs die daar einde lijk stand houden na de geduchte slagen die hun werden toegebracht, terwijl in het dal van de Strein de Roemeniërs versla gen® werden. In het oosten dus een felle actie der centralen. En niet minder in het westen. Wel ontruimden zij eenige platgeschoten loopgraven, maar tegelijkertijd logenstraf ten zij er de bewering der Franschen, dat zij tot tegenaanvallen niet meer in staat zijn. Er zijn tenminste verwoede pogingen gedaan, om de Franschen uit de pas ver overde stellingen te werpen. Nu meldt Haig het buit maken van een belangwekkend stuk van den generalen staf van het Duitsche leger van 24 Augustus, waarin de waarschuwing aan de Duitsche troepen voorkomt, om zooveel mogelijk te verhinderen, dat kanonnen en munitie ver loren gaan, daar het verlies aan kanonnen in de laatste maanden den aanmaak aan merkelijk overtroffen heeft en ook de re- servevoorraden van de munitie bedenkelijk verminderd zijn. Zulk een waarschuwing aan de troepen om zich in te spannen, zoo min mogelijk materiaal in handen van den vijand te laten, klinkt niet ongewoon, maar wel dat de staf er zulke strikt vertrouwe lijke mededeelingen, die gewoonlijk zelfs voor de eigen troepen geheim worden ge houden, aan toevoegt. Is dit stuk soms den vijand met opzet in handen gespeeld en hebben de Duitschers er dan een krijgs list mee beoogd, om de geallieerden in een valschen waan te brengen? De Duitsche nijverheid is machtig, en de Keizer zelf heeft onlangs nog plechtig verklaard, dat de pogingen van den vijand om de centra len in den aanmaak van oorlogstuig te overtreffen, zouden falen. Opmerkelijk was zeker, dat de Franschen en Engelschen in den laatsten tijd maar weinig kannonen hadden kunnen buit maken en dat zij telkens meldden, dat de Duitsche artillerie niet meer de vroegere kracht ontwikkelde. Dat zou echter even goed in verband kunnen staan met toebereidselen voor een achteruitbrengen van het Duitsche front, waarvan in den laatsten tyd sprake is geweest. Er zijn aanwijzingen, dat men ook in de kringen van de entente inziet, dat de geallieerden over hun successen aan de weer een van zijn schoonste liederen. Aan 't groene gras en de blauwe viool tjes in het veld aan de boomen in 't bosch die begonnen te ontluiken, aan den vriendelijken zonneschijn aan den helderen hemel en zelfs aan den mensch was het te zien, dat het voorjaar de vriendelijke lente weer in aantocht was. Of er ook zoo iets opwekkends was in de harten van onze beide kennissen op de kostschool Of er wel niet eens andere lentes waren geweest, die ze minder be zwaard tegemoet hadden gezien dan deze Zeker wel. Er wachtte haar een moeilijke tijd de tijd van het examen. Ze waren wel over tuigd, dat ze haar tijd goed hadden besteed, maar toch zagen ze er wel een weinig met een bezwaard hart tegen op. Vooral was dit het geval met Mimi, wier levensdoel het was, en die nu haar examen als hulponderwyzeres en in het Fransch wilde doen. Ze had den juisten dag, waarop ze examen zou doen, voor huis verzwegen, en daar wisten ze ook niet anders, dan dat ze slechts ééne acte halen zouwerden ze beiden aan haar uitgereikt dan zou de verrassing des te grooter zijn. En de groote dag, zou ik niet kunnen zeggen, maar de groote dagen naderden. Drukke dagen meteen, maar die, toen ze geëndigd waren, de kroon zetten op al de voorafgegane maanden van studie. Lise kreeg de acte als hulponderwijzeres en Mimi behalve die acte nog die in 't Fransch Somme niet al te hard moeten juichen. In dit verband moet melding gemaakt wor den van een artikel van Lovat Fraser in de Daily Mail. De schrijver is van meening, dat in den krijgsraad, die verleden week in het Duitsche hoofdkwartier is gehouden en waaraan de Keizer, Hindenburg, koning Ferdinand van Bulgarije en Enver-pasja deel hebben genomen, belangrijke besluiten ten aanzien van de krijgsverrichtingen in het Oosten zijn genomen. Zie naar Somme en verheug er u over zegt hij maar vergeet niet om ook naar den Donau te zien. Aan de Somme en in het Westen wordt de macht van Duitschland ondermijnd en gefnuikt, maar middelerwijl heeft het nog groote kansen aan den Donau, waarvan het blijkbaar partij wil trekken. Duitschland's wanhopige slag zou weieens in het dal van den Donau geslagen kunnen worden. Lovat Fraser gelooft, dat in den Duit- schen krijgsraad besloten is, een poging te doen om Roemenië te overweldigen. Het is een land vol graan, vleesch en petrole um, waaraan de Duitschers behoefte heb ben. Zulk een onderneming is althans te beproeven. De Turken hebben een groot leger in Thracië en kunnen groote ver sterkingen uit Klein-Azië halen, zonder daar hun positie in gevaar te brengen. Men moet bedenken, dat de Turken al het ge bied tusschen Smirna en Bagdad zouden opgeven om voor Konstantinopel te vech ten, dat het laatste zinnebeeld van hun tanende grootheid is. Men behoeft hun slechts te zeggen, dat »de Russen den Donau over zijn.® Het is zeker, dat ook de Bulgaren sterke troepen in het Donau- dal bijeen kunnen brengen. De sterkte er van zal wel afhangen van de mate van aandacht, die zij aan het offensief van Sarrail van Saloniki uit schenken, maar zij weten zeer goed met welke moeielijkheden deze te kampen zal hebben. De Duitschers en Oostenrijkers kunnen, hoewel' zij elders in het gedrang zijn gekomen, vermoedelijk ook nog wel een aanzienlijke strijdmacht samentrekken, door hun reserves aan te spreken. En wat kan Hindenburg met zulk een troepenmacht niet doen Als de geaillieer- den er niet voor waken kan Roemenië bin nen kort wel eens de zeer begeerde buit van de midden Europeesche rijken worden. Aldus de man van de Daily Mail. Rus land is de eenige mogendheid, die in zulk een geval Roemenië uit den knel moet Ge kunt u dokter Beels en Mevrouw denken, toen ze op zekeren morgen het volgende telegram ontvingen Dokter Beels, Vechtdam. Ik ben geslaagd als Hulponderwijzeres en voor het Fransch. Uw zeer gelukkige Mimi. En wat een feest het op de school was, toen de beide onafscheidelijken 's avonds terugkwamen I De Directrice had een prettigen avond beloofd, en tracteerde op wijn en gebak, en de kleinste meisjes hadden met hulst en klimop groen gemaakt. Ze legden een krans daarvan met tulpen er in op iederen stoel, waarop de jubilaressen zouden zit ten, terwijl de oudste meisjes ze daarin met haar beteren smaak en meerderen kennis recht zusterlijk hadden ter zijde ge staan. Zoo kwamen ze opgewekt's avonds weer in haar oude kwartier aan. De gelukkige uitslag, de uitgestane angst hadden haar, dat kunt ge wel denken, in een opgewon den stemming gebrachtmaar hoe verraste haar die verrukkelijke ontvangst, die har telijke handdrukken dat volle licht, dat groen, die feestelijke avond I Maar zeker, toch boven dit alles, die recht hartelijke bewijzen van vriendschap en toegenegen heid I »Dit is de stoel van Mimiriep een van de jongste meisjes. »Hier moet Mimi helpen. En het zal zijn best ook wel doen door in Dobroedzja nieuwe hulp te brengen, door hen in Zevenburgen bij te staan en eindelijk door Bulgarije flink aan te pakken. Maar de centralen houden op het oostelijke front de Russen zoodanig bezig, dat deze niet zoo heel veel troepen zullen kunnen vrij maken om hun bondgenoot bij te springen. Griekenland heeft weer een nieuw mini sterie gekregen. De entente die er de lakens uitdeelt is er niet erg tevreden mee. De »Times« noemt het een pro-Duitsch kabinet. Indien de arme Grieken niet in alle dingen handelen naar die onrechtmatige eischen der indringers worden ze maar ter stond vijanden genoemd die hun billijke straf niet zullen ontgaan. Nu meldt Reuter dat de koning en de ministerraad in beginsel besloten hebben tot prijsgeving der onzijdigheid. Men is verbitterd tegen Duitschland, ja, zoo meldt deze berichtgever, (die niet al te zeer te vertrouwen is) dat er zelfs sprake is van een ultimatum. In ieder geval heeft Grie kenland een scherpe nota aan Duitschland gericht. Wat toch is er geschied Het 4de Grieksche legercorps heeft zich door de Duitschers laten interneeren en bevindt zich thans te Görlitz. En nu eischt de Grieksche regeering vrijlating van deze troepen. Onder waarborg dat het niet eenigen vijand van Duitschland zal dienen. Het zou al zeer verwonderlijk zijn als Duitschland aan dit verlangen geen gevolg gaf. De officieele Duitsche lezing van hetgeen er met die troepan gebeurd is, was dat zij achter den linker vleugel van de Bul garen waren komen te staan en dat de maatregelen van de Entente beoogden, »hen te dwingen partij te kiezen of hun een dergelijk lot te bereiden als de te Saloniki overweldigde gedeelten van de 11e Griek sche divisie® De vrije verbinding met Athene was verbroken, het verkeer met de overheid in Griekenland werd door de En tente onder haar toezicht geplaatst en naar goeddunken geweigerd. Dan vervolgde de officieele mededeeling»De commandee- rende generaal van het 4e Grieksche le gercorps, die trouw was aan den wil van zijn vorst en zijn rechtmatige regeering om aan de onzijdigheid vast te houden, zag zich daar zijn troepen door ziekten en hon ger bedreigd werden, gedwongen op eigen hand te handelen. Op 12 dezer richtte hij tot het Duitsche legerbestuur het ver zoek, zijn wakkere troepen, die hun Koning zitten, en hier Lize I® en kijk, ze zaten er beiden als prinsessen. Aan vragen en antwoorden, somtijds afgebroken door een verwonderd»Och of 'een aAjak, hoe moeilijkontbrak het niet. Maar toen dan eindelijk alles verteld en gevraagd scheen, toen 't wat bedaarder en kalmer werd, ontstond er meteen onder een acht of negental van de meisjes een zekere op schudding. Hadden ze een afspraakje of zoo iets 't Scheen wel, want aan 't gefluister kwam geen einde, en er werd wel lachende naar die fluisteraars omge zien, maar verboden werd er niets. Ein delijk verlieten een viertal meisjes de kamer. »Gaan die nu al weer weg vroeg Mimi op medelijdenden toon. Jongen ja«, antwoordde een van de oudste meisjes, doch niet zonder een glim lach, »ze hebben noch werk voor morgen af te maken.® ïKunnen ze daar voor van avond niet vrij van vroeg Mimi. »Neen, mijn beste 1® zei de oudste se condante, »dat gaat niet, orde moet er zijn.® sMag ik ze dan even een handje hel pen »Ha, ha®, lachte men, ïwou je al direct je knapheid toonen Gekheid ik zou maar kalm blijven zitten.® ïHé ja®, zeiden een paar anderen, >ge- niet nu maar eens van je rust,® »Wacht maar®, liet een der oudste meisjes er op volgen. >Ik zal wel eens en regeering trouw waren, tegen den druk van de Entente in bescherming te nemen en hun onderkomen en verzorging te ver- leenen. Aan dat verzoek is voldaan. Om elke schending van de onzijdigheid te ver hinderen, is met de commandeerenden ge neraal overeengekomen, dat de Grieksche troepen, ten volle gewapend en uitgerust, als onzijdigen naar Duitschlaud gevoerd en daar ondergebracht zouden worden. Zij zullen daar de rechten der gastvrijheid ge nieten tot de indringers van de Entente hun land verlaten zullen hebben.® Men ziet hieruit, dat de Grieksche troe pen door Duitschland als onzijdigen worden beschouwd en dat bijzondere nadruk is ge legd op hun trouw aan hun Koning en hun rechtmatige regeering. Nu diezelfde rechtmatige regeering met goedvinding van den Koning, hun terugbrenging naar Grie kenland verlangt, kan Duitschland moeilijk weigeren, zou men meenen. Aan Duitschland's souvereine rechten zou niets te kort gedaan worden, daar het de Grieksche soldaten niet geïnterneerd maar hun enkel gastvrijheid verleend heeft. Bovendien hebben de centralen de handen al vol genoeg op den Balkan dat zij er geen nieuwe vijand bij maken zullen, als dat eenigszins te vermijden is. En nu van Zuid-Europa nog even naar het Noorden. Zweden bevindt zich n.l. in moeilijkheden. Engeland wil het dwingen lastige bepalingen voor de scheepvaart van de Entente te laten vallen en aan andere zijde Duitschland op allerlei wijze te be moeilijken. En nu heeft Zweden beslist en vastberaden geantwoord, dat 't beginsel der onzijdigheid zoo stipt mogelijk zal wor den nageleefd. En het antwoord van Enge land Het zal natuurlijk trachten toene- menden druk op Zweden uit te oefenen. Nu is reeds, naar verluidt door Engeland den geheelen toevoer van koren en meel naar Noorwegen afgesneden. Men is er van overtuigd zegt de Voss. Zeit. dat een opheffing van dezen onge- hoorden maatregel alleen door nieuwe con cessies kan worden afgekocht. Bij lieden, die de toestanden eenigszins kennen, bestaat geen twijfel over den aard der concessies. Het is duidelijk, dat de positie van Noor wegen, gelijk van geheel Skandjnavië, dagelijks meer onhoudbaar wordt. Waarlijk de kleine neutrale Staten raken hoe langer hoe meer in den knel en be zorgd vragen wij ons afWat hangt Neerland nog boven het hoofd zorgen, dat ze spoedig weer binnenkomen. De jubilaressen mogen van avond geen verdriet hebben.® En nauwelijks had zjj, die dit gezegd had, de kamer verlaten, of luister eens wat een gelach en gegigel klonk daar in den gang, en een poosje later werd de deur opengestooten en een stem vroeg »Is er op dit huiselijk feestje ook belet voor een paar Schikgodinnen »Die heb ik nog nooit in mijn huis ge had®, zei de Directrice met kluchtigen ernst opstaande, awat willen die hier Maar laten ze binnenkomen.® En een van de secondantes, die zich reeds voor de piano had geplaatst, begon een zacht wegsleepende, lieve melodie, en toen Mimi en Lize naar de deur omzagen Lieve Hemel 1 wat kwam daar nu aan Het oudste meisje, dat wel zorgen zou dat ze spoedig weer binnen kwamen, ging vóór op vier in 't wit gekleede meisjes, met een witten sluier en bloemen getooid volg-' den haar lachend. Voorzichtig, als zweefden ze over den vloer, naderden ze Lize en Mimi en toen ze met haar vieren op een rij geschaard voor ze stonden, liet de pianiste een zekeren toon hooren, telde zacht de maat, en luis ter eens hoe aardig, toen zongen ze dit liedje. Gij hebt van uw taak u gekweten En 't zorgen is voor u gedaan. Wat dagen en nachten gezeten (Wordt vervolgd.) SBLAD voor Het Lood van Hoosden en Altena, de Langstraat en do Bommelerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1