BRI EVEN POSTER IJ. land van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3606. Woensdag 27 September 1916. II II ii FEUILLETON. I INI I. II A» Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 cent. Elke regel meer 7i/g cent. Groote letters naar plaatsruimte. "Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Portheffing. Het port voor een brief, van een gewicht van niet meer dan 2000 gram en voor een briefkaart, te bestelden binnen den kring van het post- of hulppostkantoor, waar het stuk is ter post bezorgd, bedraagt: voor brievenvoor een gewicht tot en met 20 gram 3 centboven 20 gram tot en met 100 gram 6 centverder elke 100 gram 3 cent meer. voor briefkaarten gefrankeerd 2 cent, ongefrankeerd 4 cent voor elke kaart. Voor alle andere brieven bedraagt het portgefrankeerd voor een gewicht tot en met 20 gram 5 cent, boven 20100 gram 10 cent, verder elke 100 gram 5 cent. Geen hooger gewicht dan 2000 gram toegelaten. Voor ongefrankeerde brieven bedraagt het port 5 cent meer dan voor een gefrankeerden brief van hetzelfde gewicht. Bij ontoereikende frankeering wordt hetzelfde verhoogde port toepast, doch na aftrek van de waarde der gebezigde zegels. Postbladen zijn aan te merken als brieven. Voor binneniandscbe briefkaarten: gefrankeerd 3 cent, ongefrankeerd 6 cent. voor elke kaart. Het port voor gedrukte stukken bedraagt: voor een gewicht tot en met 50 gram 1 cent. Niet boven 50100 gr. 2 100—150 3 150-200 4 200—250 5 250=300 6 300-350 7 350—400 8 400-450 9 450-500 „-10 500—550 11 verder 1 zwaarder dan 3 K.G. ct.boven 550600 gr. 600— 650 650— 700 700- 750 750— 800 800— 850 850— 900 900— 950 950—1000 12 ct. 13 14 15 16 18 19 20 cent voor elke 50 gram. afmeting ten hoogste 45 45 x 45 c.M. 10 c.M. in door- verzonden als rol, niet meer dan 75 c.M; in de lengte en snedekaartformulieren, welke zonder omslag verzonden worden, mogen niet kleiner zijn dan 6 x 9 en niet grooter dan 13 x 18 c.M. Nieuwsbladen worden gefrankeerd met voor een gewicht van niet meer dan 55 gram H cent boven 55 gram tot en met 150 gram 1 cent en voorts voor elk meerder gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram cent daarboven. De frankeering kan ook geschieden naar het tarief voor gedrukte stukkeu of bij abonnement. Maximumgewicht en afmeting als drukwerk. Naam- of Visitekaartjes, gedrukt of geschreven, worden verzonden als drukwerk. Iloiisters of stalen ran koopwaren en modellen mogen het gewicht van 350 gram niet te boven gaande zendingen mogen niet grooter zijn dan 30 c.M. in lengte, 20 in breedte en 10 in hoogte, of, indien zij in een rol zijn bij eengevoegd, niet grooter dan 30 c.M. in lengte en 15 c.M. in doorsnede. Het port is 26 cent voor elke 75 gram tot 300 gram, boven 300350 gram 126 cent. Pakkettentot 1 K.G. 15 ct., boven 1 tot 3 K.G. 20 ct. en 3 tot 5 K.G. 25 ct. Zij mogen niet zwaarder zijn dan 5 K.G., geen grooter inhouds maat hebben dan 25 kub. decim. en langs geen der vlakken eene grootere afmeting dan 1 M. Tarief voor Briefkaarten voor locaal verkeer 2 7smet betaald antwoord 5 ct. binnenl. 3 7*; 7 De vermelding van naam en adres van den afzender op de adreszijde is aan te bevelen. Gezegelde briefomslagen met een zegelafdruk van 5 cent en van 125 cent, respectievelijk 56 en 13 cent per stuk. Plakzegels voor quitantiën, aan alle post-, bij- en hulppostkantoren ver krijgbaar 5 cent. Postzegels. Verkrijgbaar in 20 soorten, nl. van:7z, 1, 16> 2, 2*, 3, 5,7s, 10, 12s, 15, 17s, 20, 225, 25, 50 cent, f 1,f2,50, f5,— en flO,— Postzegelboekjes in 7 soorten, nl. met 24 van 1 ct. prijs f 0,2524 van 5 ct. prijs f 1,21 24 1' -0,37; 24 12' -3,01; 24 2S -0,61; 6 1, 6 van 2S, 6 van 3 en 24 3 -0,73; 12 5 cent, prijs fl, Postbladen in 3 soorten, nl.: met een zegelafdruk van 3, 5 en 12s ct., prijs respectievelijk 36, 55 en 13 cent. Beschreven, doch niet verzonden briefkaarten, briefomslagen en post bladen, kunnen tegen nieuwe ingekuild worden tegen bijbetaling van 1/i cent voor elk formulier. Postbewyzen kosten 3 cent en zijn verkrijgbaar tot elk bedrag tot en met f 10,Zij zijn zes maanden geldig, te rekenen van den dag van afgifte, en op alle kantoren betaalbaar. De verzending geschiedt door belangheb benden in gesloten enveloppe tegen gewone briefport. Postwissels kosten l/2 cent; het te betalen recht is; tot en met f 5.26 cent. - 12,50 5 - 25,- 10 - 37,50 15 - 50,- 20 - 75,- 25 i 160)60 tot f500,voor elke f25,of gedeelte daarvan 5 ct. meer; boven f500,voor elke f100,of gedeelte daarvan 10 cent meer. Bij expresse-bestelling van postwissels (recht 15 cent) geschiedt de uit betaling ten huize van den geadresseerde. Telegrafische postwissels kunnen verzonden worden tot f500,tegen be taling van het gewone recht der postwissels en het expresse-recht, indien expresse-bestelling verlangd wordt, alsmede de kosten van het telegram. Zij worden gedurende den geheelen openingstijd der kantoren aangenomen en uitbetaald. Rijkspostspaarbank. Alle postkantoren nemen inlagen aan van ten minste 25 ct. Voor inlagen wordt uitgekeerd eene rente van 2,64 ten honderd, gelijkstaande met 11 ct. voor elke f 100,in eene halve maand. Voor hetgeen boven f 1200,ten name van één inlegger is ingeschreven, wordt geen rente toegekend. Geen terugbetaling geschiedt dan 14 dagen na de inlage. Spaarbankboekjes en formulieren voor 20 spaarbankzegels van 5 ct. worden kosteloos afgegeven. Ten behoeve van de schoolspaarbanken zijn, op aanvrage bij den directeur der spaarbank, verkrijgbaar formulieren voor aanhechting van 100 spaarbankzegels 1 cent. De kantoren zijn hiervoor open van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds gedurende den geheelen diensttijd. boven f 5, -12,50 - 25,- - 37,50 - 50,— -75,- door A. DE VISSER. 25) Om toch niet verlegen te staan Daarom blij Nad'ren wij Om verheugd te feliciteeren, Moog' het nimmer n mankeeren Aan geluk en blijden moed, Nimmer kome er tegenspoed Wy zijn nu de vier Schikgodinnen En bieden dit kleinood u aan Sla 't open, en kijk eens van binnen Hoe aardig wij allen daar staan Waar ge ook zyt, Denk altijd Aan ons allen, uw Vriendinnen Die zoo hart'lijk u beminnen Wij, wat er ook geschied', Neen vergeten, doen we u niet 1 En toen het liedje uit was, overhandig den twee van de meisjes aan Lize en Mimi elk een in blauw fluweel gebonden album, met een zilveren leter L op het eene en eene M op het andere. jAsjeblieft*, zei de jongste, die voor Mimi stond en wel wat verlegen was met haar figuur, zoodat ze het cadeau byna meer toegooide, dan overhandigde, en zich toen snel als de anderen wilde verwyderen. Maar een »Neen, neen, niet zoo van Mimi en Lize tegelijk weerhielden de vier schikgo dinnen en deden ze nog een oogenblik voor de beide gelukkige meisjes, die daar verrast, met tranen in de oogen zaten stil staan. »Ik kan je niet zeggen*, begon Lize, hoe gelukkig je ons gemaakt hebt Verrast liet Mimi er op volgen, terwijl ze het album opensloeg en daarin de por tretten van al de huisgenooten, tot zelfs van de meiden incluis, vond »Ik vind het zoo erg aardig van u allen, dat ik eigenlijk op dit oogenblik niet weet, wat ik zeggen moet. Toe vertel me nu eens, hoe je op 't idéé gekomen bent, om zoo iets aardigs te doen En wie heeft dat mooie versje gemaakt, dat ge daar gezongen hebt en dat alles bedacht »Dat mooie versje*, zei de kleinste schalks, »dat heeft zij gemaakte, en ze wees op een van de meisjes, die wat in de achterhoede stond. xDat's nou lafzei deze, hevig kleu rende, »je hebt me beloofd, dat je het nooit zeggen zoudt, 't is niks mooi »En wij vonden het heel mooi*, zeiden de gelukkige meisjes, >en er is zoo'n aar dige wijs op.« »Ja, maar die heeft Juf zoo bedacht*, liet de kleinste met een ernstig gezicht hooren.* Gunst Juf, hebt u er ook nog zoo uw best voor gedaan?* vroeg Mimi getroffen.» Wat vind ik u allen alleraardigst voor ons I Heb jij er woprden voor, Lize »Ja, maar ge hebt niet lang tijd om daarover te denken*, zei de Dictrice la chend opstaande, en tegelijk werd ze door verschillende stemmen in de rede gevallen, die als om stijd riepen »Of de dames nu plezier hadden, eens even in de school te komen »En wat wacht ons daar dan nog vroegen Lize en Mimi te gelijk. »Ja, gaat maar mee I* klonk het uit een drie- of viertal monden en meteen werden ze als in triumf naar het school lokaal voortgetrokkenalles was daar hel der verlicht en boven op de banken was een klein tooneel met schermen en alles, wat er verder bij hoorde, opgeslagen. »Hier moeten Lize en Mimi zitten I* klonk het, toen ze bij de twee voorste stoelen stonden, waarboven een groote L en M. van bordpapier was geplaatst. »Tus- schen Mevrouw en al de Jufs inl* Gunst, gunst*, zei Mimi met een hoog- roode kleur van opgewondenheid, terwijl ze Lize aankeek. »Had ge daar nu aan durven denken >0*, antwoordde Lize, twie zou dat nou verwacht hebben 1 Ik vind het toch zoo aardigik verzin er al op, welke aar digheden wy toch zullen hebben »Ja, toe, dat is een goed idee*, liet Mimi er op volgen. »Neen, maar dat moet gebeuren*, en zacht fluisterend »wij moe- ten ook een aardigheid hebben, en Maar het belletje van het tooneel ver hinderde verder voort te gaan. Wacht*, zeiden de meisjes, «laten we eens zien, hoe het stukje, dat opgevoerd wordt heet*, en ze keken op op het pro gramma. »Goeden avond, Moedertje*, zei een jong meisje, dat elegant de planken betrad, tegen een oud vrouwtje, dat met een groot ten bril op, aardappelen zat te schillen. »Ik had gehoord, dat je in den kouden winter zooveel kommer en zorg had, en men wou me zelfs vertellen, dat er dagen voor u vooobijgingen zonder dat ge warm eten kreegt.* En nu liet dat oude moedertje haar mes in den schoot vallen, nam haar bril van den neus, veegde met haar ruwe mouw de tranen weg en begon een verhaal, zoo vol ellende en narigheid, dat het akelig was om aan te hooren Ze had een man gehad, en die was gestorven, een zoon, die ver weg was, een dochter, die nooit naar haar omkeek en nu werd ze van de diaconie onderhouden. »Een heel treurige ouden dage, zei het jonge meisje, »en ge hebt toch zeker wel betere dagen gekend Betere dagen vroeg het oudje. »0, lieve Juffer 1 as je niet vies bent van dien Met het oog op de nieuwe bepalingen der Brie venposter ij, die binnen enkele weken zullen worden ingevoerd, hebben wij gemeend onze lezers hiervan een afdruk te doen geworden (zie hierneven). Wij geven in overweging dit uit treksel uit te knippen en bij voor komende gelegenheid te raadplegen. BUITENLANDSCH OVERZICHT We hooren in dezen tijd vaak de opmer king: »Wat worden wij menschen toch hard en ongevoelig. Wij lezen tot tijd verdrijf de vreeselijke verhalen van wat er op de slagvelden voorvalt en het laat ons koud en ongetroffen. Er is geen mede- lyden en deernis meer bij het huidig levend geslacht.* Deze opmerking is toch eigenlijk onbillijk. Zeker er moest meer ontroering en afgrij zen gevonden worden, het moest als een bange beklemming telkens weer ons pijni gen, dat Christenvolken zoo diep zijn ge zonken en zoo bloeddorstig, onverzoenlijk in hun haat, elkander begeeren uit te roeien. Maar waar nu al twee jaar lang dag in dag uit ons de meest zielschokkende tafereelen worden meegedeeld daar raakt het menschelijke gemoed ten slotte afge stompt. Bovendien wij lezen het wel, maar zien er niets van. Als wij één enkel ge wonde, ineenkrimpend en kreunend van pijn met eigen oogen zagen rondwentelen in zijn warme bloed, zoo ïoq ons dat veel heviger aandoen dan al die krantenberichten vaner zijn duizenden gesneuveld, nog meer duizenden gewond. Toch moeten wij er ons voor hoeden dat wij al dit gruwelijke als gewoon en natuurlijk gaan beschouwen. Laat ons toch beseffen dat het gemeenste en laagste wat er in de mensch huist, in deze laatste ja ren woedt over Europa en ons werelddeel brengt aan den rand van een gapenden afgrond. -Lees nu eens wat er bij de jongste Zeppelinaanval tegen Engeland geschied is en de haren rijzen er ten berge. Hoe ontzettendtwaalf luchtmonsters ronken daar in de nachtelijke stilte over het rus tende land. Dan op eensdaar dondert en kraakt-het aan alle kant. Heel diep in de duisternis worden huizen verwoest, mannen en vrouwen en kinderen van een gescheurd, rosse vuuurvlammen slaan met stoel om er op te gaan zitten, luister dan eens naar de jeugd die ik heb gehad. Ik was een rijkelui's kind, Juffer veul geld, veul weelde 1 lk kon krijgen, wat mijn oogen maar verlangden. Ik kwam op een kostschool en daar heb ik gelukkige dagen beleefd*, en weder veegde ze met haar mouw de oogen af, »daar leerde ik een vriendin kennen, lieve Juffer I een edel, braaf meisjewij sloten eeuwige vriend schap en hielden die vriendschap jaren lang aanmaar ziet, zij deed een rijk, en zoo ik wel gehoord heb, goed huwelijk zij was gelukkig. Ik daarentegen had met zorgen en armoede te kampen en zooals 't altijd gaat Juffer 1 de rykdom en de armoe de verdragen elkander niet te best in de wereld. Ik verloor haar uit het oog, en ik hoorde nooit meer iets van haar.« »Dat was dan toch ook geen eeuwige vriendschap*, zei de Juffer, »en ook geen bewijs van een edel, flink karakter van je vriendin om je zoo te behandelen.* Maar nu hadt ge de oogen van de oude moeten zien Zij zette haar bril weer op den neus, wierp de aardappelen en het mes op den grond, stond daar even als furie met de armen in de zijde tegenover de Juffer en zei met schrille stem »Juffer, ben je hier gekomen om mijn armoedje te zien, of is het u te doen, om me te beleedigen in mijn dierbaarste be- betrekkingen, die ik lief heb (Wordt vervolgd.) NIEUWSBLAD voor Het Lood van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. ll X n v Getrouw tot den Dood en getrouw in het Leven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1