nr. een land van altwa Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3607. Zaterdag 30 September 1916. FEUILLETON. I M I. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 46 regels 50 cent. Elke regel meer 71/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Er was juist nog gelegenheid in ons voorgaand nummer onder »Telegrammen« het bericht te plaatsen dat Combles bezet en Thiepval vermeesterd was. Dat beide sterkten er aan zouden moeten gelooven was te voorzien. Om Combles hebben de Franschen en Engelschen niet lang meer behoeven te vechten toen eenmaal de ver bindingswegen waren afgesneden. De berichten ^van de geallieerden be stempelen het kleine stadje of dorp, de voornaamste plaats van het kanton van dien naam, die in vredestijd nauwelijks een paar duizend inwoners telde, als de vesting Combles. Inderdaad waren haar verdedigingswerken erop berekend, aan een langdurige belegering weerstand te bieden. Er waren onderaardsche gewelven, die zich ander het dorp een eind uitstrekten. Daar had het garnizoen veilige schuilplaatsen en waren groote munitie voorraden opgesta peld, die nu in handen van de geallieerden zijn gevallen. Voor de Franschen wordt echter de be vrijding® van elke door de Duitschers be zette plaats in hun gebied ten deele vergald door de verwoesting, die zij zeiven en hun bondgenooten daartoe eerst hebben moeten aanrichten. Op de fotografische afbeeldin gen van de genomen dorpen in het Som- tnegebied ziet men slechts droevige puin- hoopen van woningen, ingestorte kerken, waar de kerkklokken tusschen de neerge plofte binten hangen en wie weet na hoelang pas in een nieuwe kerk de parochianen tot Jen dienst zullen oproepen. Combles biedt een schouwspel aan zoo tragisch als men zich maar kan voorstellen. Een officier zeide »Het is niet langer een stad, het is een knekelhuis. Je kunt geen stap doen, zonder over een lijk te sti ui- celen. Temidden van de puinhoopen en aelten zie je stapels lijken van soldaten die ïl eenige dagen geleden gesneuveld zijn. Oooden en gewonden liggen bij honderden n de kelders en schuilplaatsen. De gevan genen zijn uitgeput en in lompen gekleed. 5ij verklaarden, dat de aanvoer van leef- ocht geheel afgesneden was en dat zij van ran honger vergingen. De Duitschers zijn er te laat bij geweest, im uit Combles het daar opgehoopte raa- eriaal weg te halen. Het meerendeel van door A. DE VISSER. 26) Hoe 't gekomen is, dat mijn vriendin mij liet meer heeft opgezocht en nooit weer iets an zich heeft laten hooren, dat weet ik iet; maar dit weet ik zeker, dat het niet an haar edel en warm hart heeft gelegen, at voor reine vriendschap klopt. Zij kan nisschien dood zijn, mogelijk beletten het wistandigheden haar, maar daar ben ik zeker an het is niet haar schuld, dat ze me schijn- aar vergeten heeft 't Mensch trilde, toen ze weer gingzit- =n, en nu vroeg het Juffertje natuurlijk erschooningze wou haar niet kwaad aaken, volstrekt niet, maar noodigde haar it, als 't haar niet verveelde, om dan nog sns iets meer van de oude vriendin te ertellen. En ziet, nu ging de bril weer van den eus en nu was de oude onuitputtelijk in Brhalen uit haar jeugd en over haar vrien- in Phine. Er was geen speldje tusschen s steken en dat oudje speelde haar rol do best, dat er geen souffleur bij noodig -as en de toeschouwers fluisterden »Kijk, kijk, dat gaat immers van een ien dakje.Eindelijk verliet het jonge c.eisje, na het oude vrouwtje een papiertje s. de hand gedrukt te hebben, hettooneel, de kanonnen en machinegeweren, die de stad verdedigden, zijn in onze handen en de buit is omvangrijk. Het aantal kanonnen en machinegeweren, dat op den vyand ver meesterd is, bedraagt vele dozijnen. Ruim 1300 gevangenen zijn uit Tiepval binnen gebracht en anderen zijn op weg. Dit is voor de eerste maal dat in de Engelsche en Fransche communiqué's mel ding wordt gemaakt over het veroveren van kanonnen. Zoo rijst de vraag of de Duitschers op het oogenblik in het Somme- gebied soms achterhoede gevechten leveren en reeds ver gevorderd zijn met het achter uitbrengen van hun artillerie naar een nieuwe linie. Ook het bericht dat nu in Combles kanonnen zijn vermeesterd behoeft met dit vermoeden niet in strijd te zijn. Terwijl de geallieerden samen Combles binnen rukten op den rechter vleugel der Engelschen, behaalden deze op hun linker vleugel een ander belangrijk voordeel door de verovering van het geducht versterkte dorp Thiepval. Thiepval mag evenzeer op den naam van vesting aanspraak maken als Combles. De Engelschen hebben het in het begin van September in de Oostelijke flank aangetast door de vermeestering van de veelgenoemde en eveneens zwaar versterkte Mouquet- hoeve. Maar dat was enkel een begin. De plaats zelf bood hardnekkigen tegenstand en bleef een bedreiging op den linkervleu gel van de Engelschen bij een opmarsch op de verdere linie. Doch nu is die druk op den linkervleu gel der geaillieerden opgeheven. Voor de Engelschen een waar succes. De Duit sche pers doet het voorkomen alsof het verlies niet zoo groot is. Zoo schrijft de Voss. Ztg. Het door de Duitschers veroverde en bezette gebied bedraagt in België 20.000 K.M 3, en in Frankrijk 50.000 K.M.*. Van dit gebied hebben de Engelschen en Fran schen totdusver 0.3 pet. terugveroverde. Om dit resultaat te bereiken hebben alleen reeds de Engelschen, volgens voorzichtige schat ting, in drie maanden tijd, tot 15 Sept., 350.000 man verloren. Met de Franschen samen heeft de Entente dus ongeveer een half millioen man verloreninderdaad een hooge prijs. En indien de successen van den vijand op dezelfde manier voortduren, zullen zij meer dan 4 Vs millioen menschen verliezen om een honderdste deel van het verloren gebied te herwinnen. Doch deze redeneering is naar onze mee tnet de belofte van spoedig eens te zullen terugkeeren. Het scherm viel en een luid handgeklap was het loon. Een poosje later daar klingelde het bel letje wêer en nog eens ging het scherm omhoog. Nu zat de oude vrouw met een dikken doek om, akelig bleek in een grooten zieken stoel en vertelde, dat ze al weken had ziek gelegen, dat ze maar hoopte spoedig te sterven, want niemand toch zag naar haar om. Daar werd de lage deur geopend en wie trad binnen Het Juffertje van laatst, ge volgd door een groote oude dame, rijk gekleed in zijde, flnweel en kant. De oude poogde op te staan, maar de groote liep haastig op haar toe en weer hield haar door op vriendelijken toon te zeggen Blijf zitten, goede vrouw, want ik wou niet komen om 't u lastig te maken, maar wel aangenamer dan ge 't nu hebt. Mijn kleindochtertje hier was onlangs eens bij u geweest en vertelde me van uw leed en kommer. Is dat werkelijk zoo erg.® »Och lieve Mevrouw®, kreunde de oude, »erg Ik zei daar net voor u binnen kwaamt, dat ik maar wenschte, dat onze lieve Heer mij maar tot zich nam, omdat niemand toch meer naar mij omkijkt. »En ge hebt vroeger een ander leventje gekend vroeg de rijke dame deelnemend. Ander en nu volgde van het ning niet zuiver. Meer nabij is de be schouwing van de Times, die zegtWij hebben niet te vergeten, dat het uitge strekte stelsel van onderaardsche werken, dat wij genomen hebben, een veel geduch- ter verdedigingswerk is dan de sterkste van de vermaarde vestingen langs de Bel- gisehe grens en dat de opmarsch van een halve mijl of een mijl, die op de kaart in vergelijking met den afstand tot de grens gering lijkt, beteekent het toebrengen van verpletterende nederlagen aan den vijand in reusachtige worstelingen, het slachten van tal van zijn troepen en de vermeeste ring van een menigte kanonnen en voor raden. De eerstvolgende groote doelen van de Engelschen en de Franschen zullen nu Ba- paume en Péronne zijn. De bezetting van Bapaume zou vermoedelijk invjoed oefenen op de Duitsche linie ten O. van Atrecht tot aan de Ancre, de verovering van Pé ronne gevolgen kunnen hebbenvoor de stelling van de Duitschers te Noyon, het punt waar zij het dichtst bij Parijs zitten. Ten N.O. van Péronne hebben de Fran schen echter in de linie van het riviertje La Tortille nog een zeer moeilijk terrein voor zich. Van Duitsche zijde wordt de tegenslag natuurlijk niet ontkend, maar de toestand nog niet duister ingezien. Zoo gaf de kroonprins van Beieren, die het leger in het Westen aanvoert, als zijn oordeel te kennen, dat er vooreerst geen beslissing zal vallen. Volgens hem putten de Engel schen nu reeds hun reserves uit. Nog zullen hevige aanvallen volgen, maar, zoo zegt hij, wij hebben onze maatregelen genomen, dat de verliezen van onze tegen standers belangrijk grooter zullen zijn dan de onze. Dit blijkt reeds hieruit dat de Engelschen niet alleen hun reserves duch tig hebben moeten aanspreken, doch dat zij zich op enkele punten met gedeeltelijke aanvallen hebben moeten tevreden stellen, waar zij ongetwijfeld gaarne krachtiger zou den zyn opgetreden. Zij hebben hun beschikbare menschen- materieel door elkander moeten mengen. Ook bij de Fransche divisies treft men deze dooreenhaspeling uit verschillende regimen ten aan. Onze troepen hebben alles gepresteerd, doch de tegenstand was te sterk. Ik ben vast overtuigd, dat de vijand hier en nog in dit jaar een beslissing tracht te verkrij gen en dat hem dat niet gelukt. oude Moedertje weer het zelfde verhaal uit het eerste bedrijf en was ze weer onuit puttelijk in den lof van haar oude, vroegere vriendin Phine. »En hebt ge nooit meer iets van haar gehoord vroeg de rijke dame. »Nooit iets »Ook niet of ze misschien was overleden of dat ze u vergeten had wellicht?® »Het eerste kan waar zijn®, lachte de oude weemoedig, »maar het laatste nooit »En zoudt ge haar nog weer kennen, als ze eens onverwachts voor u stond vroeg de dame met iets trillends in hare stem, terwijl ze vlak voor de oude ging staan. En het ouffe moedertje Had ze misschien die stem herkend r richtte zich op uit haar ziekenstoel, drukte haar bril dichter voor de oogen, zag de tegen over haar staande dame uitvorschend aan en riep, terwijl ze eensklaps, zooveel haar oude beenenen dit toelieten, opvloog, met een heel andere stem dan daareven Phine Phine gij zijt het zelf® Marie I ja ik ben het snikte Phine, die, al was ze ook nog zoo rijk gekleed, zich niet ontzag dat oude moe dertje aan haar hart te drukken. »Ik ben het zelf En nu volgde een toespraak voor het publiek beiden waren ze oude hartelijke vriendinnen de eene was tegenspoed en de ander geluk gevolgd. De rijke was naar Indië gegaan, had daar jaren vertoefd en toen ze teruggekeerd was, Hij zal een wintercampagne op den koop toe moeten nemen en het volgende jaar door moeten vechten. - Dat is mijn Vaste overtuiging. Terwijl de Duitschers van het Westelijk front wijken, bieden zij aan het oostelijk front met de Oostenrijkers aan de Russen hevigen tegenstand. Hindenburg houdt de opmarsch van Broesilof tegen, terwijl in Zevenbergen de aanval der centralen bij Hermannstad nog vordert. Op den Balkan bepaalde zich den strijd tot hevige tegenaanvallen der Bul garen op de Servische linie. Daar kon echter wel eens spoedig een groote verandering intreden. De laatste maal wezen wij er reeds op" hoe het in Griekenland steeds meer begint te gisten en te koken. De heksenketel is er nu aan het overkoken. Als de Reutertelegrammen ten minste te vertrouwen zijn gaat Grie kenland meedoen aan de zijde van de En tente. Dus alweer een nieuwen vijand voor Duitschland en zijn strijdmakkers. Zooals wij weten hadden Kreta, Korfoe, Mytilene en andere eilanden zich reeds on af hankelijk verklaard, terwijl twee schepen van de Grieksche vloot naar de vloot der geallieerden waren overgegaan en ook on der het leger won de nationalistische be weging, die den' oorlog tegen Bulgarije wil, veld. Het gezag- van de regeering heette zich niet verder meer uit te strekken dan tot de hoofdstad en den Peloponnesus en de koninklijke troon werd. met vereenzaming bedreigd. In zijn laatste manifest, dat de correspondent van de Times uit Athene heeft overgeseind, had Wenizelos den ko ning nog de gelegenheid gelaten zich aan het hoofd van de beweging te stellen. »Denk niet zoo verklaarde Wenize los dat ik mij aan het hoofd stel van een opstand in de gewone beteekenis van het woord. De beweging, die nu begint, is niet tegen den koning of het regee- ringshuis gericht. Deze beweging wordt op touw gezet door hen ter zijde te staan, die niet langer dulden om onze landge- nooten en ons land door den Bulgaarschen vijand te laten plunderen. Het is de laat ste poging die wij kunnen doen, om den koning te nopen te voorschijn te treden als koning der Hellenen en den weg van den plicht te bewandelen tot bescherming van zijn onderdanen. Zoodra hij dien weg inslaat, zullen wij allen slechts blijde zijn als trouwe burgers het vaandel te volgen, waaronder hij ons tegen den vijand van direct onderzoek naar hare oude vriendin gedaan. Maar bij niemand had zij iets te weten kunnen komen, totdat eindelijk het geluk haar gediend en ze vernomen had, dat haar oude, beste Marie in kommer en ellende leefde en haar nog niet vergeten was. »En nu, nu ik u heb teruggevonden, geen kommer meer» juichte de rijke dame. »Getrouw tot in den Dood Marie. Ja, Getrouw tot in den Dood«, lachte de oude, »maar die, nu ik u wêer heb gevonden, nog verre is, hoop ik.® En nu trad het Juffertje weer vooruit en zong, terwijl ze zich tot Lize en Mimi wendde Getrouw tot den Dood en Getrouw in het Leven Zoo heette het stukje, dat wij mochtengeven. Geen deugd toch zoo waard, En zoo heerlijk op aard, Dan Vriendschap, die harten verbindt hier benêen, En heul schenkt, waar smart of gebrek wordt geleên. Waar, Vrienden 't lot u ook voere hier beneden, Nooit wordt door u smart of ellende geleden. Maar wat er geschied', In vreugde of verdriet, Wat ooit u vrouw Fortuna werpt in den schoot, Het blijve uw leuze Een oorverdoovend handgeklap en bravo's ons land zal aanvoeren.® Die gelegenheid schijnt de koning nu op het laatste oogenblik aangegrepen te heb ben. Als het besluit definitief is, zal dus in Griekenland een algemeene mobilisatie af gekondigd en daarna de oorlog aan Bul garije verklaard moeten worden. Het is duidelijk te zien dat het meedoen van Griekenland voor de Entente een hulp van beteekenis zal zijn. De Bulgaren en Duitschers hebben toch al hun handen vol maar als nu ook nog de Grieken zich bij hun tegenstanders gaan voegen wordt het een benauwde positie waarin zij komen. De centralen vechten op den Balkan in de eerste plaats voor het behoud der" verbin ding met Sofia en Konstantinopel en tegen die verbinding zou zich door het meedoen van Griekenland een nieuwe bedreiging richten. Bovendien wordt door dezen nieu wen vijand de kans van doorbraak op het een of andere front voor de Duitschers steeds geringer. Naar men verwachtte zou Hindenburg binnenkort op het Balkanfront met een verrassing zijn aangekomen. Maar Griekenlands partijnemen brejgóv hier een kink in k e De sp nni op h t ge oek front var de centralen is gaandeweg zvo groot ge worden, dat geen initiatief van hun zijde meer mogelijk lijkt, zonder ve»*zwakking van een ander deel van het front. Er zal nog wei nen; er. n,,' heen gaan vóór het Grieksche ieger ^jLömien optrekken tegen de Buig»**? e5,iniuscher». Artillerie en munitie zÜn fiiet voldoende aanwezig, terwyl het le^er heel wat ele menten heeft, die niet /oo hc; erg net de inmenging van Engeland zijn ingeno men. Hoe het gaan zal zullen de volgende dagen leeren. Misschien weldat er in de Grieksche politiek nog geen beslis sing is genomen ten gunste der Entente en koning Konstantijn, met hand en tand de neutraliteit wenscht te handhaven. Want Reuter, die de telegrammen ver zond, neemt het niet al te nauw met de waarheid. BUITENLAND. Op Zee. Gisteren zijn in den grond geboord 44 treilers uit Scarborough en het s.s. Dronwen. Het s.s. Tromp uit Drammen, op weg van Rotterdam naar de Tyne, heeft in de Noordzee, 444 menschen gered. en terugroepen was het welverdiende loon voor zulk een goed spel. »0®, zei Mimi toen ze Lize aankeek, Dezen avondvergeten doe ik haar nooit.® En Lize reikte haar de hand en liet er op volgen »al was 't alleen maar om te beloven, niet waar, Getrouw tot in den Dood!® »Zeker, zeker®, zei Mimi. En het opgewonden volkje ging nu weer naar de huiskamer en er werd verder vroo- N lijk gelachen en gepraat en muziek gemaaakt. En Mimi en Lize Onuitputtelijk waren ze over de alleraardigste verrassing en de allerliefste stukjes en ze vroegen niet eens maar herhaaldelijk Waaraan hebben wij dat toch alles ver diend Ja, zoolang vroegen ze het, tot dat een van de jongste meisjes opstond, haar elk een hand op den mond lei en zei »Stil nou, dat hebt ge nu genoeg ge vraagd daar nu niet meer over van avond. As je 't toch wilt, welnu 'tis, omdat we jullie zoo goed mogen lijden. En toen ze dien avond naar bed gingen klonk haar gedurig dat antwoord nog in de ooren en dan dat versje en dat comediestukje Getrouw tot in den Dood. 't Was onmogelijk. Ze konden geen van beiden den slaap vatten, zoo opgewonden waren ze en toen ze eindelijk insliepen, droomden ze van 'texamen, vaneen groot feest ergens en van een oude vrouw, die al achteruit ging en in't niet verdween en maar steeds mompelde van Getrouw, getrouw tot in den Dood Wordt vervolgd.) UWSBLA» voor Hot Land van Hoosden ee Alteoa, de Langstraat en do Bommelerwaard. Getrouw tot den Dood It Het scherm viel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1