Bii dit nr Detioort een bijvoegsel. Und van alten* Da blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Uitgever: L. J. YEEB.MAN, Heusden. No. 3609, Zaterdag 7 October 1916. Advertentiën van 16 regels 50 cent. Elke regel meer 7i/s cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Sints 1 Juli is het algemeen offensief der geallieerden gaande wat is er in die drie maanden van verwoeden strijd bereikt? Joffre, de Fransche opperbevelhebber, heeft dezer dagen in een legerorder een blik teruggeworpen op het groote offensief aan de Somme. Ook de Engelschen hebben de rekening opgemaakt en wereldkundig doen worden. En als wij nu vragen wat het resultaat is dat zij melden, dan kun nen we niet anders dan het heel pover noemen. In die drie maanden tijds zijn de Duitschers 10 Kilometers teruggedron gen. Nu zegt het Engelsche resumé dat men de beteekenis van het Somme offensief niet moet schatten naar den afstand waarover de geallieerden zijn opgerukt. Zij moet beschouwd worden in verband met den invloed op de vyandelijke getalsterkte en zijn materieele en moreele kracht. Maar, zoo merkt de N. R. C. op, voor neutrale toeschouwers heeft deze opmerking volstrekt geen waarde, want zij worden hier uitgenoodigd de beteekenis van het offensief te bepalen naar een maatstaf, dien zij niet kennen. Van waarde is de ver andering van de betrekkelijke verandering in de getalsterkte en de verdere materieele en ook de moreele kracht van de strijd- voerenden, en die kennen wij niet, dan uit -hetgeen ons de strijdende partijen van el kander willen doen gelooven. Wij kunnen slechts naar de gevolgen oordeelen. Wij hebben gezien, dat de Duitschers op het Sommefront sedert drie maanden voor het offensief der geallieerden telkens wat achteruitgegaan zijn, totdat hun front ten slotte 10 kilometer achteruitgeschoven was. Wel achteruitgang, maar geen door braak dus, en evenmin een terugtocht zon der voorafgaande doorbraak, die èn door snelheid èn afstand in zijn gevolgen met een doorbraak gelijk zou staan. Het is er verre van gebleven, dat het groote offensief der geallieerden een beslis sing heeft gebracht. Er is druk uitge oefend in het Oosten en het Westen tegelijk, van het Zuiden ook wel van tijd tot tijc en er is een nieuwe staat aan de zijde der entente in het strijdperk gebleven. Maar haar druk bleef in het Westen, hoe sterk HXILLKTOV I M I. door A. DB VISSER. 28) »Ja,« antwoordde Mimi, «ik vind het ook prettig hier op mijn oude plekje weer tapisserie te werken, u en Papa dagelijks te zien, de oude welbekende stem van Klaar te hooren, maar en het verdere van dat »maar« bleef weg. Na eenige oogenblikken stilte vroeg Me vrouw Beels «Nu wat wou je zeggen met dat maar »Ja, lieve Mama!» zei Mimi, terwijl ze haar werk voor eenige oogenblikken rusten liet, »'t is misschien niet prettig voor u om te hooren en toch moet ik het zeggen, ik voel voor zoo'n gemakkelijk, lui leventje als mij nu eiken dag te wachten staat geen roeping. Ik heb het hier zoo goec en zoo prettig door u, maar toch, nu ik myn examens gedaan heb, nu ik woekeren kan met mijn talenten, nu voel ik, dat ik ddt doen moet; dat ik de wereld in moet gaan, nuttig trachten te zyn en zelfstandig worden, dat ben ik tegenover u verplicht.® »Lieve kind,® zei Mama, terwyl ze haar bril voor zich op tafel lei, »het valt mj niets hard dat van u te hooren, integen deel, ik hoor het met genoegen, wat gi daar zegt. Ons plan was altijd, zooals ge weet, u voor het onderwys op te leiden ook, plaatselijk beperkt en hield in het Oosten, noch in het Zuiden, voortdurend aan, zoodat de centralen van hun machtig wapen, de snelle troepenverplaatsingen van net eene naar het andere front en de vlugge concentratie, wellicht minder, maar toch voldoende gebruik hebben kunnen jlijven maken, om rampen te voorkomen. 't Is best mogelijk en zelfs zeer waar schijnlijk dat de Duitschers steeds meer teruggedrongen worden uit het veroverde gebied in Frankrijk en België. Maar dat gaat in zóó'n langzaam tempo dat de te genstanders op deze wijze de middenrijken wel nooit onder den voet zullen kunnen oopen. Indien zij niet in overweldigenden stormloop de DdjRsche legers voor zich uit weten te drijven^an tot massale overgave te dwingen, zal de oorlog tot in het on eindige worden gerekt. Nu wordt weer gemeld dat het gehucht Eaücourt V Ahbage in Engelsche handen is. Hier is een kruispunt van verschillende wegen, zoodat dit dorpje, ondanks zijn nietigheid van groot belang was. Het is dus verklaarbaar dat de Duitschers zich buitengewoon hebben ingespannen om den Engelschen het bezit er van te betwisten mochten deze er zich blijvend in nestelen en van daar Noordwaarts oprukken, dan zouden zij gaandeweg de Aucre kunnen omtrekken en de Duitschers tot ontruiming van hun bizonder sterke linie aan de ri vier kunnen dwingen. Nu is het toch ge vallen. De Franschen hebben aan de Somme in de laatste dagen niet veel van zich la ten hooren zij bepaalden zich tot gedeel telijke aanvallen en artillerievuur. Nu is er een legerorder van Joffre verschenen, waarin hij zyn voldoening uitspreekt over de verrichtingen van de Noordelijke legers aan de Somme, welke, zegt hij, den vijand een slag hebben toegebracht, waarvan hij zich nauwelijks zal herstellen, en waarvan Joffre verder den buit opsomt. Beteekent dit, dat hij, wat de Franschen betreft, de krijgsverrichtingen voorloopig als geëindigd beschouwt en er nu een periode van be trekkelijke rust zal intreden, waarin men zich zal voorbereiden op nieuwe krijgsbe drijven in het begin van het volgende jaar? Het munitieverbruik en de slijtage aan materieel, die beide zeer groot moeten ge weest zijn, zouden er een reden voor kun nen zijn. Ook de Duitschers schijnen in den ko menden winter alle krachten voor den aan nu zijt ge de eerste sport van den ladder opgeklommen, maar Dokter en ik hebben al tegen elkander gezegd: »Hoor eens, ze heeft nu zoo haar best gedaan, laten we nu eens kalm afwachten, wat Mimi verder wil. Waart gij er niet over begonnen, dan zou ik er na een maand of wat over be gonnen zyn.® »Hoe heerlijkzei Mimi. »Ik dach anders, dat kalmte en rust en tevens ge zelligheid u misschien van plan hadden doen veranderen, en daarom kon ik er niet toe komen, u te vertellen, wat eigenlijk in mijn hart besloten lag.® »Dan zou ik uwe toekomst, mijn lieve kind 1 cc zei Mevrouw ernstig, »aan mijn gemakzucht opofferen? Neen, dat nooit. Gi kunt nu in de maatschappij zelfstandig op treden; gij hebt niemand naar de oogen te zien, of afhankelijk te zyn van giften of gaven en dat is een groot voorrecht.® Indien we u schatten konden nalaten zoodat wij, niet bezorgd over u, ons hooft eens konden neerleggen, dan was het iets anders; maar dat kunnen wij niet; wr kunnen alles aan uwe opvoeding besteden en die opvoeding moet zoo zijn, dat g( naderhand zeggen kunt: »Ik heb in mijn jeugd wat geleerd, da my in mijn verdere leven voor armoede en gebrek behoeden kan!® Zoo zult ge niet ten speelbal behoeven te worden van de willekeur der algemeene liefdadigheid, die vandaag verhoogt en morgen verwerpt.® »Dat zou ik ook nooit willenzei Mimi maak van nieuw materieel en munitie te willen inspannen. Het heet zelfs, dat het Pruisische ministerie van oorlog, na een onderzoek dat het ingesteld heeft, aan de nijverheid nieuwe en groote eischen zal stellen en dat hieraan het uitvoerverbod op allerlei voortbrengselen van de »schwere Industrie® naar het buitenland niet vreemd is. Dus in het Westen zullen wij wel geen groote^ veranderingen meer zien plaats grij pen in dit najaar. En op het Oostelijk front Wel eigen aardig dat, in weerwil van de ontzettende krachtsinspanning der Russen, deze hoege naamd geen succes hebben. Immers hun vorig offensief bracht hun een grooten vooruitgang, die er toe meewerkte, dat Roemenië partij koos tegen de centralen En wat zien we nu. We zouden verwacht hebben, dat, waar Roemenië meedeed, bij den eersten den besten Hinken stoot de centralen er onder door zouden gaan. Maar het tegendeel is het geval. In plaats van zwakker zijn zij sterker geworden. In het voorjaar en de zomer vermochten zij het offensief der Russen op het zuide lijk gedeelte en hun Oostfront nauwelijks weerstand te bieden. Belangrijke landstre ken gingen verloren, de verliezen waren zwaar. Thans echter vermogen zy dat wel totdusver althans. Deze omstandigheid bevestigd opnieuw, dat de centralen reeds een aanzienlijke hoe veelheid troepen naar het Oosten moeten hebben verplaatst. Reeds voor dat Roemenië den oorlog had verklaard, was van zoodanige troepenver plaatsing sprake. Er zou een krachtig tegenoffensief tegen de Russen aanvangen, maar door den stap van Roemenië kon daar niet van komen. Evenwel zijner nu blijk baar nog genoeg troepen aanwezig om het nieuwe Russische offensief te weerstaan. Ook het krijgsbedrijf op de Roemeensche fronten staat er voor de centralen niet on gunstig bij. Het succes bij Hermannstadt is wel niet zoo groot, als het eerst scheen, daar een groot deel der Roemeensche troe penmacht over de kleine bergpassen ont komen is. Maar toch kreeg zy door deze overwinning gelegenheid met meer kracht naar het oosten van Zevenbergen op te treden. Dat ook in het kamp der Entente de toestand van Roemenië niet gunstig wordt ingezien blijkt uit verschillende uit latingen in de Fransche pers. Zoo schrijft fier. »Ik wil het brood, dat ik eet, ook verdiend hebben.® »'t Is een goed idéé van je,® zei Mama lachende, »maar draaf nu eens niet verder door. Als ik u nu zoo hoor spreken, dan is het of ik uwe vriendin Lize hoorverte me nu liever eerst eens, watje plannen zijn!® »Dat zal ik u zeggen,® antwoordde Mimi vertrouwelijk voorover buigende. »Ik wi zien, dat ik een betrekking als gouvernante kryg, en dan wil ik mij verder voor het Duitsch en Engelsch bekwamen. »Bravo!« zei Mevrouw, »we hebben er juist zoo over gesproken, Mimil Net ons idée. Maar dokter zei al, gy moet er niet over beginnen; Mimi's karakter is er niet naar om gemakzucht na te jagenze heeft zich al best gehouden!® »Nu maar, Mama!® zei Mimi, »nu we het toch zoover eens zijn, wou ik graag, dat Papa ook eens werk van een betrek king maakte.® »We zullen er nu eens ernstig over gaan praten,zei Mama Beels. Een week of vier later is na veel brief wisseling en na een goed onderzoek eene betrekking voor Mimi gevonden. Ergens in Gelderland, dicht by Oostwyk (zoek het asjeblief niet op' de kaart, want gij zult het niet vinden) ligt een groot kasteel. Daar wacht Mimi een nieuwe werkkring. Ze zal daar als gouvernante het opzicht hebben over twee freuletjes, dochtertjes van den Baron van Walstein en aan deze onderwijs moeten geven. generaal Berthaut in de het Petit Journal De redding van Roemenië ligt in het opgeven van het offensief in Zevenburgen, in de versterking van de grenspassen van iet land en in het zich bepalen tot een defensieve houding. De »Matin« is blijk baar eenigszins ongerust omtrent het lot van Roemenië, daar het blad constateert, dat Hindenburg de operaties tegen dit land toevertrouwt aan twee krachten van de eerste grootte, nl. Mackensen en Falkenhayn. Gustave Hervé schrijft boven een hoofd artikel Redt Roemenië, waarin hij zegt, dat het geen belang heeft, Lemberg in te nemen, wanneer de vijanden Boekarest zou den binnenrukken. »Ik laat mij het hoofd afslaan, aldus deze beruchte scribent, wan neer de Duitschers geen millioen soldaten tegen Roemenië werpen. Hoe kan men nu voorbijzien, dat onze vijanden, wanneer zij op het Engelsch-Fransche front in Italië, in Rusland en Polen, en by Saloniki, het offensief bewaren, dit slechts doen, om trots hun uitputting een by zonder geweldige krachtsinspanning tegen Roemenië te onder nemen, waar immers een nederlaag met één enkelen slag het verlies van Hongarije, Bulgarije en Turkije zou teweegbrengen. Onze dappere Russische bondgenooten moe ten daarom onze Roemeensche neven niet met een expeditie-corps te hulp komen, maar met een machtig leger. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Broesiloff put zyn krachten tevergeefs uit op het Oostfront; Sevrail schiet van uit Saloniki in het geheel niet op Hoe moet Roemenië dan bevrijd worden Misschien door het ingrijpen van Grie kenland Een bekend woord zegtEen koninkrijk dat tegen zich zelf verdeeld is kan niet bestaan. Is dit niet van toepas sing op het zoo jammerlijk vaneen ge scheurde Griekenland De nationalistische beweging, die met alle geweld zich wil aansluiten bij de Entente wint steeds meer terrein. Niet alleen de eilanden hebben zich bij de revolutie aangesloten maar ook op het vasteland verklaren al meerdere steden zich voor Wenizelos. Zal koning Konstantijn den storm weten te bezweren en zijn land buiten den oorlog kunnen hou den En indien al ten slotte aan Bulgarije den oorlog verklaard wordt, zal de Entente staat kunnen maken op een leger waarvan toch nog altyd een groot deel vijandig staat tegenover de vreemde indringers Nu komt weer het bericht dat het ministerie zijn ontslag heeft genomen. De koning heeft Naar alles wat er van vernomen is, lijkt het Mimi een plaatsje, als uitgezocht. Prach tige bosschen, een heerlijke natuur, en' de naaste omgeving een allerliefste familie Ze gelooft er zich niets te veel van voor te stellen, als ze zoo nu en dan zich idea len van de toekomst vormt. Met een zeker verlangen, hoe prettig zy het anders thuis ook heeft, ziet ze naar den tyd uit, waarin zij zegt, haar leven eerst beteekenis zal kunnen krygen, waarin ze nuttig werkzaam zal kunnen zijn. Dokter Beels lacht haar somwylen uit, om al haar, zooals hy het- noemt, »groote menschachtige idealen,® maar hy vindt er toch ook een goeden grond in, een ernstig streven om voorwaarts te gaan. »Kijk eens,® zegt hy, «gy zijt nu en dan al te ijverig en te praktischal geeft men juist geen onderwys, toch kan men daarom wel nuttig zyn; maar ik zie het toch liever, zooals gy zyt, dan zooals ik vele meisjes ken, die als ze dan zooge naamd «uitgeleerd® zijn, den tyd gaan doorbrengen met nietigheden, veel roman netjes lezen, lang slapen, zich in allerlei nieuwe modes verdiepen en zqp al meer. »Neen, Mimi!® en bij deze woorden gaf hy haar een kus, »ik vind je een beste, flinke meid; zooals gy zyt, kan de maat schappij er wel wat meer gebruiken. Mama Beels had het nu druk om voor het uitzet van Mimi te zorgen en alles in gereedheid te brengen, want met vier weken al werd ze op het kasteel verwacht. een vergadering van den ministerraad be legd, waarin, op verlangen van den koning, elke minister heeft verklaard of hij voor of tegen deelneming aan den Oorlog was. De meerderheid verklaarde zich er voor, waarop de koning hun ontslag aannam. Men verwacht dat Demitrakopoelos een kabinet zal vormen waarin drie Wenize- listen worden opgenomen. Wij besluiten met een telegram dat de Tribune ontving uit Londen volgens hetwelk Duitsche tusschenpersonen onlangs aan den koning der Belgen nieuwe vredesvoorwaar den aan de hand hebben gedaan, die de koning verworpen heeft. Dit telegram meldt, dat de voorstellen, waar koning Albert niet aan wilde, ondanks den druk, dien de Duitschers van verschil lende zijden in zijn land op hem lieten oefenen, de volgende punten omvatten terugtocht van de Duitschers uit België, betaling van een schadeloosstelling voor de verwoesting tengevolge van de militaire be zetting, terugtocht van de Duitsche troepen uit Servië zonder schadevergoeding en terug gaaf van Lotharingen aan Frankrijk. Het telegram voegt hieraan toe, dat dit nieuwe aanbod vermoedelijk het eerste is van vele pogingen om vrede te sluiten, die de Duitschers in den komenden winter in het werk zullen stellen. Het zijn nog maar geruchten. Mochten ze waarheid bevatten. Een van de t\\ee partijen moet toch het eerst over de brug komen. Maar of 't de Duitschers zullen wezen, die weten, hoe onverzoenlijk dë haat is, die men tegen hen koestert En die voorloopig niet van oneervollen vrede wijlen weten Die al zoo lang de zwaarste op offeringen zich hebben getroost, meer dan de anderen en dit, al wordt het nog erger, zullen blijven doen Wij zien uit naar den morgen, dat hij dage moge. De nacht is zoo zwart en de nood zoo hoog BUITENLAND. In de ruïnes van Atrecht In het Journaal schrijft een der corres pondenten van dat blad den volgenden brief «Voor een uitstalling, waar kolen,,toma ten, salade en meloenen, frisch en sappig tot koopen noodigen, staan eenige vrouwen, de mand aan den arm, te babbelen. Zoc nu en dan onderbreekt een bijzonder luid kanonschot luid omdat het zoo nabij is hun gesprek. Als het weer stil is, vol- En die vier weken gingen zoo spoedig voorbij Mimi had nog al wat afscheidsvisites te maken, nog al veel brieven te schrijven er als Klaar het maar eenigszins plooien kon, dan kwam ze Juffer Mimi eens eventjes storen (zoo heette het ten minste), maai dat eventjes duurde somtyds wel een uui lang, want Klaar mocht zoo gaarne eens praten met Juffer Mimi, en ze had dit ge brek, ze was nooit uitgepraat Eindelijk brak de laatste dag aan Als er nu geen patiënten kwamen, dar bleef de dokter den geheelen avond tehuis om nog eens te praten. En zoo geschieddr 't ook; die laatste avond werd huiselijk doorgebrachter werd nog eens over alles gesproken, heel nieuwe herinneringen var de school kwamen Mimi naar 't scheen vooi den geest en ook Mama Beels was onuit puttelijk. «Dat oude leventje is nu voorbij, bests Mimi!® zei de dokter, «hoe verbonden dal leventje ook op school was, het was tocl vrjj bij den werkkring, welke u nu tr wachten staat. Gij wordt nu ondergeschiki en stel u gerust voor, dat er wel eens dingen kunnen gebeuren, die u verdrietig stemmen zullen. Ge komt nu bij menscher hooger in stand dan gy de kinderen, waar voor gij te zorgen hebt, kunnen wel eens heel lastig en ondeugend zyn en bereid u dar voor, dat er door de ouders wel eens niei altyd billyk kan geoordeeld worden. Wordt vervolgd voor Het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelemard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1