DE HUID. land van alten* Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3612. Woensdag 18 October 1916. FEUILLETON. y Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, jfranco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 cent. Elke regel meer 71/® cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag* en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Er zijn weinig zaken van meer belangrijkheid en gewicht in betrek king tot de gezondheid, dan de zorg en de behandeling der huid. Het zou ^laiet gewaagd zijn te beweren, dat deze belangrijkheid in omgekeerde reden staat tot de oplettendheid, die de mensch doorgaans aan dit deel des ^ichaams wijdt. Men kan gerust ver onderstellen, dat er slechts weinig menschen zijn, die eenig denkbeeld Atebben van de groote rol, die de /huid, speelt met betrekking tot de gezondheid, en er zijn er nog min der, die hare functies op den rechten prijs weten te schatten. Hij, die eens gezegd heeft„Zindelijkheid is het naast verwant aan heiligheid," heeft i een woord gesproken, dat onder on- l! ze dagelij ksche spreuken moest be- hooren, en was zeker een man, ver standig in zijn geslacht. Het is gemakkelijk aan te toonen dat het begin en het einde van een groot deel onzer gezondheid bestaat in de juiste zorg voor onze huid, en - haar te behoeden voor de „heiligheid van het vuil," dat in vervlogen da gen in hooge eer was, en ontstaan was uit eene overdrijving om al wat aardsch was of van de aarde, al wat aan onze zinnelijke natuur herinner de als nietig te achten en beneden de waarde van den mensch. Het is misschien niet ongepast, me een paar woorden aan te wijzen wat men eigenlijk onder huid ver staat. De menschelijke huid bestaat ui twee hoofdlagen. De opperhuid o epidernus bestaat uit eene massa zeer kleine lichaampjes, cellen ge noemd. Het meest van de opper vlakte zijn deze cellen het kleinste de andere zijn grooter. Honderden van die bovenste cellen verliezen wij dagelijks in de gedaante van schilfers, als verbruikte of versleten bestanddeelen, hetzij dat wij ze kwijt raken door de wrijving der kleede ren of door het wasschen. Die cel len worden echter van beneden at bestendig weder vernieuwd. De onderhuid is geheel anders als I M I. door A. DE VISSER. 31) «Er kan w;el eens niet altijd billijk ge oordeeld worden, mijn kind Laat dan nooit den moed zinken. Heb maar goeden moed En toen trad ze voor 't open venster. Zie, daar in 't oosten braken de sterren reeds door. Hoe dacht ze nu zoo opeens aan Lize, en aan dien avond op de kostschool en aan de woorden van haar tAls gy ooit verdriet hebtzoek dan niet bij menschen maar by de sterren troost. Boven al die flonkerende sterren woont God; dat voel ik nuU Kinderachtig zei ze zacht by zich zelf en ze wischte de tranen van haar wangen. Kinderachtig 1 Zou my ééne kleine bittere bejegening ontmoedigen Neen, ik zal moed houden. Ik moet doen, wat goed is, en my over die kleine nukjes beenzotten. Zij zal mij toch loeren liefhebben I« En Mimi had goed gezien, ofschoon zij niets in haar gezag verminderde en even gestreng bleef, boezemde dit Agaat ontzag en achting in, zeker meer, dan wanneer Mimi 't hoofd gebogen en getoond had, dat ze de mindere was. Agaat zag het wel, hare nukken hielpen haar niet en als er al zoo nu en dan eens een kleine onaangenaamheid voorviel, dan had dit weinig invloed meer de opperhuid. Deze laatste heeft ze nuwen noch bloedvaten, terwijl de onderhuid er zoo van vervuld is, dat wij in bijna geen deel van het li chaam kunnen prikken met de fijn ste naald, of wij voelen pijn en er komt bloed. De onderhuid rust weer op het vette en celachtige weefsel van het lichaam. Zij bestaat uit verscheidene taaie vezels en is ruim voorzien van bloedvaten. De uiterst fijne einden der zenuwen eindigen in de opper huid en bevinden zich binnen kleine verhevenheden, haarbuisjes genoemd. Als men b.v. eene tafel aanraakt, voelt men die door de opperhuid heen, door middel van de zenuwen van de onderhuid. Daarenboven heeft de huid twee soorten van klieren. Onder het ei genlijke vel en er in eindigende, vertoont ons het mikroskoop die klei ne gekronkelde buisjes. Zij eindigen in de zoogenaamde huidporiën. Die gekronkelde buis is de zweetklier en de porie is de uitgang. Het talrijk ste zijn zij in de handpalmen en in de voetzool. In den hals en op den rug zijn zij het minst talrijk. Een ander soort van klieren geven eene meer of min vetachtige zelf standigheid af, hunne functie schijnt te zijn de haren te voeden. De huid dient tot bescherming van hetlichaam, zij regelt de tempera tuur van het bloed omdat zij eene groote oppervlakte aan de buiten lucht aanbiedt, zij dient om ons van overtollige stoffen op eene geleide lijke ,manier te ontdoen en ten laat ste is zij een gevoelsorgaan, dus een middel van gemeenschap tusschen ons en de buitenwereld. Met de tweede en derde functie hebben we hier voornamelijk te ma ken. Wij weten dat „kou vatten" maar al te gemakkelijk is, maar wei nig menschen denken na over de rol, die de huid daarbij speelt, door onwetendheid of zorgeloosheid. Wan neer wij koude laten werken op de huid, op het oogenblik, dat de bloed vaten vol zijn, zooals dat het geval is na vermoeienis van het lichaam, als de zweetklieren het meest werk zaam zijn, werkt een bijzondere in vloed op de zenuwen van de huid, op Mimi. »Juf!« zei Mevrouw op zekeren dag, »wij gaan een week of zes buitenslands; daar de twee jongste freules medegann, zult gy er zeker niet tegen hebben ons op die reis te vergezellen »Ot hebt ge er wel iets tegen vroeg ze na eenige oogenblikken, toen Mimi nog geen antwoord op de gedane vraag gaf. »Tegen ?c vroeg Mimi opgetogen. Niets, Mevrouw Integendeelik heb al lang reeds gehunkerd eens een buitenlandsch reisje te mogen maken. En wat heerlyk treft dat nu »Ik dacht anders*, zei Mevrouw, als ge soms liever uwe ouders eens gingt bezoeken, dan »0, Mevrouw 1 ja, dat zou ik na tuurlijk ook heel gaarne eens doen, maar Maar daar is de vacantie ook lang ge noeg voort, liet Mevrouw er op volgen. »Als we dan weer te huis zyn, moogt ge wel een veertien dagen naar Vechtdam gaan ge kunt dan meteen uwe indrukken van de reis meedeelen.c d Gaarne, gaarne stamelde Mimi opge togen. »Nu«, zei mevrouw, »maak u dan maar gereed met een dag of tien vangt de reis aan.< Zoo ge denken kunt, waren dat tien drukke dagen 1 Er moest gedacht worden over wat men wilde meenemen en inpakkenbrieven moesten geschreven worden, en die konden deze invloed plant zich voort naar binnen, doet zich gelden op de neus en de keel, soms zelfs op de longen en dan volgt de „kou in het hoofd" of „op de borst." Een van de eerste regelen voor de gezondheid moet daarom zijn zorg voor de huidop pervlakte, wij moeten ons daarom wachten voor verkoelingen ofnoode- looze ontblootingen, als wij ons willen vrijwaren voor kouvatten en hoes ten. Want het is een regelkou vatten is de natuurlijke straf die op de veronachtzaming van de huid volgt, en op de te plotselinge overgang van een te warme atmosfeer op zich zelf reeds ongezond in een kou dere. De functie van de huid, als or gaan om overtollige zaken te verwij deren, staat in verband met die van de long en de nieren. Deze drie vormen als het ware een soort van natuurlijk driemanschap, en doen alle drie hetzelfde werk. Bij een vol wassen persoon scheidt de huid da gelijks bijna een kilogram overtollige en schadelijke stoffen af, meest vloei baar. Die stoffen komen uit het bloed. De zweetklieren zijn in al- toosdurende werking; Wij bemerken dat transpireeren niet altijd, maar toch gaat het altijd zijn gang. De gezonde huid is altijd min of meer vochtig en is grootelijks onderschei den van de drooge huid van den koortslijder. Zooals wij reeds hebben opgemerkt dragen weinig menschen zorg genoeg voor de huid. In de eerste plaats is de noodzakelijkheid menigvuldig en nauwkeurig de huid te zuiveren van hoog belang, als men in aanmerking neemt dat de opperhuid dagelijks hare overtollige cellen afwerpt, dat steeds het onzichtbare transpireeren zijn gang gaat, en dat onze kleede ren, hoe zindelijk ook, altijd min of meer de vrije werking der huid ver minderen. Zij die de oprichting be vorderen van badhuizen in de sterk bevolkte deelen van onze steden, en het menigvuldig bezoek door alle klassen der maatschappij aanmoedi gen, zijn weldoeners van het alge meen en in geen geringe mate her vormers der gezondheid. Het koude bad toch is van groot gewicht, daar uit den aard der zaak niet kort zijn, omdat er zooveel te schrijven viel van de heerlijke genietingen, die haar wachtten. O, er moest heel veel gedaan worden, maar ein delijk toch brak de bepaalde dag aan. Reeds vroeg kwam de groote reiscalèche voor om de reizigers op den eersten trein naar Arnhem te brengen. 't Was een prachtige, mooie dag in Augustus. De heerlijke zonneschijn, het prettige vooruitzicht, alles werkte gunstig op de stemming van de reizigers. Het eerst zou men naar Keulen gaan de overtocht van den Rijn bij Kleef met den geheelen trein in een pont maakte Mimi wel wat angstig maar ze was die kluchtige angst spoedig meester. En daar in Keulen 1 In welk een ge heel andere wereld was ze in een oogen blik verplaatst Al die drukke beweging 1 Die prachtige brug over den Rijn 1 Als ze hier nu eens alleen had gestaan, hoe verlaten zou ze zich dan hebben gevoeld I Den volgenden morgen ging de reis tot Bonn en verder naar Ems. Vandaar uit zouden kleine uitstapjes worden gemaakt en verder zou men naar Wiesbaden gaan. Maar die verrukkelijke gezichten te Bonn en te Coblenz op al die heerlijke bergen, waar- tusschen de trotsche Rijn als een zilveren draad stroomde 1 Neen. Mimi had er zich niet te veel van voorgesteld. Hare verwachtingen wer den overtroffen en toen men een dag of het ons gehard maakt tegen de kou de en ons bewaart en a!s het ware pantsert tegen de guurheid van het weder. Te bejammeren is het, dat nog zooveel plaatsen van badinrich tingen verstoken zijn. Verschillende militaire bad- en zwemplaatsen zijn dan ook tijdens de Mobilisatie ver rezen, als een bewijs dat de over heid niet alleen het nut, maar ook de onmisbaarheid daarvan erkent. Maar de echte zuiveraar, om het zoo eens te noemen, is het warme bad en alleen onder de krachtdadige wer king van het warme water, kan de huid hare onreinheden afgeven. Eene gewichtige opmerking moge hier nog hare plaats vinden en wel in betrekking tot het gebruik van zeep. Iedereen, die zorg wil dragen voor zijn lichaam, moet zeker vermijden het gebruik van de soort van zeep die door de massa zouten, die zij bevat eenvoudig de huid ruw maakt en haar schade doet. Ook moest men nooit die welriekende afschuwelijk' heden koopen, die bekend zijn onder den naam van „welriekende of geu rige zeepen." Scheikundigen zeggen ons, dat zij overladen zijnde met kleurende zelfstandigheden en rie kende door slechte oliën, noch de eigenschap bezitten van te zuiveren noch die 'van verzachten, en dat zij de menigvuldige oorzaken zijn, van huid-ontstekingen. Over de zorg voor de huidkleur is veel te zeggen en het is een onder werp, d$t ons allen aangaat, maar men moet wel in aanmerking nemen dat er geen oppermachtig, genees middel is, dat ons een zuivere huid kan geven en geen panacée voor een gezonde kleur. Acht slaan op de gezondheid van het geheele lichaam is daarvoor het eene noodige. Men schen, die matig leven, vooral matig in het gebruik van verhittende dran ken, die zich niet te buiten gaan aan overvoedend voedsel, die zich me nigvuldig baden en alleen zuivere zeep gebruiken, die menschen zullen zich kunnen verheugen in eene zui vere huid en in een gezond uiterlijk. Dat gezond uiterlijk zal bij hen het duidelijk kenteeken zijn van een gezond lichaam en daar gezondheid niet alleen een groote schat genoemd wat later tusschen die hooge gebergten door naar Ems ging, dat heerlijke Ems, waarover ze al zooveel gehoord en gelezen had, toen moest ze bekennen, dat al de voorstellingen, die zij er zich van gemaakt had, in de verte niet bij de werkelijkheid haalden. Hier te Ems was nu het rustpunthier ademden de vermoeide reizigers weer eens kalmer en hier kon Mimi ook weer, alshet weder geen tochtjes toeliet, de morgenuren met Agaat en Cornelie besteden. Wat al verschillende gezichten, als ze 's avonds voor het Kurhaus op het terras, dat zoo allerliefst met bloemperken was aangelegd, met* de beide meisjes rondwan- nelde. En dan die vroolyke tonen van het orchest 1 Ze konden er zich niet genoeg in verlustigen. Op een Zaterdag-avond, veertien dagen reeds nadat ze gekomen waren, was het op het terras zeer druk. 't Scheen wel, dat die heerlijke avond al de badgasten en vreemdelingen had uitgelokt hier te komen plaatsnemen. Hier, onder het geboomte, by die welriekende bloemperken, bij die schoone muziek, hier vinden we ook Baron van Walstein en zyne familie terug. 't Was Mimi altyd een stil genoegen om al die vreemde menschen, die daar om haar heen zaten en langs wandelden, eens gade te slaan. Somtyds had ze heel veel moeite om haar lachlust te bedwingen, als ze weer zoo'n kakelbont toilet zag en had ze daarbij werk genoeg de beide meisjes in haar wordt maar het ook werkelijk is, blijkt daaruit, dat de wijze gelijk had toen hij zeide „Zindelijkheid is het naast verwant aan heiligheid." BUITENLANDSCH OVERZICHT. Nu er op de verschillende gevechtster reinen niet te bogen valt op vooruitgang van beteekenis trachten de tegenstanders elkander met de pen slagen toe te brengen. Franschen en Engelschen hebben er bij herhaling in hun legerberichten op gevezen dat Duitschland weer een valsche voor stelling geeft van wat aan de Somme voor valt. Het zou terwille van het Duitsche publiek gewagen van overwinning die niet behaald, van afgeslagen aanvallen die niet uitgevoerd, van in 't bloed der tegenpartij gesmoorde gevechten die niet geleverd zijn. Daartegenover zouden de legerberichten der Entente volkomen betrouwbaar zijn. Maar nu komt Duitschland met een zelfde beschuldiging tegen de Franschen. Zoo seint Wolff: Sedert de groote voordeelen van 25 September, die onderzyds onvoorwaardelijk zijn erkend, hebben onze vijanden in 18 dagen tijds wel eenig terrein gewonnen, maar volstrekt niet in verhouding tot de offers aan munitie en manschappen, waar mee ze moesten worden gekocht. Dat is het wat in Frankrijk voor het volk ver borgen moet worden gehouden. Het moet den schijn hebben alsof de Engelschen en en Franschen, als zy eenmaal terdege aan vallen, telkens ook aanmerkelijk vorderen en veel gevangenen en buit maken. Dat echter tusschen deze volstrekt niet belangrijke successen, een waanzinnige be schieting van al onze stellingen en dag en nacht voortgezette bestormingen plaats vin den dat deze bestormingen op zeer onbe- teekenende uitzonderingen na of reeds in het spervuur tot staan komen of in een daarop volgend gevecht afgeslagen worden, dat verzwijgt de Franschman om het zyn land en de neutralen te doen voorkomen alsof hij, wel is waar langzaam, maar onwederstaanbaar met succes vooruit komt, zonder teleurstellingen, zonder teruggeslagen te worden. Telkens, wanneer zij ook maar het ge ringste succes behalen, wordt dadelyk een woest triomfgeschreeuw aangeheven. De tusschengelegen ongehoord verliesrijke mis lukkingen worden aan de in afwachting verkeerende volken der entente hardnekkig somtyds luide en wat al te krasse opmer kingen te temperen. »Hoe jammer, Agaat, dat Ernestine nu haar kamer houden en niet by ons zijn kanze zou het dol grappig vinden, dat weet ik zeker Maar op eens Mimi gevoelde, dat zij verbleekte. Was dat geen bekend gelaat Dat jonge meisje, naast dien ouden heer met dat deftige gelaat Ze t was in staat op te vliegen en naar haar toe te gaan om haar de hand te drukken en te zeggen »Gunst Willemien, hoe heb je 't Maar vrees en ook beschroomdheid weer hielden haar. Willemien reisde tochmaar met haar vader, en zij was maar in een ondergeschikte betrekking. Maar toch 't is zoo heerlijk, in den vreemde weer oude, bekende gezichten te zien. Toch scheen de lichte beweging van Mimi de aandacht van Willemien getrokken te hebben, ten minste zy zag op het zelfde oogenbik, dat Mimi haar scheen te herkennen, naar haar op en een vluchtig rood bedekte haar wangen, maar geen trek op haar gelaat verried anders, dat ze haar herkend had. De dame, waarin Mimi Willemien meende herkend te hebben, vervolgde statig en afgemeten naast dien ouden, deftigen heer haar weg, zonder nog eens een enkele maal om te kyken. Wordt vervolgd). voor Het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1