Het Snez-kanaal. Und van alten* Uitgever: L. J. VEERMAN, Heugden. No. 3616. Woensdag 1 November 1916. FEUILLETON. I IHI I. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentien van 16 regels 50 cent. Elke rege meer 7i/s cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. De stoomvaartmaatschappij Ne derland en de Rotterdamsche Lloyd zullen half Februari van het volgend jaar weder als vroe ger met hun mailbooten op de uit en thuisreis door het Suez- kanaal varen. Een der overwegingen voor dit besluit is, dat de vaart via de Kaap te lang duurt, waardoor het in verband met het aantal beschikbare schepen niet moge lijk is, om het groote passagiers vervoer te bevredigen. Een andere overweging is deze, dat de gelegenheid om kolen in te nemen te Port-Said en te Suez thans beter is dan vroeger. (Hbld.) Dit courantenberichtje dat een de zer dagen de opmerkzaamheid trok voert de aandacht naar een punt op onzen aardbol waar ook door den groo ten wereldoorlog een groote veran dering heeft plaats gehad. Eenige maanden geleden kondigden de cou ranten aande booten zullen in 't vervolg den weg naar Indië niet meer nemen door het Kanaal van Suez, maar ze moeten varen over de Zuid kust van Afrika, Kaap de Goede Hoop En weldra kon ieder die gekegelde briefwisseling met personen in Indië onderhield de gevolgen ervan bemer kende brieven over en weer bleven eenige weken langer uit. Wie zich sinds eenige maanden inscheept voor Ned.-lndië, weet dat hij de reis zal te maken hebben over de Kaap. Wat de oorzaak was van deze ver andering van reisroute? Engeland, die er het roer in handen heeft, ont zegt aan zijn vijanden de doortocht door het Kanaal en door hét gevaar voor mijnen, is die vaart ook voor de neutralen te hachelijk geworden. Daarbij komt dat de kolenvoorraad, gedurende den oorlog daar aanwezig, niet voldoende is om de schepen, wil den zij het gevaar trotseeren, te bren gen naar het eerstvolgende kolen station. Dit laatste schijnt nu veran derd te zijn en zooals het berichtje hierboven luidt: De Ned. stoomsche- door A. DB VISSER. 35) Wel, wat was er veel te bespreken en te vertellen, te vragen en te luisteren; 't was, of er geen eind aan komen zou. Vooral vond Mevrouw Beels het heerlijk zoo in de mofgenuren Mimi daar tegen over zich te zien, om haar op hare gezel lige manier over die heerljjke reis te hooren vertellen en over haar gelukkig zjjn op het kasteel. Van Willemien had Mimi maar niets verteld, dit vond ze verstandiger en als 's avonds de dokter en zyn vrouw al leen waren, dan konden zij niet genoeg uitweiden over het heerljjk lot, dat Mimi nu had. De helft van de vacantie was voor Mimi om, toen er een brief van 't kasteel kwam. „O, Heer!', zei Mama Beels ontsteld, „dat zal wel zyn om u vroeger weer te willen hebben" en ze zag al angstig naar Mimi uit, om te hooren, wat deze zeggen zou. Maar hoe vreemdDe wangen werden doodeljjk bleek, de brief trilde als een blad in hare handen, een luide gilen ze zonk bewusteloos van haar stoel. De oude vrouw wierp haar naaiwerk van den schoot, schopte de stoof omver en trok met een vervaarlijken ruk aan de bel, om Klaar te laten binnenkomen; en toen pen zullen het weer gaan probeeren. Belangwekkend is het om eenige bijzonderheden te vermelden over het tot stand komen van dit Kanaal, enfde' voorname rol die het gespeeld heeft in de wereldspolitiek. Wij ont- leenen onze gegevens grootendeels aan het Standaardwerk van Dr. A. Kuijper: Om de Oude Wereldzee. Reeds Pharao Necho had in de 6e eeuw v. -Chr. het plan opgevat de landengte door te graven, maar niet dan ten deele uitgevoerdwant nadat dit werk aan 120,000 werklieden het leven had gekost, werd Het opgege ven. Darius heeft het daarna wel vol tooid, maar het verzandde weer. Vele keizers en koningen hebben een nieu we poging in het werk gesteld. Het was eerst Napoleon I die inzag dat de landengte moest worden doorge graven, zou men ooit een blijvend re sultaat bereiken, en hij droeg den ingenieur Lepère op hiertoe een schets te maken. Ook nu liep het op niets uit, doordien Lepère in zyn bereke ning de fout maakte om aan te ne men dat de Roode Zee 9 M hooger lag dan de waterspiegel van de Mid- dellandsche Zee. De Lqsseps' onster felijke verdienste bestond nu juist hierin, dat hij deze fout van Lepère ontdekte en den bijna gelijken wa terstand der beide waterspiegels voor rekende. Hij heeft toen met eenige andere ingenieurs de vaste plannen voor de doorgraving in gereedheid gebracht. 5 Jan. 1856 werd daarop de concessie verleend door den Khedive van Egypte, de goedkeuring van den Sultan volgde. Den 17 November 1869 kon de opening plaats hebben Ernest Renan zag het groote belang der soorgraving in, toen hij in de Fran- sche academie de Lesseps o. a. deze woorden toesprakBij Uw Kanaal zal vroeg of laat de worsteling om de wereldzee plaats grijpen." Toch is deze voorspelling niet in vervul ling gegaan, Het is tusschen Frankrijk en Engeland (Duitschland telde toen nog niet zoo mee op zee) niet tot een uitbarsting gekomen, doordien Frankrijk vrijwillig het veld ruimde. Deze aftocht begon reeds in 1875 toen de Khedive uit geldnood de 177 000 aandeelen, die hij zich bij de concessie bedongen had, van de hand deze kwam en de bewustelooze Juffer zag, wel, toen dacht ze er zelf over om flauw te vallen, maar Mevrouw sloeg er weinig acht op en zei alleen: „Help my haar even op de canapé leggen „Goede God, Mevrouw! wat mankeert de Juffer?" „Ik weet het niet, ik weet het nietl'J antwoordde Mevrouw bezorgd, „help my maar spoedig!" „Ik zal den dokter halen," zei Klaar gejaagd, toen ze met Mevrouw de flauw- gevallene op de canapé had getild en wat azijn en ander medicament onder haar be reik had gezet. Niet lang daarna jjlde Dokter Beels, door Klaar gewaarschuwd, binnen. „Wat is hier gebeurd?" vroeg hy ver wonderd, terwyl hy de hand van Mimi in de zyne nam. „Ik weet het niet," antwoordde Mevrouw bezorgd. „Ze ontving daareven dezen brief," en ze wees naar den grond, waar de brief lag, „en toen zag ik het wel, ze werd zoo bleek en begon zoo te trillenop eenmaal liet ze een gil hooren en viel in zwjjm." Maar dokter had de laatste woorden niet eens verstaan. Hy had de brief reeds op genomen en ging daarmede al lezende naar de apotheek; toen hy terugkeerde en Mimi door allerlei middelen weer zocht by te brengen, zei hij op een gedempten toon tegen zyne vrouw: „Die brief heeft het ver oorzaakt, niets anders." wilde doen. Hij liet ze naar men zegt aan Frankrijk aanbieden, maar de Fransche regeering aarzelde, daar men te Parijs de honderdmillioen frs. daar toe noodig, niet opeens kon vinden. Door dit oponthoud kreeg Engeland de lucht van wat er gaande was, en weldra was de koop gesloten en had Engeland de aandeelen gekocht. In 1882 weigerde Frankrijk met Enge land mede te gaan toen dit land Alexan- drië wilde bombardeeren voorgevend dat zijne vloot bedreigd werd door den opstand van Arabi-Paeka. Frank rijk had hierdoor zonder slag of stoot Engelands opperheerschappij over het Kanaal in Egypte bevestigd. Het kon dan ook kwalijk anders doen dan bij de entente in 1904 zijn medezeg genschap over Egypte prijs geven, en verzekerde zich daardoor in de ure des gevaars van Engelandsvriend- schap. Het is dan ook niet te sterk gesproken, zoo men zegt, dat de door graving van den landengte van Suez èn in den wereldpolitiek èn in de Europeesche politiek, een algemeenen ommekeer tot stand bracht. Het prijs geven van dé Levant heeft Frank, rijk in Engeland een machtgen steun doen verwerven, Engelands invloed heeft Spanje op Frankrijke hand ge bracht Frankrijks vriendschap voor Engeland een einde gemaakt aan de zeer gespannen verhouding tusschen Engeland en Rusland en voor zijn Indisch gebied heeft Engeland een zekerheid gekregen, als het bij de vaart om De Kaap nooit bezat. Ook voor Nederland is, zoolang we in vrede met onze buren in Indië leven, het Kanaal van Suez van onschatbare waarde. Onze Archipel is veel dich ter bij ons gekomen. In een maand zijn we er. En ook onze kolensche pen trekken met het oog op den ko lenvoorraad, ongemeen profijt van dezen korteren weg. In dezen oorlogstijd nu ons sinds eenigen tijd den weg door het Suez- Kanaal onmogelijk is gemaakt, zijn wij er eerst recht de voordeelen van gaan beseffen. Vooral ook met het oog op onze Ned.-Ind. koloniën. Zij liggen daar nu toch, men kan haast zeggen verlaten, zonder dat zij op hulp van het moederland kunnen rekenen. Deze wetenschap legt ons Maar er was geen gelegenheid om ver der eenige inlichtingen te geven, want Mimi .gaf weer teekenen van bewustzijn ze sloeg de oogen op, en terwyl ze ver schrikt rondkeek, zuchtte ze „O, God leef ik nog En ik droomde, dat ik sterven ging," en terwyl ze haar hoofd weer achterover liet zinken, fluister de zjj: „En dat Willemien daar ginds stond, ginds „Ze moet naar bedzei de dokter. „Beste Mimi, laat Mama je helpen en je naar bed brengen. Rust zal je zeker goed doen." „Ja ruststeunde Mimi pynljjk. „Rust l" „Maar op eenmaal barstte ze in hart stochtelijk schreien uit en riep: „Maar ik vind nergens rustNeen ner gens, nergens!" „Laat haar maar schreien," zei dokter Beels, zyne vrouw met eene beweging van de hand afwerende. „Dat is medicyn voor haar." En toen ze eenige oogenblikken later door Mama en Klaar naar haar bed ge bracht was en de eerste, toen ze zeker was, dat haar lieve kind sliep, in de huis kamer terugkeerde, vond ze daar den dok ter in gedachten met den brief in zyne handen heen en weer loopen. „Hebt ge den brief gelezen?" vroeg ze belangstellend. „Ja,"antwoordde hy somber. Lees dien dan ook de noodzakelijkheid op In dië zelf weerbaar te maken. De ver dediging van onze koloniën moet in Indië zelf georganiseerd worden. Dit legt ons hooge verplichtingen en zwa re eischen op, maar kan aan den anderen kant dë belangstelling in ons koloniaal bezit verhoogen. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Een kind en een keizer kunnen overal slapen, zegt een oude spreuk. Dat een vermoeid kind, waar ook te ruste gelegd, al spoedig den slaap te pakken heeft, is genoeg bekend. En een keizer, of heer- scher Van Napoleon wordt verhaald dat hij eens in een veldslag behoefte voelde aan rust. Hij kon zich niet meer staande houden, legde zich neer onder het gedon der der kanonnen en beval hem na een kwartier te wekken. Hy sliep terstond in en had zijn oude kracht weer terug toen hij op het bepaalde oogenblik gewekt werd. Wij dachten aan bovenstaande spreuk, toen we het verslag lazen van een on derhoud dat een Berljjnsch correspondent met Hindenburg en Ludendorff, den chef van diens staf, had gehouden. Hindenburg had over den oorlogstoe- verklaard De zaken staan zoo gunstig mogelijk en alles zal ook verder goed gaan. Op de vraag»Hoe lang nog gaf hij ten ant woord »Dat zal van onze vijanden af hangen profeteeren is een ondankbaar iets, in den oorlog moet men het beslist nalaten. Het is mogelijk, dat in het jaar 1917 de gevechten zullen plaats hebben, die de beslisssing zullen brengen. Ik weet het niet, niemand weet het. Ik weet alleen, dat wij zullen doorvechten tot aan de beslissing. Ludendorff voegde daaraan toe»Wij denken aan geen vrede, wij zijn vast besloten den oorlog voort te zet ten, hetgeen trouwens duidelijk genoeg blijkt uit alle maatregelen der bondge nooten.« ïZullen de Russische massa's uitgeput raken aldus de bezoeker. Zij raken reeds uitgeput, daarvoor zorgen in de eer ste plaats de Russische legeraanvoerders. Maar ook in Rusland groeien nieuwe ge slachten op. Dat geeft echter niets. Ook wij hebben menschen genoeg. Duitschland kan beschikken over overvloedige aanvul ling en ook in Oostenrijk zyn de reserves nog lang niet uitgeput. Wij zijn nooit zelf ook maar." En nu las Mevrouw Beels den volgenden, keurig geschreven brief: Mejuffrouw Ofschoon het ray zelf smart u deze re gelen te moeten schrjjven, is het toch beter, geloof ik, dat het verstand spreekt dan het gevoel. In de beste overtuiging, dat u op een goede afkomst kondet bogen (immers een dochter van Dokter Beels) vond ik in en dit ook by nadere kennismaking, de geschikte persoon, die aan myne twee jong ste dochters eene opvoeding zoude geven. Zeer toevallig vernam ik echter, dat niet de Heer en Mevrouw Beels uwe ouders- maar alleen uwe pleegouders zyn. Uwe af, komst ligt geheel in 't duister. Men heeft slechts eene aanwyzing, naar ik verneem, en wel deze, dat uwe ouders lieden waren, die op kermissen met een spel rondreisden. Al dank ik den Hemel voor u, die u in den Heer en Mevrouw Beels zulke lieve verzorgers deed vinden, die u eene opvoe ding geheel naar hun stand gaven en al herhaal ik het hier gaarne, dat uwe wjjze van omgang my uitstekend voldeed, dat het mij diep smart u deze regelen te moeten zenden, toch geloof ik, met het oog op uwe élèves, die reeds alles van uwe af komst weten, dat het beter voor ons is, te scheiden. Het ontzag voor u zou ver loren zyn. en het zou diep grieven, indien een onbedachtzaam woord van een der bang geweest van het groote aantal der Russen. Wij kennen geen overmacht, waarop Ludendorff liet volgenOver macht als gevaar bestaat slechts voor den zwakke. Wie zich over het noodlot be- beklaagt, moest zich eerder zelf beklagen. Een vaste wil maakt eigen lot, er bestaat geen noodlot. Toen nam Hindenburg weder het woord »De nieuwe Russische legers,zeide hij, ïzijn zoo goed en zoo slecht als de oude. De voornaamste eigenschap van den Rus- sischen soldaat blijft zijn blinde gehoor zaamheid. Vorderingen in militaire richting heeft hij niet gemaakt, alleen de Russische artillerie is, doordat zij opgeleid is door Fransche en Japansche officieren, die ten deele ook commandeeren, beter geworden. Maar de Duitsche en Oostenrijksche ar tillerie staat toch nog steeds boven haar. Een tjjdlang hadden de Russen meer mu nitie dan vroeger. Hun munitievoorraden zyn thans echter kleiner geworden en de aanvoer over Archangel en Wladiwostok zal ophouden, zoodra de winter komt. Teh slotte nam het gesprek een annec- dotische wending. Hindenburg vertelde, dat hy gedurende den heelen duur van den oorlog slechts éénmaal verlof had genomen om zyn familie te zien, en wel zeven dagen. En toen zoo kwam ik op vorenge noemde spreuk de correspondent een woord van bewondering sprak dat zij zoo goed tegen de inspanning konden zeide Ludendorff dat dit kwam doordat zij zoo uitstekend sliepen. »Een soldaat moet de kunst van slapen verstaan, dat is een van zijn gewichtigste eigenschappen.* En Hindenburg vertelde, dat hij voor den stormloop op St. Privat in 1870 in een ravijn met den teugel van zijn paard in de hand zoo vast had ge slapen, dat men hem moest wekken toen de stormloop een aanvang nam. Nu ik vermoed dat de soldaten te mid den van het hevigst krijgsgedruisch rustiger slapen, dan degenen, die een aanleidende oorzaak van dezen wereldoorlog zijn, al liggen die dan ook op het zachtste dons. Wat de toestand op de verschillende fronten betreft er is sedert ons laatste overzicht weinig van beteekenis voorgeval len. Er is natuurlijk geen rust, maar waarschijnlijk ook tengevolge van de regen dagen zijn er geen belangryke feiten te boeken. In de Dobroedsja is het nu kalm. De Duitsche bevelhebber von Mackensen meldde den 20sten October, dat de ge- meisjes u pijnlijk zou aandoen. Met de beste bede voor U welzijn Verblyf ik, hoogachtend Baronesse van Walstein. „Arme meidzegt Mevrouw^ Beels, terwyl ze den brief uit hare handen laat gljjden, „wat is de wereld toch onbillijk Dienzelfden avond kreeg Mimi geduchte koorts. Dokter Beels had het wel voorzien. Een dergelyke schok, als vandaag onder vonden, was voor haar lichaam te sterk. Mevrouw Beels zat by haar ledikant en Klaar, die nu en dan al eens was komen kijken, had nu beneden geen rust meer. „Ik bljjf by u zitten, Mevrouw I" zei ze „want als ik al weer in de keuken ben, dan verlang ik al weer naar boven tegaan, en ik ben zoo bang dat de Juffer dat heen en weer loopen en dat kraken van de* deur zal hinderen." „Waardoor heeft de Juffrouw toch dat toeval gekregen?" vroeg ze eenige oogen blikken later zacht. Maar Mevrouw Beels wenkte haar dat ze zwjjgen zoude patiënt verlei zich, mis schien ontwaakte ze wel. Klaar sloeg eens even het gordijn open. „Wat heeft zy een kleur!" fluisterde ze tegen Mevrouw, en de zieke sloeg, mis schien door dat gefluister opgewekt, de oogen op en keek Klaar met haar schitte rende kjjkers aan. Wordt vervolgd MEIWSBLAB voor Hot Land van Hoosden en Altena. de Langstraat en de Bonelerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1