Bii dit nr. behoort een büvoe *el Und van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3619. Zaterdag 11 November 1916. FEUILLETON.. I IMI I. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 cent. Elke rege meer 7% cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Wat nog nimmer te voren heeft plaats gehad is nu geschiedEerst wordt den wereld kond gedaan dat Hughes tot pre sident van de Ver. Staten is verkozen en nu komt het bericht dat de uitslag nog onzeker is. Wij zeiden nog nooit tevoren is zoo iets bij een verkiezing in de Unie vertoond. In normale gevallen geeft de uitslag in den staat New York den doorslag voor het geheele land. Thans zal het Westen dat kunnen doen, hetgeen te verklaren valt uit de toeneming van het stemmental in het Westen. De reden, waarom het Westen voor Wilson is, is in de eerste plaats, dat de Wes telijke staten radicaal zijn, en in de tweede plaats, dat zij geloof hechten aan Wilson's argument, dat hij het land uit den oorlog heeft gehouden en het welvarend heeft gemaakt. De uitslag is dus nog twijfel achtig en zal dit misschien nog wel dagen blijven. Wat de uitwerking zal zijnals WTilson mocht vallen, is niet vast testellen. In ieder geval blijft alles nog bij het oude tot begin Maart 1917, tot zoolang blijven President Wilson en zijn ministers met de leiding der zaken belast. Gelyk wij weten is Wilson een Demo craat. Hij kwam in 1913 op het kussen met een Democratische meerderheid, wijl de Republikeinsche meerderheid gesplitst was. Republikeinsche stemmen waren verdeeld over Taft en Roosevelt. Laatstgenoemde eenmaal de afgod en uitverkorene van de Republikeinsche partij en ook van zeer vele Democraten had te kwader ure gepoogd, wat ook eens door den grooten generaal Grant te vergeefs was beproefd zich een derden presidentieelen termijn termijn te doen opdragen. Maar de conser vatie vleugel der Republikeinsche partij en ook op de Roosevelt gebeten Republikein sche partijleiders weigerden hem te steunen. En met een beroep op de door Was hington zelf nagelaten traditie, die een derden presidentieelen termijn verbiedt, slaag den de anti-Roosevelt-mannen in hun ver zet en leed Roq^evelt schipbreuk de Re publikeinsche partij en haar" officieelen can- didaat, Taft in de diepte meetrekkend. Zoo kon toen de Democraat Wilson den door A. DE VISSER 38) Ik het niet vergeten, en toch ver zeker kanik je, dat ik niets kwaads gezegd heb alleen heb ik met Freule Ernestine, die een intieme vriendin van mij is, ver trouwelijk gepraat, zooals dat meer gaat, maar anders ook nietso, ik ben er ziek van, Lize, zoo heeft de dokter mij belee- digd, en daarom wou ik u even spreken (en nu schreide ze bitter) ik mag heusch Mimi anders wel lijden, geloof me,« Omdat gij 't zegt, zou ik het moeten geloovenc, gaf Lize kalm ten antwoord, amaar ik kan het anders niet zeggen, Willemien 1 de bewijzen zyn er niet voor. Ik geloof toch zeker, dat, zoo gij niet met Freule Ernestine over Mimi's afkomts ge sproken had, er van vertrek van 't kasteel geen sprake zou zyn geweest. Herinnert gij u nog ons buitenpartijtje, jaren gele den Hoort ge nog wel eens iets van uw neef Karei alk geloof dat het hem goed gaat*, was 't koele antwoord. aNu, toen we van dat buitenpartytje naar huis gingen, waart gij en uw vriendin het drukst in de weer, om me te vertellen, dat Mimi een aangenomen kind was, en nog wel uit een spel afkomstig. presidents-zetel verwerven. Thans was vóór deze verkiezingen de breuk tusscheri Roosevelt en de Republi keinsche partij geheeld. Indien Wilson het mocht verliezen, zal hij zijn val voorname lijk aan Roosevelt's ijveren te danken heb ben. Er zijn bovendien veel grieven tegen Wilsons beleid. Allereerst heeft Wilson door zyn [houding inzake de wereldoorlog zeer velen in de Unie ergenis gegeven De pro-Duitschers heeft hij van ?ich ver vreemd door den munitie-aanvoer uit de Unie naar de geallieerden niet te stuiten en zich niet krachtig te verzetten tegen de belemmering van den Araerikaanschen handel door de vloot der geallieerden. Dan zijn de vrouwelijke kiezers niet op de hand van Wilson. En dat is een kwaac dingwie de vrouwen tegen zich heeft bereidt zich een moeilijk parketv De Ame rikaanschen vrouwen zien in Hughes den man die haar sneller en gemakkelijker tot het beoogde doel zal voeren dan Wilson Vervolgens trekt Hughes veel stemmen tot zich door zijn protectionistische beloften In de Unie zal men naar de Repu blikeinen meenen na den oorlog komen te staan voor een economische crisis. Eu ropa zal de opgetaste waren in groote hoeveelheid op de Amérikaansche markt werpen, ver onder de normale waarde Bovendien zullen in de Unie zelf de tal looze fabrieken van oorlogstuig na den oorlog haar debiet verliezen. Ook om die crisis te bezweren dus pro tectie. En evenals Wilsons zege in 1912 een overwinning voor den vrijhandel ge weest was, is thans het succes van Hu ghes een tegen-overwinning voor bescher ming Tegenover al deze motieven is de leuze avrede en welvaart onder Wilsondoor de Democraten bij deze verkiezing niet zonder vrucht aangeheven. Ook Wilson's krachtige actie ter invoering van den achturen-dag op de spoorwegen, bezorgt hem de hulp der arbeiders. De kansen van den tegenwoordigen president zijn dus zeker ,niet gering. Hoewelde Ame rikanen zijn in hun meerderheid entente- gezind en anti-Duitsch en daarom zullen zeer velen hun stem uitgebracht hebben op den tegencandidaat, die het meermalen heeft uitgesproken, dat zoo bij hem de macht was geweest, hij niet zoo zachtzinnig tegenover de Duitschefs zou zijn opgetre den als Wilson. Dit wil nu niet zeggen, dat, mochj aNu, was dat dan zoo erg Was het dan niet waar a O ja, waar was het, maar waarom dat zoo aanstonds verteld Het scheen', alsof ge bang waart, dat ge 't zoudt ver geten en dat het u genoegen deedt, het te kunnen vertellen. aNeen, maar op toen kom ik niet. Ik kom op nu, op wat Dokter Deels mij nu heeft verweten, aNu ja«, liet Lize er op volgen, adit geval is nu ook veel ergertoen waren we allemaal kinderen, en nu zyn we tot jaren des onderscheids gekomen 't heeft Mimi nu een goede betrekking gekost.* aJa, maar ik wil niet hebben, dat ddt mijn schuld is.« a En dat houd ik er toch wel voor.* aNeen, Lize I neen, dat kan ik niet ver dragen ik heb het met geen kwade be doeling gezegd.* a Ja, maar de gevolgen*, zei Lize. alk wil ze ongedaan maken*, zei Wille mien opstaande en heftig op en neer wan delende. »Ja, maar dat kan niet meer.* »Ja wel, Lize 1 ja wel. Ik zal zelf naar hef kasteel gaan ik zal alles weer goed maken op myn knieën desnoods Ja, dat is nu een goed teeken van berouw*, liet Lize hooren, a maar het zou toch vergeefsche moeite zyn, daar Mimi er niet toe te bewegen zou zijn, weer naar den Baron van Walstein te gaan.* a Maar wat dan vroeg Willemien. a O, Hughes verkozen worden, terstond de be trekkingen tusschen Duitschland en de Ver. Staten zullen worden verscherpt. Hughes' verkiezingsleus was Het behoud van den vrede en van de eer. Maar van den vrede dan toch ook. Doch ongetwijfeld zal Hughes' houding niet zoo lankmoedig, niet zóo bedachtzaam blijken als dat met Wilson het geval is geweest in moeilijke en prikkelende omstandigheden. Waarschijnlijk zal de lezer niet lang in 't onzekere worden gelaten. Wie weet of onder de ^laatste berichten* de einduitslag nog niet vermeld kan worden. 't Is wel eigenaardig dat het van de gevechtsterreinen telkens weer heetNiets nieuws van daag. Aan de Somme den gewonen loop der zaken. Bij tusschenpoozen herhalen de gealli eerden hun krachtige aanvallen op gedeel ten van het sedert Juli door hen uitgebogen front aan beide zijden van de Somme. ZiJ schieten daardoor gemeenlijk met rukjes naar voren, nu eens kleiner, dan eens grooter. De Duitschers knabbelen van hun terreinwinst gewoonlijk wat af, voordat een volgende aanval de geallieerden weer wat verder vooruit brengt. De wederzijdsche beoordeelingen van dit proces, voorzoover die voor uitvoer is be stemd, is telkens weer als volgt De verdediger zegtWij hebben succes gehad, onze vijanden deden hun best door te breken, maar hij slaagde slechts ten koste van groote verliezen in, een miniem stukje terrein te winnen. De aanvaller zegthet gaat goed, we schieten telkens een beetje op, we hebben blijkbaar de overmacht, op den duur zul len we wel een beslissende overwinning behalen. Zoo was de wederzijdsche beoordeeling ook, toen voor Verdun de Duitschers met schokjes het terrein wonnen, dat de Fran sehen nu op den 24sten October ineens terug hebben gewonnen. Intusschen is het voor den neutralen toeschouwer duidelijk, dat al deze gevech ten, nu voortgezet gedurende ruim 4 maan- deu, en nog steeds, niettegenstaande de slechte weergesteldheid aan den gang, geen beslissing hebben gebracht en dat het ook niet waarschijnlijk is, dat zij spoedig tot een beslissing zullen leiden. Het blijft een positieoorlog en deze in zijn reusachtige afmetingen is log en opent zelden treffende nieuwe gezichtspunten. Lize, geloof me, de verachting van den Dokter en van zooveel andere menschen, die ik hier ondervind, kan ik niet langer dulden. Heb ik me dan vergrepen Heb ik dan onvoorzichtig te veel gezegd Laat ik dan Mimi op mijn knieën vergiffenis afsmeken ja, toe Lize, laat my dat mogen doen!* en ze viel voor haar bezoekster op de kneiën aMaar, Willemien, Willemien I* zei Lize kalm, adat is nu toch te dwaaskom, sta op 1 en als het je zoo ernstig gemeend is, toon het dan aan Mimiwant waar zooveel berouw is, daar is ook vergeving. Maar zorg in 't vervolg aO, neen, neen*, zei Willemien op den- zelfden gejaagden toon en haar de hand op den mond leggende, adaar nu niet meer over, asjeblieft niet. Maar toe, doe my het pleizier van met je mee te mogen gaan, om Mimi zelf excuus te vragen.* aJa«, zei Lize besluiteloos, als dat nu van my afhing, dan zou ik direct tegen e zeggen a Hier is myn hand, wij gaan samen*, maar ik heb met de zienswijze van Dokter Beels rekening te houden. Maar uister, Willemien 1 ik geloof je, ik zal er over spreken, en dan hoort ge nader van my. aDoe dat!* zei Willemien, aen denker aan, dat ik heel verlangend naar bericht )en.< aZoo spoedig als 't mij mogelijk is«, zei ize, adat beloof ik je.* Daarop verliet ze Willemien, en toen ze ze nu thuis kwam en alles vertelde, lachte Het steeds voortgezet beuken op de ingedeukte plekken van het Somme-front heeft in dezen tijd waarschijnlijk ten doel zooveel mogelijk krachten des vijands te binden en af te houden van het Oosten, waar hij nog steeds dreigt beslissende voordeelen tegen Roemenië te behalen. Maar al wordt dit dan ten deele bereikt wij kunnen ons begrijpen, dat men in de entente-kringen met de resultaten van het groot offensief niet zoo bijster is ingeno men. Zoo schrijft een onbekende in de Observer dat hij niet kan instemmen met de buitensporige verheerlijking van wat de entente aan het somme-front heeft uitgericht Aan het Westelijk front hebben de Duit schers het wel hard te verantwoorden, maar zij bepalen zich daar weloverwogen tot de verdediging. In het bekende onderhoud, dat de Ber lijnsche correspondent van de Neue Freie Presse met Hindenburg had, verklaarde deze dan ook Het front in het Westen staat zoo vast als een muur en al wint de vijand hier en daar met eene reusachtige hoeveelheid artillerie en munitie ook een weinig terrein, er door komt hij nooit Daarvoor zou hij nog dertig jaar moeten aanvallen als hij menschen genoeg heeft. Vergelijkt men den toestand van thans op het Westelijk front met dien, voordat het zoolang aangekondigde offensief der ge allieerden begon, dan is uit een strategisch oogpunt beschouwd in den heerschenden evenwichtstoestand weinig verandering ge komen. Centralen en geallieerden zyn daar ongeveer tegen elkaar opgewassen Een ding staat volgens den schrijver in de a Observer vastals het offensief den winter moet voortduren en met verdub belde woede in het voorjaar moet begin nen, dan zal Engeland zich sterk moeten inspannen om meer mannen te leveren en zijn reserve van kanonnen en granaten te verhoogen. Volgens hem staan op het oogenblik de legers der entente tot die der centralen als 7 5, maar de centrale ligging, de spoorwegen en de uitnemende organisatie van den vijand wisschen het verschil nagenoeg uit. En dat de Roemeniërs op den duur den dans nog zullen ontspringen staat nog te bezien. Rusland kan niet voldoende hulp verleenen. Het heeft al handen vol met de Duitschers die in de laatste dagen ver woede aanvallen doen op hun front. Bovendien is de houding tusschen Russen en Roemenen zeer gespannen. Zoo ver- Dokter Beels en zei aEi, eiIk merk toch wel, dat mijn onderhoud niet zonder gevolgen is geweest. Zoo mag ik het hooren als gij haar weer wilt zien, Mimi I dan heb ik er vrede mee, ga je gang a Wel. zeker*, zei Mimi. alk zou alles gedaan hebben om u te vermurwen, zoo gij bij uw voornemen geblevèn waart maar nu u er zoo over denkt, nu behoeft ze niet bij mij te komen, maar zal ik naar haar gaan.* a Wou je dat?* vroeg Dokter Beels. a Ja zeker zei ze. a Geef me je hand, kind*, zei Dokter Beels getroffen, terwijl hy haar een harte lijke kus op de wangen drukte. a Ge hebt nog gelijk, 't zit hem niet in de woorden, maar in de werkenniet, in wat we zeg gen of weten, maar in hetgeen wij doen ga maar zoo voort Mimi en Lize gingen samen dien zelfden avond nog naar Willemien, en deze, die zich alleen in de voorkamer bevond en de twee vriendinnen had zien langs komen, stoof naar voren, viel Mimi om den hals en zei aBeste Mimi! gy weet zeker alles wel door Lize, ik kan er niet meer over pra ten, maar vergeef het me alk kan er ook niet meer over praten*, antwoordde Mimi, amaar hier hebt ge myn hand en alles is vergeten en vergeven, dit verzeker ik je Zijt ge nu tevreden aJa«, zei Willemien eenige schreden neemt de Postzeitung, dat de Russische opperbevelhebber een onstuimig onderhoud heeft gehad met een gevolmachtigde van den Roemeenschen generalen staf, waarbij hij dezen in zijn gezicht verklaarde, dat het vermetelheid van de Roemeniërs was om zoo weinig uitgerust ten oorlog te gaan. Hij moest aan de Roemeensche regeering de volle verantwoordelijkheid overlaten. De Russen werden meermalen in nederlagen van de Roemeniërs meegetrokken. Bij Tusla beval Boropoel, de Russische bevel hebber, op de wijkende Roemeensche troe pen te schieten. Feitelijk zijn er dan ook bij Tuzla vier compagniën van een Roe- meensch infanterieregiment uit Braile door de Russen neergeschoten, omdat dit regi ment, dat in de buurt van de Russen lag, vluchtte en zoo een gat in het gevechts front maakte, dat met Russen opgevuld moest worden. Aanvallen door de Russen op wijkende Roemeensche troepen komen dikwijls voor. Of echter de Duitschers gelijk ze voorspeld hebben Roemenië in hun bezit zullen hebben vóór Kerstmis, moet nog blijken. Ook de Italianen weten hun tegenstand nog niet onder de knie te krijgen. De negende slag aan de Isonzo is al weer ge ëindigd zonder belangryk succes voor den aanvaller. En zoo gaat het nu voort week in week, van maand tot maand. Hoe zal er dan toch een einde moeten komen aan al die ontzetting? De bovengenoemde schrijver in de Ob server zegt noch in het geldelijke^ noch in de nijverheid, noch in het vraagstuk van de voeding, er eenige reden is om te ver onderstellen, dat ekonomische druk Duitsch land zal dwingen de wapenen neer te-leg gen. Duitschlands positie, wij moeten dat alleen toegeven, is zoo gaat hij voort in geen van die opzichten schitterend, maar wij weten niet de positie van welk ander land dat wel is, en er is in elk geval een groot verschil tusschen schaar- schte en hongersnood. Twee jaren oorlog en een blokkade, zoo straks als we die hebben kunnen maken, hebben getoond, dat Duitschland een ryk is dat zich zelf kan onderhouden, in staat om voor den veldtocht te blyven betalen, veel van haar bedrijven te ontwikkelen en zyn bevolking op een beperkt rantsoen op kracht te hou den. Wij gelooven, dat het gebrek aan goud, na een tijd ernstige moeilijkheid zal geven, dat vele Duitsche bedrijven zwaar teruggaande, atevreden' ben ik, maar je hoopt kolen vuurs op mijn hoofd.* Wat er nu al niet in de opgewondenheid door Willemien gevraagd werdwat of Mimi nu wilde, of ze niet liever in Vecht- dam zou bly ven, of ze dat leeren wel pret tig vond zoo vroeg ze onophoudelijk door en Dokter Beels zou ongetwyfeld, indien hij het gehoord - had, haar een tweede Turksch spreekwoord geleerd, hebben na melijk dit. Luisterduizendmaal, spreek eenmaal l Spoedig evenwel bemerkte ze, dat Mimi veel lust had in een betrekking op een kost school. aGunst*, zei Willemien, gij kent of hebt zeker wel eens gehoord van de kostschool te Oortwijk daar hèeft Papa nog al in vloed en daarmoet nu juist een secondante zijn. Maar*, liet ze er aarzelend op volgen, age zoudt er misschien tegen hebben, omdat het zoo dicht bij 't kasteel van den Baron van Walstein is.« aO, nèen antwoordde Mimi, adat zou mij niets hinderen. Ik heb geen kwaad gedaan en durf gerust iedereen onder de oogen zien.* Och jazei Willemien, daar moeten we niet meer over praten; maar zeg,mag ik daar nu eens werk van maken voor je aJa«, zei Mimi, nadat ze eenige oogen- )likken had nagedacht, adat wil ik wel ïebben; doe dat maar, gaarne!* Wordt vervolgd). NIEUWSBLAD voer Het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. A—mm*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1