j SLIJM en GAL Hoest 2 Tabletten flinke dienstbode een Heerenhuis. Kotaris KNOOK te Andel, Dr. W. Wybrands, Openbare Verkooping Prima Veeren en Kapok BEDDEN. voor GOEDE Sigaren voor alle soorten Botermarkt N 88. OPRUIMING J. de Jonoh Kieuwstraat Jknsden. weder verkrijgbaar Abdijsiroop De Stem Kinderarts Woonhuis Notaris L. G. van Gendt Woonhuis W. A. VAN DER DONK, Inschrijving van drie- en vierjarig GRIENDHOUT. Sigaretten en Tabak Kruidenierswaren, Comestibles, Boter, Kaas, enz. is DROGISTEN. D. D. D. van alle voorbanden vanaf MAANDAG 13 NOVEMBER, Post en Telegrafie. Te huur of te koop gevraagd te HEUSDEN, Brieven onder letter A. N. Bureau van dit blad. publiek verhuren publiek verkoopen publiek verkoopen: te 's-GRAVEMOER tel WAALWIJK. Een keurig onderhouden Wit hooi Ie kwaliteit f23.k f25. 2e kwaliteit voor de pers f 18.if 20. Klaverhooi f22.i f24.Wit stroo f 20.i f 21Geel stroo f 16.if 17. alles per 500 K.G. Varkens (75 k.g.) 38 i 40 cent, zwaardere varkens 48 i 50 cent per halve K.G. Boter f 0.95 i fl.per halve K.G. Eieren f3.00 i f3.15 per 26 stuks. Almkerk, 9 Nov. Boter f 0.97Va. Win kelprijs 1.00 per half k.g. Eieren f 3.07 per 26 stuks. Boter der zuivelfabriek f 2.per k.g. Rotterdam, 7 Nov. Op de heden in ons veilingslokaal Raampoortstraat 24 gehouden veiling werden de navolgende prijzen besteed Gegar. versche kippeneieren van f 9.57 tot f 13.00. Middenprijs f 12.75 Eendeneieren f 11.90 tot f 12.09. Kalk-kipeieren f8.25 Aanvoer totaal 63.750 stuks. DUSS8H, 9 Nov. De prijs der boter was heden vanaf f 1.88 tot fl.96. Aanvoer 11 Kilo. Zetting fl,96. MÊÊM (Laxeer) pillen van Apotheker Boom, zuive ren het bloed, verdrijven over tollige gal en slijm en bevorderen een goeden stoelgang. Ver krijgbaar in de meeste Apo theken en Drogistwinkels. Waar niet verkrijgbaar, wordt een doosje franco toegezonden, na ontvangst van 35 of 60 et. door Firma A. M. BOOM. Arnhem. v PREDIKBEURTEN. 12 November. Heusden, vm. 10 én nm. 6 u. ds. Ruijsch v. Dugteren. Bed. H.A. Geref. kerk, vm. 9,30 leesdiens en nm. 6 u. Ds. Akkerhuis ui Sleeuwijk (Dankstond voor he gewas.) Werkendamvm. 9,30 u. en nm. 6 u. ds Visch. Geref. kerk, A vm. 9.30 u en nm. 2 u. ds. Akkerhuis uit Sleeuwijk. Geref. kerk B, vm. 9,30 u en nm. 6 u. leesdienst. Chr. Geref. kerk, vm. 9.30 u en nm. 6 u. leesdienst. Aalburgvm. 9,30 u. ds. Ewoldt. Aalstvm. 9.30 en nm. 2 u. ds. Japchen Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u leesdienst. Almkerk, vm. 9,30 en nm. 2 u. dr. Montijn. Geref. kerk nm. 6 uur. Andelvm. 9,30 en nm. 2 u. ds. v. d. Put. Baardwijk, Vm. 10 u. ds. Louwe Kooy- mans. Babylonïènbroekvm. 9,30 ds. Blankhart. Besoijenvm. 10 u. en nm. 5,30 u. ds. Dierkens. Gapellevm. 9.30 en nm. 2.30 ds. Koster. Geref. kerk, geen opgaaf. DoeverenVm. 9,30 u. ds. Bastiaanse. Drongelen, geen dienst. Drunenvm. 10 u. ds. v. d. Hofi. Eethen, vm. 9.30 ds. Gobius du Sart uit Wijk. Gameren, Vm. 9,30 en nm. 6.30 u. ds. Van Ingen. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. Diemer. Genderen, vm. 9,30 ds, Feykes. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. leesdienst. Gieasen, vm. 10 u. ds. Benders. 's-Gravemoer, vm. 9.30 en nm. 2.30 u. ds. E. van Meer. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm, 3 u. ds. N. J. Engel- berts, emer. pred. te Eefde. Chr. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. leesdienst. Heesbeen, Nm. 2 u. ds. Ewoldt. Herpt, geen dienst. Loonschendijkgeen opgaaf. Meeuwen, geen opgaaf. Nederhemert Nz., Zz., Geen opgaaf. Nieuwendijk, vm. leesdienst nm. ds. de Bruin. Raamsdonkvm. 9,30 u. ds. Holland. Raamsdonkveer, nm. 2,30 u. ds. Holland. Rijswijk, nm. 3 u. ds. Benders. Sleeuwijk, vm. 9,30 u< ds. Visch. Geref. kerk, vm. 9,30 u. ds. Akkerhuis. Sprang, vm. 9,30 en nm. 2.30 u. ds. Vreugdenhill. Geref. kerk, vm. 9,30 en nm. 2,30 u. leesdienst. Uitwijk, vm. 9,30 en nm. 2 u. ds Her- manides. Veen, vm. 9,30 en nm. 2,u. dr. Tjalma. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. leesdienst. Vlijmenv.m. 10 u. ds. Ossewaarde. Waspik, vm. 9,30 en nm. 2,30 u. ds. E. H. Jonkers. Woudrichem, vm. 9,30 en nm. 2,u. dr. Gobius du Sart. Wijk, vm. 9,30 geen dienst en nm. 2 u. ds. Gobius du Sart. heeschheid, keelpijn genezen spoedig door het gebruik van eenige ANGA-bonbons. Vastzittend slijm wordt opgelost. Prijs 30 en 60 ct. per doos. in Apoth. en Drogisterijen. De namen der plaatselijke verkoopers staan in dit blad vermeld bij de advertentie IVijnhardt's Laxeer-tabletten. Zondagsrust. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend, dat, ingaande 12 dezer, de gelegenheid om, zonder be taling van busrecht, op Zon- en feestdagen, aangekomen stukken van de postkantoren af,te halen, wordt opgeheven. Tevens zullen, met ingang van genoem den datum, op Zondagen, den Hemelsvaarts- dag en op den eersten Kerstdag aan te teekenen en te adviseeren stukken, met uitzondering van die waarvan expresse-be stelling wordt verlangd, niet meer ter ver zending worden aangenomen (Stct.) blijft steeds krachtig en well uidend, wanneer zij - door Wybert-tabletten wordt on derhouden. Sedert zeventig jaar zeer gewild voor verfris- sching van de stembanden. LAATSTE BERICHTEN. Wilson is gekozen tot President der Vereenigde Staten van Amerika. ADYERTENTIEN. Mevrouw OTTO—van Dalen te Hem den verlangt tegen 1 Februari eene als Werkmeid. Loon naar bekwaamheid en muts dragen vereischte. zal op Donderdag 16 November v.m. 11 uur in Café v. d. MAADEN, te WIJK voor 5 jaren 2.42.60 H.A. bouw- en weiland en boomgaard op Wijkenstein te WIJK en 7 Canadaboomen op Wykenstein. 8 Canadaboomen te Veen aan de Veensche Steeg. is weder te consulteeren. Spreekuur dagelijks van 12 uur of na voorafgaand bericht. De Notarissen A. SCHAAP te Waal wijk en J. A. WILKENS te Haarlem, zullen ten verzoeke van de^Erven^van den heer A. VAN DER BEEK te Heemstede, bij veiling op Donderdag 30 Novem ber 1916 in de zaal Musis Sacrum® van den heer A. GERRIS—SIMONS te Waal wijk en bij toeslag op Donderdag 14 December 1916 Hotel Verwiel aldaar, telkens om 11 uur precies des voormiddags, 118,11,60 hectaren Driesland, Bouwland en Weiland, Dennenbosch, Mastbosch en Heide, Huizen en erven, en wel: Een flink met SCHUUR, ERF en TUIN aan de Groote Straat te Waalwijk. 4.03.20 H.A. Driesland en Bouwland onder Waalwijk. 18.59.50 Driesland, Hooiland en Bouw land onder Baardwijk. 7,37.70 Bouw- en Weiland, alsmede Huis en Dijkerf onder Dron gelen. 7.50.00 Bouw- en Weiland de Bleek- waaid onder Dussen. 24.26.00 Weiland, Dennebosch en Heide onder Drunen. 14.73.20 Dennebosch en Heide onder Helvoirt. 41.62.00 Heide, Mastbosch, Bouw-en Weiland, Dennebosch en Schaarhout, alsmede Huis en Erf onder Lóón op Zand nabij den Roestelberg. Alles in perceelen zooals. bij notitiën vermeld, en welke gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van Notaris A. SCHAAP te Waalwijk. te Heusden, zal op DINSDAGEN 14 en 28 NOVEMBER 1916, telkens 's-avonds 6 uur precies, in Hótel »Concordia« aldaar, bij inzet en toeslag VEILEN: ten verzoeke van de familie H. B. v. Andel, aan de Drietrompetterstraat te Heusden, met ERF en SCHUURTJE, groot 1 Are 21 Centiaren. Te bezichtigen 's-Dinsdags en 's-Vrijdags n.m. 24 uur,, waartoe sleutel te bekomen by den heer B. van B e r g e ij k, naast het te veilen pand. Gorcum, Den Haag. Het vierjarig griendhont van 1.64.40 hectare griendland op de Hoogst bij de Andelsche Watermachine. Het vierjarig griendhont van 1.62.50 hectare griendland in den Duil onder Alm kerk toebehoorende aan de Erven Wed. G. D. Bax. Het driejarig griendhont van 1.52.20 hectare griendland in de Kammet onder Andel nabij de Veer Andelsche Steeg. Het driejarig griendhont van de helft van 3.2210 hectaren griendland op het Kraaiveld aan den Oude Bansche boe zem, met uitzondering van een strook ter breedte van 10 meter aan de Oostzijde van bedoeld perceel, op last der militaire autoriteit. Het driejarig hout mag niet vóór 1 Februari 1917 gehakt worden en bij dooiend weder. Inschrijvingsbiljetten franco in te leveren vóór Zaterdag 18 November 1916 bij den eigenaar A. NAAIJEN te ANDEL (N.-B.). Aanbevelend, A. BAAIJENS. In elke plaats wenschen wij den alleenverkoop van het in de groote steden reeds jaren ingevoerde artikel tegen Exema, Huidziekten enz., waarvoor veel geadverteerd zal worden, een actief Drogist of Winkelier te geven. Voorwaarden worden aan die reflectanten verstrekt, die prima referentiën kunnen opgeven. Brieven aan de Agente Export Co Nederland, N.Z. Voorburgwal 230, Amsterdam. met SO°/o korting. *9. 12 De influenza heerscht vreeselijk op 't «ogenblik. Gij lijdt eraan of gij staat er aan bloot. Weet gij de kenteekenen? Hier volgen ze: rillingen, hoofdpijn, vermoeidheid, verkoudheid in neus, hoofd of keel, lusteloosheid, pijn in schouders of lede maten. Als de influenza u heeft aangetast, denk dan niet»Het zal vanzelf wel overgaan, maar grijp naar een doeltreffend krach tig middel, dat U spoedige verlichting en blijvende genezing kan bezorgen. Gebruik daarom tijdig de beroemde llllliilimiimiiiiui TTTtfl welke de vastzittende slijm oplost en verwijdert, welke de hoest verzacht en verdrijft, welke de koorts doet verminderen. Indien gy bij de eerste lichte verschijnselen van influenza onmiddellijk de Abdijsiroop gebruikt, kunt gij wellicht het gevaar nog in den aanvang stuiten. Velen roemen dan ook de Abdijsiroop als een onmisbaar huismiddel bij influenza, hardnekkigen hoest, kinkhoest, bronchitis, heeschheid keelpijn en asthma. Prjjs per flacon van 230 gram f 1 .05, van 550 gram f 2.05, van 1000 gram f3.55. Alom verkrijgbaar. Eisch rooden band met onze handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam. Dtf alle apotheker» en drogisten A 60 cent. Wyberf HET ADRES f Gouden- en Zilveren artikelen, 31» Tijdgeestbriefjes iiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiitiiiiimiimiiiiiiiiiiiTi

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 3