Maison Hinthamerstraat 27 's-Bosch Telef.-Int. 191 ffi Is beslist het beste en goedkoopste adres voor voorheen J. A. VAN DER SCOUT Lewensteins-Naaimachines den Heer G. POORTER te Wijk en Aalburg. Fotografische Kunstinriclitiiig. J. D. SEPERS. Hotoniatcwaren en Comestibles. E.SCHMEINK c tu Zijden Stoffen, Fluweelen en fijne Qarneer-artikelen. WINTERDIENST. 's-BOSCH-HEUSOEN-WIJK met de Stoomboot „Maasstroom" REPUTATIE. „DE KROON", Cé Cé 11 Galanteriën, Kramerijen, Kinderspeelgoederen, School-, Schrijf- en Teekenbehoeften, Schoon maak- en Huishoudelijke artikelen, Kerk boeken en Rozenkranzen, Leder- en Staal- waren. Byouterien, Tabak- en Sigarenpijpen. Groote sorteering in Mondorgels, Zeep- en Toilet-artikelen, enz. Beelden en Stolpen. 55iet d.e prijzen, in d.e Etalage. ZEGT HET VOORT. StoomlDOOt-R.eed.erij A.LEWEH5TEII1 's-Kertogenbosch 40 JAAR ▼oor leusdea oa Omstreken Pierre Weijnen, Hoffotogxa,»* 's-Hertogenbosch, Kerkstraat A 113. Magazijn van FOTOGRAFIE ARTIKELEN. Yu.cliterstraa.t 59. 's-BOSCH. Hooge «Steenweg 34 s'Bosch^ SS3 ÜJ c .Si '3 "3 £L e -S g e I I Bericht de ontvangst eener enorme sorteering Dames- M antels Mantel- CostumesCostuumrokken Gelegenheids- ToilettenBlousen Ochtendjaponnen Vughterstraat 53 VERTEGENWOORDIGER KOOPT steeds in den Bosch's Goedkoopste Manufacturen en Beddenmagazijn Hooge Steenweg 4. «ebr. UBUVK. DEN BOSCH. ^Specialiteit Artistieke Vergrootingen. PTT.T.T.TKF. PRIJZEN. PRIMA AFWERKING. Geregelde Stoombootdiensten b 1 DAGELIJKS behalve ZONDAGS NAAIMACHINES ftVAMTERD HAAIHACHinCflhANDCt Telef. 330 Reeds meer dan handhaven hun goede Prijscourant op aanvraag gratis en 'franco. Onderricht in borduren en stoppen. Reparatie-inrichting tot herstelling van alle mogelijke naai- en speciaalmachines aan de zaak verbonden. Van 's-BOSCH n m. 1.30 uur. HEUSDEN 3.— Te WIJK 3.30 Van WIJK v.m. 7.uur. HEUSDEN 7.15 Te 's-BOSCH 9.— Op de Bossche Marktdagen vertrekt de boot van WIJK circa 4.30, van HEUSDEN 5 en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. Retourkaarten afgegeven op het traject WIJK—s-BOSCH en omgekeerd zjjn op de Bossche Booten geldig. Information te bekomen: Te 's-Bosch by de ondernemers J. A. VAN DER SCHUIT. Te Heusden by den agent J. A. BOEREN. Op le, 2e KERSTDAG en NIEUWJAARSDAG zal er geen dienst plaats hebben. Japonstoflen, Mousselines. Katoentjes. Overhemdendrills. Wit Katoen. Graslinnen. Oogjes en Blokjes. Engelschleer. Manchester. Dames Ondergoederen. Corsetten. Handschoenen. Ceintuurs. Kanten kragen. Galons-Kants tof. Linten-Tressen. Kindermutsen. Garneering. Sporthemden. Boezeroens. Blauwe Jassen. Blauwe Broeken. Blauwe Kielen. Manch. Broeken. Baeverteen Broeken. BI. piqué Broeken. Schilderskielen. Bedden en Dekens. Matrassen. Ledikanten. Karpetten. Vloerzeil. Linoleum. Gordijnen. Cocosloopers. Matten. Vast© pry zen èl Contant. Neem proef met mjjne zeer fijne KOFFIESOORTEN tot zeer concürreerende prjjzen Voor 10 gulden cassabons ontvangt men EEN GULDEN TERUG. Bestellingen worden gaarne aan huis opgenomen en bezorgd, naar buiten boven de f 7,50 franco met 5 pCt. korting. Embalage vry. l N O) 33 O ao O r* <L> C <D gJ cü-2 bJO G 33 c "S ce .Si 73 u cd u, O O O O O u bC bi 4) T3 ÖC 03 CS C 0 - U> «M «M c 1 7 sf QQ *o> fe C/S> GJ O O/j O ts GJ w O CQ Ü3 a 3> M u o. T3 S Cl> "I O 1 c*> 9-M QJ LAf van Henaden en omgekeerd. Van Heusden en van Amsterdam Maan dag, Woensdag en Vrijdag, 's nam. 4 uur, uitgezonderd Zondags. Aankomst aan beide plaatsen den daarop volgenden dag, voorm. Plaats van afvaart te AmsterdamKlo veniersburgwal. -j- Van Heusden op Maandagmorgen naar Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Gouwsluis, Alfen, Oudshoorn. Woubrugge, Oude Wete ring, Hillegom, Bennebroekerbrug, Haarlem, Spaarndam, Krommenie, Alkmaar, Zaan dam en Wormerveer. Vrydagmorgen naar Gouda, Waddings veen, Boskoop, Alfen, Gouwsluis, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker, Uithoorn, Ouder kerk a. d. Amstel, Zaandam en Wormer veer. Van Zaandam Dinsdag en Donderdag voorm. 10 uur. Bovenstaande diensten allen Directie W. Defais, Amsterdam en J. B. Verschure 's-Bosch. -j- Goederen voor Delft, Vlaardingen. Schiedam, Den Haag worden aangenomeu Dinsdags te 's-Gravenhage Donderdags, ligplaats, Trek weg tegenover Boerhavestraat, Agenten te 's-Hage De Korte en Scheurs. Zieke 27 en 28. Informatiën van bovenstaande diensten in te winnen by B. VAN KULJK, Wilhei- minaplein te Heusden. f Deze diensten zyn vry van veergeld. HIRSG PELTERIJEN, De Kleine Winst" A. C. v. d. HEIDEN markt 29 's-Hertogenlieseli Extra korting 10 pCt. Extra korting 10 pCt. s c et v SD ba es <U 08 JA C OS C/S> f3

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 6