ARNOLD HOVER, Chapellerie JAN W. LIPPITS. FOTOGRAFIE FOTO-ARTIKELEN Muziek-Instrumentenhandel Qoosen Swagerman SNAREN Piano's, Orgels, Vleugels. Bedden, Matrassen, Dekens, IJzeren Ledikanten enz. A. G. van der Meulen Zonen. Houdt dit voortdurend In uwe gedachten. Firma Wed. J. BORZO ZONEN, C. VERHAGEN, f Uitsluitend de leste Kwal tegen de laagst mogelijke prijzen. A DE GRAAFF, BondsrUwielhersteller, B-BROEK. Oudste adres. Meest vakkundige bediening. Rijwielen - Banden en Onderdeelen. J. ELEKAN, H, A. BONSEL, M.J.H.KESSELS Speciaal Corselmagazijn. 's-HERTOQENBOSCH apvfrhff^ s-bosch DE AUTOPIANO. Markt 61, 's-BOSCH. C. G. NIEUWKOOP. Qroote Emailleer- en Reparatie-Inrichting. su s Even als vorige jaren zijn wij weder geslaagd een ruime sorteering voor het a« s. seizoen machtig te worden. Hinthamerstraat 10, 's-BOSCH. Geregeld voorhanden Pensmarkt 22 24 - Telef. 571 - 's-BOSCH. der Horloges der Grootste keuze Pendules in alle stijlen, Regulateurs, Wekkers, enz. 2 2 Gazelle, Hima, Burgers, Germaan en Nederlandsche Kroon Rijwielen. 3 *8 Ji Isl'Ig o.8°-3ï« a c a ïïa 's-Hertogenbosch, Vughterstaat 17, Tel. 323. Den Bosch. Yiolen - Cello's Mandoline, Githaren, Buiten, Harmonica's, Mondharmonica's etc. etc. Gramophoons en Platen. Grootste inrichting v. d. aard in Nederland L. VAN DER VAART Vervrerstraat 21, WESÏÏP: s'-Bosch. 7?rmrnmmmnnm?TmrtwmmTmrmmm< Wielrijdersi f* O u it Accountantskantoor van Franco huis naar alle plaatsen in Nederland, bij opgave van taillewijdte en toezending van postwissel. Niet naar genoegen kan geruild worden. Speciaal voor corpulente figuren, tailles 78—100 c.M. No. 24. Sterk Corset in Wit Coutil, met verzetbaren Elastieken Band, roestvrije Baleinen, taille 74 -88 c.M. f5.50 en 90—100 c.M. k f6.— No. 14. Onze bekende betere kwaliteit in prima grjjs en crème Satin drill, breeden Elastieken Band, roestvrije onbreekbare baleinen 7488 c.M. f6.75 en 90—100 c.M. k 7.25. No. 16. Speciaal voor corpulente figuren lange Modellen, neemt den buik geheel in, tailles 76 a 90 c.M. f 4.90, f 6.50, f 7.50, f 8.50 en f 9.75 in écru en crème, prima drill, met Elastieken Band, in 't bidden 7694 c.M. k f 10.50. Al onze corsets vanaf f 2.50 zijn gratis voorzien van Jarretelles. No. 9. Beroemde Teufel Buikbanden, 85130 cM., k t 6.50. No. 10. Prima kwaliteit Positie-corsets, 6486 cM., f 4.75. No. 11. Zuig-Corsets, tailles 5886 c.M., f3.25, f2.75. No. 12. Rechthouder-Corset om scheetheid te voorkomen, voor Dames 5868 cM. f5.50, voor Jongedames 5666 cM. f 4.25, f 2.40 en f 2.10. No. lSfc Kinderplooilijfje, wasehhaar, leeftijd 4 tot 6 jaar, f 1.20 en f 1.60. Kinderplooihjfje, waschbaar, leeftijd 8 tot 12 jaar, fl.10, fl.25, fl.70 èn f 2.25. Reform voor Dames f 2.90 en 4. No. 14. Jongedames-Corsets 1418 jaar, 5666 cM., fl.50, 1.90 2.25, 2.75. Alle fournituren voor Corsets, nieuwste Jarretelles, alle kleuren, 25, 30, 40, 50 cent. ELASTIEK in alle breedtens. Aanbevelend, atelier voor VOOR ONDERRICHT GRATI5 n.U I LiIV I IL.L.O HINTHAMER3TRAATTI-J [BEKROOND: 0£WHAAG I888 AMSTERDAM IB92.DORD11892 EN BERIUH1907. Prima kwaliteit en verdere Onderdoo ien, voor Instru menten. Inruilen - Verhuren - Stemmen - Repareeren Phot. Album en Prijscourant op aanvrage franco. dat de grootste sorteering Bukskins* J aponstofien Fantasie Katoenen en Lingeries tegen de meest concurreerende prijzen, gevonden wordt in den MANUFACTURENHANDEL HINTHAMERSTRAAT 52. 'a-Bosch. I .IJ.IllAMlfcil.llMAllAIAitJtiil.tXlIAllllJJlJiJUAAtJUtljfe: Speciale inrichting voor het repareeren en opnieuw vergulden van Spiegel- en Schilderijlijsten in nieuw goud, oud goud, glimmend en mat goud. Het opnieuw verzilveren van bedorven Spiegels. Verzilverd Spiegelglas, Deurplaten, Spions en Theebladglazen. Alleen verkoop fe W H 05 rt H Q ti H O Q rt o O fe H O H H rt H fc W rt o H o S cc h ■-s N4 ps a a a Ondergeteekeude bericht hiermede dat hij ondanks den moeielijken aanvoer van vele artikelen thans er in geslaagd is een grooten voor raad te hebben in le kwaliteit Carbid, Lantaarns in diverse soorten, Zadels, Staren, Remmen, Wielen, Pedalen, Kettingen, Bellen, Olie en Vaseline. Electrische Zaklampen, Batterijen en Gloei lampen. Sigarenopstekers. Specialiteit ia Rjjwielen en Banden. GROOTSTE SORTEERING IN ASSEN EN DIVERSE ONDERDEE- LEN VOOR ALLE MOGELIJKE REPARATIËN. LEVERING VAN ALLE GEWENSCHTE MERKEN, OOK OP AFBETALING. PRIJSCOURANTEN GRATIS. Beleefd aanbevelend, B. Opruiming van nog enkele gebruikte Rijwielen en een Fonograaf compleet met Pathé geluidgever en diverse nummers met muziek, zang enz. ri m ff S o H O S*J a (D ►1 N. d o O IH W 2 (H O a o ta d M O A Gemakkelijk te bedienen en marktschoon graan leverende Machines^ Aanbevelend, Ondergeteekende is ondanks de moeilijke omstandigheden in staat aan zeer billijke prijzen te leveren de bekende Alle JNed.ei*la,nclsc]i Fabrikaat. Aanbevelend, DES ZONDAGS GESLOTEN. N.B. Verkrijgbaar broedeieren van prima witte Leghorn. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR, Havenstraat 5 (nabij het station) 's-BOSCH. ADVIES en BIJSTAND met betrekking tot processen, strafzaken, faillissement, nalatenschappen, boedelschei ding, voogdjj, curateele, echtscheiding, ar beidscontract, enz. Behandeling van alle voorkomende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuld vorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, ma ken van Contracten, Reqnesten, enz. enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke Conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvor deringen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. Zondags na I uur kantoor gesloten. <D cn CQ cö cö <d <d JGO Od Od Od cd o a n a a a? co c o ad ad a a -a fl 'S£ :sr -O -a >0 S c Os 5 a 2 I I 8 s- s s Jfl. tS CU O N fl M fH 3 Cd O m -s-s co ëd Od cd cd •rH r0 ft CO Od N cd c J S f - O c o> •s» u •r*3 N ad s- c c .2 J4 0 öc-s 85 So> bO 03 c a "2 S 60 S 9 o U O "O ts co as as X> w V fl OJ O T3 fl <v s o N cd 1 O O W) 5 09 Cd- - a N a bc «s 2 a N 4) O «1 8 JS 09 o bc O Jf fl ai l® 3 s ■fl Hertogstraat 3 en 5 Telefoon 441 belast zich met alle accountants werkzaamheden. NEDERLANDSCHE FABRIEK Til 01113^ VAN MUZ1EK-INSTRUMENTEN I ILW UllU 40 Slaapkamer-Ameublementen. VAN Loondorscberij „CERES te Drogen. f «91 0.' V u <0 a- t i i i a Hu O A a JU <U TS CQ W cö CU i* o os W CU O 08 fl- s- <u &0 a. N aS esj NI CÖ &0 es u 5 2 2 v S3 <D s ss S J fl C 03 3 Wis cfe eeniqe zaak gedreven door K'esse/s zelf den oprichter der in Neder/and zoo be- kende FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 7