Bi dit or. behoort een üoeosel. Und van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3625. Zaterdag 2 December 1916. FEUILLETON. I M I. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 cent. Elke regel meer 71/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Te midden van de vreeselijke oorlogs berichten bereikt ons uit Zuid-Afrika de tijding van President Stein's overlijden. Dat is een tijding die onder het Afrikaansche volk verslagenheid zal brengen en ook in ons land diepe ontroering zal wekken. Steyn was de groote man van Zuid- Afrika. Hy was het al in den Boeren oorlog, toen president Kruger lichamelijk zijn besten tijd had gehad. Hij was toen de groote drijfkracht. Vóór dien had hij alles gedaan om den oorlog te voorkomen, maar toen hij onvermijdelijk was, hield hij zijn woord, aan de Zuid-Afrikaansche Repu bliek gegeven. Hij bleef met de comman do's te velde, hij hield er den moed in, en zijn geest bezielde niet alleen de Vrijstaters, maar heel het strijdende Boerenvolk. Op het eind overviel hem de ziekte, die den sterken man velde. Ware hij gezond gebleven, de Engelschen hadden den vrede, dien zy zoo vurig verlangden, nog njet ge kregen. Men weet, dat de zieke president in ons land genezing zocht. Hij was veel beter toen hij naar zijn land terugkeerde, maar niet voldoende hersteld om aan het poli tieke leven een werkzaam aandeel te nemen. Niettemin bleef hij de leider. Zijn woord gold meer dan van iemand anders, had aller volkomen vertrouwen. Zefs zyn tegenstanders spraken met eerbied van hem. In zyn boek «De strijd tusschen Boer en Brit* schrijft Generaal de Wet van hem Als het ooit van iemand kan gezegd worden dat hij zijn plicht tegenover zijn land en volk heeft gedaan, dan kan dat van President Marthinus Theunis Steyn gezegd worden. Niets was ooit voor hem te veel. Hij diende zijn volk getrouw. Hij torste eiken last'. Hij verduurde regen, koude en hitte nacht en dag. In allen druk was hij stil en tevreden. Hij leed voor zijn natie. Hij streed voor haar. Totdat hij niet meer kon totdat krank heid hem neervelde, en hij zwak als een kind neerzakte geheel uitgeput en zwak als een kind ja, maar dit alleen wat zijn lichaam betrof. Zijn groote geest was nog zoo helder, zoo sterk, zoo moedig als ooit te voren. door A. DE VISSER. 43) «Zie zoo zei ze besluiteloos, terwijl ze een paar knechts voorzichtigheid had aan bevolen bij 't dragen en aan de kamenier had opgedragen vooral het hoofd te steu nen en den nat gemaakten zakdoek tegen 't voorhoofd tè! houden, «nu vooruit «Maar Jufklonk het, voor dat de mannen aanpakten; »u gaat tochzeker mede i «Ik kan niet.... Hoe graag ook l« ant woordde Mimi met een pynlyke stem ter wyl ze naar de meisjes omkeek, alk was toevallig hier op de wandeling, en....« »0 gekheid Jufl* liet een vandegroot- ste meisjes fiooren, gekheid. «Blyf u maar gerust hier, wy wandelen weêr terug en zullen alles wel vertellen. Ik wed dat Mevrouw boos zou zyn, als u hier niet bij die arme freule bieef.« »Ja, maar zei Mimi nog altyd even besluiteloos. «Ik weet watc, zei de Boschwachters- vrouw. «Mijn man brengt de jonge dames naar huis, en vraagt dan meteen of u zoolang moogt blyven. Ja, dat is het bes te.* «Toe Gerrit zei ze, haar man aan- stootende, «ga jy meè.t «Ja«, zei deze gewillig, «dat zal ik doen.* Wel laat deze hooge en edele onder het Boerenvolk een ledige plaats achter. Welk een onherstelbaar verlies voor de natie die hij zoo liefhad Maar er is een gansch geslacht van anderen en jongeren die van zijn geest bezield zijn en zijn werk willen voortzetten. - In de Nationalistische partij, de partij van Hertzog, de Wet en Malan leeft zijn geest voort. Ware hij in het openbare leven teruggekeerd, dan zou hij aanstonds aan hun hoofd zijn gekomen. Steyn was geen schitterend vernuft, maar een man met een klaar verstand, een diep inzicht in het karakter van zijn volk hij was een bedachtzaam en wijs raadsman, onverschrokken en trouw een rechtscha pen man, met een eenvoudig, vroom ge moed het was ook een fier man, wien de kruiperige betuigingen tegenover Enge land, waartoe andere Afrikaanders zich vernederden, tegen de borst stuitteneen oprecht en vastberaden Afrikaander, die met de hoogste belangen van zijn volk geen handel dreef. Zoo kreeg zijn volk hem lief en vereerde hem als den vader des^vaderlands. Martinus Theunis Steyn werd den 2den October 1857 te Winburg in den Vrijstaat geboren.Hij werd een leerling van het Grey College te Bloemfontein, vervolgens van het gymnasium te Deventer. Te Londen haalde hij zijn advocatentitel. Van 1883 tot 1889 oefende hij de praktijk te Bloem fontein uit. In 1889 werd hij staatspro- cureur en 1896 president van den Oranje Vrijstaat. Dat is hij gebleven tot Engeland aan de republiek een einde maakte. Een man van groote en heilige begin selea, een sterke, edel en eenvoudig den kende natuur en vol vertrouwen is heen gegaan. Een persoonlijkheid, geadeld van karakter, van stalen kracht en koninklijke moed. Een rots, waarop men kan bouwen. Ave pia ammia. Wees gegroet, gij vrome held Nog altijd is het Roemenië, dat van alle gevechtsterreinen het meest de aandacht trekt. Het lot van dit land schijnt nau welijks twijfelachtig, tenminste wat het lot van Wallachye, het grootste en beste deel des lands betreft. Van alle kanten dringen de centralen en hun bondgenooten nu op naar de hoofdstad Boekerestde vraag die gedaan kan worden, schijnt alleen nog te wezen hoelang het zal duren, voor die in de handen der overwinnaars valt. «Juffer, weest er gerust op, alles zal goed gaan als u maar met de freule méé gaat. «Ja«, zei Mimi, wel wat verruimd door dit voorstel«het kan ook niet anders. Toe dan maar vooruit. Nu, dag meisjes, wandel dan maar zonder mij naar huis, hoor en vertel alles I* En nu ging het zachtjes aan vooruit. Mimi had de taak van de kamenier op zich genomen en liet het hoofd der bewuste- looze steunen op haar schouder. De meisjes konden niet laten, om telkens nog eens stil te staan, om te kjjken en haar vrees voor de freule uit te spreken .en de Boschwachter trok dan de schouders omhoog, alsof hij zeggen wilde Ik weet niet wat ik er van denken moet, en overigens was hij onder de wandeling onuitputtelijk in verhalen over 't kasteel en de freules, maar vooral over de Juf. Ja, daar moest je zyn vrouw over hoo- ren, geen dag ging er voorbij, dat ze niet over haar sprak, zoo'n edel meisjeJuf fers, zoo'n edel meisje, en joo ging het voort. Eindelyk was de treurige stoet op het voorplein van het kasteel aangekomen. «Nu ook maar naar de kamer van de freulezei Mimi toen men haar vragend aankeek. Maar hoe O, gelukkig I daar hoorde men 't haastig rollen van een rijtuig en een vreugdekreet ging er op, toen men de tilbury van den Het is wel bewonderenswaardig dat de Duitschers met hun bondgenooten tegen over een machtiger leger zulke successen weten te behalen. Dit kan niet anders dan aan de superioriteit der legerleiding worden toegeschreven. Terecht schreef de Popoio d'Italia Duitschland geeft thans een schouw spel te zien van zoo'n onwankelbaren wil en van zoo'n geweldige geconcentreerde kracht om te overwinnen, dat wij met een nog grootere organisatie moeten antwoorden. Het blijkt keer op keer dat de Duitschers gedurende den geheelen veldtocht tegen Roemenië telkens daar de meeste troepen weten saam te trekken, waar dit de groot ste uitwerking kan hebben. Waar de tegen- party het 't minst verwacht krijgt zij de hardste klappen. Zoo voerde Mackensen zijn sterken stoot irt de Dobroedzja uit op het oogenblik, dat de Roemeniërs zich op de verdediging van de Transylvaansche Alpen concentreerden. Daarna had er weer een samentrekking in het Moldavisch gebergte plaats, toen van daar uit een tegenbeweging der Russen op til scheen, vervolgens de beslissende duw naar het Zuiden en ten slotte, weer juist op tijd, de overgang over den Donau. Men herkent hier de leiding van Hin denburg, die vroeger in een intervieuw heeft gevegd, dat het er niet op aankomt, of men over minder troepen dan zijn tegen stander beschikt, als men maar zorgt op tijd over een meerderheid te beschikken op de plaatsen, waar de tegenstander met de grootste kans op succes kan worden ge troffen. Volgens die methode heeft dan ook nu Hindenburg, door dan hier, dan daar een slag toe te brengen, waar de tegenstander niet pareeren kon, het Roe- meensche leger in een benarde positie ge bracht. In weerwil van al deze ongunstige be richten blijft bij de Entente de hoop levende dat de Russen weldra de kans zullen doen keeren. Zoo seint Reuter uit Londen Ondanks de berichten over den opmarsch dér Duitschers in Roemenië blijft het ver trouwen in Roemeensche kringen over den uitslag van den strijd ongeschokt. Tot oordeelen bevoegden gelooven nog steeds, dat eerlang de reusachtige inspanning van Rusland een beslissende uitwerking zal hebben. Uit het feit, dat de Duitschers niet bij machte zijn geweest oorlogsbuit te maken of gevangenen te nemen, blijkt, dat het Roemeensche leger opereert volgens een door de nieuwe omstandigheden op dit dokter zag, wiens paard door 't loopen het schuim op het lichaam stond. Hij reed in dollen draf het voorplein op, wierp de teugels op het paard en sprong uit het rijtuig. «Hoe is 't hier?* vroeg hy met een verwonderden blik Mimi aankykende. Maar er was geen tijd voor een nadere ophel dering. «Nog altyd bewusteloos I* ant woordde Mimi, »en we zijn nu hier en ik had al gezegd, dat we de patiënt naar haar kamer moesten brengen, maar nu u hier is. •Blijft ge hier ook liet de Dokter er aanstonds op volgen«zeker, maar naar boven*, en zonder iets meer te zeggen, nam hy den lichten last op zyne armen en droeg haar naar hare kamer, gevolgd door Mimi en de kamenier. Hoeveel verschillende gewaarwordingen bestormden Mimi, toen ze al die bekende plekjes weêr zag, dat huis, die kamers, die vestibule. Spoedig lag de arme Agaat op haar ledikant, ontkleed en luchtig, maar nog altyd zonder bewustzyn. Dat wachten op het terugkeeren van de levensgeesten was zoo pijnlyk en duurde zoo lang. Telkens kwam er al eens een belangstellend ge zicht aan de deur met een fluisterende vraag: «Hoe is het?* op de lippen, telkens moester een teleurstellend «nog hetzelfde op volgen. «Wat dunkt u er van, Dokter?* vroeg Mimi toen ze al eenige oogen blikken aan gevechtsterrein voorgeschreven plan. Het is waar, dat de in Londen ontvangen in lichtingen den toestand in het duister laten, maar dat wordt niet beschouwd als een reden, om het vertrouwen in de uitwerking van*de hulp van Rusland te schokken. In de Dobroedzja begint deze hulp haar in vloed op den toestand reeds te doen gelden en men gelooft, dat deze hulp zich weldra ook tot het Noordelijk deel van Roemenië zal uitstrekken. Intusschen wordt dank zij de voort durende en verdubbelde pogingen van de geaillieerden de positie van-het Roe meensche leger dagelijks sterker door den aanvoer van geschut en ander krijgstuig. En waarlyk de Russen zijn eindelijk met hun hulp voor den dag gekomen. Als het maar niet telaat is. Zij zijn met ver sterking naar het zuidelijk deel van het Karpathenfront opgerukt en hebben in de Woud-Karpathen eenige hoogten en stel lingen vermeesterd. Ook op het oostelyk front van Zeven burgen hebben zy het offensief hervat. De uitslag is nog onbekend. Waar het nu op aankomt is, of de Russen te dezer plaatse een druk kunnen uitoefenen groot genoeg, om de centralen te noodzaken troepen uit Roemenië terug te trekken. Doch al zou het Russisch tegen-effensief in de Karpathen succes hebben, het zal de Roemeniers waarschijnlijk niet meer helpen, aangezien zij wel eens voor dien tijd de finitief verslagen konden zijn. En daarop wyst alle teekenen. Het is niet waarschijnlijk, dat zij Boek arest zonder slag of stoot zullen prijsgeven Hierop wijst ook een order van Generaal Berthelst en den chef der politie te Boek arest, die inhoudt dat elk inwoner boven de 16 jaar der hoofdstad zich in daarvoor aangewezen militaire bureaux moet aan melden. De militaire overheid beslist dan wie in Boekarest moet of mag blijven en hoe lang. Het grootste deel der bevolking, met name vrouwen én kinderen moeten de stad binnen vijf dagen verlaten. Zij zullen op staatskosten worden vervoerd De achterblyvenden zullen allen voor mili taire of verplegingsdiensten worder^gere- quireerd. Van 29 Nov. af neemt de militaire over heid de geheele voorziening met levens middelen in handen. Elk inwoner moet zyn voorraden inleveren. Men schijnt zich dus voor te bereiden op een beleg van de vesting Boekarest. het ledikant hadden gezeten. «Die bezwijming duurt mij lang genoeg*, antwoordde de geneesheer, «maar we zul len alles beproeven. Mij dunkt de wonde bloedt ook haast niet meer. Indien echter, wat niet onmogelyk is, eene hersenschud ding heeft plaats gehad, dan....* «01 sst.... st,fluisterde Mimi, ter wijl ze zich achter het ledikantgordijn ver borg ze had toch gezien dat freule Agaat de oogen opsloeg, naar haar. «Waar ben ik vroeg de patiënt met zwakke stem en rondkijkende. «Op uw kamer, freule I* zei de Dokter. «Houd u maar rustig.* «Zoo vreemd*, vervolgde ze, terwyl ze met de hand langs het natte haar streek. «Alles zoo koud*, en ze poogde den linker arm te verleggen. «Alles zoo pjjnlyk.c «Ja, dat wil ik graag gelooven*, liet de Dokter er- goedhariig op volgen. «Maar dat pynlyke is niets en ook niets vreemds zjjt ge niet moe «O zoo moe....* zei Agaat de oogen weer sluitende«zoo moe.* «Dan zou ik myn best doen om wat te slapen*, zei hy, terwyl hy hare gordjjnen dicht deed en alles donker maakte in de kamer door de zware overgordijnen te la ten vallen. «Laat zy maar eens slapen 1* fluisterde hy een poosje later, toen hy haar geruste ademhaling vernam. Lang zal ze het toch niet doen van de pyn.c En zoo zaten ze daar tegenover elkan- Begrijpelyk is dat generaal van Talken- hage zyn troepen prijst. In een legérbe- vel spreekt hij ze o. a. aldus toe Onze zegevierende colonnes staan diep in Walachije. De vijand had er al zijn hoop op gezet, dat de muur van het breede ontoegankelijk hooggebergte in het begin van een winter voor ons onoverkomelijk zou zijn, nadet hem op het Zevenbergsche gevechtsterrein zijn overmacht niet voor het verdiende lot had beschermd. Ieder van ons weet ook, welk een zelf opofferende inspanning en plichtsbetrachting van iederen man afzonderlijk, welk een vastberaden, nooit falende samenwerking van allen noodig was, om het doel te be reiken. Zwaar hebt gij moeten worstelen, weken lang, op verijzelde rotsen, in toegesneeuwde dalen, bijna steeds zonder dak, vaak zonder vuur, niet zelden van alle verbinding afge sneden, maar niemand, op wien het aan kwam, is in gebreke gebleven. Waar de vijand moest worden vastge houden, werd hij met ijzeren greep vast gehouden waar hij moest worden uitge put, werden zijn krachten vernietigd waar hij moest worden verslagen, is hij in het hart getroffen. Met rechtvaardigen trotsch moogt gij op deze prestaties terugzien, met gerustheid en vertrouwen uw toekomstige taak voor het heil des vaderlands tegemoet zien." Van de overige oorlogsterreinen is niets an ders te melden dan «Toestand onveranderd.* Deze week zijn weer twee Zeppelins in Engeland neergeschoten. Beide luchtsche pen zijn, in vlammen gehuld, neergestort iu de zee. Nog wordt uit Engeland ge meld dat Admiraal Jellicae is vervangen door Beatty. Dit schijnt er op te wijzen dat de vloot uit haar afwachtende houding zal worden te voorschijn gehaald om meer ac tief op te treden. De Engelschen zijn na melijk leelijk in de wiek geschoten door het stoutmoedig optreden der Duitsche torpedobooten die tot twee maal toe onge straft de Engelsche kust hebben bescho ten. De vloot moet er nu voor zorgen dat dit niet meer gebeurd. Beatty is de man die als «een tweede Nelson« de Duit sche vloot moet vernietigen. De bladen putten zich uit irt grootspraak. Zoo zegt de Daily News, na de opmerking, dat zij een voorzichtig woord zal spreken Men onderstelt nu, dat Beatty de man is van een forceeringstaktiek. Er is echter een ding, waarover leeken het eens zijn, der, zwijgend en telkens luisterende of de ademhaling even regelmatig bleefmaar- op eens, toen de Dokter de hand van de patiënt voorzichtig nam om de pols te voe len, liet ze een pijnlijken gil hooren en sloeg de oogen weêr op. «Heb ik gedroomd*, vroeg ze, «ofdroom ik nog? Dokter... Ik droomde dat u voor mijn bed waart en onze oude lieve Juf Mimi.* Zoo ze eens even om 't gordijn had ge gluurd en die fluisterende vrouwengestalte had gezien, wier leden, toen ze die wel bekende stem weêr hoorde, schenen te trillen en wier oogen zich vulden met tra nen, ze zo# wel aanstonds gezien hebben dat ze niet gedroomd had. «En ik zit nog voor uw bed, freule*, zei de Dokter op tuchtigen toon. «Het is dus geen droom geweest, dat ziet ge. Maar vertel my nu eerst, gevoelt ge nergens pyn?« »0«, luidde het, «overal 1 mijn arm, myn been, myn nekoveral Dokter.* «Beurt uw arm eens op«, liet de Dok ter er op volgen, terwijl hy den gezwol len arm onderzocht. «Nu, dat herstelt zich, en uw been «Kom frenle, u moogt van geluk spre ken dat uw ry toertje zoo goed is afgeloopen.« «Jk ben op hol geweest vroeg ze meer aan zichzelf dan aan den Dokter, terwijl ze zich lartgs het voorhoofd wreef. «Is dat zoo Wordt vervolgd). NIEUWSBLAD voor Hot Land van neusden en Altena, de Lansstraat en de Bommelerwaard, s

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1