NIEUWSBLAD voor bet Land van lensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. No. 3627. Zaterdag 9 December. RUST EN GEMAK BEHOORENDE BIJ HET BUITENLAND. Grieken tegen Grieken. Twee Grieksche verpleegsters, zoo seint de Engelsche legatie in Athene, die een Roode Kruisband droegen en 24-uurpang een van |de gewonde portiers van de le gatie hadden verpleegd, wérden, toen zij naar huis terugkeerden, gearresteerd en naar het hoofdbureau van politie gesleept waar zij dertig uur lang zonder eten of drinken in een vuile latrine werden opge sloten. Er werden herhaaldelijk pogingen gedaan om haar geweld aan te doen en haar huizen werdengeplunderd. Zij zijn thans in vrijheid gesteld en ver halen, dat het hoofdbureau van politie vol Venezelisten is. Enkelen waren dood geslagen, anderen waren de oogen uitge stoken het vroegere hoofd van de geheit me politie was vastgebonden en werd door een orthodox priester met een knots op op het hoofd geslag'en. o Zal Amerika geen levensmiddelen meer uitvoeren Washington, 22 November. Men schijnt hier algemeen van meening te zijn, dat in de aanstaande zitting van het congres een strijd zal ontbranden over een voorstel, om den uitvoer van levensmiddelen te verbieden. Dat voorstel wordt ondersteund met door duizenden en nog eens duizenden personen en vereenigingen onderteekende adressen. Men gelooft, dat Wilson en het kabinet tegen het voorstel zullen zijn. De demo cratische afgevaardigde Fitzgérald heeft medegedeeld, dat hij hetuit voer ver bod voor levensmiddelen zal steunen en dat hij voor nemens is een wetsontwerp voor te bereiden en zich voor de zaak te spannen. Twee voornamen redenen, heeft Fitzgerald gezegd doen er mij toe besluiten, voor het uitvoer verbod in de bres te springen. Een uitvoerverbod is ons doeltreffendste wapen tegen de onverantwoordelijke bui tensporigheden en de niet gerechtvaardigde zwarte lijsten van Engeland. Een uitvoer verbod zal meer effect hebben dan maan denlange diplomatieke onderhandelingen, die niets uitwerken. Het uitvoerverbod moet echter ook om redenen van zuiver Binneri- landschen aard worden uitgevaardigd. De prijzen der levensmiddelen hebben een hoog te bereikt die in het land grooten nood heeft veroorzaakt. Vele honderdduizenden van ons volk hebben gebrek aan het noodigste. De engrosprijzen van vele artikelen van dagehjksche behoefte zijn op hetoogenblik in het buitenland lager dan bij ons. Onze (Vervolg Feuilleton) •Ja, wat moet ze toch beginnenvroeg Mimi, »als ze zoo hulpeloos achterblijft Heeft haar vader dan zoo alles, wat hij had, opgemaakt •Te groot geleefd, te rijkzei Mevrouw Beels. »In alles den zin gedaan van zijn verwende dochter, die helaas, daar nu de wrange vruchten van plukken zal. En wat zij beginnen zal Ze is vooor niets ge schikt, 't eenigst waarin zy wat is bedre ven, is 't pianospel •Dan zou ze les kunnen geven®, zei Mimi. Verbeeld je, Willemien les geven®, viel Mama in.... aLes geven zou ze immers niet kunnen, ook al was ze er knap genoeg voor®. •Ja.... maar, ik zou toch liever de korstjes eten, die ik met eigen hand had verdiend, dan het brood dat my door an deren was toegeworpen1® Zoo denkt gy er over®, zei Mevrouw Beels, zoo hebben de Dokter en ik er ook altijd over gesproken, maar ge weet ook heel goed hoe Willemien er over ge dacht heeft.® •Nu, Mimi zou er den volgenden avond meer van hooren, maar toen ze bij Wil lemien binnentrad't was of de som berheid weêr met looden zwaarte op haar viel. Eerst was het of het gesprek maar niet vlotten wilde en, hoe natuurlijk ook, telkens door tranen en snikken afgebroken, verlevendigde bij Willemien zich de herin nering weèr aan het verleden maar wat kleinhandelprijzen zijn eveneens op onrust barende wijze gestegen. De kruitontploffing te Archangel. Men weet, dat de handelsagent van de Russische ambassade te Washington bij de New-Yorksche politie een klacht in diende, op grond van het feit, dat de groote ontploffing, die in de haven van Archangel plaats had, en waarbij een honderdtal menschen werden gewond, veroorzaakt is door bommen, die men verborgen had tusschen de lading van een schip, voordat dit de haven van New-York verliet. Men seint thans uit New-York, dat de koopman Samuel Gotter in verband met deze zaak is aangehouden. De eenige »Cantinière® aan het Fransche front. Aan de »Annalen" ontleend Zij heet Mme. Ricaux zij is zeer populair in den geheelen omtrek Compiègne, waar zij woont. Bij het begin van den oorlog gedroeg zij zich zóó moedig, verzorgde ze de gewonden met zulk een toewijding, dat de doktoren, die van hare diensten gebruik maakten, daar van vol bewondering bijzondere melding maakten. Getroffen door deze bewijzen van dankbaarheid der doktoren, hebben de militaire antoriteiten haar een gunst willen toestaan, tot dusver aan iedere vrouw ge weigerd, namelijk die van leverantie van voedsel aan de soldaten van de vuurlinie, lederen dag, bij regen, bij sneeuw of bij wind, ziet men in de straten van Compiègne het karretje van moeder Ricaux, getrokken door een klein grijs ezeltje en volgeladen met al, wat de soldaten zouden kunnen begeeren tabak en eetwaren. Deze .moderne marketenster, voorzien van een helm als Minerva, geeft den sol daten moed en een goed humeur. Hoe president Steyn stierf. Uit Bloemfontein wordt aan de Engel sche pers geseind, dat de wijze waarop ex-president Steyn den dood vond, groote ontroering heeft gewekt. Hij was des morgens in de stad aangekomen om het jaarlijksch congres te openen van de Oranje-vrouwenvereeniging. Op het congres rees president Steyn zonder hulp van zijn zetel op en sprak de vergadering eenigen tijd toe. Plotseling bracht hij de hand aan het hoofd, wankelde een oogenblik en viel toen op den grond. Hij overleed, voordat geneeskundige hulp ter plaatse was aangekomen. De Berner Tagwacht schrijft onder den titel»De verplettering van Roemenië en andere zaken" Het lot van Roemenië bewijst opnieuw onwederlegbaar de militaire onmacht der kleine mogendheden en kan in dit opzicht tot waarschuwend voorbeeld strekken aan alle personen in de overige kleine landen, die tot oorlog ophitsen. De Roemenen hebben zich als kanonnenvleesch voor de entente laten gebruiken en zij hebben het noodlot aan zichzelf te danken, doordat hun leidende personen aan grootheids waanzin geleden hebben. Dezen meenden, dat het oogenblik ge komen was, om een soort veroveringspo litiek te gaan voeren, terwijl zij zelfs in de verste verte niet over de militaire en technische krachten konden beschikken, die in den tegenwoordigen strijd tusschen de later, toen het vertrouwelijke samenzijn Willemien ook tot meerdere vertrouwelijk heid scheen uit te lokken, toen kwam de treurige geschiedenis voor den dag dat alles zou verkocht en alles, wat haar zoo dier baar was, moest verlaten worden. •En dan vroeg Mimi. »Ja.... en dan®, was het antwoord, •dan zal ik moeten afwachten wat goede vrienden over mij willen besluiten. Ik zal zeker een heel ander, veel minder leven moeten gaan leiden maar ik zal er my aan trachten te onderwerpen.® »Maar Willemien®, zei Mimi, zoudt ge een genadegift verkiezen boven een zelf verdiend loon Dat deed ik nooit.® Maar als men niet anders kan®, zuchtte Willemien. 9Dan moet men het hoofd buigen®, zei Mimi, 9maar gij kunt anders. Met jou talent voor de muziek zou ik beproeven les te geven en mijn eigen brood te ver dienen, om niet van de genade van ande ren afhankelijk te zijn.« 9Ja, zoo kun jij spreken 1® zei Willemien, •maar ik niet!.... Pianoles.... gunst Mimi.... ik zou er niet toe in staatzyn Met een weinig vasten wil wel«, zei Mimi gedecideerd, 9ge zoudt voor je zelf nog studie noodig hebben, dat is zeker, maar dat zou toch ook zooveel hoofdbre kens niet kosten.® zO Mimineen.... neen®, snikte ze nu, het zou mij wezenlyk niet mogelijk zyn les te geven en geld daarvoor te ont- imperialistische "groote mogendheden meer dan ooit volstrekt noodzakelijk zijn. Het aantal Roemeensche gevangenen. Berlijn, 6 Dec. Blijkens nadere opgaaf bedraagt het aantal sedert het begin van den oorlog tegen Roemenië gemaakte Roemeensche gevangenen rond 400,000 man. ongetwijfeld gewenscht. Er is geen ellendiger toestand denkbaar dan dien veroorzaakt door jeuk en prikke ling van huidziekten, eczeem, gordeluitslag, aambeien, dauwworm of roosachtige psori asis. De slaap wordt verstoord, de zenuwen worden overspannen en het geheele gestel lijdt eronder. Huidkwalen belemmeren u bij het werk, verhinderen succes in het leven en beroover u van rust en gemak. Zonder twijfel is dejleefwijze van in vloed. Gemakkelijk verteerbaar en gezond voedsel, regelmatige gewoonten, dagelijksche stoelgang, baden, frissche lucht en lichaams oefening zijn zoowel een voorbehoedmiddel als nuttig, maar een verzachtende, verkoe lende en genezende zalf is tevens onmid- delijk noodzakelijk. Foster's Zalf nadert de volmaaktheid als huidzalf. Zij heeft naam gemaakt als spoe dig verlichting gevend. Zy past de teerste en gevoeligste huid en kan veilig en met vertrouwen worden aangewend. Zelfs bij ontstoken, bloedende of uitstekende aam beien bewees Foster's'Zalf succes te hebben. Zij bracht rust en gemak aan personen, die jaren hadden geleden. Foster's Zalf (let op den juisten naam) is verkrijgb.^by alle goede drogisten a f 1.75 p. doos. BINNENLAND. tMen schrijft uit Gennep aan de N. Ct. Hoe vindingrijk de smokkelaars zijn in het bedenken van trucs om de kommiezen te verschalken, grenst gewoonweg aan het ongelooflijke. Wij hoorden gisteren vertellen, hoe dezer dagen een man de aandacht trok aan de grens door zijn bijzonder groote voeten. Een kommies hield den man, dien hij reeds enkele malen had zien wandelen, aan en vroeg hem naar zijn herkomst. De man met de groote voeten bleek iemand uit Grave te zijn. De kommies noodigde hem uit tot een visitatie, speciaal met het oog op zijn on derdanen, die hem van abnormale afme tingen leken. Het onderzoek leidde tot het verassend resultaat, dat dë man vijf paar nieuwe kousen aan had, waarmede hij zijn wandeling in de richting der grens maakte. De kousen werden in beslag ge nomen en procesverbaal opgemaakt. Nog merkwaardiger echter was de be vinding van een anderen kommies hier in de buurt. Twee kleine jongens dreven al enkele dagen langs de sfraten een'spel dat hier van oudsher bekend is. Het bestaat hierin, dat de een een steen of een groo ten knikker" vooruitgooit en dat de ander met zijn steen of knikker het door zijn makker voortgegooide voorwerp tracht te raken. Wie raakt wint. In plaats van met een steen of knikker oefenden deze jongens hun spel uit met elk een bal ter grootte van een gewonen vangenverbeeld je.« 9Ja, maar bedenk ook«, zei Mimi, »dat ge van dat geld, hetwelk ge dan ontvangt en eerlijk had verdiend, ook zoudt kunnen leven en dat als ge anders leven wilt, ge de hand zult moeten ophouden voor een gift.® •Ja, het is waar, zeker waar«, snikte Willemien, en men kon het aan haar he vige gemoedsbeweging zien welk een har den strijd ze streed. »Ik wou dat ik je iets mocht presen teeren®, zei Mimi een oogenblik later, de hand van Willemien in de hare nemende. 9Wat dan?® vroeg de ander, haar met rood beschreide oogen aanziende. 9Dat ik je den korten tijd, dat ik te huis ben, mocht helpen aan je vorming voor het les gevenik ben haast zeker dat ge slagen zoudt, maar ge moet bergen van vooroordeelen en bezwaren opzij zetten.® 9Zoudt ge me daarin helpen willen vroeg Willemien opgetogen. Als ge er moed toe hadt, ja®, zei Mimi, 9maar over zoo iets moet ge eerst denken, evenwel niet te lang. want myn tyd is kort.® 9O, ik geloof, dat ik het nu al aan neem®, liet Willemien er hartstochtelijk op volgen. »Ik voel dat je raad goed is. Als ik er nog over denken zou, aarzelde ik misschien weêr en besloot niets te doen. Neen, het moet maar, als gij mij helpen wilt, lieve Mimi, en dan zoo spoedig mo- gelyk, morgen al aanstonds. O O kaatsbal, Aanvankelijk had" er niemand erg in, maar doordat de jongens dag in dag uit speelden, kwam een der kommie zen op het idéé om de ballen eens te on derzoeken en kwam tot de ontdekking dat in de inwendige holte zich een stuk zeep bevond, dat zijn bestemming op deze manier moest bereiken. Vele kleintjes maken een grootte, en doordat de jongens hun spel zooveel malen per dag uitvoerden, verdien den ze nog een aardig daggeld, want op elk stuk zeep zit op het oogenblik een zoete winst voor wie het aan de grens weet te krijgen. De kommiezen doen op dit gebied de meest aardige ervaringen op. Inde pelzen van wandelende dames ontdekken ze stuk ken zeep, cacao of andere artikelen inge naaid. En zooals een goochelaar uit een ei een levende duif te voorschijn toovert, wat wij allen in onze jeugd wel eens heb ben gezien, zoo hebben pientere grenswach ters geleerd uit de crepée's, waarmee de schoonen aan onze grenzen hun haardos in den vorm zetten, stukken zeep en allerlei dingen, voor den smokkelhandel van belang, voor den dag te halen. Afschuwelijke moord te Amsterdam. Op den Oudezijds-Achterburgwal te Am sterdam heeft zich Dinsdagmiddag een ont zettend drama afgespeeld. De bel-étage van perceel 14 7, een huis waarvoor meermalen een agent op post heeft gestaan, wordt bewoond door mej. Net Gilliamse, een gehuwde vrouw van 36 jaar. Haar echtgenoot, bankwerker van beroep, was ongeveer veertien da gen geleden uit de gevangenis ontslagen, waar hij zijn straf had uitgezeten voor diefstal van vaten olie. Toen de man thuis kwam, bemerkte hij dat zijn-vrouw in dien tusschentijd nader kennis had gemaakt met zekeren P. De P., die zijn intrek in het bewuste huis had genomen. Dit gaf aanleiding tot onaangenaamheden en een tijd geleden zelfs liet hij de meu belen uit het huis weghalen. Het tweetal had meermalen hoogloopende ruzie en bij zoo'n gelegenheid moet Gilli amse zijn echtgenoote gedreigd hebben haar de hersens in te slaan. Gistermiddag waren P. De P. en Gilli amse voor een civiele quaestie het weg halen der meubelen nog op het poli- tie-bureau St. Pieterhal geweest. Gilliamse is toen naar huis gegaan en wat zich daar op de bel-étage heeft afgespeeld ligt nog gedeeltelijk in het duister. Vaststaat, dat de man de voordeur zorg vuldig gegrendeld heeft, de bijl heeft ge grepen en vervolgens zijn vrouw heeft op gezocht. Voor den doodslag moet de vrouw een ware marteling hebben ondergaan. Gewapend met zijn bijl zette hij haar na. Het angstgegil werd nu eens in de voor kamer, dan weer in de gang en achter kamer vernomen. Er ontspon een dolle jacht door de vertrekken en langs de trap pen, een jacht, die eindigde met den dood van het slachtoffer dat letterlijk als een beest werd afgemaakt. Den eersten slag, die haar trof, poogde ze af te weren, wat ten gevolge had, dat ze een wonde aan den linkerpols kreeg. De tweede slag trof het hoofd, waardoor een fractuur ontstond err de hersenen naar buiten kwamen. wie zou dat ooit hebben gedacht Ik les gevenles geven om mijn brood te verdienenliet ze er bitter schreiend op volgen. Ja, wie zou dat ooit gedacht hebben Juist dat denkbeeld kwam bij Mimi op dit oogenblik ook boven maar ze roerde dit onderwerp nu niet verder aan. Onwillekeurig bracht ze het gesprek op iets anders, en het scheen wel dat Willemien dit ook aan genamer was. Er kwam al sprekende meer leven op haar gelaat en toen Mimi 's avonds naar huis ging, scheen Willemien veel opgewekter, meer vol moed te zyn dan toen ze er 's avonds kwam. 9lk herken er myn oude Mimi weêr uit, 't is flink gedaan, 'k heb er vollen vrede medemaar verdiend heeft ze het niet, ze heeft ei je nooit naar behandeld.® De moordenaar wierp zijn wapen weg en verliet het huis door de achterzijde. Even later kwamen twee agenten der rij wiel brigade voorbijgefietst. Ze werden gewaarschuwd en probeerden de deur te openen. De deur bleek tegen hun pogin gen bestand. Ook van de achterzijde kon men niet binnendringen. Een smid uit de Barndesteeg slaagde er ten slotte in, met zijne loopers de deur te openen. Het slachtoffer lag te midden van een plas bloed op den grond uitgestrekt. De geneeskundige dienst werd gewaar schuwd en was spoedig met een rijwiel brancard en later met een auto-brancard voor het huis. De vrouw, die bij het bin nendringen nog leefde, werd een kamfer- injectie toegediend. Het mocht echter niet baten en ze bezweek, tengevolge van haar verwonding. Den dader had men gistermiddag nog niet opgespoord. 0 Een gemeene streek. Verscheidene bewoners van een straat in het westen van Rotterdam, de Swaer- decroonstraat, werden op St.-Nicolaasdag verrast met de kennisgeving voor een aan- geteekenden brief. De brief bevatte de mededeeling, dat aan den geardresseerde tegen 4 April de huur was opgezegd f Prettig reisgezelschap. Maandagavond, zoo verteld de N. Gr. Ct., bleef de laatste trein tusschen Westerbroek en Kropswolde plotseling staan. Er was aan de noodrem getrokken. Een viertal beschonkon personen maakten het een twee tal meisjes erg lastig, waarop dezen dreigden aan de noodrem te zullen trekken. Dat durf ik wel, sprak een der mannen, en de daad bij het woord voegende, haalde hij de rem over. Toen de conducteur kwam, sloegen de drie anderen op de vlucht, de vierde gooide den conducteur poeder in 't gezicht en sloeg hem met de vuist in 't aangezicht, zoodat deze achterover sloeg en de dader ook kans zag om te ontkomen. De trein kwam daardoor met vertraging te Winschoten aan. Minister van Gijn behouden. In de vergadering der Tweede Kamer heeft de griffier voorgelezen eene. missive van den tijdelijken voorzitter van den Minis terraad, den heer Cort van der Linden, aan den Kamer-voorzitter, meldende dat, nadat de minister van Financiën naar aan- ieiding van de verwerping van de wijziging der Successiewet door de Eerste Kamer, aan H. M. de koningin ontslag uit zijn ambt had verzocht, de Koningin in over eenstemming met het advies van den Raad van Ministers hem heeft opgedragen den minister van Financiën in overweging te ge ven in 's lands belang zijn verzoek om ontslag niet te handhaven. Minister Cort van der Linden zegt in zijn missive aan die opdracht gevolg te hebben gegeven en dat de minister van Financiën dientengevolge besloten heeft zijn verzoek om ontslag terug te nemen. 0 De Successiewet. Men seint uit den Haag Medegedeeld kan worden, dat een nieuw wetsontwerp tot wijziging van de Succes siewet het departement van Financiën reeds verlaten heeft. gen. Zij is nu ongelukkig, en ik geloof dat het onze plicht in de wereld is, om wanneer we van die stumpers om ons heen zien, alles te doen om het leed en de el lende zoo gering mogelijk te^maken.« Den volgenden dag begon de eerste les al. Willemien had, juist zoo als Mimi ge zegd had, veel talent voor muziek in het les geven moest ze zeker eenige leiding hebben, maar dan twijfelde Mimi er ook niet aan of, wanneer ze slechts eenige malen gerepeteerd hadden, ze zou door eigen oefening haar doel verder best kunnen bereiken. Op den derden morgen zei Willemien Wat ik nu bedacht heb? Als je Papa mij nu wilde helpen, zou er een grooten berg van bezwaren overwonnen zyn,® •En waarmee dan vroeg Mimi. •Kyk«, antwoordde Willemien, 9een Dokter komt bijna overal. Indien Dokter Beels nu aan de menschen vertelt, dat Willemien Pleygers les gaat geven op de piano, dan maakt dat veel beter indruk, en anders weet ik haast niet, hoe er be kendheid aan te geven. Tegen zoo'n ad vertentie zoo publiek in de courant zie ik wat opdat ik daar staan zal als muziekmeesteresmaar toch, 0 Mimi,® barstte ze toen toep weêr snikkende uit, het zal mij toch nog zooveel kosten, moed te houden onder mijn voornemen. Ik les gevenikdie altijd zoo afgodisch vereerd werd door Papa. Die arme Papa hield zoo zielsveel van me.® Wordt verv. BIJVOEGSEL K 9't Is of ik een heel ander mensch ge worden ben®, zei ze, 9of er dan nu "nog een toekomst voor mij is® en een ver wijtende stem voegde er zeker zacht bij en dat door Mimi, aan wie ik het zeker het minst heb verdiend. Maar zei ze dit niet luide, ze drukte de hand, die haar wérd toegestoken, hartelijk en zei met een pynlijk doch innemend lachje •Dan morgen de eerste lesniet waar En toen Mimi 's avonds t'huis vertelde, waarover ze gesproken hadden, wat ze be sloten en wat ze beloofd had, toen zei Mevrouw Beels 9 Maar dat brengen we nu niet meer in rekening«, liet Mimi ér goedhartig op vol-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 5