BQIMBia SG3 PQCKBS-iaaa Nieuw Ratio Amerik. Slijpmachines voor scheer apparaat mesjes-garantie voor goede werking. J. ELEKAN, WIELRIJDERS H.H. GRAMAPHOONHOUDERS! 0B101 en JUMBO 0MIAPI00IS L J. VEERMAN Ie Dames l.l Eerste Gorincbemsclie Sloom Wasch oo SlrijWchUg vi H. C. TI1WEIIS VULHAARDEN, GAS- EN INSLUITHAARDEN. TT Keizerstraat 184 CSET FOM aiSILlPlKI FMKnjm&ESK], Uitgave van HAARDEN en KACHELS. Hoek's Turenne Gloria Jaarsma Godin LEVEREN I KWALITEIT: TALEN LEEREN voor één GULDEN. De Onfeilbare Reis hand boeken van T. JONKER, VEEN bij Heusden. I. C. MORTIER ZONEN, Wederverkoop»'rs F LI \li E KORTING Op Rouwbrieven en ander spoedeischend drukwerk kan, zoo noodig, gewacht worden. VRAAG CATALOGUS. Grove kachelkolen, Belgischèen Hollandsche Antrachiet, Eierkolen, Parelcokes, Geklopte cokes, Bruinkool briquetten, Korte en Lange turf, tegen scherp concureerende prijzen. Een gemeene daad I Een echtpaar uit Gelsenkirchen, waar van de man als arbeider in de mynen werkt, had zich naar Winterswijk begeven grootendeels te voet, om daar voor het gezin vleesch en spek te koopen. Daar de winkeliers voor smokkelen geschikte artikelen niet aan de Duitschers mogen verkoopen, bood een handlanger zich aan, hun de gewenschte waren te bezorgen. Een som van 100 mark (ongeveer f42) werd gegeven, waarvoor 24 pond spek en 24 pond vet werd gekocht, die op een afgesproken plaats gedeponeerd zouden worden. Ondertusschen waarschuwde de handlanger de kommiezen en toen de Duitscher kwam om zijn spek en vet te halen, vond hij daar reeds de Rijksamb tenaren, die den boel in beslag namen en den man verbaliseerden. o Te Rozendaal hebben zich binnen en kele dagen 7 plotselinge sterfgevallen voorgedaan. Maandagavond zakte de nog jeugdige echtgenoote van een winkelier in den winkel plotseling ineen en werd doot opgenomen. Dinsdagmorgen overleed een manspersoon op weg naar de kerk. Aan Z.K.H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Vice-Admiraa k la Suite; Luitenant-Generaal la Suite van de LandmachtLuitenant-Generaal k la suite van het Leger in Nederlandsch- Indië is verleend het Eere-teeken voor langdurigen Nederl. dienst als officier met het cijfer XV. Hedenvoormiddag heeft de Minister van Oorlog, Generaal-Majoor Bosboom, die ver gezeld van zijn adjudant, den Kapitein van den Generalen Staf jhr. W. Röell, dit Eereteeken met bijbehoorend brevet ten Koninklijketr Paleize aan Z.K.H. uitgereikt. Dinsdag hebben, naar uit Maastricht ge meld wordt, ruim 40 Belgen gelegenheid gezien om over de grens te komen. Zij hebben daartoe de volgende list gebruikt. Te Haccourt hielden drie Duitsche solda- daten de wacht op een stoomboot in de Maas, die de Duitsche vlag had geheschen. Eenige Belgen maakten een praatje met de Duitschers en boden hun een borrel aan. In een tweeden borrel deden de Belgen een slaapdraukje en zoodoende sliepen de Duitschers in. Ze werden weer aan boord genomen, de Belgen trokken de pakken der Duitschers aan en met ze kerheid stuurden zij de boot de Maas af door de sluizen te Visé' Op Hollandsch grondgebied liep de boot ter hoogte van Eysden vast aan den kant. De Duitschers kregen hun pakjes weer terug en de Bel gen wezen hun den weg weer terug naar België. De Urker visschers hebben in 5 maan- ded tijds zulke enorme verdiensten gehad, dat velen hunner een eigen huis of schuit konden koopen. o De diefstal bij Philips. Uit Eindhoven wordt gemeld, dat de ontvreemdingen bij Philips niet alleen kwik zilver, doch ook koper en tin betreften. Eene vertakking van helers zetelt in plaat sen nabij of aan de Belgische en Duitsche grenzen gelegen. Met groote gestrengheid en ijver duren de onderzoekingen voort. Tot nu toe zijn een kleine dertig personen gevangen. Eergisteren een tiental tegelijk. Bij de aangehoudenen zijn twee Belgische geïnterneerden, die verdacht worden van smokkelpogingen van het ontvreemde naar Duitschland 1 Vooral het gemis van het kwik kan van ernstigen invloed zijn op den geregelden voortgang der gloeilampenindu strie, daar de voorraden onder de de hui dige omstandigheden niet meer aangevuld kunnen worden. o Een sluipmoord. De rijksklerk tevens onbezoldigd rijks veldwachter Hannes Willen te Kerkrade- Rolduc begaf zich Zaterdagavond met een soldaat-grenswachter op surveillance naar de Groenstraat. Beiden vatten post op het snijpunt van de Haangracht en den Groen- straterweg bij het kruis aldaar. 't Was omtrent 12 uur, toen ze in den overweg by de grinthoeve van Mingersdorf geritsel hoorden. H. Willen zeide tot zyn kameraad Ik ga er op los, en de daad by het woord voegende, overschreed hy den grooten weg en riep halt. De soldaat Proostdy zag hoe een man uit de braamstruiken op den weg sprong en in den vuurschijn van een gelost schot den weg oprende. Tegelyk klonk tot hem het hulpgeroep van zyn makker, die riep help, help ik ben getroffen Proostdy nam zyn makker, die bloedend was neergezegen, op en droeg hem vijf minuten ver in het huis van den heer Adr. Jacobs. Geestelyke hulp werd verleend door den kapelaan van Waubach. Dr. Cals, die even daarna aankwam, constateerde dat een kogel in de omgeving van het hart de long doorboord had en de toestand zeer gevaarlijk was. Intusschen kwam de auto van het hospitaal om den getroffene op te nemen, die herhaaldelijk bloed opgaf. In het hospitaal is hij overleden. Wie het schot gelost hèeft, daar is geen spoor van te bekennen. *t Schijnt een revolverschot te zijn. x> Het Zuiden «c. Benzine-ontploffing. Een benzine-ontploffinüf had plaats in de autogarage van den heer R. Schootstra te Joure. De 14-jarige Hoekstra werd ge dood. De monteur Skhoonerbeek werd zwaar gebwetst. Veel materieele schade werd aangericht. Burgerlijke Stand. Dussen over de maand November. Geboren rAntonius, z. v. M. Wintermans en H. A. v. d. Bosch Otje Antonia, d. v. A. Groeneveld en H. Verhoeven Adrianus Wilhelmus, z. v. J. Lensvelt en L.A. de Bruin Antonia Petronella, d. v. A. A. v. d. Pluim en J. P. HeijmansGijsberdi- nus, z. v. A. d. Rooij en J. v. d. Mast Jan, z. v. J. Verduijm en Catharina Maria Vergouwe Cornelis Dirk, z. v. J. C. San- ner en C. v. Daalen Jan Gerrit, z. v. T. Roubos en M. Boezer. OverledenS. v. Dortmont, 4 m. M. v. Gils, 83 j. Wed, v. A. v. d. Pluim A. Leeggangers A. Colijn, 36 j. echtgen. v. A. C. Hoevenaren J. v. d. Pluim. Nederhemert over de maand November. GeborenCatharina, d. v. M. v. Son en J. A. BiesheuvelAntonia Cornelia, d. v. A. G. v. d. Meijden en W. Oomen Willem Petrus, z. v. G. Bouman en F. S. v. Wijgerden. Overleden Elise Oomen, 57 j. echtgen. v. F. A. v.Oijen Jan v. Dockum 83 j. weduwnar v. J. v. d. HeuvelLijnlje Lobrecht. echtgen. v. W. v. Dijk. Brakel gedurende de maand November. Geboren Geertje Helena, d. v. C. Gran- dia en J. v. DalenCornelis, z. v. W. v. Tongerlo en M. KooijmanRegina d. v. B. v. Willig en en W. v. Dalen Anna, d. v. J. v. Willigen en E. de Vries Jo hannes Peter, z. v. J. W. v. Dalen en D. v. d. LindenjDientje d. v. G. de Kloe en M. Duizer. GehuwdE. Versteeg 40 j. met A. Vervoorn, 38 j. J. v. Oort 40 j. met H. v. Geloven 36 j. Overleden Jielis v. Kooij 71 j. echtgen. v. Adriana v. Veen. Poederoijen. GeborenCornelis Christinus, z. v. A. Groeneveld en A. Kanselaar Arie Gijsbert Cornelis z. v. A. Loef en W. Valk Jan Hendrik z. v. D. Bouman en S. de Jong Maaike d. v. A. Spiering en J. van der Mooren Hendrik Adrianus z. v. A. van Zanten en J. Fukkink. Gehuwd Gerjit ten Hagen oud 23 jaren met Elizabeth Bok oud 22 jaren Gerrit Smits oud 26 jaren (wonende te Groes beek) met Francijntje Sprang oud 21 jaren. deze bewaren en steunen de oogen. Qft jCocif'? Pin PO nieuwste modellen in Goud-doublé. ^OU Ldby I IlluC'liCfc ai|e BRILLEN volgens voorschrift van H.H. Doctoren. Eigen slijpinriohting gevestigt sedert 1883. //Herders'1' fijne Staalwaren. als: Scheermessen, dito apparaten, zak- tafel en broodmessen, scharen, enz. Electrische Zaklantaarns groote sorteering met de bekende prima Edison Batterij. Compleete lantaarn met EDISON BATTERIJ goede kwal. fl.Sigaren aanstekers granaat model 24 ets. Gas-aanstekers weigert nooit 24 ets. JJÜIM© ¥JkM XI.XGT&XSCHX SCHELMSS ES TELEPH@@lg. alle gecontr. Thermometers en Barometers. Foto artikelen en Toestellen voor H.H. Amateurs. Groote sorteering Complete lijsten voor Foto's enz. vanaf 20 ets. Vraagt Prijscourant, gratis. v aanbevelend, Langendijk B 149. Tel. Int. 188. I II Til 1(1/CD GORINCHEM. UJYI\L,iT, Opticien, Eleötricien, Mechanicien. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR, Havenstraat 5 (nabij het station) 's-BOSCH. ADVIES en BIJSTAND met betrekking tot processen, strafzaken, faillissement, nalatenschappen, boedelschei ding, voogdij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract, enz. Behandeling van alle voorkomende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuld vorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, ma ken van Contracten, Requesten, enz. enz. Degelijke en prompte afwerking. Bill ij k e Conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvor deringen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. Zondags na I uur kantoor gesloten. ZELF ONDERRICHT Nog eenige RIJWIELEN te koop, voor veel verminderde prijzen, zoowel nieuwe als gebruikte, alsmede alle mogelijke soorten ONDERDEELEN. Groote voorraad CARBID. ZAKLAMPEN, BATTERIJEN, LICHTJES, alles tegen scherp concurreerende prijzen. BANDEN vanaf f4,50 tot f7,50. Ik heb steeds de nienwste Odeon- en Jumbo-platen voorradig, als»De klok ken worden een uur vooruit gezetx>Had je me maar«, »0, o dat oorlogsbrood Tangod roomNummers van Maupie Staal enz. enz. Ook voorradig met en zonder beker, en verder alle onderdeelen als Naalden, Veeren enz. Prijscourant ter inzage. Ruilen zoowel platen al Gramaphoons. Op verzoek kom ik met een aantal platen, die gratis geprobeerd kunnen worden. N. B. Ook alle mogelijke Ruiterschaatsen verkrijgbaar. Levering op maat. Vraagt Prijscourant. Beleefd aanbevelend, Help U zelf op Reis met Deensch of Noorsch fl.- j> Duitsch -1 Engelsch - i x> Fransch -1. Italiaansch-1. x> x> Spaansch -1.- Zweedsch -1.— Maleisch -1.25 hidien U prijs stelt op een nette en zorgvuldige behandeling Uwer wasch, zendt deze dan naar de te GORIN CHEM, Schuttersgracht Wasschen worden naar verkiezing, droog toegeslagen of geheel opgemaakt afgeleverd. SPECIAAL INGERICHT voor het strijken en opmaken van fijn Heerenstrijkgoed, als Boorden, Manchetten, enz., en het als nieuw opmaken van Damesblouses en Kinderjurken. UITSTOOMEN van wollen en katoenen Dekens en Vitrage en andere Gordijnen. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE. Hoogstraat :- GORINCHEM. Visitekaarten - Adreskaarten - Briefkaarten Invitatiekaarten - Menukaarten - Rouwkaarten Dankbetuigingskaarten - Huwelijksbrieven Rouwbrieven - Nota's - Memorandums - Rekeningen Wissels - Kwitanties - Convocaties Postpapier - Enveloppen - Circulaires Aanplakbiljetten - Strooibiljetten - Programma's Prijscouranten - Reglementen - Bestekken Aandeelen - Registers voor alle zaken enz. enz. WORDT SPOEDIG EN NET UITGEVOERD GELEVERD TER DRUKKERIJ VAN Bestellingen naar buiten worden SPOEDIG uitgevoerd. Franco na ontvangst van post wissel, waarop gewenschte taal staat uitgedrukt. Bezoeklonze«xpositie «aa HANDELS-DRUKWERK ZOOALS A. Stek Zn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 6