UND van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3635, Woensdag 10 Januari 1917. miLLS/IOV MIMI. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 cent. Elke regel meer 71/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Hebt gij ook verwanten, vrienden of kennissen, die onder doktershanden zijn en waarvan de diagnose door den dokter gesteld, luidt: zenuw- zwak, zenuwziek, last van zenuw pijnen Het zou niet te verwon deren zijn als het zoo was. Ik.geloof, dat ieder wel eenige van zulke pa- tienten op kan noemen. En als ge dan weer hoort van een nieuw geval, gaat het u dan als mij en slaat u de schrik om het hart en vraagt gij uzelf afwaar moet dat toch heen met de menschheid. Had ge het ooit gedacht dat die sterke flinke man, die met zooveel lust zijn zaak dreef na een jaar rond zou loopen, bleek, mager, lusteloos, moe om er bij neer te vallen; of dat dit bloeiende meisje nu een rustkuur moet gaan doen, maandenlang weg uit het ouderlijk huis, in een inrichting bij tientallen van zieken zooals zij Zenuwpa tiënten noemt men ze. Ja, het getal der zenuwzieken neemt onrustbarend toe, en angstig kan soms de vraag bij u opkomen vandaag zij mis schien morgen ik. Zal het maar zoo doorgaan met de menschenzal hun getal maar grooter en grooter wor dende inrichtingen waar zij ver pleegd worden maar toenemen en zich uitbreiden. Werkelijk het ziet er ook wat dit betreft angstwekkend uit voor de menschheid. Want het zijn zulke stumpers, zij, die werkelijk een ernstig zenuwlijden hebben; be ter een flinke longontsteking dan dit Denk nu niet dat ik op het oog heb die mannen, vrouwen, jonge meisjes of jongelui, die het heel makkelijk vinden om zenuwen te hebben, en die hun zenuwen gebrui ken als de dekmantel waarachter hun liefdeloosheid, hun zelfzucht zich verbergen gaat. Gij kent ze allen ook wel, die man nen, die bij het minste of geringste hun in den weg gelegd, opstuiven als een wervelwind, en als ge er hun een zerwijt van maakt antwoor den ik kan er niets aan doen, de zenuwen spelen mij parten, ik ben door A. DE VISSER. 53) Dat niet te weten heeft niet alleen een donkere schaduw op je levenspad gewor pen, maar ook ons bittere oogenblikken gekost. «O neen,.... neen,« snikte Mimi, «dat hebt u nooit getoond. «Jou verdriet, mijn beste kind, hebben we ook nooit bemerktje hebt je groot gehouden, ge hebt immers altijd door je flink handelen, door je hartelijkheid, ons het leven tot een zonneschijn gemaakt. Maar neen, neenvervolgde hij, zijn arm vertrouwelijk op haar- schouder leggende, «nu niet meer van dat alles, om deze oogenblikken te bemoeilijken en banger te maken dan noodig is, kom, wees altijd flink en luister naar mij.® »lk zal luisteren,zei ze, zich oprich tende en hare tranen afdrogende, «vertel maar voort. Welnu.vervolgde de Dokter, de Ba ron van Walstein kwam bij ons, om zich te informeeren naar de herkomst van dat medaillon. Wij wisten niet anders te zeg gen, dan dat wij 't bij je gevonden had den, toen je bij ons kwaamt, wie zou ons hierin meer inlichting geven Maar zie, toevallig vind ik in een ouden man, die toch zoo prikkelbaar. Dan moeten de zenuwen het slechte humeur bedekken. Een beetje meer zelfbe dwang en hun drift ware beteu geld. Ik weet niet of het in den tegen- woordigen tijd nog wel voorkomt, (ik geloof van niet) maar men ver telt wel dat vroeger, als een vrouw tje van manlief een nieuwen hoed of een dure japon af wou bedelen, en het lukte niet gauw genoeg, ze het op haar zenuwen kreeg. Als ik dacht dat zulke dingen nu nog wei voor kwamen zou ik er eens over gaan zitten peinzen hoe het kwaad heette dat achter zulk een zenuwaanval verborgen was. Maar, is 't niet, dat gebeurt nu niet meer en laten we er dus niet verder over spreken. Als moeders hun kinderen willen verontschuldigen omdat ze zoo druk zijn en lastig, fluisteren ze wel eens het woordze zijn zoo zenuwachtig, ze kunnen er niets aan doen. Pas op, dat die kleine potjes dat niet hooren en ze u op zekeren dag voor de voeten werpen als ze op roeke looze wijze uw mooie vaas hebben gebrokenik kon er heusch niets aan doen, ik was zoo zenuwachtig. Laten we toch oppassen dat we de ziekten der zenuwen niet wakker roepen door te doen alsof wij er al onder leden. Wat zijn dan toch die afschuwe lijke zenuwen wel? Welke rol spe len ze in ons lichaam Zenuwen zijn lange, dunne witte draden die zich door het geheele lichaam in vertakkingen of netvormig verspreiden en de centraalorganen van het zenuwstelsel met de ver schillende deelen van ons lichaam in betrekking brengen. Men noemt de zenuwen het peripherisch (aan den omtrek gelegen) gedeelte van het zenuwstelsel, terwijl de hersenen, het ruggemerg en de zenuwknoopen als centraal organen beschouwd wor den. Van de hersenen en het rug gemerg gaan dus de zenuwen uit als de takken van een boomdoordat de hoofdslang zich verdeelt in takken en elk van deze weer in twijgen en twijgjes. De meeste zenuwen zijn voorzien van eigenaardige eindtopstel- len, die bij de gezichtszenuw uit de met een poedel langs de straten bedelde, den man weder, die bij het spel was, toen jij er als kind ook bij waart, Francois «O God zuchtte ze, terwijl ze haar hand voor de oogen hield, en als ging haar op eenmaal een licht op.... «Fran cois Ja, daar staat me nog iets van voor.« «Nu ja, kalm nu maar, we zijn spoe dig aan het einde. Die Francois vertelde mij, dat jy eenmaal met hoop op winst, of misschien om een geleden verlies van een kind, zooals jij toen waart, te ver goeden, gestolen bent.® «Gestolen vroeg ze sidderend. «Weggenomen dan,® zei de Dokter, als wilde hij zachter uitdrukking gebruiken. «Ergenseven over de Belgische gren zen op een groot landgoed, gij droegt toen dat gouden medaillon. Navraag was nooit naar u geschied, omdat men meende, dat je verdronken waart. Je was onder de hoede geweest eener bonne, die later uit wanhoop zich ook verdronken had dit laatste, lieve Mimi wist Frangois niet, maar weet de Baron van Walstein.Toe, beste kind, wees nu kalm, je hebt mij dit immers beloofd »Ja, ik wil het ook zijn,« antwoordde ze, opnieuw zich bedwingende. «Ziet ge, dié Baron van Walstein vertel de van een zuster zijner vrouw,eene Clotilde, gravin van Wijhoven, die eenmaal dat medaillon gedragen had en spoorloos was verdwenen, of liever zooals nu uit staafjes van het netvlies, bij de reukzenuwen uit cellen, bij de ge hoorzenuwen uit fijne vezels en in de huid uit gevoelstepeltjes bestaan. De zenuwen zijn de geleidsters van de indrukken die de mensch van de buitenwereld ontvangtmen ver gelijkt ze wel met telegraafdraden, die van den omtrek naar de hoofd stations van het centraal orgaan loo pen. De indrukken worden van den omtrek van het lichaam naar het centraal station, of omgekeerd, met verbazende snelheid overgebracht. De zenuwen die een gewaarwor ding van zien, hooren, voelen, proe ven, ruiken overbrengen naar de centrale organen, noemt men gevoels- zenuwen; de zenuwen die van de centrale organen uitgaan naar de uiteinden van het lichaam noemt men bewegingszenuwen ze kunnen zich samentrekken en zijn aan den om trek van het lichaam verbonden met spiergroepen, die zij in beweging- brengen. Brandt gij uw hand b.v„ dan brengt de gevoelszenuw deze gewaarwording over naar uw herse nen, onmiddelijk treedt dan de be wegingszenuw in werking die naar uw hand loopt, ze trekt zich samen, de spieren trekken zich samen en uw hand trekt zich terug. Hoe mooi, hoe kunstig is dit alles zoo geschapen. In gezonde dagen denken wij niet aan het wonder sa menstel van al deze fijne draden die door het lichaam loopen en vergeten wij meestal den Schepper te danken die ons zoo gevormd heeft. Maar o wee, als we wèl merken dat we zenuwen hebben, want elke pijn wordt dus veroorzaakt door het prikkelen van een gevoelszenuw. Wat wil het nu zeggen dat de zenuwen ziek zijn Dan kan de dokter meestal, hetzij door het ope ratiemes, hetzij door uitwendige ver schijnselen waarnemen dat de zenu wen zelf anders zijn dan bij een gezond mensch. Dit kan ontstaan door zenuwontsteking, verwonding, kneuzing, lood vergiftiging, alcoho lisme. Doch niet altijd is er vastte stellen dat de zenuwen werkelijk veranderd zijn door de ziekte, terwijl er toch hevige zenuwpijnen optreden. Maar nog een andere afwijking der de bekentenis van Francois blijkt ge stolen, ja, beste Mimigestolen op een landgoed, even over de Belgische gren zen .c Dokter Beels trok de luid snikkende Mimi op zijn knie, en vervolgde terwijl hij haar de lange krullen uit de oogen streek Beste kind, die dichte sluier, die zoolang over je geboorte en afkomst hing, is nu weggeschoven. Dat medaillon is jou eigen dom. Het portret daarin, is dat van je moeder. Nu weten we, wie ge zijtClo tilde gravin van Wijhoven «Maar, of een elektrieke schok haar deed opspringen, zoo stond ze op eens heftig op, terwijl ze een koningin scheen in haar houding en zei «Nooit 1 Nooit!.... Uwe Mimi Beels voor eeuwig.® Meer kon ze niet uitbrengen. Hart stochtelijk en woest wierp ze zich voor Mevrouw Beels op de knieën en schreide lang en bitter. «Laat ze schreien,® zei de Dokter, ter wijl hy met lange schreden door de kamer liep. Het zal haar goed doen en verlich ten de ommekeer is ook zoo groot.® «Kind® zei Mevrouw Beels, terwijl ze haar optilde, «kom aan dit hart, dat wel oud wordt, maar voor jou altijd jong zal blijven. Hier hebt ge zoo menigmaal aan uitgeschreid en je leed geklaagd, hier moogt ge ook nu nog uitschreien maar niet te lang. Tranen van spijt of jammer niet, wel van dankbaarheid voor dien goeden zenuwen kan optreden, wat niet zoo zeer een zenuwziekte als wel een zenuwzwakte kan genoemd worden, dus niet een eigenlijke ziekte maar een overspanning van het zenuwle ven. En juist deze zenuwzwakte is wel de kwaal waaraan de heden- daagsche menschen het meest lijden. Tot die overspanning kunnen ver schillende factoren meewerkende zorg voor het dagelij ksch brood, de groote inspanning bij het drijven van zaken, of vrije beroepen, omdat de strijd om het bestaan in onze heden- daagsche maatschappij zoo is toege nomen, is de neurasthenie in den laatsten tijd zoo veel voorkomende. De overmatig talrijke indrukken die door de snellere communicatie op elk gebied inwerken op den geest, werken er toe mee dat het zenuw leven eerder uit zijn evenwicht ge raakt. Wordt vervolgd. BUITErfLANDSCH OVERZICHT.. «De oorlog duurt voort Zoo heeft de Duitsche keizer gezegd in een proclamatie aan leger en vloot. Ze is van den volgenden inhoud «In overleg met de met mij verbonden heerschers had ik onzen vijanden voorge slagen, zoo spoedig mogelijk vredesonder handelingen te beginnen. «De vyand heeft mijn voorstel gewei gerd. Zijn machtshonger wil Duitschlands vernietiging. «De oorlog duurt voort. Tegenover God en de menschheid treft de vijandelijke re geeringen alléén de zware verantwoorde lijkheid voor alle verdere vreeselijke offers welke ik u besparen wilde. «In gerechten toorn over 's vijands aan matigenden overmoed, en met den wil onze heiligste goederen te verdedigen en het vaderland een gelukkige toekomst te ver zekeren,, zult gij als staal worden. «Onze vijanden hebben de door mij aangeboden overeenkomst niet gewild - met Gods hulp zullen onze wapenen hen daartoe dwingen. Deze legerorder liet zich verwachten. Zij hadden overleg gewild, de centralen, om tot den vrede te geraken. Zij hadden de hand der verzoening aangeboden. Die werd botweg teruggeslagen. Goed, zegt nu de keizer, wilt gij geen overleg dan Hemelschen Vader, die de omstandigheden zoo heeft geleid, dat wat een duisternis was, licht is geworden. Ge moogt nu van ontroering wel schreien, maar niet van smart. Kom, ga daar nu eens weêr naast ons zitten, tusschen Dokter en mij, zooals ge zoo menigmaal gedaan hebt,zie zoo, de oude flinke Mimi weêr, welzeker, zoo is 't goed I® «Maar dat blijf ik dan ook altijd voor u vroeg ze. «Ja, dat moogt ge, dat zult ge altijd blijven, mijn beste kind,.... al zijt ge een gravin Clotilde door geboorte,door het toeval zijt ge onze Mimi.« «Kijk eens,® zei de Dokter op ditoogen blik, «van wie is die keurige equipage Mimi zag op, en ze verbleekte toen ze antwoordde «Van het kasteel, Papa, van den Baron van Walstein.® Van Mijnheer uw zwager,poogde de Dokter te schertsen, maar 't ging hem niet gemakkelijk af. Een oogenblik later trad de Baron zelf binnen, gevolgd door freule Ernestine. Hoe gaarne ook de eerste een onge dwongen toon wilde aannemen, het ging niet gemakkelijk. Hy trad op Mimi toe, en terwijl hij haar de hand en een kus op 't voorhoofd drukte, zei hij «U weet nu zeker alles, niet waar, Clotilde? Nu niet meer Mimi..., Nu is 't mij duidelijk, waarom uw gezicht mij zoo bekend voorkwam, alsof ik u wel eens meer had gezien.® zullen wij doorvechten tot onze vijanden tot het inzicht geraken dat overleg het verkieselijkst is, daar doorvechten nutte loos is. Een zelfde toon vernemen wij in de de proclamatie van keizer Karei. Ook hij heeft ze gericht tot leger en-vloot en zegt daarin «Soldaten, gij weet, dat ik en de met mij verbonden heerschers getracht hebben een weg te banen voor den vrede, waar de geheele wereld naar smacht. Het ant woord van onze vijanden is nu ingekomen. Zij wijzen, zonder zelfs onze voorwaarden te kennen, de hun geboden hand terug. Uw zwaard heeft in de dertig oorlogs maanden, die weldra achter ons zullen liggen, een heldere, duidelijke taal gespro ken. Uw heldenmoed en uw dapperheid zullen ook in het vervolg de overmacht behouden. Nog zijn er niet genoeg offers, en moeten er nieuwe gebracht worden. Alle schuld valt alleen op onze vijanden, God is mijn getuige. Vier vijandelijke koninkrijken zijn door u en de legers van uw dappere bondgenooten vernietigd, mach tige vestingen bedwongen, groote gebieden van den vijandelijken grond zijn veroverd. Maar ondanks dit alles misleiden de vijan delijke machthebbers hun volken en hun legers steeds meer met de hoop, dat er toch nog verandering in hun lot zal komen. Welaan dan, het is aan u verder een ijzeren afrekening te houden. Vervuld van een trotsch vertrouwen in mijn weer macht, sta ik aan uw hoofd. Voorwaarts met God Nog eensde oorlog duurt voort 1 Een zelfde toon klinkt ons ook tegen uit het kamp der entente. In deze dagen wordt een groote oorlogsraad der gealli eerden te Rome gehouden. Behalve de verschillende staatslieden en generaals zijn uit Athene nog de Engelsche gezant Elliot en kolonel Fairholm aangekomen. Verder zullen voor Italië Boselli, Sonnino, de ministers van oorlog en marine en de onderstaatssecretaris van munitie aan de besprekingen deelnemen. Welke Russische diplomaten daarbij zullen zijn, is nog niet bekend. De pers put zich nu uit in vermoedens omtrent het doel van de samenkomst. Dat de keus op Rome is gevallen, werkt blijk baar mee tot de onderstelling, dat er ge wichtige besluiten voor de politiek in het Oosten en het front bij Saloniki zuilen vallen. Eenige bladen gelooven, dat de Mimi zag den Baron, nu haar zwager, met iets vreemds in de oogen aan terwijl ze hem de hand zacht drukte, liet ze er met haar gewone gedecideerde stem op volgen «Clotilde, door geboorte, Baron van Walstein, maar altijd Mimi BeelsHun kind,® zei ze, de hand van Dokter Beels en Mevrouw in de hare nemende; «hun kind alleen «Indien dat niet zoo was,® zei de Ba ron ernstig, «dan zou het mij spijten, dat we u, de reeds zoo lang doodgewaande, hadden teruggevonden. Dokter Beels en Mevrouw zijn de eenigen aan wien wij, noch gjj, ooit onzen dank kunnen vergel den. Zij zijn voor u de eersten, voor u altyd alles geweest, zij zullen bij ons, en zeker bij u het meest, altyd het hoogst staan aangeschreven.® «Ha, ha,« lachte Dokter Beels, toen hij een opgeruimden trek zag op het gelaat van Mimi. «Nu klaart de lucht op kom aan, nu alle tranen weg en ons oprecht verheugd in wat ons zoo groote stof tot blijdschap geeft,® Krijg ik ook een beurt,® vroeg freule Ernestine, die tot nu toe achteraf was blyven staan. Wordt vervolgd. IHMtLVB voir Het Land ven Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonelerwaard. Zenuwen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1