Und van ALTENA Uitgever: L. J. YEERMAN, Heusden. No. 3643. Woensdag 7 Februari 1917. FisuiLLEim EL NERO. N i 4» Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. I. „Och, het zijn goede menschen,de een zoowel als de andere, en toch liggen zij altijd met -elkander over hoop, hoe komt dat toch „Ja, wat zal ik daar al veel van zeggen, de menschen begrijpen elkander niet, zi schrijven elkander handelingen en verkeerde bedoelingen toe, wantrou wen elkander en vandaar telkens de twist." Zoo'n oordeel hoort men wel eens uitspreken, en met het gezegde „zi begrijpen elkander niet," meent men alles te hebben opgehelderd. Zou he dan zoo moeilijk zijn, elkander te begrijpen Dat moet wel zoo zijn vooral als wij in aanmerking nemen dat iedereen zijn bijzonderen aanleg zijn eigenaardige ontwikkeling en omgeving heeft, die het hem moeilijk maken zich in eens anders toestand te verplaatsen. Een Fransch spreek woord zegt„tout savoir est tout pardonner", d. w. z. alle beweegre denén te kennen maakt het ons mo gelijk alles te verontschuldigen. Da is nu misschien wel wat overdreven maar als wij in de plaats van alles veel lezen, dan slaat het spreek-* woord de plank niet zoo ver mis. Zooals het met elkanders karakter gaat, gaat het ook met elkanders woorden. Die een weinig met men schen omgaat, weet maar al te goec hoeveel onbegrepen klanken zij te slikken krijgen in kerk en couran en hoe verbaasd menigeen zou op zien, wanneer hij te weten kwam hoe weinig meegenomen werd van hetgeen hij toch, naar zijn inzien den volke zoo duidelijk verklaart Dat komt omdat hij zooveel beelden ontleent aan zaken, die buiten den gezichtskring van het volk liggen, of van welker bestaan zij slechts on duidelijke begrippen hebben. Maar omgekeerd ontleenen zij weer hunne taal aan dingen, die anderen onbe kend zijn, aan dingen daar zij mede vertrouwd zijn en die wij niet be grijpen, omdat zelfs haar bestaan ons onbekend is. Raak maar eens toe- 3) Op eene bijna ongelooflijke, angstwek kende wijze toch bleek bij iedere van zulke pogingen El Nero tot in de kleinste bij zonderheden onderricht te zijn, en nog eer het verraad vruchten dragen, of ook maar volkomen werken kon, hing het lichaam van den verrader reeds als lijk in een der ravynen van de Pyreneën of wel lag het op den bodem der zee. De ondergeschikten van El Nero waren daarom dan ook verstandig genoeg om maar liever niet in de persoonlijke geheimen van hun kapitein in te dringen. Zij waren met de leiding tevreden en bevonden er zich wel by. Waarom zouden zij ook, alleen om eene tot niets dienende nieuwgierigheid te be vredigen, zich mogelijkerwijze zeiven van deze voortreffelijke leiding berooven, te meer daar hij als voorwaarde tot het ver der voeren van zijn bevel eene strenge inachtneming van zijn incognito had gesteld. Een tamelijk slerke noordoostwind dreef de booten vóór zich uit, en snel naderden zij het eiland, waarop zich de reusachtige vuurtoren verhief. De booten voeren dicht naast elkander en wendden nu den steven naar rechts, ten einde op een goeden afstand om te zeilen. vallig verzeld onder een volkshoop, die met hun praten en grappen el kander onderling vermaken, en zie wat gij er van onthoudt. Weinig of niets. De levenstoestanden loopen uiteen, en daarom ook de begrippen. Plaats een ontwikkeld man, die van de eene of andere wetenschap goed op de hoogte is, tegenover man nen uit het volk of tegenover kin deren, hetgeen in dit geval hetzelfde is, tien tegen één dat zij, na eenigen tijd onderricht te zijn, even wijs vertrekken als zij gekomen zijn, en de man van wetenschap verbaast zich over de domheid van zijn ge hoor, over de onvatbaarheid van zij ne leerlingen hij moest daarentegen zich zeiven grootendeels de schuld geven, omdat bij woorden en beelden gebruikte, die buiten den gezichts kring van zijn publiek lagen. Er zijn, het is waar, veel domme menschen, maar toch bij lange na zooveel niet als men denkt. Het gaat er mee als met de muziek „Ik kan niet zingen ik heb geen gehoor" is een woord dat men maar al te dikwijls hoort Er zijn maar zeer weinig menschen die in het geheel geen gehoor hebben voor de muziek; dat er zooveel zijn die het zeggen heeft daarin zijn oor sprong, dat zij hun gehoorzin nie hebben leeren oefenen. Wie zich zeiven een vroolijk hal uurtje wil bezorgen, die koope he verslag der examina, voor den oor log afgelegd door Belgische miliciens Dit examen moest dienen om te zien wat zij in de kazerneschool geleerd hebben. Uit de antwoorden is op te maken, in welken geest het onder wijs gegeven is, maar tevens kan men er uit zien dat de onderwijzers vee te veel geleerde taal hebben gebruikt en veel te hoog zijn gegaan voor de bevatting der leerlingen. De ant woorden zijn gegeven in de Fransche taal, maar dat Fransch is zoo ver schrikkelijk, dat het dikwijls moeite kost den zin te vatten. Als voorbeeld laten wij hieronder eenige antwoorden volgen, en zullen ze voor het gemak in onze taa overzetten. „Verhaal een feit, dat betrekking heeft op de Spaansche heerschappij in België." »Zyn de lasten volgens mijn bevel nauw keurig verdeeld riep de kapitein Jose, den bestuurder der tweede boot toe. Het geschiedde gelijk gij bevolen hebt, don kapitein,* antwoordde deze. Houdt dan maar rechts aan, naar zee toe, opdat de tolkotter, wanneer hij niet, gelijk ik hoop langs de kust kruist, beide booten niet bemerkt. Desnoods trek ik zijn aandacht op mijne booten, en gij laat u door niets verstaat ge wel door niets, weerhouden, om zonder oponthoud de haven bij San Sebastian te bereiken.* Maar wanneer gij aangevallen wordt?* Het geschiedt, zooals ik gezegd heb. Worden wij aangevallen, dan zeilt gij rustig door.* Alle duivels!* riep Jose bezorgd uit. •Zyt ge wel goed bij uw verstand?* Geen woord verderantwoordde de kapitein op bedaarden, maar vasten toon, •en nu gedaan, wat ik zeg.* Zuchtend lichtte Jose de roerpen van het stuurrad op en wierp dit naar rechts, on- niddellijk wendde de boot naar het noorden en was kort daarop in den nevel verdwenen. Zonder het minste gedruisch vervolgde de boot des kapiteins haren weg, zij bevond zich, thans op gelijke hoogte met den vuur toren, en men kon aan den oever de lich ten uit de huizen van Fuenterrabia zien. Van den tolkotter was niets te bespeu- en en toen ook Fuenterrabia acTiter hen ag, herademden de smokkelaars, de ge- vaarlyksfe plek scheen gepasseerd te zijn, De graven van Egmont en Hoorne zijn onthoofd en zij zijn een stand beeld opgericht, Onder de Spaansche heerschappij hebben Karei de Stoute en de Koning van Frankrijk zich van Luik meester gemaakt. „Welke hulp moet aan een gekwetste gegeven worden Electriciteit. Hulp. Breng hem naar La Morgue (in La Morgue worden onbekende lijken ter herkenning tentoongesteld). De eerste zorgen aan een drenke ling te geven zijn, hem te was- schen, dan uit het water te halen en alleen de voeten er in te laten De eerste zorg aan een drenkeling te geven is hem in te smeren. Hem bij de voeten ophangen. Men moet hem borstelen op zijn buik met een borstel. Hem het water te laten uitbraken dat hij heeft ingezwolgen, hem ver warmen, hem de longen te laten gaan en kittelen aan den neus. Ten eerste verwarmen, ten tweede het hoofd omlaag leggen. De dokter moet hem bezoeken, om te zien of dat hij blijken draagt dat men hem in het water heeft gewor pen. Hem begraven. Hem op de rechterzijde leggen. Hem laten bezoeken door een dok ter. Het gerécht waarschuwen. Hem te wrijven en te zien of hi weer lust krijgt. Kijken of het een man of een vrouw is. De eerste zorgen aan een drenke ling te wijden zijn hem te ontkleeden en dan te begraven. „Noem eenige boeken, die gij ge lezen hebt." •Ik heb het leesboek gelezen en dat van Genoveva van Brabant en de Bijbel voor kinderen. Ik heb geen boek gelezen sedert ik van school ben. „Door wien .wordt de gemeente bestuurd De gemeente wordt bestuurd door een pastoor, een onderwijzer, een onderwijzeres, een secretaris en leden van den Raad van de Fabriek. ongetwijfeld kruiste het wachtschip op de kust bij den vuurtoren. Zij hielden nu wat dichter op den wal aan, want in deze streek was de kust vrij van de anders zoo gevaarlijke klippen en zandbanken. Op het laatste derde gedeelte van den afstand tusschen Fuenterrabia en San Se bastian is de kust weder woest gespleten door de baren. Bijna loodrecht rijzen de rotsen uit zee hoog de lucht in, en ook zijn zij door de kracht der golven onderwoeld en vormen zrj ruime grotten, die diep de rotsen in- loopen. Van buiten echter zijn zulke uit- of in gangen bij vloed bijna in 't geheel niet te ontdekken, want de weelderige planten groei doet er planten wortelsclueten in iedere spleet van het gesteente, en laat er een struikgewas ontstaan, dat, ver voor overhangend) zulke ingangen volkomen ver- jergt voor het oog van den oningewijde ook zelfs bij eb zijn zij bijna niet te ont dekken, aangezien de alsdan te voorschijn temenden zandbanken eene nadering van >ooten uiterst gevaarlijk maken. Noch visschers, noch zeelieden hebben reden om zulke gekloofde kusten te onder zoeken, en alleen enkele natuurvorschers zyn tot dusver met kleine, van visschers ge- luurde vaartuigen in deze grotten doorge drongen en hebben de zonderlinge, vaak grillige vormen en gedaanten er van be schreven. Zij wordt bestuurd door het be stuur. Door den burgemeester en het bestuur. Door den priester. „Noem een beroemden Belg." Godfried van Bouillard en de Mi nister Lebeau, gedurende den oorlog. Rubens heeft zich onderscheiden door zijne dapperheid en behendig heid op het slagveld. Rubens is een beroemd Belg door de schoone boeken die hij ons heeft nagelaten na zijn dood. Cesar heeft zich onderscheiden door zijne dapperheid en openharligheid. De Belgen zijn verplicht den goe den God als zijn vader te gehoorza men en te dienen. De schilder Rubens is een be roemde Belg en heeft zich onder scheiden, omdat hij het gebiuik van het ei vervangen heeft door de olie en ook door zijn geest Vieuxtemps heeft zich onderschei den door \Zijne bekwaamheid in de muziek. „Heeft Mozes geleefd voor of na Jezus Christus?' Mozes heeft van de verboden vrucht gegeten en is gered geworden door Jezus Christus. „Noem eenige der voornaamste plichten van den mensch." Zich goed wasschen en zich goed gedragen. De mensch moet zijn vader en zijne moeder eeren en ook zijn over ste nu hij in dienst is. De mensch moet een goed gedrag hebben en spaarzaam zijn. Zich niet vuil maken en werken om zijne familie op te voeden. De mensch moet zijn naasten niet beleedigen, noch zich tot een ondeugd wenden en alle menschen eeren. „Waartoe dient de thermometer?" Om terreinen te meten. Om het graan te meten. Om de lengte van verscheidene meters te nemen. Uit het bovenstaande is gemakke lijk af te leiden dat de onderwijzers hunne taak niet licht hebben geacht, maar ook, dat zij zich volstrekt niet op het standpunt van de kennis der miliciens hebben gesteld. Vandaar dan ook dat bij een groot gedeelte Nauwelijks eene zeemijl van de kleine haven van het stadje San Sebastian ver wijderd, steekt bij wijze van schiereiland en bijzonder steil uit het water opstij gend, eene rots ver in zee vooruit, en was deze omgezeild, dan lag de haven vóór de boot der smokkelaars. Aan de riemen commandeerde op dit oogenhlik de kapitein, en in een oog wenk hadden acht man de riemen gegre pen. Zij hadden reeds alle vrees voor eene ontmoeting met het wachtschip la ten varen en dachten niet anders of hei gold hier alleen om zoo spoedig mogelijk de haven te bereiken. EL Nero deelde echter geenszins hun vertrouwen, ofschoon het zelden voorkwam, dat de tolkotter zijne vaart tot hiertoe uitstrekte. De boot beschreef een boog om de rots, op hetzelfde oogenbhk echter, dat zij de juut daarvan passeerde, wierp de kapi tein het roer heftig om, en, in plaats van naar de haven, schoot het vaartuig vooi- waarts naar het westen. tiet scherpe oog van den kapitein had terstond den kotter ontdekt, die langzaam van de kust af naar de punt van hei schiereiland toe stoomde. Maar oo de andere smokkelaars in de toot bespeurden nu hel wachtschip en zonder eenig verder commando af te wach ten, begonnen zij met alle kracht te roeien. Op een gegeven oogenbhk ging de maari over den rand eener wolk, eu hoewel zij het werk wel onvruchtbaar zal blij ven. Zij hebben klanken opgevan gen, voor hen zonder beteekenis en die volstrekt niet in de lijst van hunne gedachten pasten. BCTITBNLANDSCH OVERZICHT. Strenge meesters regeeren niet lang.« Dit spreekwoord, toegepast op allerlei ty- rannische machthebbers, ook op den winter vorst die al te bar zyn ijs- en hagel-scepter zwaait, wenschte men wel bewaarheid te zien met betrekking tot de huidige bewind voerders der oorlogvoerende landen. Want onnoemelijk wreed en omneuschelijk hard trekken de strijdenden nu van leer Zoo kan het eenvoudig niet lang meer door gaan. Of om een ander spreekwoord te bezigen »Hoe feller de brand, hoe gauwer 't gedaan is Ten minste als er niet telkens nieuwe brandstof in 't laaiende vuur wordt geworpen. Dit is zeker, de afschu welijke strijd, die thans sedert twee en een half jaar woedt, neemt op dit oogen bhk zulk een heftig onbarmhartig karakter aan, als waarin wij hem nog niet hebben gekend, hoe schrikkelijk hij ook nu en dan was in zijn verloop. 't Gaat nu in ernst hard tegen hard.- üet is nu in waarheid: geen pardon meer. 't Moet buigen of barsten. Nu alles op den spits gedreven om tot een beslissing te komen. Gelijk wij weten Engeland had besloten om Duitschland nog scherper te blokkeeren, het, zoo mogelijk, nog meer uit te honge ren. En Duitschland antwoordde daarop met het besluit, voortaan het vreesehjke wapen van den onderzeeërkrijg op nog meedoogenloozer wijze te hanteeren. Het heeft dit op onomwonden wijze verklaard en officieel meegedeeld aan de regeering der Vereenigde Staten. »De Duitsche re geering zal de beperkingen, die zij zich tot dusver had opgelegd bij het gebruik harer strijdmacht ter zee, laten vallen.Leer om leer dus. Wil Engeland ons doodhongeren, wij willen het onze tegenpartijders trachten te doen. Voortaan zullen wij niet alleen elk vijandelijk handelsschip aanvallen, maar ook elk neutraal vaartuig, dat koers zet naar de kust van Engeland of Frankrijk of dat uit een Engelsche of Fransche haven terugkeert. Amerikaansche passagierssche pen mogen eens per week Engeland aan doen en de neutrale landen krijgen een nauwe vaargeul, maar voor het overige Engeland en Frankrijk moeten worden af- ook weder terstond- achter eene andere verdween, zoo was het korte lichtschijnsel, dat zij over de zee wierp, toch voldoende geweest, om het tooneel zoodanig te ver lichten, dat de kotter de boot bespeurde en terstond op deze aanhield. Boot ahoi I" riep weldra eene forsche stem door de spreektrompet. Zwijgend knikte de kapitein, en in plaats van eenig antwoord, vloog het vaartuig met verdubbelde snelheid eene korte boog beschrijvend, naar de kust toe. Kui t daarop hoorden de vervolgden dui delijk, dat er van den kotter eene boot neergelaten werd, en toen er een oogen bhk later van het wachtschip een vuur pijl opsteeg, die de zee, zij liet dan ook slechts gedurende eenige seconden tot op verren afstand verlichtte, bemerkten de smokkelaars, dat niet alleen de boot van len kotter met eene steike bemanning lot hunne vervolging overging, maar ouk Ie kotter zelf onder vollen sloom de zee zijde hield, om hun een ontkomen ui deze lichting onmogelijk te maken. Doch ook voor den kapitein der smok kelaars was hei opflikkeren van de vuur pijl voldoende geweest, om een byzorider punt van de kust in het oog te nemen. Zorgvuldig verborg hij de tot dusver voor hem staande lantaarn tusschen zijne beenen, zonder haar echter uit te blusschen en hield hij met de linkerhand den roer stok omklemd. voor Het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1