gesneden van het overzeesch verkeer zoodat ook zij gaan piepen van den honger. Maar nu komt Amerika een spaak in het wiel steken, wat te begrijpen is. Amerika had reeds vroeger uitdrukkelijk te kennen ge geven (nl. den 20en April 1916) dat, in dien Duitschland de diplomatieke betrek kingen gehandhaafd wilde hebben, het den duikbootenoorlog op «mildere* wijze moest voeren. Geschiedde dit niet en werden er nog weer Amerikaansche burgers geschaad aan goed of leven, dan zou Duitschland de onaangename gevolgen daarvan ondervin den. En nu Duitschland heeft gezegd, dat het niet langer zich aan de beperkingen van 20 April 1916 hield. En wat ant woordt Amerika nu Het breekt de diplo matieke betrekkingen met Duitschland af. Wilson heeft in een toespraak tot het Congres dienaangaande o.a. het volgende gezegd De Regeering der Vereenigde Staten kan geen anderen weg volgen, die strookt met de waardigheid en de eer van de Ver. Staten, dan die welke was aangeduid in haar nota van den 8sten April voor het geval dat Duitschland zijn duikboot-metho den niet zou staken. Daarom heb ik aan Lansing opgedragen, aan Bernstorff te doen weten, dat de diplomatieke betrekkingen met Duitschland zijn afgebroken, dat de gezant te Berlijn onverwijld wordt terug geroepen en dat aan Bernstorff zijn pas poort zal worden gegeven. Niettegenstaande deze onverwachte han deling van de Duitsche regeering, deze plotselinge en diep te betreuren opzegging van zijn belofte aan de Amerikaansche re geering, weiger ik in dit oogenblik van de meest kritieke spanning tusschen de beide regeeringen te gelooven, dat de Duitsche antoriteiten zullen doen, wat zij ons gewaarschuwd hebben, vrijheid te vin den om te doen. Ik kan er mij zelf niet indenken, dat zij (de Duitsche regeering) geen rekening zal houden met de oude vriendschap van de beide volken en met haar plechtig aange gane verplichtingen door Amerikaansche schepen en menschenlevens te vernietigen bij het opzettelijk uitvoeren van een mee- doogenloos maritiem program. Slechts wer kelijke en openlijke daden van hun kant zullen mij er aan kunnen doen gelooven. Indien mijn diepgeworteld vertrouwen in haar bezadigd en vooruitziendheid ongeluk kigerwijs ongerechtvaardigd zou blijken, indien de Amerikaansche schepen en levens worden opgeofferd in onbekommerdeschen- ding van het volkenrecht en de geboden der menschelijkheid, zal ik aan het Congres machtiging vragen voor het gebruik van de middelen die noodzakelijk zijn voor de be scherming van onze zeelieden en landge- nooten in de uitoefening van hun vreedzame en rechtmatige reizen over zee. Minder kan ik niet doen. Ik neem als vaststaande aan, dat alle neutralen re geeringen denzelfden stap zullen doen ne men als wij. Wij wenschen geen vijandig conflict met de Duitsche regeering. Wij zijn oprechte vrienden van het Duitsche volk en wij hopen ernstiglijk, in vrede te blyven met de regeering die voor het Duit sche volk spreekt. Wij zullen niet gelooven dat zij ons vij andig gezind zyn, tenzij en pas dan wan neer wij er toe worden genoodzaakt het te gelooven. Wij beoogen niets meer dan een rede lijke verdediging van de onbetwistbare rechten van ons volk. Wij streven niet naar de bereiking van zelfzuchtige oogmerken. Wij trachten enkel trouw te blijven aan de vooroude begin selen van ons volk, wij trachten enkel onze rechten te handhaven op vrijheid, recht en onbelemmerd leven. Dit zijn grond slagen voor vrede, niet voor oorlog. God geve, dat wij niet worden uitgedaagd om die beginselen te verdedigen, door daden van opzettelijk onrecht van den kant der Duitsche regeering. Er was een ongewoon groote toeloop van diplomaten, die naar de toespraak van den president waren komen luisteren. Daar onder waren zoo goed als alle Zuid-Ame- rikaari8che diplomatieke vertegenwoordigers en vele vertegenwoordigers uit andere neu trale landen, die onder den indruk zijn gekomen van de beteekenis, die de actie van den president ook voor hun landen heeft. De ernst van de gelegenheid werd nog onderstreept door de aanwezigheid van den rechter in het Opperste Gerechtshof, ministers en andere hooggeplaatste ambte naren. Zooals gewoonlijk in dergelijke gevallen werd de president door een commissie uit beide Huizen naar de verhooging van den voorzitter geleid. Toen de president binnentrad stonden de aanwezigen op; er weerklonken gejuich en handgeklap toen de president, voor hy zyn rede aanving, een buiging tot de aan wezigen maakte. Het gelaat van Wilson stond strak geen spoor van een glimlach was er op te bespeuren. Wilson las zijn toespraak zeer langzaam voor. Het was om hem heen in de zaal doodstil toen hij een exposé gaf van de onderhandelingen met Duitschland, en de vergadering barstte uit in applaus toen de president verklaarde dat hij den secretaris van den Staat had opgedragen aan den Amerikaanschen gezant te doen weten, dat de diplomatieke be trekkingen waren afgebroken. De leden vah het Congres en de toe hoorders in de galerijen juichten, toen de president zeide, niet te kunnen gelooven, dat Duitschland zijn verplichtingen niet zou nakomen en dat het Amerikaansche schepen en levens zou vernietigen. Nog luider en algemeener was de toejuiching, toen Wilson zeide dat hij opnieuw in het Congres zou verschijnen om machtiging te vragen om alle noodige middelen te mogen bezigen voor de bescherming van Ameri kaansche zeelieden en het Amerikaansche volk. Toen Wilson had uitgesproken stonden de Congresleden op, juichten, en bleven overeind, terwijl de president de zaal ver liet. Deze stap van de Amerikaansche regee ring is voor Duitschland natuurlijk van groot gewicht. Wel zijn er Duitsche pei sstemmen, die betuigen dat, mocht Ame rika daadwerkelijk aan den oorlog deelne men, dit geen enkele Duitscher aan het wankelen zal brengen. Integendeel, zoo meldt een telegram uit Keulen Amerika moge bedenken dat Wilsons stap ook ons de handen vrijmaakt en dat de taak onzer duikbooten aanmerkelijk verlichtwordt als zij de voorzorgen, die zij tot dusver in acht moesten nemen, kunnen laten varen. Hoe dit zij, voor Duitschland is het ge lukkig nog geen oorlog. Wel hebben de autoriteiten reeds beslag gelegd op de Duitsche schepen die sinds het begin van den oorlog in Amerikaansche havens heb ben gelegen. Als het tot een oorlog mocht komen, zoo zal dit vooreerst geen verandering te weeg brengen. Een Reuter-telegram zegt toch, dat er geen troepen naar Europa gezonden zullen worden vóór lente 1918. Maar vóór dien tijd zal er toch wel een einde zijn gekomen aan den gruwelijken strijd, naar wij hopen. Van de gevechtsterreinen geen nieuws. BUITENLAND. Ernstig spoorwegongeluk. lOOdoodenen gewonden Een ernstig spoorwegongeluk heeft plaats gehad in de nabijheid van Herzogenrath op de lijn AkenDusseldorf. De »Zuid-Limburger« meldt nader Een militaire trein is op een personen trein geloopen, er zijn talrijke dooden en gewonden. De grens is afgezet door soldaten, zoo dat niemand op de plaats den onheils kan komen. In Herzogenrath en andere grensdorpen worden de klokken geluid. Van alle kanten is men toegesneld om hulp te bieden. Men spreekt van honderd dooden en ge wonden. o De werkloosheid in België. Uit H&vre wordt gemeld Onder de ar gumenten, waarmee de Duitschers de depor taties in België trachten te rechtvaardigen, is ook dit, dat het onderhoud van Belgische werkeloozen sedert het begin van den oor log 277 millioen heeft gekost. Evenwel wordt opgemerkt, dal de Duitschers niet de geringste toelage verleenen aan de in stellingen voor het verleenen van steun aan Belgen, of zij werkeloos zijn of niet. Op het overweldigd gebied wordt evenmin een Duitsche penning gebruikt voor het bestuur van België, onverschillig op welk gebied. De middelen voor het verleenen van steun zijn voor 'n klein deel te danken aan de gemeenten, voor het overige deel aan de Belgische en de buitenlandsche liefdadig heid. o Scholen, schouwburgen en café's gesloten. Verschillende steden in Duitschland zijn door den kolennood gedwongen het voor beeld van Munchen te volgen en bezuini ging in te voeren, die diep in het leven der burgerij ingrijpen. Mainz sluit voor 19 dagen alle scholen, schouwburgen en musea. Van halftwee 's middags tot het donker valt is geen gas te krijgen. Te middernacht gaan alle straatlantaarns uit Bovendien heeft de stad de kolenkaart in gevoerd. Te Frankfort aan de Main heeft men soortgelijke maatregelen moeten ne men. De scholen gaan met vacantie en alle kunstenaars en kellners zijn op non- actief gesteld. Vrijwillige zuinigheid. De Engelsche voedingscontroleur kent zijn volk. Hij weet, dat bij zijn mede burgers, de natie van het «Mijn huis is mijn kasteel,met dwang weinig is uit te ri'chten. Daarom werkt hij bij zijn pogin gen om hen tot bescheidener levenseischen te brengen, hun op 't verstand en 't ge moed. Het is om allerlei redenen noodig, aldus lord Devonport, dat we ons beperken. Gebrek aan scheepsruimte, aan transport middelen te land, de geringere beschikbare hoeveelheden eischen bezuiniging en eischen die onverwyld. Verplichte rantsoeneering, dwang dus, met al den aankleve van contróle, zou een samengestelde machinerie vereischen die heel wat arbeidskracht zou vragen. Die kunnen we beter gebruiken. Het volk zelf zal zich, aldus hoopt lord Devonport, zoo zeer weten in te toornen, dat het 1hij noemt getallen, die hij zich als maximum heeft gedacht niet meer dan 4 pond brood, 2V2 pond vleesch en 8/a pond suiker per week zal gebruiken. Vooral van de vaderlandsliefde der vrouwen verwacht hij groote dingen in dezen. 't Vertrouwen van lord Devonport is sohoon, maar zal de practijk het niet be schamen 0 Bernstorff niet verrast. Londen, 5 Febr De correspondent van de »Times« te New-York meldt, dat graaf Bernstorff tot verslaggevers zeide: Ik ben niet verrast en mijne regeering zal ook niet verrast zijn. Men wist te Berlijn, wat het zekere gevolg van de ondernomen actie zou zijn. Mijn taak was het de or ders van mijn regeering uit te voeren. 0 De Amerikaansche diplomatieke verte genwoordigers blijven nog in België. Washington. (Reuters bijz. dienst.) De Belgische gezant, Havenith bracht heden een bezoek aan het departement van buitenlandsche zaken en kreeg de mededeeling, dat de Vereenigde Staten hun diplomotieke vertegenwoordigers niet uit België zullen terugroepen, tenzij de militaire veroveraars van het land het on mogelijk zouden maken, dat ze er bleven. De vele Amerikanen, die het ondersteu- ningswerk in België besturen zullen op hun post blijven, tot Duitschland hen dwingt heen te gaan. De Amerikaansche gezant Whitlook blijft te Brussel, tenzij hij ge dwongen wordt zich te Aoegen bij de Bel gische regeering te Havre. o- Een veldslag op het ijs. PETROGRAD, 4 Febr. De Duitschers zijn druk in de weer, versterkingen aan te leggen in de streek van Kovel, in weer wil van het ruwe winterweer ter verge makkelijking hunner operaties en concen- trraties hebben zij hier een militaire hulp lijn aangelegd van Kovel naar Pinsk. Het vaste voornemen schijnt nog steeds bij de Duitschers te bestaan, de hier doorge drongen Russen terug te werpen in hun vroegere stellingen bij Baranrwilsji. Het belangrijkste gevecht van de laatste dagen, hier geleverd, had plaats op het ijs van de bevroren rivier Schara, ten zuiden van de stad Baranowitsji. De Duitschers zet ten 's nachts den aanval in bij heftige koude, hopende aldus de Russen te ver rassen. Toen echter de Duitsche aanval- colonnes in gesloten formatie over het ijs naderden, openden de Russen hun concen trische artillerie- en mitrailleur-vuur. In verwarring trachtten de aanvallers terug, te trekken op hun eigen oever van de Schara. Doch op dit oogenblik lieten de Russen de mijnen springen, welke zij on der het ijs hadden geplaatst. De verwoes ting onder de Duitschers was ontzettend, en geheele afdeelingen verdwenen in de in het bevroren oppervlak geslagen gaten. 0 Een wandelend speldenkussen. Toen haar chef twee jaar geleden, toen ze nog in betrekking was in een winkel in Dover, in den Amerikaanschen staat New-Jersey, een mop verteld had, begon juffrouw Terésa Jensen plotseling hard te lachen, met het gevolg, dat ze een heelen mond vol spelden inslikte. Sinds dien on geluksdag hebben de spelden in alle rich tingen zich door het lichaam van juffrouw Jensen een weg gebaand en, zooals dr. J. Frederik Horn uit Morris Plain voor de Rechtbank te Morristown verklaarde, zijn reeds 72 der venijnig scherpe voorwerpen, door middel van operatie, uit juffrouw Jensen's lichaam verwijderd. Juffrouw Jen sen,, die te Morristown in een ziekenhuis verpleegd wordt, heeft een eisch tot schade vergoeding ingediend tegen de maatschappij, waarbij ze, toen het ongeluk gebeurde, in dienst was. Volgens de doktoren hebben ze zoo'n geval, als dat van juffrouw Jensen, nooit bij de hand gehad. Aan alle kanten komen de spelden te voorschijn. Een paar weken geleden is er nog een achter haar oor van daan gehaaid. Niettegenstaande alle operaties, die ze reeds ondergaan heeft, verwacht men, dat de jonge vrouw zal blijven leven. Twee- en-zeventig spelden zijn reeds uit haar lichaam verwijderd en de dokters gelooven, dat er hier en daar in haar lichaam ver borgen nog tien of twaalf spelden in voorraad zijn. De Rechtbank besloot haar beslissing in de zaak nog maar wat uit te stellen om zich op het moeilijke geval te kunnen be denken. BINNENLAND. Kouden winter. In eene beschouwing over den winter, lezen we, 0. m. in het N. v. d. D. In elk geval hebben wij nu kans op een kouden of strengen na-winter. De type van een zeer strengen na-winter was 1855, toen Januari 2, Februari 8, Maart 3 graden onder 't gemiddelde bleef. Het begon toen de vriezen op 's Konings verjaardag (19 Februari), de groote rivieren lagen spoedig dicht en bleven zes weken dichtgevroren; in de Paasch vacantie dreven er nog schotsen in het water. Als dat zich eens herhaalde aange naam vooruitzicht voor de schaatsenrijders. Maar voor anderen, in dezen tijd In elk geval behoort de winter van 1917 reeds tot de koude, en wat het karakter betreft, tot de droge na-winters. En men kan met eenige waarschijnlijkheid aannemen dat hiermede de langdurige periode der kwakkelwinters voor een reeks van jaren is afgesloten. Carnaval verbod. Men meldt uit Breda aan de Msb. De Commandant van het veldleger in Noord Brabant heeft alle openbare carna valsviering verboden. Uitvoer verboden. Verboden is de uitvoer van alle groenten en alle-, fruit, zoowel in verschen als in verduurzaamden vorm (voor zooverre niet reeds verboden). Voorts is verboden de uitvoer van riet en biezen en hunne ve zels in eiken vorm, van zeesterren, afval van visch en dergelijke vischmest en van celluloid in eiken vorm. Havermout. DEN HAAG. Wij vernemen dat de N. O. T. erin geslaagd is vrij te krijgen een tot heden vastgehonden partij haver mout groot 35 500 zakken tezamen 1700 ton, aangevoerd 24 November j.l. door het stoomschip «Alcor* geconsigneerd aan van Noord wijk te Rotterdam, agent van Quaker Oats Co. en waarvan de amport was geschied door bemiddeling van de Nederlandsche regeering, aangezien deze havermout bestemd was ter distributie van regeerinswege. 0 Oplichterijzaak. Onlangs vervoegden zich twee als heer gekleede personen bij een schoenmaker te Westwoud. Ze wendden voor «ambtena ren van de Justitie« te zijn, legden goed nagemaakte bewijsstukken over en gaven voor door den officier van Justitie te Am sterdam gezonden te zijn, om een som van f 600 te gaan halen, waarvoor hun eenige zoon in hechtenis was genomen. Hij zou dat geld bij de Nationale Hulpbank hebben opgenomen - en daar hij op den vervaldag niet kon voldoen, zou hij in hechtenis genomen zijn. Zij toonden verder in hun gesprek zooveel kennis van de fa- milieomstandigheaen van den zoon, die bin nenkort in 't huwelijk hoopt te treden en een eigen zaak zal openen, dat het ouder paar den heeren bijna 't vertrouwen zou hebben geschonken, ware het niet dat de moeder het schrift van een smeekbrief, mede als bewijs overgelegd, niet als dat van haar zoon herkend had. Wel ant woordden de heeren, dat het slechts een afschrift was, waarvan het origineel bij den officier van justitie berustte, doch het wantrouwen was gewekt en ze kregen voorloopig het geld niet los. De moeder wendde zich nu tot den rijksveldwachter brigadier Boorsma te Hoog- karspel, die inlichtingen inwon en al spoe dig wist, dat alles slechts een handig op gezette oplichterijpoging was. Toen Boorsma dezer dagen in deze zaak te Amsterdam als getuige gehoord werd, bleek het paar reeds gearresteerd te zijn de een wegens de welbekende electriciens- truc, de tweede wegens diefstal van biljartballen. PLAATSELIJK NIEUWS. Heusden. De aangewezen wijze, waarop bevroren aardappelen voor het gebruik geschikt kunnen worden gemaakt, is door een onzer lezers in praktijk gebracht, die ons komt mededeelen, dat de op deze wijze behandelde aardappelen geen enkele reste van het bevriezen hadden. Aalst. Het gerechtshof te Arnhem heeft j.l. Donderdag uitspraak gedaan in de zaak tegen de zwervende G. den Dag gelder door de Tielsche Rechtbank vrijge sproken, terzake het doen van een valsche aanklacht tegen den veldw. W., alhier, het Hof uitspraak doende, veroordeelde hem tot drie maanden gevangenisstraf. Andel. Zaterdagavond werd hier eene ijsclub opgericht onder den naam«Andel vooruitReeds traden 34 leden toe en werd een bestuur van 7 personen gekozen. Het doel is, reeds Dinsdag voor de school kinderen en Woensdag voor volwassenen eene hardrijderij te organiseeren. We wenschen de vereeniging goed succes. Beneden-Langstraat- Yette kalve ren worden bij zeer geringen voorraad duur verkocht. Vette varkens blijven ten gevolge der regeeringsmaatregelen stationair. Nuchtere kalveren en biggen staan aan matige prijzen, schapen laag. Men besteedt voor vette kalveren f 1. 4 fl.30 per Kg. vette varkens 58 60 ct. per K.G. nuchtere kalveren f 10 k f 17, biggen f9 k 15, schapen f 10 f 14. Ook konijnen worden thans duur ver kocht Capelle. Maandag j.l. werd door de Capelsche IJsclub een ijswedstrijd georga niseerd. Een aantal flinke prijzen werden hiervoor beschikbaar gesteld, vanwege de IJsclub, terwijl ook een medaille door H. M. de Koningin werd beschikbaar gesteld. Ds. Koster alhier heeft een beroep ontvangen naar Zuilichem. De op 13 Januari j.l. vastgestelde Leerplichtlijst, bevat 378 namen. Zondag j.l kwam een militair dus danig op het ijs te vallen, dat hij een groote vvond boven zijn linkeroog bekwam. Geneeskundige hulp was noodzakelijk. Voor de militielichting 1918 zijn alhier 26 personen ingeschreven. Drongelen. Op Maandag j.l. stond nabij de brug aan de Bergsche Maas eene batterij bestaande uit 6 stukken geschut, bespannen elk geschut met 6 paarden. Na eene korte proefname, eerst met de paarden, werden zij daarna voor het geschut gespannen en achtereenvolgens passeerde alles over het ijs, dat bewees eene zoo groote draagkracht te bezitten. Uitslag van den alhier op 2 Februari j.l. gehouden wedstrijd op schaatsen. Hardrijderij voor kinderen van 68 jaar. Ie prijs Govert v. Merbersgen, 2e prijs Cornelis v. d. Nieuwegiesen, 3e prijs Jo hannes Schilders, 4e prijs: Elisabeth In 't Veld. Hardrijderij voor jongens van 812 jaar. Ie prijs Willem Schilders, 2e pr. Jasper Dijkstra, |3e pr. Cornelis de Haan Jansz. 4e pr. Pieter de Graaff. Hardrijderij voor meisjes van 812 jaar. Ie pr. Johanna v. Beuzekom, 2e pr. Saar- tje v. d. Nieuwegiessen, 3e pr. Johanna M. Lagendijk, 4e pr. Gijsbertje A. d. Jong. Harddraverij van jongens van 1216 jaar. Ie pr. Leendert den Drunen, 2e pr. Ja cobus Muller, 3e pr. Antonie J. Dijkstra, 4e pr. Maarten v. Beuzekom. Hardrijderij voor meisjes van 1216 jaar. Ie pr. Maria Dijkstra, 2e Yda J. Millenaar, 3e pr. Dientje den Dunnen, 4e pr. Bostina v. d. Nieuwegiessen. Hardrijderij voor mannen. Ie pr. P. W. Nieuwkoop, 2e pr. Corne lis de Haan Jacz., 3e pr. Gerrit Millenaar 4e pr. M. A. de Wind. Schoonrijden voor paren: te pr. Mevr. de Groot met J. Lagendijk, le pr. Mej. J. Vos met M. Spoor. 3e pr. Mej. Kleinloog met J. v. Compen, 4e pr. Mej. H. v. Compen met W. Snoek. Eethen. 4 Febr. Hedenmorgen werd alhier in het predikantsambt bevestigd Ds. F. van Asch, als Hervormd predikant uit Oud-Vossemeer tot ons overgekomen, door Ds dr. Tjalma uit Veen. Des namiddags hield Ds. van Asch voor een zeer talrijke schare, van heinde en ver samengekomen om van de indrukwek kende plechtigheid getuige te zijn, zijne intreerede, welke met steeds klimmende belangstelling werd aangehoord. Aandoen lijk was het oogenblik, dat de nieuwe leeraar de dagen zijner jeugd in herinnering bracht, dien hij hier zoowel in den huise lijker! kring als te midden zijner mede scholieren en speelgenooten heeft doorge bracht, en de moeilijkheden schetste om den herdersstaf op te nemen, die vijf en dertig jaren had berust in handen van zijn nu verscheiden vader. Genderen. De afdeeling van de V. P. N. alhier verzond in de afgeloopen week 1860 eieren. Alhier is door tusschenkomst van onzen Burgemeester weer een lading eier-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 2