Winter- Keukenmeid Aanbesteding. aan te besteden jaapjesbietcnzaad, gtr- iialt! hier blij ven Jtorlwt;, Goud- in Zilverwerken. Fotografische Kunstinricfiting. J. D. SEPERS. Kolonialewarett en Comestible;. Stoomboutzagerij „De Linge." I Tabletten A. VOS-v. MERSBERGEN T elef. SiSo. Magazijn van FOTOGRAFIE ARTIKELEN. Yu.cEiterstra.a.t 59. 's-BOSC EI. Hout- en Steenkolenhandel. De Kinderen beste Sigaren Ververstraat 25, alléén Goudsch* w<-u 168 h<_>' t DAfV Grootste Keparatie-inrichting in Nederland. ALLES MKT YKKKlAKmm (SbMLMm®. Commissionnairs in Effecten. Specialiteit Artistieke BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING. kolen aangekomen, 't Is de bedoeling deze te verstrekken aan degenen, die totaal geen brandstof meer hebben. Deze maat regel is toe te juichen. Wanneer nu gerekend kan worden op aller goede trouw, behoeft dus voorloopig nog niemand zonder brandstof te zijn. 's-Gravemoer. Door het hulptelegraaf kantoor zijn over de afgeloopen maand be handeld 107 telegrammen, waarvan 56 verzonden en 51 ontvangen. Het aantal telefonische gesprekken be droeg 26. Op de Rijkspostspaarbank werden 25 inlagen gedaan tot een bedrag van f 927.70, terwijl 21 terugbetalingen j^erden gedaan ten bedrage van f1690. Herpt. Jh Vrijdag werden de inwoners van Herpt en Luttelherpt in het genot ge steld van een ijsfeest. Door het prachtige weer was de toeloop groot en vele liefhebbers aan den wedstrijd hadden zich aangemeld. Voor de nummers hardrijden en schöon- rijden waren resp. 6 en 4 prijzen uitge loofd, welke alleen konden verdiend worden door in de inwoners van Herpt én Luttel herpt. Groot was de belangstelling der toeschouwers en de jury had een moeilijke taak in deze te vervullen. De prijzen werden toegekend als volgt: Hardrijden. Ie prijs J. Dijkman, 2e pr. Joh. Fitters, 3e pr. C. de Kort, 4e pr. Jac. de Wilt, 5e pr. Aug. Smits, 6e pr. Bern. Ritico. Schoonrijden. Ie prijs Mej. M. de Wilt met P. Fit ters, 2e pr. Mej. P. de Wilt met L. Buijs, 3e pr. Mej G. Smits met J. de Wilt, 4e pr. Mej. M. Kouwenberg met B. Ritico. Door het bestuur der ijsvereeniging werd medegedeeld dat de prijsuitreiking om 5 uur bij L v. d. Grindt zou plaats hebben. Om dien tijd spoedden zich velen derwaarts. Door den heer Corn. v. Grevenboek wer den de deelnemers verwelkomd, waarna hit met een toepasselijk woord de prijzen aan de winnaars overreikte. Iedereen was zeer tevreden over den genoeglijken dag, dien de IJsvereeniging «Nooit Gedacht Herpt en Luttelherpt® hun verschaft had. Nederhemert. Door den Comm. dei- Kon: in deze provincie is, bij beschikking dd. 30 Januari, de schadeloosstelling van het door het rijk bij de landbouwers alhier op gevorderd hooi bepaald op 54 en 58 gulden de duizend K. G. Bij het schaatsenrijden op de ri vier de Maas alhier, had onze dorpsgenoot v. G. het ongeluk met een zijner schaat sen in een scheur te raken kwam daar bij te vallen en werd door eenige aan wezige personen met ,een bloedende wond de aan neus en mond opgenomen, terwijl hij zich naar huis moest begeven. Raamsdonk (Dorp). 5 Febr. De heer J. H. Kamp alhier verkocht een koe voor f950. Hedenavond wordt bij Mej. Floris een vergadering gehouden over de oprich ting eener fokvereeniging. Uitslag in 't volgend nummer. Sprang. Op 1 Januari 1.1. bedroeg het aantal inwoners dezer gemeente 1762. In het vorige..jaar was het 1724. Bij de j.l. Vrijdag gehouden keuring voor de landstormplichtigen jaarklasse 1906 en 1907 werden uit deze gemeente van de 10 personen er 9 voor den militairen dienst afgekeurd. Goedgekeurd werd G. Haverhals. Van af heden (Dinsdag) wordt dooi de gasfabriek van Kaatsheuvel aan onze gemeente het gasverbruik zoodanig beperkt dat van 's morgens 7 tot 's avonds 9 uur gas wordt toegevoerd, zoodat na 9 uur allen arbeid zal gestaakt moeten worden. Veen. Bij de Vrijdag gehouden wed strijd op schaatsen door de IJsclub »Nooit gedacht® uitgeschreven, voor jongens tot 12 jaar, hadden zich een 20-tal liefhebbers aangemeld en met genoegen werd dan ook door het publiek den strijd van deze jongens waargenomen. De uitslag was dat 8 prijzen konden worden uitgereikt terwijl élk die geen prijs had toch een souvenir ontving. Voor den wedstrijd van jongens tot 12 jaar hadden zich aangemeld een twaalftal deelnemers. De 1ste prijs werd gewonnen door Joh. Vos een paar gemonteerde schaat sen de 2e prijs door. Jac. Vos terwijl de 3e prijs een portemonnai, werd gewonnen door C. van Berkel. Den geheelen middag heerschte op de baan, welke door het bestuur in goede conditie was gebracht, een gezellige drukte. Waspik. Verleden week kwam de heer D. de Roon op de gelukkige gedachte ook in deze gemeente een schaatswedstrijd te organiseeren. De commissie bestaande uit de heeren P. Dekkers (Eere-voorz.), Dick de Roon (voorz.), G. de Sain (secr.) en de leden Luit. Eijsvogel, Luit. Tamson en Sergt. van den Toorn, was spoedig gevormd, zoodat Zaterdagmiddag de eerste wedstrijd kon plaats hebben op de ruime banen op de weilanden te Benedenhoek. De uitslag was als volgt I. Schoonrijden voor heeren (15 deeln.) le prijs f10 Serg. Maton, 2de prijs f5 Mil. Rijndam, 3de prijs f 2,50 Jac. Smits. II. Schoonrijden voor paren (5 paren) lste prijs f10 Mej. C. Boezer met den heer J. Boezer, 2e prijs f7,50 Mej. Joh. van Dongen met den heer Verlaan. III. Schoonrijden voor paren (open kl.): lste prijs f15 Mej. A. Gragtmans met den heer Leo van Schijndel, Waalwijk, 2de prijs f 10 Mej. C. Boezer met den heer J. Boezer. 3de prijs f5 Mej. D. Schippers met den heer P. Dekkers, Capelle. IV. Hardrijden voor militairen (35 deeln.) lste prijs f10 Mil. Verlaan, 2de prijs 7.50 Mil. Carels, 3de prijs f5 Mil. Tam- mens, 4de prijs f2.50 Mil. Keizer, 5de prijs f 1 Mil. Lukkus. Zondagmiddag voortzetting van den wed strijd. Hardrijden voor burgers le prijs f 10.de heer W. Zijlmans; 2e pr. f7 50 de heer Jacob Smits; 3e pr. f5.de heer "A. van Tilborg 4e pr. f2 50 de heer Johs. van Erp 5e pr., f 1.de heer Willem Mozes. De wedstrijd liep uitstekend van stapel. De burgerij bewaarde heel goed de orde en een reuzendraaiorgel verhoogde de op gewektheid van het talrijk publiek. De commissie, en inzonderheid den heer Dick de Roon, zij een woord van dank gebracht voor de milde, geldelijke bijdra gen en voor de moeite, die de heeren zich getroost hebben om dezen wedstrijd te doen plaats hebben. Zuilichem De school met den Bijbel alhier zal, in plaats van 14 dagen, 4 we ken gesloten zijn wegens het heerschen der mazelen onder de leerlingen. De open bare school, die lang vrij van deze ziekte is gebleven, heeft thans ruim 50 pCt ver zuim door de mazelen. Zaltbommel. Zaterdag was voor leer lingen en oud-leerlingen der H. B. S.-al hier een wedstrijd op schaatsen uitgeschre ven door de H. B. S -vereeniging. Door den heer A. v. d. Ent, directeur, was voor de lange baan een prijs uitge loofd. Uitslag was als volgt Lange baan, 2500 M A. de Geus Korte baan, 160 M J. Bouwman. Meisjes, korte baan, mej. R. Haverkamp Korte baan, paren, A. Haverkamp en mej. R. Haverkamp Schoonrijden, Lux Buijs man Schoonrijden, paren, Louis Buijsman en mej. B. Lodder. Aan mej T. Knip- scheer, die zoowel bij schoonrijden als hard rijden ,2e aankwam, werd een extra prijs toegekend. Werd in December 38 percent gas bespaard, in Januari bedroeg de besparing 36 pCt. handen en wintervoeten. Gebruik FUROL I Burgerlijke Stand. 's-Gravemoer. Geboren Johanna, d. v. A. de Geus en A. J. v, Dongen Cornelia Eva, d. v. A. M. Pruijssers en A. Mouthaan, Getrouwd J. Chr. Menz 25 j. en J. D. Blom 34 j. Overleden Hendrika Groeneweg 24 j., echtgen. van C. Kielen. nemen wat graag de lekkere §H Wybert-tabletten in, die ze H tegen de gevolgen van het H ruwe weer beschutten. Sedert §1| meer dan 70 jaar als een uit- HÜ stekend hulsmiddeltje bekend il en beproefd. Marktberichten. Rotterdam. 30 Jan. Op de heden ge houden markt waren aangevoerd 694 vette runderen, 63 vette en graskalveren, 1593 schapen en lammeren, 942 varkens. Vette koeien 95 tot 126, ossen 85 tot 124, vette kalveren >05 tot 170, schapen 54 A 62, lammeren 70 72, varkens 95 a 116, licht soort 70 A 80 ct. p. K G. Waterhoogte Heusden. Hoog Water. Laag Water. 2 Febr. 0.00 M. 0.00 M. N.A.P. 3 2.33 d 0.00 4 2.37 2.31 5 0.00 0.00 Rivier berichten. Op 6 Febr. in meters in cM. 's-Hertogenbosch 2.95 4- N.A.P. val 0 Nieuwe schutsluis te Engelen (Dieze) 3.val 3 (Maas) 2.95 d val 5 Crévecoeur (Dieze) 3.val 2 Crévecoeur (Maas) 3.01 val 2 St. Andries (Maas) 4.48 val 3 St. Andries( Waal) 5 38 val 16 Venlo 12 04 val 21 Maastricht 41.89 val 1 Keulen 1.35 val 4 Op 5 Febr. Grave 8.41 val 0 Arnhem 8.56 was 4 Nagekomen berichten. Ernstige gebeurtenissen. Rij den aanvang der Tweede Kamer vergadering heeft de minister van Binnen- landsche Zaken, tijdelijk voorzitter van den ministerraad, de volgende verklaring afge legd «Ernstige gebeurtenissen houden de re geering bezig. Het is op het oogeriblik nog onmogelijk mededeelmgen te doen. De regeering zal niet verzuimen de,Kamer alle inlichtingen te geven, zoodra dit in 's lands belang is. Er is geen reden tot bijzondere ongerustheid. Amerika en de Centralen. Maatregelen van de Ver. Staten. WASHINGTON, 5 Febr (R. O Men hoopt nog steeds, dat Duitscbland zal af zien van het uitlokken van vijandelijkheden, maar leger en vloot worden gereed gemaakt voor mogelijke gebeurlijkheden. Als Oostenrijk Duitschlarid's politiek van schrikaanjaging aanhangt is ook een breuk met de monarchie zeker. De vertegenwoordigers van Amerika in den vreemde hebben last gekregen om den neutralen regeeringen mede te deelen dat het den vrede zal bevorderen, als de neutralen Amerika?s voorbeeld volgen. Werkendam, 5 Februari. Er heerscht hier kolennood. Op aandrang en verzoek der burgers is een schip steenkool dat hier in de Nieuwe haven was ingevroren, bestemd voor het watermachine te Dreumel, in be slag genomen en kan ieder die behoefte heeft kolen ontvangen. Raamsdouk. Maandagavond bielden enkele ingezetenen bij Mej. A. M. Floris eene vergadering over de oprichting eener fokvereeniging. Als voorloopig "bestuur wer den gekozen de heeren P. Boons, Nic. van Dongen, A. Knaap, J. Kuysters en W. de Wit. Er traden 18 leden toe. Uitslag schaatswedstrijd voor de schooljeugd Afdeeling A. le prijs J. Janssens, horloge2e pr. A8. Brink, schaatsen, 3e pr. Johs. de Wijs, zaklantaarn, 4e pr. P. Broekmans, zak lantaarn. Afdeeling B. le prijs J. Butters, schaatsen, 2e pr. C. Pols, beurs, 3e pr. A. Konings, vulpen, 4e pr. A. Theuns, mondharmonica. Afdeeling C. lste prijs B. Bouwens, automobiel 2de prijs P. Spuibroek, taxilantaarn 3de prijs Jac. Sm'eur, prikslee 4de prijs C. Spui broek, boek. Afdeeling D. lste prijs Jongej. J. Konings, zilver arm band 2de prijs Jongej. W. Lankhuijzen, handtasclije 3de prijs Jongej. A. v. Raams donk, zilveren ring 4de prijs Jongej. A. Buijssers, zilveren ring. De 50 deelnemers kregen allen wat en waren zeer voldaan. Den goedgeefschen ingezetenen onzen besten dank voor de flinke bijdragen. ADYERTENTIEN. In het PROTESTANTSCH ZIEKEN HUIS te 's Hertogenbosch wordt tegen 15 Februari a.s. of 1 Maart gevraagd een flinke v. g. g. v. Adres Mevrouw DE GROOT, Colvenierstraat 2, 's-Hertogenbosch. Burgemeester en Wethouders van Wijk c. a. (Noord-Brabant) zijn voornemens op Dinsdag 27 Februari 1917, des voor middags ten 11 ure op het Gemeentehuis te Wijk Het bouwen van eene Openbare School met Lokaal voor vrije en orde oefeningen, het leveren en plaat sen van schoolmeubelen en het bouwen van eene Onderwijzers woning te Aalburg. Aanwijzing op Dinsdag den 20 Februari 1917 des voormiddags ten 11 ure. Bestek en teekeningén verkrijgbaar van af Dinsdag den 6 Februari 1917 bij den Architect M. VAN GOOL te Woudrichem, A 15,per stel, bij toezending per post met bijbetaling voor porto. verb, gladde Rosakraag f 1.90 p. K.G. Groenkraag extra zwaar, f2, p. K.G. bij 10 KG Af 1.90; Herptsch Stroop- peeëuzaad f 1 95 p KG 10 K.G. A fl.85 p. KG Verkrijgbaar bij A. DfBAAIJENS te Herpt. Het is toch waar, dat bij onderstaand adres de verkocht worden, dit bewijst den omzet. Tegen den billijken prijs van 3 ct. zijn nog verkrijgbaar MerkToppunt, Schout bij Nacht, Braziliaantjes. i Meeuwtjes en Galiestra 3 A 10 cent. Genta-Bouquet, Genta-Aro- ma, Ski-Sport,Avondrood 4 ct. Edison, Saconia 5 ct. Importeur 6 tot 10 cent. Speciaal merk Regout 4, 5 en 6 cent. Cigaretten vanaf 6 ct. tot f 1 p. doosje. Verder voorhanden alle ROOKBE- NOOD1GDHEDEN alshouten Ta bakspijpen, Sigarenpijpen, Sigaren kokers, Sigarenaanstekers en Siga- renknippers. Alle soorten ROOKTABAK van de bekende Friesclie fabriek OLDENIIOVE. Rook liet merk; MAJA. Aanbevelen f, Engstraat W 88 HEUSDEN. Massieve TROUW- en VERLOVINGSRINGEN. Telegram-adresDELMONASTI. 's-bosgh Int. Tel. No. 443. Belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten op binnen en buiten- laridsche beurzen. Verzilveren coupons, buitenlandsch bankpapier en munt. Koopen en verkoopen wissels op binnen- en buitenland, tot de meest concurreerende prijzen. Openen Rekening Courant met rentevergoeding. Nemen gelden A deposito met onderpand van Effecten. Geven voorschot op soliede Effecten. Sluiten prolongatiën. Vestigen speciaal de aandacht op hunne noteering van GE- MEENTEGELDLEENINGEN en INCOURANTE WAARDEN, welke Woensdag- en Z terdagavond verschijnt. ï-dsirr© "W"oij r~ior~iHotiotograat 's-Hertogenbosch, Kerkstraat A 113. Neem proef met mijne zeer fijne KOFFiESOORTEN tot zeer concurreerende prijzen Voor 10 gulden Cassations ontvangt men EEN GULDEN TERUG. Bestellingen worden gaarne aan huis opgenomen en bezorgd, naar buiten boven de f7,50 franco met 5 pCt. korting. Embalage vrij. Kantoor: Arkclstraat, <»ori:iclieiii TELEFOON INTERCOMM No. 49. AGENTSCHAP van liet Eeiii<r Verkoopkantoor voor Nederland - van het Klieiiiiscli-WestfalUelie Kolilen-Syndieat. - i BIJ alle epofhekers en drogisten A 60 cent. ==j Vbeii Van Leeuwen Co., Extra korting 10 pCt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 3