Rijwielen - Banden en Onderdeelen. Chapellerie JAN W. LIPPUS. Weet je het al - Weet je het al IfitiSÉiSl PIANO'S eo ORGELS. 1 VOOR VIOLEN EN BEPROEFDE SNAREN. Wilt U dit onthouden? Bij Mej. de Wed. A. OCKERS vh Bergeijk, IS HET ADRES voorheen J. A. VA\ DER SCHUYT Grosite Uitverkoop Hi) P. 1VELTMAN 8 ZONEN. WIELRIJDERS H.H. GRAMAPHOÖNHOUDERS! E.SCHMEINK J. R0M1JN, PHOENIX-NMIMACHINES t bij ELI AS V AN STEEN DEREN Langendijk B 141 GORCUM o Boerenmeisjes en Boerenjongens 2 5 en Kersen zijn? not Eerste Adres prima Dames-, Heersa- en Kinderschoenwsrh WINTERDIENST. (s-BOSCH-HEUSDEN-WIJK met de Stoomboot „Maasstroom" Heeren- en Jongeheeren Demi's, Winterjassen en Ulsters. Jekkers, Capes en Pantalons. NEDERLANDSCHE BAZAR. II SPECIAAL ADRES VOOR WINKELIERS. Hötel JAN &11BTZEN. Gazelle, Hima, Burgers, Germaan en Nederlandsche Kroon Rijwielen. Groote Emailleer- en Reparatie-Inrichting. Even als vorige jaren zijn wij weder geslaagd een ruime sorteering voor het a. s. seizoen machtig te worden. Hinthamerstraat 10. 's-BOSCH. slechts 72 cent per Liter kost td l Voorstraat 386-405. DORDRECHT. FILIALEN Sliedrecht, Klundert, Oud-Bejjerland. pp Huren, Inruilen en Stemmen. Haarstraat, Gorinchem, Stoomtooot-R.eed.erij LEVEREN I KWALITEIT i Wederverkoopers F LINK F ItORTIVC ODEON en JUMBO BBAMAPHOQNS T. JONKER, VEEN bij Beulden. NAAIMACHINES. dat de prima zuivere bakolie S dat er weer prima E mmmm, it OUDSE en BESTE ADRES Harmonica's, Cithers, Mondorgels, Mandolines, Guitaren, Speeldoozen, Gramaphones, Pathétones, Nieuwste Platen. MEN ZIE ONZE ETALAGES. Grove kachelkolen, Belgische en Hollandsche Antrachiet, Eierkolen, Parelcokes, Geklopte cokes, Bruinkool briquetten, Korte en Lange turf, tegen scherp concur eer ende prijzen. Glas-, Porcelein-, grof en fijn Aardewerk en *2 Huishoudelijke Artikelen. JC HOOGE ÖTEENWEG 34 Geregelde Stoombootdiensten St. 3ansstr. 's-BOSCH. Hersteller van alle soorten Ondergeteekende is ondanks de moeilijke omstandigheden in staat aan zeer billijke prijzen te leveren de bekende AUe N ederlandsch Fabrikaat. Aanbevelend, DES ZONDAGS GESLOTEN. N.B. Verkrijgbaar broedeieren van prima witte Leghorn. Aanbevelend, mm VOOR ENORME VOORRAAD Reparatiën aan alle Muziekin strumenten in eigen werkplaats. voor alle soorten en modellen Aanbevelend, >Iej. <1© Wed. A. OCKERS, F.S. Reparatiën spoedig, net en billijk. DAGELIJKS behalve ZONDAGS Van 's-BOSCH n.m. 1.30 uur. Van WIJK v.m. 7.— uur. HEUSDEN 3.—- HEUSDEN 7.15 Te WIJK 3.30 j Te 's-BOSCH 9.— Op de Bossche Marktdagen vertrekt de boot van WIJK circa 4.30, van HEUSDEN 5 en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. Retourkaarten afgegeven op het traject WIJK's-BOSCH en omgekeerd zyn op de Bossche Booten geldig. Informatiën te bekomen: Te s-Bosch bij de ondernemers J. A. VAN DER SCHUIT. Te Ileusden bij den agent J. A. BOEREN. Op le, 2e KERSTDAG en NIEUWJAARSDAG zal er geen dienst plaats hebben. van alle nog in voorraad, zynde Voorts s Aangezien de prijzen van stoffen en fournituren nog voortdurend blijven stijgen, raden wij een ieder aan van deze buitengewone gelegenheid te profiteeren. MINDERBROEDERSTRAAT 6 's BOSCH. Bestellingen naar buiten worden SPOEDIG uitgevoerd. BEZOEKT ONZE MONSTERKAMER. J) Kantoor, Monsterkamer en fOe zaak is Voorstraat 298 o/h Stadhuis- Int. Tel. 897- kU...ua.uouaQl/. üor-dreclit. yj Nog eenige RIJWIELEN te koop, voor veel verminderde prijzen, zoowel nieuwe als gebruikte, alsmede alle mogelijke soorten ONDERDEELEN. Groote voorraad CARBID. ZAKLAMPEN, BATTERIJEN, LICHTJES, alles tegen scherp concurreerende prijzen. BANDEN vanaf f 4,50 tot f 7,50, Ik heb steeds de nienwste Odeon- en Jumbo-platen voorradig, als »üe klok ken worden een uur vooruit gezett, »Had je me maart, »0, o dat oorlogsbroodt. •Tangodroomt, Nummers van Maupie Staal enz. enz. Ook voorradig met en zonder beker, en verder alle onderdeelen als Naalden, V e e r e n enz. Prijscourant ter inzage. Ruilen zoowel platen al Gramaphoons. Op verzoek kom ik met een aantal platen, die gra/tigi geprobeerd kunnen worden. N. B. Ook alle mogelijke Ruiterschaatsen verkrijgbaar. Levering op maat. Vraagt Prijscourant. Beleefd aanbevelend, S'BOSCH' van Hensden en omgekeerd. Van Heusden en van Amsterdam Maan dag, Woensdag en Vrijdag, 's nam. 4 uur, uitgezonderd Zondags. Aankomst aan beide plaatsen den daarop volgenden dag, voorm. Plaats van afvaart te AmsterdamKlo veniersburgwal. -j- Van Heusden op Maandagmorgen naar Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Gouwsluis, Alfen, Oudshoorn. Woubrugge, Oude Wete ring, Hillegom, Bennebroekerbrug, Haarlem, Spaarndam, Krommenie, Alkmaar, Zaan dam en Wormerveer. Vrijdagmorgen naar Gouda, Waddings veen, Boskoop, Alfen, Gouwsluis, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker, Uithoorn, Ouder kerk a. d. Amstel, Zaandam en Wormer veer, Van Zaandam Dinsdag en Donderdag voorm. 10 uur. Bovenstaande diensten allen Directie W. Defais, Amsterdam en J. B. Verschure 's-Bosch. -j- Goederen voor Delft, Vlaardingen. Schiedam, Den Haag worden aangenomen Dinsdags te 's-Gravenhage Donderdags, ligplaats, Trekweg tegenover Boerhavestraat, Agenten te 's-Hage De Korte en Scheurs. Zieke 27 en 28. Informatiën van bovenstaande diensten in te winnen bij B. VAN KUIJK, Wilhel- minaplein te Heusden. -j- Deze diensten zijn vrij van veergeld. 3 minuten ran 't Station. Restauratie den geheelen dag. STALLING Toor AUTO'S FIETSEN, PAARDEN en RIJTUIGEN. Aanbevelend, JAN GEERTZEN. Interc. Telef. 436. Vijfzinnenstraat b. d. Varkenmarkt, GORINCHEM. Eenige Vertegenwoordiger voor Gorinchem en omstreken voor de beroemde 18 maal met goud bekroond, voldoet aan alle eischen des tijds. Groote korting. Langdurige garantie. TRAP- EN HANDMACHINES. Gebruikte voor weinig geld. Voor alles wordt ingestaan. Zie de Etalage. M. SPIERING, f i SM Zll. Keizerstraat 184

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 4