Bij dit nr. behoort een bijvoegsel i'i:i iiiLiym. 1 1 UND VAN ALTERA Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3644. Zaterdag 10 Februari 1917. EL NERO. N Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Duikboot-actie zonder genade. Een ver scherpte duikboot-oorlog. Zonder waar schuwing zal Duitschland de vijandelijke schepen die op weg zijn naar een der Ententelanden, ja die zich bevinden moch ten in het te voren aangegeven oorlogs- zeegebied torpedeeren. Het is wel een vreeselijke verantwoordelijkheid, die het Duitsche volk op zich neemt, voor al de gevolgen, die uit zulk een ontzettende maatregel voortvloeien. Immers, om één ding te noemen, de bemanningen der getorpedeerde schepen zullen niet gered (kunnen) worden. Het laatste restje van de moraal, die tot nu nog steeds ook in den oorlog heeft gegolden, deinsde er steeds voor terug den non-combattanten in de oorlogvoerende landen ook naar het leven te staan. De gedachte, dat de vernietigingswoede ook daarvoor thans niet zal terugschrikken doet ons denken/aan de gevechten en strijdmanieren der voorhistorische mensch- heid. En juist de humane behandeling van degenen die niet persoonlijk aan den strijd deelnemen, was voor ons een maat staf voor de humaniseering van den oorlog Is er eenige grond voor te vinden dat Duitschland daarmee breekt In de Duitsche sociaal democratische bladen is op deze vraag een antwoorc gegeven dat wel de aandacht verdient. Daar heet het Alle recht, ook het oorlogsrecht, berust op wederkeerigheid. Wij moeten aan de onaantastbaarheid van de levens der weet looze burgers vasthouden, wannneer men het aan de zijde van den vijand evenzeer doet. Dat nu doet men niet. Daarvoor is geen bewijs meer noodig. De blokkade die Engeland tegen ons voert, is een op zettelijke en langzamerhand zeer voelbaar wordende aanslag tegen lijf en leven van het Duitsche volk. Wat de Engelsche blokkade voor de niet-mede-strijdende in Duitschland beteekent, kan men het best beoordeelen, wanneer men de scharen schoolgaande kinderen aanschouwt. Wat de Duitsche kinderen thans tengevolge der blokkade lijden, zal men wellicht geduren de hun geheele verdere leven niet meer kunnen goedmaken, om van de volwasse nen dan nog maar te zwijgen. Men doodt O Door hunne toebereidselen waren de vervolgers een weinig achtergebleven, doch nu er een tweede vuurpijl sissend de lucht inschoot, hoorden de smokkelaars duidelijk den regelmatigen riemslag der tolbeambten achter zich. Op dit oogenblik had de boot bijna de kust bereikt, zij wendde scherp naar rechts en rechtstreeks op eene ietwat vooruitste kende rots aan. Pedro, een der mannen, was naar den boeg der boot gesprongen en rukte, bij den rotswand gekomen, met krachtige vuist de struiken uiteen, de boot voer schurend over steenen en takken, een diepe duisternis hulde het geheel in en toen gleed het vaar tuig in kalmer water verder, totdat het, licht tegen de rots aandrijvend, stil bleef liggen, Juist steeg van den tolkotter de derde vuurpijl omhoog, maar, wat was dat Vloekend lieten de vervolgers de riemen zakken, de smokkelaarsboot was nergens meer te zien. Maria de Diaz!" riep de commandant der boot. »De fakkels aangestoken. De duivel kan hen toch niet voor onze oogen hebben weggehaald," liet hij er op volgen. »Zy zullen zeker in eene der rotsspleten ze niet, men werpt ze niet in 't vuur, men onthoudt hun het voedsel en veroordeelt hen tot tuberculose. Dat is iets wat wij allen dagelijks zien. De duikboot-oorlog zal thans den vijand mét dezelfde wapenen treffen,, als waarmee I'U ons treft. Daarin ligt zijne rechtvaar diging. Zij ligt ook daarin, dat de En gelsche handelsschepen tegen ons met kanonnen gewapend zijn. Hunne beman ningen zijn op den oorlog voorbereid, ze weten, wat hen elk oogenblik te wach ten staat. De moreele rechtvaardiging van den verscherpten duikboot-oorlog ligt dus in de wijze, waarop Engeland zijn oorlogsdoe tracht te bereiken. Brengt de politieke en militaire toestand de verscherping van den duikbootoorlog mede, dan heeft juist de arbeidersklasse, die het meest onder de blokkade lijdt, geen reden om tegen den verscherpten duikboot-oorlog te protestee ren, waardoor immers, naar het schijnt, liet eerst aan den duikboot-oorlog een einde zal komen. Al is het een gevaarlijk wapen wie zich de geestestoestand van een uitgehon gerd volk indenkt, dat dagelijks de ver schrikkelijke gevolgen van het voedselgebrek aan den lijve ondervindt kan er in komen dat men naar dat wapen grijpt. Wel eigenaardig doet de slotopmerking aan Zoo komt er het eerst een einde aan de duikbootoorlog. Wanneer wij ons oor te luisteren leggen vernemen wij van alle kanten die leuze wij vechten om een vrede te verkrijgen, waar de tegenpartij maar niet van weten wil. Ook Wilson tapt uit het zelfde vaatje. Toen hij de diplomatieke betrekkingen tusschen Amerika en Duitsch land afbrak zeide hij in het Congres »Ik neem als vaststaande aan, dat alle neutrale regeeringen denzelfden stap zullen nemen als wij, en dat in het belang van den vrede. Waar Amerika's president de overtuiging vandaan haalt dat dit zoo vaststaat is ons een raadsel. Zij is trouwens door de feiten gelogenstraft. Allereerst heeft Zwitserland het verzoek van Wilson om met hem mee te doen, van de hand gewezen. Ook onze regeering heeft voor de eer bedankt. En de andere neutrale Europeesche Staten zullen wel eenzelfde houding tegenover de uitnoodiging aannemen. Wat Nederland betreft is dit dan ook alleszins begrijpelijk. Afbreking van diplomatieke betrekkingen is toch maar niet zoo'n geringe zaak. Daarin zitten. Voorwaarts De kielboot van den kotter had echter te veel diepgang, dan dat het mogelijk zoude geweest zijn, om dicht genoeg bij de kust te komen, en, nadat de tolbeambten tevergeefs in onderscheiden spleten der rot sen hadden gelicht en geschoten, voeren zij onder talrijke verwenschingen terug naai den kotter. Deze was dicht nabij gekomen en de commandant daarvan besloot op bericht vari de bemanning der boot, tot aan het aan breken van den dag hier te blijven liggen en te wachten, tot de smokkelaarsboot zich weder zou vertoonen. Den ganschen nacht stegen zijne vuur pijlen in de lucht, maar de boot van den koenen smokkelaar was en bleef onzichtbaar. Inmiddeld zaten de vervolgden, zonder eenig geluid te geven, in een totaal donker hol, en alleen het vergeefsche vloeken en razen der vervolgers, 't welk duidelijk tot hunne ooren doordrong, onderbrak langen tijd de angstwekkende stilte. Bang sloeg het hart hen in de borst, want, al waren zij ook voor het oogenblik gered, toch bleef het in elk geval te be twijfelen, of de kotter niet zoolang de kust zoude bewaken, totdat eindelijk honger en ontberingen hen er uit zouden drijven, daargelaten nog, dat het vaak veel gemak- lelijker was zulke holen binnen te dringen, dan ze weder te verlaten. En niettemin zaten die mannen daar rustig in het onbeperkte vertrouwen op ligt opgesloten de mogelijkheid van, ja groote kans op oorlog. En nu heeft Amerika mooi praten. Ame rika is een land dat nog ruim voorzien is van ijzer en staal, van steenkool, graan, vet en alle verdere levensmiddelen. Amerika grenst niet aan de oorlogvoerende landen het is in tegendeel, door een breeden Oce aan daarvan gescheiden, voor de centralen bijna onbereikbaar. In de Amerikaansche havens liggen tallooze Duitsche schepen, waaronder van de grootste en prachtigste, die de Duitsche vloot telt. Deze alle zou den, ingeval van oorlog, ten bate van Apoe- rika verbeurd verklaard worden. Stel nu daartegenover ons land. Niet tegenstaande de betrekkelijke welvaart, die t t nu toe ook onder den oorlog heeft voort geduurd, is ons land op het oogenblik vry wel uitgeput. Al, waarover Amerika uit zich zelf beschikt, moeten wij verkrijgen van overzee, of uit Duitschland. Maar onze overzeesche aanvoeren zijn ten gevulge van de politiek der entente tot een minimum beperkt geworden. En Duitschland levert weinig of niets meer. Men heeft ons ver hinderd eenigerlei voorraad voor moeilijke tijden aan te leggen. Er heerscht hier steenkolennood, gebrek aan graan, gebrek aan de meest noodige voedingsproducten; ook aan vet. IJzer en staal hebben wij nagenoeg niet. Wij zijn naburen van het Duitsche rijk, waartegen president WTilson ons het hooge spel mee zou willen laten spelen, dat Amerika zonder veel risico voe ren kan. Onze Oostgrenzen liggen vrijwel open. Daarbij komt nog ditVolgens de Ame rikaansche bladen, zal ingeval er oorlog komt, de strijd tegen Duitschland zeer ge- localiseerd worden Men zal geen troepen brengen naar het Europeesch. gevechtster rein, slechts de koopvaardijschepen door oorlogsbodems laten begeleiden in de Ame rikaansche wateren, terwijl de verdere zorg dan wordt toevertrouwd aan de entente >anden. Het is dus wel een heel makke lijke rol, die Wilson zijn volk wil doen spelen. In die Amerikaansche wateren zal natuurlijk slechts bij uitzondering een Duit sche duikboot zich vertoonen. Gevaar loopt Amerika dus ongeveer niet Maar de Euro peesche neutralen. Wel, zegt Wilson, laten die het zaakje maar opknappen. Ik wil wel mee smullen van de kastanjes, die zij uit het vuur halen. Gelukkig maar, dat wij een regeering bezitten, die het hoofd koel houdt. Ook de hun aanvoerder, die immers hun lot deelde. El Nero zou, gelijk zij te goed wisten, zeker eerder een strijd zelfs met de hem in getalsterkte overtreffenden vijand opgeno men hebben, eer hij, alleen uit angst hen hierin gebracht en nutteloos opgeofferd had. Zonder eenigen twijfel wist hij dus ook hier een uitweg en zoo was het dan ook, zij hadden zich in het vertrouwen op hem niet bedrogen. Toen zich de stemmen der tolbeambten van lieverlede weder verwijderden, zonder dat zij den ingang van het hol, die overigens tot dusver ook geen der smokkelaars-kende, ontdekt haalden, haalde El Nero koelbloedig de lantaarn tusschen zijne beenen te voor schijn, stak eene sigaar aan en beval Pedro om twee flambouwen te ontsteken en zich daarmede aan de purit van de boot te plaatsen. De smokkelaars bevonden zich in eene smalle kanaalvoririige ruimte, zoodat de zijden van de boot langs de wanden streken, de zoldering was echter hoog genoeg, dat Pedro overeind kon staan. Hoe' laat is het?" vroeg El Nero. Een der mannen haalde zijn horloge te voorschijn. Het heeft één uur geslagen," antwoordde Duivels, dan wordt het voor fatsoenlijke menschen tijd om naar bed te gaan," schertste El Nero en lachtte. Schuift de boot langs de wanden verder en neemt andere neutrale staten, ja zelfs de A. B C. Staten (Argentinië, Brazilië en Chili) schijnen een afwachtende houding te zullen aannemen. Een bekend Argentijn zeide o.a. in een onderhoud dat in de »Voss. Zeitung« gepubliceerd wordt De uitnoodiging van Wilson als zoodanig zal waarschijnlijk Argentinië volkomen koud laten. Wij hebben met Engeland nog een oude rekening te vereffenenEngeland heeft zich meester gemaakt van de FalkJ landseilanden welke aan Argentinië behoor den. Wanneer Spanje en Zwitserland de uitnoodiging van Wilson afwijzen, dan zal Argentinië zeker desgelijks doen. Maar ook zonder het ons politiek en zedelijk verwante Spanje zullen wij als leidende A. B. C.-staat (het verbond tusschen Ar gentinië, Brazilië en Chili) een afwachtende houding aannemen. In de buiteulandsche politiek heeft Argentinië zich nooit door een vreemde mogendheid en allerminst door Noord-Amerika den weg laten voor schrijven. Wij zijn Argentijnen, geen Amerikanen. Wij houden rekening met Duitschland, als een koopkrachtig afnemer, ook in de toekomst. Houdt de onbeperkte duikbootoorlog de Engelsche en onzijdige schepen ver van onze kust, dan zien wij zware, ernstige tijden tegemoetwij kunnen echter niet verhongeren noch bevriezen, daar wij op het gebied van graan en vleesch juist de voorraadschuur van de geheele wereld zijn en de verwarming ons weinig zorg baart, immers kachelverwarming in de huizen is ook 's winters niet noodzakelijk en kolen- gebrek kan alleen de nijverheid schaden. Bijna 80 pet. van de Argentijnsche spoor wegen zijn Engelsche ondernemingen, en bijna alle andere Fransche. Engeland moet dus voor kolen zorgen. Argentinië is als leidende A. B. C.-staat weinig geneigd op een wenk van Wilson zijn betrekkingen met het Duitsche rijk af te breken. Ondertusschen neemt het aantal getor pedeerde schepen reeds schrikbarend toe. Zoo wordt uit het Oosten rij ksche oorlog- perskwartier aan het Berl. Tageblatt ge seind, dat de uitwerking van den ver scherpten duikbootoorlog in Italië reeds duidelijk te zien is. Tal van vrachtbooten zijn op orders, die draadloos geseind wer den, naar de havens, waaruit zij vertrok ken waren, teruggekeerd, zonder de lading te hebben gelost. Andere booten kunnen niet varen, daar voornamelijk het machine- dan de riemen," beval hij, en langzaam gleed het vaartuig steeds verder het hol in. Van lieverlede echter werd dit hooger en ruimer, een uit den achtergrond komende frissche tocht drong door de tot dusver kelderachtige lucht tot de smokkelaars door, het kanaal werd zóó breed, dat zij de riemen konden uitslaan, steeds scherper werd de tocht, plotseling liet Pedro een uitroep van blijde verrassing hooren, de mannen begon nen met alle kracht te roeien en een oogen blik later schoot de boot het Kariaal uit en de open ruimte in, maar niet, gelijk de mannen gezamenlijk gedacht hadden, lag thans de open zee weder vóór hen, neen, het was eene door steile rotsen omgeven, dichtbeschaduwde rotskloof, waarin dit merkwaardige, de geheele rots doorborende, door de natuur zelve gegraven kanaal uit liep. Zachtjes kabbelden de golven tegen den met struiken begroeiden oever, en het water werd zóó ondiep, dat de boot dreigde te blijven steken. Op een wenk van den kapitein stapten zij aan land. Eet en drinkt, en gaat dan slapen," beval hij vriendelijk, »met het aanbreken van den dag stappen wij met de waren op en bereiken van hier uit San Sebastian te land, nauwelijks één uur. De boot blyft voorloopig hier verborgen in het begin van den tuin.el liggen. Onze kameraden hebben zeker ongehinderd hun doel bereikt, anders waren wij niet op den kotter gestooten, wel te rusten." personeel tengevolge van het toegenomen gevaar weigert dienst te doen. Een vloo t van kolenschepen, die Engelsche kolen voor de Italiaansche spoorwegen en schepen naar Italië moest vervoeren, is ouder sterk escorte van Engelsche torpedojagers uit Cardiff vertrokken en vereenigde zich voor Gibraltar om gemeenschappelijk dwars door de Middellandsche Zee te varen. Slechte een vijfde van de vlo >t slaagde er in de Italiaansche haven te bereiken, het overige */6 gedeelte van de kolen vloot als offer gevallen van Duitsche duikbooten, zonder dat de convoyeerende de torpedobootflotills zulks heeft kunnen verhinderen. Of echter Duitschland met zijn duikboot actie bereiken zal wat het beoogd Of Engeland zal uitgehongerd worden Won derlijke geruchten doen de ronde van hon derden Duitsche onderzeeërs die de Oceaan onveilig maken. De toekomst zal leëren of het mogelijk is Albion zoo te blokkeeren, dat het uit voedselnood om vrede moet vragen. Op de verschillende fronien geen noe menswaarde verandering. De Engelschen bevochten een plaatselijk voordeel in de richting van Bapaume. Zoolang de winter zoo fel heerscht zal er wel geen belangrijk nieuws van de gevechtsterreinen koinen. BUITENLAND. Autonomie dar Vlaamsche volkeren. BRUSSEL. 7 Februari. Volgens mede- deeliugeri in de Vlaamsche pers had Zon dag te Brussel een door meer dan 200 voormannen van alle actieve Vlaamsche groepen uit het gansche land bijeengeroe pen vergadering plaats. De vergaderden verklaarden zich eenstemmig voor volledige autonomie der Vlaamsche volkeren en stelden een raad voor Vlaanderen in, die de opdracht heeft, verdere stappen te on dernemen ter bereiking van het doel. Een met algemeene stemmen goedgekeurde oproep aan het Vlaamsche volk zet het doel dier opdracht uiteen. Luchtaanval op Brugge. Engelsche zeevliegtuigen hebben in den nacht van 2 Februari, naar de Britsche admiraliteit meldt, veel zware bommen ge worpen op Brugge. Een in de haven lig gende torpedoboot werd getroffen. Haven gebouwen en dokken vatten vuur. De vliegers hadden het door de vinnige kou hard te verantwoorden. En overtuigd, dat zijne bevelen onvoor waardelijk werden ten uitvoer gebracht, wikkelde El Nero zich in zijn mantel, strekte zich op den harden planken vloer lang uit, en weldra verried zijne rustige ademhaling, dat hy even vast sliep, als lag hij op het zelfde zachte bed van het hotel »de Lion d'or," te Biarritz, waar hij den luatsten nacht had doorgebracht. o TWEEDE HOOFDSTUK. Op de zeebadplaats. De aristocratische zeebadplaats Biarritz was ook dit jaar, gelijk steeds in Juli, Augustus en September en nog vaak tot laat in October, door de voorname standen uit Frankrijk, Spanje en Engeland, ja, van de gansche wereld druk bezocht. Het Fransche keizerrijk toch, met zijne schoone keizerin Eugenie, eene geboren Spaansche, stond destijds op het toppunt zijner macht, en wanneer, gelijk ook dit jaar, de keizer lijke hofhouding te Biarritz logeerde, vormde de badplaats tevens het verzamelpunt van alle diplomaten en vertegenwoordigers van vreemde mogendheden, en onder schynbaar schuidelooze, gezellige vermaken van allerlei aard, werd het spel orn het lot van volkeren en staten ongehinderd voortgezet. Wordt vervolgd 'V voor Hot Land von Hoosden ei Altena, de Langstraat en do Bommelerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1