nr. een UND VAN alten^ Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3652. Zaterdag 10 Maart 1917. FBI ILIJ'TOA EL NERO. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. ;i BUITENLANDSCH OVERZICHT. In een der redevoeringen die president Wilson in de laatste dagen gehouden heeft, zeide hij »Wij hebben de medewerking gevraagd van andere neutrale regeeringen om die st,rooperijen (van de Duitsche duik- booten) te belettenmaar ik vrees dat geen hunner het verstandig heeft geacht zich bij ons aan te sluiten tot een ge meenschappelijke actie. Onze handel heeft geleden en lijdt nog, eigenlijk meer uit vrees voor wat zou kunnen gebeuren, dan tengevolge van feitenen meer omdat zoovele van onze schepep angstig in onze eigen havens blijven dan omdat er Ame- rikaansche schepen zijn in den grond ge boord. Twee Amerikaansche schepen zijn in den grond geboord de Housatonic en de Lyman M. Law. Het geval van de Housatonic, die voedingsmiddelen overbracht, geconsigneerd aan een ,Londensche firma, kwarn in hoofdtrekken overeen met hét geval van de William P. Frye, in welk geval naar men zich herinneren zal de Duitsche regeering zijn aansprakelijk heid voor de verliezen erkende en het leven van de schepelingen evenals in het geval van de William P. Frye met redelijke zorg werd beveiligd. Het geva van de Lyman M. Law, welk schip hout voor sinaasappelkisten naar Palermo ver voerde, bracht een meedoogenloosheid van optreden aan het licht, welke ernstige veroordeeling verdient, doch die niet ver gezeld ging van omstandigheden, die niet te allen tijde waren te verwachten ge weest in verband met het gebruik van duikbooten tegen koopvaardijschepen, zoo als door de Duitsche regeering werd ge daan. 1 Alles tezamen genomen is de toestand waarin wij ons bevinden ten opzichte van de feitelijke oorlogvoering met 'onderzee booten, door de Duitschers tegenover on zen handel, en de uitwerking die zij heeft op onze schepen en ons volk in hoofdzaak dezelfde, welke zij was, toen ik u op i Februari toesprak behalve dat thans onze schepen in de eigen havens stilliggen, wegens de ongeneigdheid van onze reeders om hun schepen buitengaats te wagen zonder verzekering of voldoende bescher ming, en behalve de zeer ernstige opstop ping van onzen handel die daar het gevolg 12) José en Pedro plaatsten zich rechts en links van hem, terwijl de anderen zich voor de tafel schaarden. »Ik heb u zoo plotseling en onverwachts bijeengeroepen om vele gewichtige zaken met u te bespreken. In de eerste plaats dan moet ik u mec(edeelen, dat ten gevolge van onze beide laatste, met zulk eeri bui tengewoon geluk bekroonde ondernemingen, de winsten zeer aanzienlijk zijn geweest en gij daarmede voor den winter ruimschoots genoeg hebt. Wij hebben nog eene groote onderneming op het oog, die binnen eenige dagen plaats zal vinden, en dan is tot aan het voorjaar weder een ieder zijn eigen meester. Gij zult er echter goed aandoen, door afzonderlijk niets te wagen, doch hierin kan ieder handelen gelijk hij wil. Pedro?" Present, meester 1" »Verdeel het geld." Ppdro deelde het bedrag mede van de gemeenschappelijke verdiensten der beide laatste tochten, en betaalde vervolgens aan een ieder het hem toekomende deel uit, al naar gelang van de grootte van zijn huisgezin. De mannen kwamen, één voor één voor, ontvingen hun geld en traden weer naar achteren. van is geweest welke opstopping da gelijks een ernstiger karakter krijgt. Hoe moet die benarde toestand worden opgeheven Allereerst bewapening dei- koopvaarders zegt Wilson. En dan Oor log Wij kunnen moeilijk in Wilson den man zien, die op oorlog aanstuurt, hij, die gaarne als bemiddelaar zou optreden tus- schen de oorlogvoerenden. Doch aan den anderen kant verlangt hij dat zijn land op de bres zal staan voor de vrije zee, dat Amerikaansche schepen veilig kunnen varen en daarom verlangt hij bewapening der handelsvaartuigen. Doch die bewape ning zal wel de eerste stap zijn tot den oorlog. v Volgens enkele juristen in de Vereenigde Staten echter mogen handelsschepen niet bewapend worden tegen oorlogsschepen van een Strijd voerende mogendheid waar mee het land niet in oorlog is. Zoo zeg althans een wet van 1819, die nooit is ingetrokken. Maar de vraag is of Ame rika nog neutraal tegenover Duitschlanc is. De diplomatieke betrekkingen zijn immers afgebroken? De pers der Entente twijfelt er niet meer aan of de oorlog is onvermijdelijk geworden. En dan zoo jubelt een Havas-telegram is het heel niet twijfelachtig, of de finan- cieele hulp van de Ver. Staten zal in den Europeeschen oorlog aanzienlijk en beslis send zijn. De groote banken van New- York hebben aan de regeering te Washing ton ai medegedeeld, dat zij bereid waren bij het begin der vijandelijkheden 5 milliarc francs ter beschikking te stellen van de Geallieerden, tegen betaling van rente. De World, die hooge financieele relaties heet te hebben, zegt, dat op den d waarop de Vereenigde Staten in porlog komen met Duitschland, de eerste vraag zal zijn, hoe Frankrijk het best kan ge holpen worden, Frankrijk heeft niet in de eerste plaats troepen noodig, maar het kan behoefte hebben aan geld, aan krediet, aan munitie en aan levensmiddelen. De Vereenigde Staten moeten dat alles on- middelijk aan de Republiek verstrekken. Nu, als de oorlog alleen met zilveren kogels te winnen ware, dan gelooven we ook wel, dat Amerika's meedoen de beslis sende factor kon zijn. Maar het komt thans misschien nog meer op de mannetjes en hun aanvoering aan, en dan is er ook nog zooiets als een verscherpte duikboot actie, waartegen haast geen kruid gewas De laatste naam, dien José, welke de lijst hield, opriep, was Philippo Benarez. Oogenschijnlijk even onbevangen als zijne makkers trad deze naar de tafel toe en naih zijn aandeel in ontvangst. Hij bemerkte het niet, dat twee zijner kameraden met geladen geweer achter hem waren kon.en staan. Eerst toen hij zich gereed maakte om terug te treden, zag hij deze tegen over zich en zwaar viel de hand van José op zijn schouder neer. aBlijf," zeide El Nero met bedaarde stem. »Kom weer bij de tafel en antwoord mij, op datgeen, wat ik je vragen zal." Doodsbleek volgde Benarez dit bevel op. ïWat wilt ge van mij?" vroeg hij met eene stem, waaraan hij tevergeefs vasthield trachtte te geven. Vermoedt ge dat inderdaad niet?" vroeg El Nero wederom. Zijne stem was kalm, maar zij klonk toch als het verwijderde rommelen van den donder. De smokkelaar werd zoo mogelijk nog bleeker, schuw keek hij naar den kapi tein op en angstig vloog zijn blik over de sombere aangezichten zijner kameraden. »Wat deedt gij, Philippo Benarez, drie dagen geleden, des namiddags om drie uur >ij den generaal-toldirecteur in het tolpaleis te Irun, spreek vroeg El Nero op stren gen, donderenden toon. De gelaatstrekken van den aangeklaagde werden aschgrauw van angst en onsteltenis, woest staarde hy El Nero aan. sen schijnt. Naast het geweldige Amerika is 't het niet minder geweldige China dat in botsing met Duitschland schijnt te zullen komen. Dit reusachtige Aziatische rijk wordt ten minste sterk door de geallieerden bewerkt om partij te kiezen tegen de Ceptralen. Dat deze veel last van China zullen hebben als het zich aan de zijde der vijanden voegt is wel niet te verwachten. Alleen liggen er nog al wat Duitsche schepen in Chineesche havens, waarop dan beslag zou kunnen gelegd worden en die in de vaart zouden worden gebracht. Daadwerkelijke deelneming aan den oorlog zal van China misschien niet eens geëischt worden en voordeelen zullen door dat land ook wel niet behaald worden, behalve dat de scha deloosstelling voor den Boksersopstand niet betaald zou behoeven te worden gedurende den oorlog en dat het invoertarief zal worden herzien ten voordeele van China. Deze concessies willen de geallieerden toe staan onder voorwaarde, dat China de diplomatieke betrekkingen met Duitschlanc afbreekt. Zal het daartoe komen De telegram men uit Londen zeggen dat het maar een kwestie van tijd is. Nu als het geschiedt kunnen we met recht spreken van den wereldoorlog geen werelddeel is er dan meer buiten n.l. als de Vereenigde Staten dan ook meedoen. Tegenover deze zuivere politieke feiten is betrekkelijk van geringe beteekenis wat er op de oorlogsterreinen voorvalt Toch wordt er nog steeds gevochten aan zeer verschillende fronten. Nu ook weer in Perzië waar de Russen Ilamadon ver overd hebben. Zoo rukken zij van het Noorden op naar Bagdad, zooals de Engel- schen het langs de Tigris doen van het Zuiden. Van belang is wel dat de laatsten Koet-el-Amara hebberl ingenomen en reeds verder in de richting van Ctesiphon zijn opgerukt. Het lijdt bijna geen twijfel of de Engelschen willen Bagdad bezetten. De Russen en Engelschen zullen elkaar daar dus ontmoeten en samen dan Mesopotamië aan zich onderwerpen. Wanneer dit geschiedt kon wel eens het heele Turksche rijk in Azië gevaar loopen. Maar de kans kan altijd nog keeren, zooals zij reeds eenmaal in deze streek heeft gedaan en wel in 1914. Voorloopig hebben wij dus alleen nog maar te rekenen met de inneming van Bagdad. Deze week is in het Engelsche lagerhuis »Ge waart in het kabinet vati den tol- directeur met dezen alleen -r- wat hadt ge ddar te maken Benarez bleef het antwoord schuldig. Diep bedroefd rustte het oog van den smokkelaarshoofdman op den verrader. »Ge verraaddet mij, ge boodt u aan om mij, uw hoofdman, die gevaren en vermoeie nissen met u deelde, zonder van ons werk ook slechts een centima voor zich zei ven te nemen, ge boodt u aan, om mij, tegen den door den Staat uitgeloofden prjjs van twee duizend realen en onder verzekering van geheele straffeloosheid voor uw persoon, in de handen der tolbeambten te leveren. Ge dacht niet aan het lot, dat myn en uwe kameraden, die met mij gegrepen zouden worden, wachtte. Voor ellendig goud ver- riedt gij hen en naamt van den toldirecteur blank goud als voorschot op uwe schand daad. Spreek, is het zoo, gelijk u zeg De ellendeling was op zijne knieën gevallen en staarde den spreker ontsteld aan. »Wie zijt gij?" riep hy, »dat gij alles weet, alles te hooren komt? O, meester, wanneer gij alles weet, dan moest ge ook weten, waarom ik die daad volbracht. Vier mijner kinderen liggen evenals mijne vrouw al vier weken lang doodziek ter neder, een onbarmhartige schuldeischer wil mijne hut aten verkoopen, het door mij verdiende geld was ternauwernood toereikende voor de rente 1 Toen, meester, toen kwam er in een rampzalig oogenblik de gedachte aan verraad by my op. Ik deed, gelyk gij wëer een hoofdstuk van Ierlands lijdens geschiedenis afgesloten. Gelijk men zich herinnert was Home Rule al wet geworden voor 'Ierland (Home Rule beoogt het zelf bestuur van Ierland) doch nog niet inge voerd. Redmond, de leider der Iersche nationalisten, meende zijn volk een dienst te bewijzen, met het ten bate van 's lands zelfstandigheid aan den oorlög te laten deelnemen. Hij dacht, en zeker op goe den grond, dat Home Rule, schoon al wet geworden, voor langen tijd voor Ierland verloren zou zijn, als de Ieren zich van den oorlog ver hielden. En al de invloed, dien hij en zijn collega's bij de national listen hadden, werd aangewend orn de Ieren voor het Engelsche leger te werven. Het resultaat moge de Britten die niet kunnen inzien, dat Brittanje de Ieren in lengte van jaren- heeft afgeleerd zich als leden van het Britsche gezin te beschou wen, hebben teleurgesteld, Redmond en de zijnen wisten niettemin tienduizendeh vrijwilligers aan het leger te geven, en de Iersche troepen hebben zich in den oorlog keer op keer opderscheiden. Alle pogingen intusschen orn de invoe ring van Home Rule te verkrijgen liepen spaak, en de partijdie in Ierland het ver trouwen in de grondwettelijke middelen van Redmond had verloren, nam toe. Toen kwam de opstand van Paschen 1916, zoo bloedig onderdrukt. Na dien werd in Groot Brittanje de overtuiging algemeen, dat het oude bewind geoordeeld was. Weer wer den er onderhandelingen gevoerd voor een verandering van zaken en invoering van Home Rule leek voor de hand te liggen. Redmond meende, dat wat Ierland ir» den oorlog had gedaan, het er recht op gaf Dat zijn partij er laatstelijk zoo sterk op aandrong kwam ook uit het besef, dat de partij snel en sterk in aanhang afnanV. De wijze, waarop de opstand was onder drukt, het d wangbewind dat in Ierland aanhield, dat alles vervreemde steeds meer Ieren van Brittanje. De verkiezing in Ros common, waar de Sinn Feiner het van den nationalist won, was een onmiskenbaar teeken. Redmond en de zijnen hebben het be grepen. Nu ze geen Rome Hule dadelijk ingevoerd kunnen krijgen Ulster is het eeuwige bezwaar breken ze de betrek kingen met de regeering af. Straks zullen ze misschien besluiten, uit het Parlement weg te blijven. Een steeds sterker wor dende openbare meening in Ierland drijft hen er toe. In de New Statesman van 24 Februari geeft de Iersche medewerker aan, hoe de partijen in Ierland ongeveer staan. De Sinn Feiners willen geen afgevaardigden aan de beraadslagingen te Westminster laten deelnemen en verlahgen het herstel van »een soeverein Iersch parlement®. De Nationale Liga zou tevreden zijn met een positie als de groote zelf besturende kolonies, Canada enz. Deze twee partijen werken nu samen, waarschijnlijk met het stand punt van de Nationale Liga als grondslag. De Iersche parlementaire partij gaat ver moedelijk ook die richting uit en is van plan de rijksconferentie mee te deelen, dat ze Ierland fiskaal zelfstandig wil heb ben,' wat de Home-Rule-wet het niet maakt. Wat uit deze verwarring nog voor Ier land geboren zal worden is niet te zeggen. Maar begrijpelijk is het dat een volk dat zoo lang en zoo wreed verdrukt werd, weinig voelt voor het Britsche rijk. BUITENLAND. gezegd hebt." En welke straf verdient hij, spreekt, mannen vroeg EI Nero met eene diepë stem. »De doodklonk het uit aller mond. Eenige oogenblikken heerschte er eene doodsche stilte tusschen de sombere muren. »En is er niemand onder u lieden," zeide El Nero daarop wat zachter, »die iets ten gunste van den verrader kan aan voeren Hij spreke zonder schroom." »Het is, gelijk Benarez zegt," zeide Pedro, »lk ben met hem uit hetzelfde dorp. Gebrek en wanhoop zullen hem denkelijk tot deze schandelijke daad gedreven hebben. Hij was anders steeds een trouwe makker. Een woekeraar uit Bilbao heeft hem eens, toen Benarez zijne zuster moest uitkeeren, een klein kapitaaltje geleénd. Zware ziek tegevallen m zijn talrijk huisgezin maakten het hem onmogelijk om de rente te be talen, die de geldschieter in de hoogte dreef, de volgende week zoude zijn huisje worden verkocht, er zou hem dan wel niets zijn overgebleven en zijne zieke vroriw en zwakke, hulpelooze kinderen waren op straat gezet, gelijk dit," voegde Pedro en bitter aan toe, dimmers zoo vaak geschiedt bij onze arme'bevolking." »En waarom wenddet ge u niet om hulp tot uwe kameraden vroeg El Nero, »Zeer zeker zoudt ge niet tevergeefs een >eroep op hunne mildadigheid hebben ge daan." »0, sennor riep Benarez en heete tranen Uit Lausanne wordt aan de Duitsche bladen bericht dat de nood in Griekenland ten gevolge van de blokkade steeds toe neemt. De gevallen dat burgers doodhon geren worden veelvuldiger, eveneens de epidemische ingewandsziekten, waaraan tal- looze menschen ten offer vallen. Vooral op de eilanden moet zeer onder de ont beringen geleden worden. 7 o— Graaf Zeppelin overleden. Graaf Zeppelin is hedenmorgen in het Westsanatorium te Charlottenburg aan longontsteking overleden. Ferdinand graaf von Zeppelin werd in 1838 te Constanz geboren en werd in 1858 officier. Hij nam deel aan den Amerikaanschen burgeroorlog en aan de oorlogen van 1866 en 1870. In dezen laatsten oorlog maakte hij naam door zijn beroemd geworden verkenningsrit in den aanvang van den oorlog. In latere jaren (18851890) was Zeppelin Würtem- burgsch gezant en gevolmachtigde van den Bondsraad te Berlijn. In 1890 nam hij ontslag uit den militairen dienst. Sedert dien hield hij zich bezig met het ontwer pen van een luchtschip. Over de rol, door de Zeppelins in dezen oorlog gespeeld, behoeven we zeker niet nader in te gaan. druppelden hem in den baard, »de som was te groot, vijftig duros, bedenkt dat toch eens. En gij, myne kameraden, zijt zelf arm en hadt mij wellicht gegeven, wat gij zelf niet zoudt kunnen missen. «En ik, ben ik dan ook uw kameraad niet Waarom wenddet ge u niet tot mij Y* Een gemompel van bewondering ging er bij de woorden van El Nero door de groepen der mannen. Als wezenloos keek Benarez, nog steeds op den grond geknield liggende, naar den spreker. »Tot u, capitano, tot u fluis terde hij. »Ja," riep El Nero, »tot mij. Gelooift ge, ongelukkige en ellendige tevens, dat ik, die uit medelijden met uw treurigen toe stand, in nood en dood voor u den trouwe makker was, gelooft ge, dat ik mijne hulp zou ontzegd hebben aan een overigens wak keren man? Sta op en neem dit," en de hoofdman der smokkelaars haalde onder zijnen mantel eene portefeuille te voorschijn en legde voor de verbaasde mannen een bankbiljet van vijftig duros op tafel neer. »En nu, mannen, luistert naar mij. Nog is het, den Hemel zij dank, Benarez, niet te laat, om uw misstap weder goed te ma ken, doch hier blijven kunt ge gedurende den eersten tijd niet, al ware het alleen maar ter wille van uwe eigene veiligheid. Ik wil u vergiffenis schenken, neem het geld en betaal den woekeraar. Wordt vervolgd EIIWSBLIB Het Laid van en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaarti

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1