I Bii dit nr. behoort een bijvoegsel Aan de twijfelaars. Und van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No3654. Zaterdag 17 Maart 1917. FEUILLETON. EL NERO. Pink Pillen. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BÜITENLANDSCH OVERZICHT. Daar zijn zoo gelegenheden waarbij de mensch zeer sterk verlangen kan een vér- zienden blik te hebben. Dat is vooral dan het geval, wanneer hem berichten bereiken die een allerbelangrijksten inhoud hebben, maar wier betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken. Dat is nu het geval met het opzienbarend bericht uit Petersburg. Reeds in ons vorig blad deelden wij mede, dat er wat broeide in Ruslands hoofdstad. Daar was een hongeroproer gaande. Maar nu is er wat meer nieuws. Een telegram uit Berlijn luidt toch Het St. Petersburgsch Telegraafagent- schap meldtIn St. Petersburg is een revolutie uitgebroken. Een uitvoerenc comité van twaalf leden van de Doema is in het bezit van de macht. Alle ministers bevinden zich in hechtenis. Het garnizoen van de hoofdstad, 30.000 man sterk, heeft zich bij de revolutionairen aangesloten. Op den derden dag (Donderdag of Woensdag' was de orde hersteld. De afgevaardigde Engelhardt is tot commandant van St Petersburg benoemd. Deze Engelhardt is een oud-luitenant kolonel van den generalen staf. Nietwaar, al.^ dit bericht zuiver den toestand weergeeft, mogen we wel spre ken van zeer gewichtig nieuws. Er is niet alleen oproer, maar de troepen doen er aan mee. En die troepen hebben de regeering achter slot en grendel gezet Het gezag te St. Petersburg berust nu in handen van een uitvoerend (revolutionair comité. Wat dat voor een gevolgen kan hebben is eenvoudig niet te zeggen. Dat kon wel eens het begin van het einde zyn. We zien hier een wijd verschiet. De Russische regeering, die den oorlog begon afgezet. Het volk, beu van de ellende eischt staking van de vijande lijkheden Wil vrede vrede Hoe eer hoe liever. Liever vandaag dan' morgen En het sluit een afzonderlijken vrede met de centralen. Deze krijgen een machtig leger vrij. Werpen zich met de vrijge komen troepen op Italië en verpletteren het. Gaan dan los op Franschen en Engelschen. Loopen hen onder den voet en dwingen hen den vrede af. De oorlog ten einde in April of Mei aanstaande Toekomstdroomen 14) HÜ moet een machtig heer zijn. Alles ziet hij, alles weet hij en alles wat hij doet, geschiedt slechts ten beste van ons allen. Wee dengeen, die hem verried of opnieuw in gevaar bracht. Ëederik wel, Philippo, dat je leven aan een zijden draadje hangt." »Ik weet het, Pedro, doch zelfs wanneer dat niet zoo ware, dan liet ik mij na dezen avond eerder vierendeelen, dan immer weer de hand tegen hepn op te heffen. Mijn bloed en mijn leven behoort hem en zyne zaak, dit heb ik by mijn zeiven gezworen, en ik zal mijn eed houden. VIJFDE HOOFDSTUK. Donkere wolken. In de familie van den generaal-directeur don Diaz te Irun bevond zich sinds eenige dagen als gast de gouverneur-generaal van de provincies Navarra, Asturië en Baskië, graaf Estavan de Cestilio. Hü had in de laatste weken insgelijks de badplaats te Biarritz bezocht, en zich daar nauw aan de familie Diaz aangesloten, en de dames begeleid,1 toen deze naar huis reisden. De graaf, die wegens zijne hooge positie in zekeren zin de meerdere van don Diaz Wel mogelijk, 't Is ten eerste de vraag of het bericht in allen deele waar is. Het komt nl. uit Duitschland. En van uit Engeland is niets in dien zin geseind. Toch kin dit Duitsehe bericht volkomen juist den waren toestand weergeven. Wij begrijpen er ten minste nu beter door de telegram men van de Engelsche correspondenten. Die hadden toch geseind, dat het volk de troepen toejuichte en de troepen juichten het volk toe Een groote juichpartij dus tijdens het oproer, waar ook deze corres pondenten melding van hadden gemaakt. Maar wat eerst zoo onbegrijpelijk scheen komt nu in helder licht te staan. Dat volk verbroederde zich met de op hen losgelaten troepen, omdat die gemeene zaak met hen maakte. Dat stakende, rebelleerende volk jubelde dus niet de regeeringsgezinde sol daten toe maar omgekeerd, de soldaten en het volk sloegen samen aan het muiten en sloten zich broederlijk aaneen. En zoo wordt dat Engelsche bericht recht dui delijk. Maar of nu dit feit zulke machtige ge volgen zal hebben, als wij boven, al droo- mende, zagen opdoemen uit niet te verre toekomst? Dat zal afhangen van de vraag, welke leden van de Doema het uitvoerend comité vormen. Er zijn toch twee mogelijkheden. Zijn het liberalen dan zal de oorlog zoo fe mogelijk worden voortgezet. Immers de liberalen in Rusland zijn op het oogenblik de heftigste voorstanders van het impera lisme en van den oorlog. Hebben zij dus de leiding van het oproer in handen weten te krijgen dan is er van een afzonderlijken vrede in geen geval sprake Maar het kan ook zijn, dat die leden van de Doema ver tegenwoordigers van de arbeiderspartij zijn En deze partij is even sterk tegen de libe raleu gekant als tegen de regeering, die zich op het opgenblik in de gevangenis be vindt. De orde moet nu zijn hersteld, hetgeen in verband met den verderen inhoud van het telegram moet beteekenen, dat de revo lutie heeft gezegevierd en dat de bevolking in het gezag van het revolutionaire comité berust. Men mag nu benieuwd zijn naar hetgeen er in andere groote steden van Rusland zal gebeuren of gebeurd is. Van belang is ook dat vooral het Engel sche gezantschapsgebouw met steenen ge- bom bardèerd is. Dat schijnt er wel op te wijzen, dat de geheele beweging een anti- oorlogsgezinde beteekenis heeft. was, stond als zeer rijk bekend, hij bezat bij San Sebastiano meerdere kasteelen/maar ook in het zuiden van Spanje rijke goede ren. Hij was op dit oogenblik twee en veertig jaar oud, met een statig voorkomen, en had voor ongeveer vijf jaar zijne echt- genoote na een, zoo men zeide, zeer onge lukkig huwelijk verloren. Aan het hof te Madrid, waar hij mees tentijds woonde, was hij zeer gezien, daar hij met het heerschende regime door dik en dun ging en vaak zelfs verdachte wegen niet schuwde, om dit te ondersteunen. De boeren op zijne eigene bezittingen echter zuchtten onder harden heerendienst en moesten aanzienlijke sommen opbrengen, want ofschoon zijn ambt zelf hem ryke bronnen van inkomsten verschafte, was toch zijne weelde en de daarmede gepaard gaande geldzucht van dien aard, dat hy tegenover zijne hard verdrukten onderge schikten geen ontfermen kende. Geen wonder dan ook, dat hij in de lagere volksklassen doodelijk gehaat, maar darentegen ook, wegens zijne onverbiddelijke gestrengheid, évenzeer gevreesd was. Deze man, die de hem in zekeren zin gedwongen aangeboden gastvrijheid van don Diaz genoot, had in Biarritz ternauwernood de familie leeren kennen, of reeds terstond maakte de heftigste hartstocht voor Manuela, ^lloro's verloofde, zich van hem meestel en geen oogenblik week hij van hare zijde, wannneer hij haar slechts op de wande- ingen langs het strand of by het concert We zullen de verdere telegrammen moe ten afwachten. Het zou ons niet berou wen zoo zij een bevestiging brachten van het gemelde, en er eindelijk een machtige stoot gegeven werd van uit den boezem van het Russische volk om den onzaligen en krankzinnigen wereldkrijg tot een spoe dig einde te brengen. De Vorwarts ziét in de ongeregeldheden van de laatste dagen in Rusland een on derdeel Van algemeene gebeurtenissen. Want als de menschen in de hoofdsteden, waar de groote verkeersaderen het vervoer bevorderen, zonder brood zitten, lijden ze in de streken en steden, die ten opzichte van 't verkeer minder gunstig liggen, eerst recht honger. De levensmiddelencrisis is het brandpnnt van de heele politieke crisis in Rusland geworden. Met troostredenen, beloften, dreigementen, zweepslagen noch kogels richt men tegen den honger, die er gisteren was, vandaag is en morgen zal zijn, niets uit. Zou het stelsel in het algemeen langs den weg der organisatie hebben kunnen baten, dan heeft het aan tijd daartoe niet ontbroken. Maar het ontbreekt aan de mogelijkheid daartoe, wijl het stelsel, dat Rusland beheerscht, met de moderne regeling van den socialen toe stand vierkant in strijd is. In vredestijc kan Rusland met geweld aanvullen, wat het tekort komt, maar de oorlog, die or ganisatie en nog eens organisatie in oeeo- nomisch opzicht eischt, kan daarbij niet bestaan. De oorlog moest het stelsel red den en nu doet hy het zoo beslissend mo gelijk bankroet gaan. De binnenlandsche toestand van Ruslanc is al lang een faktor van beteekenis in de berekeningen der entente aangaande den oorlog. Zorider een Rusland, in staat tot het verrichten van groote dingen, moet ze aan het wankelen raken. Dat deze crisis zich nu in een hongeroproer ontlaadt, za aan dezen factor een kracht geven als hj tot nu toe niet bezeten heeft. Hoe de toestand in andere deelen van Rusland is blijke uit de volgende rappor ten van de gouverneurs in de verschillende provincies. Charkowkans op toevoer van graan en meel is er nietbroodcrisis is onver mijdelijk. JekaterinoslafDe stedelijke bakkerijen zijn niet in staat in de behoefte te voor zien. KiëffEr zijn broodkaarten ingevoerd Maar meelvoorraden zyn er zoo goed als in het park zag. Nog was hem de betrekking der jonge dame tot Pelloro niet medegedeeld, daar tot dusver de verloving dier beiden nog als een familiegeheim werd beschouwd, maar toch had de minder gunstige wijze, waarop zijne pogingen tot toenadering van Manuela's zijde werden opgenomen, hem moeten doen inzien, hoe weinig kans hij had, om immer haar hart te veroveren. Maar alhoewel graaf Castilio slim genoeg was om dat zeer goed te erkennen, zoo dacht hij er toch in de verste verte niet aan, om zijne pogingen op te geven, hij was er nu eenmaal aan gewend om in al zyne hartstochten zijn doel te bereiken, en meende dan ook hier gemakkelijk de hin derpalen te zullen kunnen overwinnen, die zijne wenschen in den weg stonden. Het diner was afgeloopen en allen hadden zich teruggetrokken voor de gewone korte siësta, alleen Manuela had zich naar den grooten, op een park gelijkenden tuin ge spoed, om eens geheel alleen te zijn en hare gedachten den vryen loop te kunnen laten. Meer dan ooit had haar heden aan tafel de vreemde gast met zijne laffe, haar wal gende opmerkzaamheden geplaagd, en daar om dan ook verlangde Manuela vurig naar de terugkomst van haar verloofde. Helaas was don Pelloro reeds sinds eenige dagen op reis gegaan en wel naar San Sebastiano, waarvan hij eerst de vol gende week terug zou keeren, hy wist nog niet voorradig. KoerskEr is een broodcrisisvoor de bakkerijen vormen zich groote ophoopingen van menschen. Nofgorod De bakkerijen moesten wegens het totaal ontbreken vanmeel worden gesloten. Twer Sedert twee weken geen aanvoer van graan. Alle molens moesten worden stopgezet, enz. enz. Geen wonder, dat een hongerlijdend volk tenslotte genoeg krijgt van het vech ten. Bij alle vijanden die Duitschland al heeft is er weer een gekomen en wel China. Het heeft de diplomatieke betrekkingeq met Duitschland afgebroken. De Chinee- zen hebben bezit genomen van de Duitsehe koopvaardijschepen. Het moeten er 13 zijn, met 35000 ton inhoud bij elkaar. Ten slotte nog deze twee telegrammen De »Alconquin«.\ Londen, 14 Maart. Volgens de avond bladen is het Amerikaansché stoomschip »Alconquin«, met een lading levensmidde len op weg van New-York naar Londen, zonder voorafgaande waarschuwing door een Duitsehen onderzeeër beschoten en ten slotte door middel van bommen, die aan boord waren gelegd, in den grond geboord. De bemanning is gered. Washington, 14 Maart. (Reuter, part/ Van officieuze zijde verluidt, dat het in den grond boren van de Algonquin, hoe ernstig het gebeurde ook moge zijn, waarschijnlijk geen verandering in den tegenwoordigen toestand zal brengen tussschen de Vereen Staten en Duitschland. Een werkelijk conflict wordt verwacht als een gewapenr Amerikaansch schip een Duitsehe duikboo ontmoet. Men zegt, dat Wilson's verklaring nopens de gewapende onzijdigheid niet van toepas sing is op het gebeurde van de Algonquin ofschoon een reeks van zulke incidenten het Congres waarschijnlijk zouden nopen Duitschland den oorlog te verklaren. Wat moet men van Amerika zeggen Eerst was hetSchiet eens een boot van ons in den grond en dan ben je er bij En nu We zullen het nog maar wat aan zien. Er moet eerst wat ergers gebeuren voor wij van ons afbijten. Het volk noemt dat met een raak ge zegde Kale drukte, ofveel geschreeuw en weinig wol. o niets van haar terugkeer uit Biarritz, naar Irun want zijne Moeder, die tegelijk met de familie Diaz huiswaarts keerde, had een bediende naar Irun gezonden, die de bood schap bracht, dat de markiezin haren zoon niet thuis gevonden had. Ook don Diaz was heden zeer ontstemd, want op een, door hem hoogst betrouwbaar beschouwd bericht,, ten gevolge waarvan hij eergisteren hoopte den smokkelaars een gevoeligen slag toe te brengen en zoo mogelijk hun aan voerder zeiven, den beruchten El Nero, gevangen te nemen, had hij bijna de ge heele grensbezetting naar een hem opge geven punt gezonden. Daar was deze dan ook inderdaad ge- stooten op een groot aantal smokkelaars, die allen groote pakken droegen. Tot groote verbazing van de tolbeambten echter hadden deze, hem ontwarende, geene enkele poging gedaan, om de grenzen over te komen, maar waren, terwijl zy hunne pakken wegwierpen, eenvoudig gevlucht. In de pakken echter had men alleen hooi en stroo gevonden, en daar eene andere tolpost rapporteerde, dat er ter zelfdertyd zeer zwaar beladen muildieren op een ander punt over de grenzen waren gevoerd, even wel onder zulk een sterke en goed bewa pende bedekking, dat een aanval daarop volkomen vruchteloos zoude geweest zijn, zoo bemerkfe don Diaz al zeer spoedig, dat ïy eenvoudig beetgenomen was. In woede ontstoken, gelastte hij terstond de arrestatie van den schynbaren verrader Indien gij geen verlichting hebt gevon den bij een der behandelingen die gij hebt gevolgd, gelooft daarom niet dat er geen behandeling bestaat, die u verlichting brengt. Kent gij zelfs wel de juiste oorzaak van uwe ongemakken Gij voelt u afgemat, gij slaapt weinig en dan gejaagd, gij ver keerd uwe spijzen slecht, de functies van uw lichaam zijn onregelmatig. Gij zijt ontevreden over alles, over iedereen en over uzelf. Al die storingen duiden eenvoudig aan dat uw bloed is verarmd, dat uw zenuwstelsel van streek is, dat heel uw gestel van streek is, dat heel uw gestel ongeregeld is. Het is niet noodig het middel daartegen ver te gaan zoeken. Het is bij de hand in den vorm van de Pink Pillen die het bloed zuiveren en er zijn kracht aan weergeven, die de zenuwen versterken en het gestel verkwikken. De Pink Pillen bezorgen alle dagen de ge zondheid aan hen die er niet meer op hoop ten zij geven kracht weer aan de zwak ken, bedrijvigheid aan de overwerkten. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar ét f 1.75 per doos, en f9 per zes doozen, bij het Hoofddepot der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam; voor Heusden en Omstre ken bij G. Malingré, Drogist te Heusden de firma P. J. van Gils, Apotheek te Waalwyk en verder bij verschillende Apo thekers en goede Drogisten. BUITENLAND. De Tsaar heeft afstand gedaan van den troon. LONDEN, 15 Maart. (Reuter.) Bonar Law deelde in het Lagerhuis mede, dat de Tsaar afstand gedaan heeft van den troon. Grootvorst Michael Alexandrowitsj is tot regent benoemd. (Grootvorst Michael Alexandrowitsj is op 22 Nov. 1878 geboren. Hij is de broeder van den Tsaar, dus de zoon van Alexander III en is gehuwd niet Nathalie Sergeerna, gescheiden echtgenoote van von Woulfert, geb. Scheremetersky, thans gravin Brassow.) Uit de hieronder volgende telegrammen blykt dat de revolutie geleid wordt in liberaal-nationalistische banen. Gelijk uil ons overzicht volgt zal dus door deze op stand de oorlog wel niet worden bekort. Philippo Benarez, doch deze was spoorloos verdwenen en zijne familie bezweerde niet te weten, waar hij was. Ook Juan Diaz was niet te huis, daar hij deze week weder dienst had op den tolkotter, geen wonder dus, dat de ware, vroolijke toon in de famile maar niet wilde opkomen. Manuela zat op haar lievelingsplekje, een tuinbank, die bijna aan het achtereinde van den tuin in een met wingerd begroeid priëel stond. Men was in het laatste derde gedeelte van October, en alhoewel de zon nog altijd warm genoeg scheen, om een oponthoud in de open lucht aangenaam te maken, zoo duidden toch de reeds vallende bladeren der boomen, het verdwynen van de bloe menpracht en de korter wordende dagen genoegzaam op het naderen van het ruwere jaargetijde, en dit alles, nog verbonden met de afwezigheid van den geliefde, liet niet na indruk te maken op het weekmoedige hart van het jonge meisje. Manuela was in een droomerig nadenken verzonken, droevig blikten hare oogen en keken verbaasd over de nog kortelings met wyngaardan bekranste hoogten, die thans, na den pas afgeloopen wijnoogst, daar doods en eenzaam lagen. Een lichte zucht ontsnapte aan hare borst en toen haalde zy een borduurwerkje te voorschyn, dat een met de P. ineengeslin- gerde D. en de gravenkroon er boven voorstelde en bestemd wastot een cades u voor den geliefde. Wordt vervolgd. V N 1 v 3UWSB voir Hut Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Boimelenraard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1