feuilleton. Uitgever: L. J. YEERMAN, Heusden. No. 3657. Woensdag 28 Maart 1917. EL NERO. Und van altena Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhdoging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Onder de schepen die groote moei lijkheden ondervinden door den duik bootoorlog moeten we zeker de vis- schersvaartuigen wel rekenen. De plaatsen waar zij mogen visschen zijn zeer beperkt geworden en dan nog telkens lezen we dat deze of gene stoomtreiler, ter vischvangst uitge- varen, opgebracht is naar Zeebrugge. Toch, al ondervind! de vischvangst groote moeilijkheden, schaarschte aan visch en voornamelijk aan „ha ring", de visch die het meeste ge vangen wordt, is er nog niet. De regeering heeft haring aanbevolen als volksvoedsel en de Vlaardinger kooplieden zeggen eet dan toch, eet dan toch, want de haring die wij in voorraad hebben bederft. En reeds zijn er tal van tonnen haring voor het gebruik afgekeurd. Is de haring- visscherij dan zoo belangrijk en brengt zij zooveel voort uit de wijde zee, dat er nog maar altijd overvloed is, ook al is zij aan velerlei beperkin gen onderworpen I Er is een tijd geweest, omstreeks 1600 dat er jaar op jaar 2000 van die 'dikbuikige schepen, haringbuizen genaamd, uit de havens van Noord en Zuid-Holland vertrokken, die mas sa's haring in onze havens mede terugbrachten en een rijke winst verschaften aan de eigenaars en aan degenen, die er op voeren. In het laatst der vijftiende en in het begin der zestiende eeuw was de haring vangst voor de zee-provinciën van ons land zoo'n rijke bron van in komsten, dat de Engelschen er ja- loersch op werden en aan die jaloersch- heid op hunne niet ongewone wijze bevrediging zochten te geven door de netten te vernielen. Later heeft men er anders over gedacht en is gaan concurreeren de haringvisscherij, die vroeger bijna alleen gedreven werd door de Nederlanders en de Nooren is nu ook in Engeland en Schotland een bron van inkomsten geworden. In den zoogenaamden Franschen tijd heeft deze tak van nijverheid in ons land zeer veel geleden, en hoewel 17) Zijne moeder maakte zich hier in het minst niet ongerust over, want zij was het gewoon, dat haar zoon geheel naar goed vinden over zijn tijd beschikte, en vaak even plotseling weer thuiskwam, als hij op reis ging. Manuela begon echter ten laatste een weinig het hoofdje te laten hangen en besloot om Diego, wanneer hij maar eerst weder thuis was eens flink onder handen te nemen. ZESDE HOOFDSTUK. De samenzweerders. De Alberga la Cadix te San-Sebastiano was een hotel van den tweeden rang, geen gewoon logement met uitspanning voor de naar de stad gaande landlieden, maar toch met ruime gelegenheid tot stalling in de zy- en achtergebouwen. Bij den jammerlijken toestand der wegen hier in noordelyk Spanje, vertrouwde nie mand zich zoo licht, aan de geheel weer- looze, vreeselijk hortende en stootende, ja, vaak levensgevaarlijke postwagens toe, die als vervoermiddel in de provincie dienden. Spoorwegen waren er hier bijna in 't geheel niet en slechts eene enkele spoorlijn na 1813 door de Regeering alle mo gelijke pogingen in het werk zijn gesteld, is de haringvisscherij niet meer geworden wat zij vroeger was, hoewel toch altijd nog vrij aanzienlijk. In den laatsten tijd is er weer een nieuwe vlucht in gekomen, zoodat er op het oogenblik ongeveer 800 sche pen ter haringvangst uitzeilen. De Nederlandsche haringbuizen worden voornamelijk gebruikt voor de zout- haringvisscherij op zee namelijk wordt de visch reeds gekaakt In Schotland komt hij meer in verschen toestand aan wal en wordt versch gebruikt of aan den wal gezouten. Het is moeilijk de waarde van den haring te overdrijven. De statistieke lijsten en andere tabellen op de Londensche visscherij-tentoonstelling aanwezig, bewijzen het duidelijk Het Britsche volk dat den haring éok eet als een gekookte versche zeevisch, die even smakelijk is als goedkoop, verdient millioenen met dezen oogst van de zee. In den tijd van een jaar, daar niet bij gerekend de voorjaars- en zomer- visscherij, vangt alleen de'Engelsche visschersplaats Yarmouth 15,000 last haring per jaar. Het heet dat een last 10,000 haringen bevat, feitelijk zijn het er 13,200. Een last haring vertegenwoordigt een voedingswaarde van negen ossen, zoodat één enkele visscherSplaats in het vischseizoen van vier maanden evenveel menschen voedt als 135,000 ossen zouden doen Schotland vangt nog meer haring. Schotland ving in 1882, 585 millioen haringen. De schotten hebben veer tienduizend vijfhonderd haringbooten bemand met 50,000 visschers. Tegen woordig overvleugelen de Schotten door hunne uitrusting der schepen en door hunne manier om den gevangen visch aan wal te brengen, alle vol ken. Tot nog toe weèt men betrekkelijk weinig van de gewoonten, den levens duur enz. van dezen visch. De vele zee aquaria zullen daaromtrent wel licht meerdere inlichtingen verschaf fen. De haringen van Shetland, de Oostkust, Yarmouth en de Noordzee verschillen allen onderling, terwijl de Schotsche en Nederlandsche haring weer te onderscheiden is van die, verbond de steden Bilbao en San-Sebasti ano met het Centrum der monarchie en met Madrid, de hoofdstad van het Rijk. De bevolking bediende zich daarom bij hare reizen in die streek van paarden of meer nog van de sterke, taaie en zelfs de steilste bergpaden met de grootste zeker heid gaande'muildieren. Bagage van eenigen omvang zond men in den regel met de post vooruit of laadde haar eveneens op een muildier, en zelfs dames uit de hoogste en aanzienlijkste standen namen bij voorkeur haar toevlucht tot dit vervoermiddel. De Alberga lag in het centrum der stad en een blik uit hare vensters gaf het ge zicht op de levendige drukte, die er mee stal onder de bevolking heerschte. De huisknecht van de Alberga had zijne handen vol om de talrijke last- en rijdie ren van de van buiten de stad gekomen vreemdelingen onder te brengen. Wel was het morgen de voornaamste dag van de twee malen per jaar plaats vindende mis, en was op zulk een dag de toevloed van vreemdelingen steeds zeer groot, maar zooveel vreemdelingen waren er nog nooit in de Alberga afgestapt, en in de andere logementen der stad was dit evenzeer het geval. Niemand bekommerde zich daar echter om, en de logementhouders waren er niet weinig over in hun nopjes en roemden, ondanks de klachten van de kooplieden, die de mis bezochten, zeer de hooge vlucht, welke gevangen wordt op de Fran- sche kusten. De haringvisscherij heeft wel iets van een loterij de eene boot vangt er honderdduizenden, terwijl de an dere, dichtbij, niet genoeg kan ophalen om de kosten goed te maken. De haringen trekken door den At- lantischen Oceaan en de Noordzee in dichtopeengedrongen scholen, die door de Franschen bouillons of ra- deaux, door de Nooren Sillglotta en door de Engelschen, waarschijnlijk in navolging van onze zeelui, Shoals genoemd worden. Zoo'n school, zoo'n leger van ha ringen zwemt hi een en dezelfde Richting, met de grootste en sterkste visschen vooraan. Zwenken de voor sten, dan volgen de millioenen. De zwakkere visschen vormen de ach terhoede en worden ten prooi aan de duizenden groote visschen, die zich om een haringschool bewegen. Als ze snel zwemmen, ziet men een flikkerglans aan de oppervlakte der zee, welke de visschers het haring licht noemen, en dit licht, zoowel, als de krijschende, in zee duikende zee vogels, waarschuwen de visschers waar de scholen in aantocht zijn en dus de groote slag te slaan is. Soms zijn die scholen van grooten omvang. In een officieel verslag, dat zich ook op de tentoonstelling bevond, deelde kapitein Mac Donald mede, dat hij in Augustus 1877 een haring school ontmoet had in achttien vade men water. Deze school was vier Engelsche mijlen lang en twee mijlen breed en bestond iiit een aaneenge sloten menigte haringen. (Een En gelsche mijl is een derde gedeelte van een uur gaans). Als men leest en weet hoeveel schgpen er jaarlijks bezig zijn om dit kostbaar zeebanket uit de diepte op te halen, als met weet dat alleen in Schotland netten worden uitgezet die driemaal de lengte hebben van den afstand van Amerika tot Europa, dan zou de vraag kunnen rijzen of die rijke bron van inkomsten niet eindelijk uitgeput zou kunnen raken. Ook op deze vraag gaf de visscherij - tentoonstelling het antwoord. De sta tistiek bewijst duidelijk dat de vis scherij sedert eene reeks van jaren die laatstgenoemde nam. Ook don Diego Pelloro was in de Al berga aangekomen en had er reeds een nacht doorgebracht. Den geheelen dag door had Pelloro op een verder teeken van den afzender dier uitnood iging gewacht en was daarom thuisgebleven doch er liet zich niets zien of hooien. Zoo naderde andermaal de avond. Don Diego zat, eene sigarette rookend, aan het venster van zijne, op de eerste verdieping der Alberga gelegen kamer en keek onverschillig naar het menschenge- woel op straat, toen er plotseling, zachtjes aan de deur werd geklopt en op zijn bin nen® een twaalfjarige knaap de kamer binnentrad. »Ik groet u,« zeide de knaap bij de deur blijvende staan. »Zijt gij dón Pelloro »Ja, vriendje, die ben ik,« antwoordde Pelloro. ïZoo mijnheer, dan is dit voor u.« De knaap haalde een, in eene enveloppe gesloten briefje uit zijn zak en overhan digde het aan Don Diego. Nog eer deze hem eene vraag konde doen was hij echter weder verdwenen. De jonge man maakte het eenvoudige couvert open en las de weinige woorden van den inhoud Heden avond zeven uur bij den ingang van den stadsstraatweg naar Bilbao, laatste huis links. Dat was alles, doch voor Pelloro 'was toegenomen is en nog steeds blijft toenemen en dat hoe meer schepen er aan deelnemen, de vangst ook des te grooter wordt. Het,is natuurlijk dat die voorraad vermindert als er millioenen bij millioenen gevangen worden, maar het evenwicht blijft onverstoord in de zee, en de zee blijft evenveel haringen voeden als ooit te voren. Indien men echter ooit de vrees mocht koesteren dat de haringen ver minderden, dan moest men niet de visschers beperken, maar dan moest er een jacht geopend worden, ge meenschappelijk door alle volken, op eenige dieren, die onberekenbaar veel meer haringen verslinden dan de mensch in staat is te vangen. De walviseh slikt ze met honderdtallen tegelijk ineen groot aantal roof- visschen volgen de haringschool als een pak uitgehongerde wolven; haaien zoowel als zeebeeren gebruiken den haring als voedsel, maar de gulzigste vijanden van den haring zijn de ka beljauwen en de zeevogels. Men vangt telkens kabeljauwen met zes of zeven groote haringen in de maag, van welke er geen nog lang genoeg in was om verteerd te worden. In dien men aanneemt dat een kabeljauw er slechts twee.per dag eet en slechts zeven maanden per jaar zich met verschen haring voedt, dan bedraagt het jaarlijks menu per kabeljauw toch nog 420. De schotten alleen vangen per jaar drie en „een half millioen kabeljauwen, ongeveer vijf percent vau hetgeen jaarlijks in het geheel gevangen wordt. Daaruit al leen is af te leiden dat de kabel jauwen twaalfmaal zooveel haringen eten als alle menschen samen. De Gannet, een zeeroofvogel, waar van een half millioen op de klippen en rotseilanden bij Schotland huizen, leeft een groot deel van het jaar boven de haringscholen en overtreft evenzoo den mensch in consumptie van den haring. Deze berekening evenwel betreft nog maar een klein gedeelte van de Noordzee. v Niettegenstaande zijne talrijke vij anden blijft de haring de zeeën be volken door zijne schier weergalooze vruchtbaarheid. Men heeft het aantal eieren van verschillende haringen het meer dan voldoende. Daar het pas zes uur was en hij dus nog een uur de tijd had, informeerde hij bij den kelner in welke richting zoowat de straatweg naar Bilbao lag, térwijl hij tegelijkertijd zijn avondeten bestelde, dat hij op zijne kamer gebruikte. Ongeveer kwart voor zevenen verliet hij de Alberga. Het was avond geworden en op alle wegen, die uit de stad naar de omliggende dorpen voerden, heerschte een levendige drukte, want de meeste bezoe kers van de mis begaven zich met het vallen van den avond weder huiswaarts. Langzaam den straatweg volgende, be reikte Pelloro het laatste huisje links, dat eenzaam, als ware het onbewoond, te mid den van een grooten tuin lag. Een levende heg scheidde den tuin van den straatweg. Toen Pelloro, besluiteloos, waarheen hij zich verder wenden zou, stil bleef staan, drong zich een man door de menigte menschen en dieren, welken den straat weg verlevendigden. Het gelaat van dezen man werd be schaduwd door een breede sombrero, (hreedgerande Spaansche hoed), die dat bijna geheel verborg, zoodat alleen de on derste helft, de met een spits toeloopenden baard bedekte kin, zichtbaar was. Die man vatte zijn arm. »Treedt binnen, Sennor zeide hij, op eene kleine tuindeur wijzende, die nauwe lijks merkbaar voor hem lag. De onbekende opende de deur, en deze berekend en vond er van 10,000 tot 30,000. Men vindt de haringen van de Spaansche kusten af in het Kanaal, in de Noord- en Oostzee tot aan de Witte Zee. Zij houden zich ge woonlijk op in de diepten, maar komen tegen den tijd der voortteeling naar boven om op de zandbanken, vooral op de plaatsen waar de hel lingen met zeewier of schulpjes be dekt zijn, hun kuit neer te leggen. Die geschoten kuit vormt eene witte massa, die reeds in de verte zicht baar is. Die massa noemt men ha- nngbedden. Het is in den paartijd dat de haring gevangen wordt. De haring zelf leeft van vischkuit, visch- brood en kleine schaaldieren. En nu willen wij nog even terug komen op het begin van dit artikel; de regeering prijst de haring ten zeerste aan als volksvoedsel. In ons land zijn op dit oogenblik ongeveer aanwezig 168 millioen haringen, die zoo mogelijk verorberd moeten zijn voor he't warme weer komt. Om dit in de hand te werken werd er de vorige week door de Rijkscommissie van Toezicht op de Zeevischveree- niging een middag georganiseerd .waarin de haring op negen verschil lende wijzen toebereid aan het pu bliek werd voorgezet. En al zijn nu niet al deze manieren even smake lijk, ik denk toch dat niemand er op tegen zal hebben 's middags in plaats van een stukje duur vleesch of niet te krijgen spek een lekkere gebakken haring, die eerst goed uit- geverscht is, te krijgen bij zijn mid dagmaal. Smakelijk eten dan, en wel bekome Jiet u. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Lettende op wat in de laatste week plaats greep is men geneigd te zeggen De oorlogsgeschiedenis gaat met sprongen De heele vreeselijke affaire scheen dood te loopen in- letterlijken en overdrachtelijken zin. Een algemeene menschenslachtirig, waarhij ontelbare kostbare levens werden weggemaaid zonder dat het zichtbaar re sultaat opleverde. Geen van beide partijen vorderde, 't Bleef alles bij het oude en we gingen ons afvragen zal dat nu tot in het oneindige zoo voortgaan weder sluitende, betraden 2ij den tuin. Twee mannen, blijkbaar schildwachten, kwamen achter de heesters te voorschijn en versperden den weg naar het huis, bij het licht van de slechts zwak schijnende maan schitterde het in hunne handen als de loop van geweren of van pistolen. »Wie daar fluisterde een van hen. »Een vriend van Spanje,antwoordde Diego's begeleider. »God sta hem bij zeide de ander weder. De beide wachtposten traden ter zijde en Pelloro zijn begeleider richtten hunne schreden naar het huis. Nog eenmaal herhaalden zich hier bij de deur dezelfde aanroepingen en antwoorden, zonder dat echter de beide aankomelingen den persoon zagen, die aanriep. Verbolgens ging ditmaal de huisdeur vanzelf open en sloot zich nadat zij binnengetreden waren, weder even gedruischloos. Niemand was te bespeuren. De voorgang van het huisje was slechts zwak verlicht, eene eenvoudige houten trap voerde naar de eerste verdieping. Op een handgebaar van den onbekende ging Diego zonder aarzelen voor, de ander volgde en, toen zij op de eerste verdieping waren aangekomen, bevonden zij zich voor eene deur, de eenige, die merkbaar was, zoodat zy omtrent hunne verdere schreden niet in twyfel behoefden te verkeeren. Wordt vervolgd. r voor Het Laid m Hessdgo en Altena, de Langstraat en de BommelerwaarD De Haring.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1