nr. een feuilleton. lil Heerenconfectie, Kinderconfectie en Kleeding naar Maat, Und van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. Nq. 3658. Zaterdag 81 Maart 1917. EL NERO. Combinatie PEEK CLOPPENBURG, 's-Bosch. Voor onze prijzen, welke bijzonder scherp concurreerend berekend zijn, verwijzen wjj voortdurend naar onze étalages. f Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prysverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Daar zijn tijden .in ons leven dat wij zeggen»Nu wou ik, dat er toch eens wat gebeurde.Tijden, waarin wij geen vrede hebben met onszelf en geen vrede met de wereld rondom ons, waarin wij snakken naar iets nieuws, naar een won der, naar iets dat de dorheid en alle- daagsche sleur uit ons leven uitdrijft. Wanneer ,wij letten op het groote wereldge beuren zeggen we ookNu wou ik dat er toch eens wat gebeurde. Zeker, er grijpen genoeg verschrikkelijke dingen om ons plaats. Maar ook het vreeselijke wordt eentoonig. Onze ziel walgt van eiken dag datzelfde bloedtooneel. O, gebeurde er eens een wonder. Wanneer, wanneer zal het gaan dagen over Europa Het blijft maar hetzelfde overal waar wij heenblik- ken. Daar is het Westelijk frontl Geen andere tijdingen bereiken ons dan dat de Duitschers voortgaan systematisch zich te rug te trekken en de verlaten steden en dorpen te verwoesten en dat, het den Eri- gelschen en Franschen hoe langer zoo moeilijker valt den' vijand te volgen. Het moet een ijselijke aanblik zijn al die ste den en dorpen die radicaal met den grond gelijk zijn gemaakt. Men kan niet zeggen, dat zij zijn ver woest, 'want de ergste verwoesting laat nog hier en (laar een ruïne staan. Maai hier zijn ook de ruïnes omvergeworpen, de dorpen zijn meer dan met den grond gelijk gemaakt. Want ook wat er onder den grond was is door ontplofbare stoffen ver nield, de kelders, ja, zelfs de kerkhoven Want de kerkhoven met hun grafkelders en steenen zijn punten van militair belang Het is eene leegte geen dorp en geen hoeve, geen boschje en geen weg, geen brug en geen spoorlijn. Het is er eene kale, leege, doodsche woes tijn, met geen kelder, waarin de vijand zich kan verbergen, geen boom, waarachter hi; zich kan verschuilen, geen weg, dien hi met zijn kanonnen kan berijden, geen rails waarover zijn treinen kunnen loopen. Hi zal, onder het vuur van den vijanc|. zich hier moeten verschansen, bruggen bouwen wegen aanleggen. Over de wegen liggen talrijke reusachtige boomstammen, de wei den zijn diep doorploegd, zoodat de kanon nen er in wegzakken. 18) Bijna' onmiddellijk daarop was hij van Diego's zijde met een verontschuldigend »Neem mij niet kwalijk, mijnheer in het gewoel der talrijk verzamelde mannen ver dwenen. Pelloro begon de plaats, waar hij zich bevond, eens op te nemen. Het was eene ruime zaal, die ongetwij feld de geheele lengte van het huis besloeg. Voor de vensters in het achterfront van het huis, zoomede voor de beide in het zijfront, hingen dubbele portiéres, die iederen lichtstraal beletten naar buiten te dringen. Andere vensters waren niet aanwezig. Een vierarmige, ouderwetsche kroonluchter, waarop twaalf kaarsen brandden, en eenige, eveneens reeds zeer oude kandelabres van brons, evenzeer van kaarsen voorzien, ver lichtten de zaal slechts middelmatig. Op den achtergrond bevond zich aan de eene zijde eejn soort estrade, eenvoudig bestaande uit dikke planken, die over een aantal kleine, leege wijnvaten gelegd waren, en op deze verhooging stond een, met een groen kleed bedekte, ovale tafel benevens drie stoelen daarachter en aan ieder uiteinde daarvan nog een stoel. De stoelen waren op dit oogenblik nog onbezet. Op eene tafel stond een inktstel, eene Slechts eènige plaatsjes hebben de te rugtrekkende legers overeind laten staan, waarin de achtergelaten bewoners, (uit sluitend menschen die niet kunnen werken) zijn geconcentreerd- En nu wordt er wel gestreden tusschen de terugtrekkende en vervolgende troepen, maar dat is slechts een tusschenbedrijf. De eigenlijke legers hebben geen voeling met eikhar. Wat het verderaf gelegen doel is, het welk de Duitschers met déze kunstmatige woestijn beoogen, is slechts te gissen, maar voor het oogenblik vergroot zij den afstand tusschen de beide legers, juister gezegd, vergroot zij den tijd die voor het afleggen van dien afstand noodig is. Bij de be oordeeling van dit verwoestingsbedrijf uit een oogpunt van oorlogvoering neme men de groote rol in aanmerking, die natuur lijke woestijnen bij het krijgsbedrijf dik werf spelen. »Wat praat men van een plan van Hindenburg en wat herinnert men aan zijn slagen tegen de Russen zoo is van Engelsche zijde wel gezegd »Deze veldheer heeft in zijn overigens middelma- tigen loopbaan alleen een succes van be- teekenis kunnen behalen in zijn Masoeri- sche meren en wijs ons nu eens een streek in het rijke Frankrijk, waar men een zoo danig natuurlijk obstakel vindt, als de Masoerische meren in Oost-Pruisen zijn.« Zeer zeker, zoo'n natuurlijk obstakel vond men in Frankrijk niet, maar nu is er dan een kunstmatig obstakel van dien aart geschapen. Het is geen meer, al zijn er verschillende deelen onder water gezet maar het is toch een soort woestenij. En een hindernis is het zeker. Niemand van de buitenstanders weet, waar het einde van die woestenij is, en het is waarschijn lijk, dat de legerleiding van de geallieer den daarover ook in het onzekere verkeert, Maar wat nog meer beteekent is, dat ook niemand weet, wat er, terwijl de gealli eerden voorzichtig in de woestenij aan het oprukken zijn, en het bewegelijke gordijn van Duitsche dekkingstroepen voor zich uitdrijven, aan de* andere zijde van de woestijn is gebeurd en nog gebeurt. De vraag is niet alleen, waar is de nieuwe Duitsche hoofdlinie tusschen Atrecht en Soissons, maar ook deze is daar nog we hetzelfde aantal troepen op aanwezig, dat de aanvankelijke linie verdedigde Er kun nen daar allerlei hergroepeeringen plaats gehad hebben en de mogelijkheid is zelfs niet uitgesloten, dat aanzienlijke Duitsche tafelschel met zwart handvat en in het midden, op een eenigszins verhoogd voet stuk, dat bijna steeds onmisbare requisiet van alle mogelijke samenzweerders, die voor eene rechtvaardige zaak meenden te strijden, en derhalve Gods zegen op hun voornemen niet ontberen kunnen, de gekruisigde Heiland van massief zilver aan een kruis van ge politeerd ebbenhout. In de zaal zelve, die, behalve een hon derdtal stoelen en een tegen een der wanden aangebracht buffet, (voorzien van allerhande koude spijzen en een aantal gevulde wijn- flesschen met Verschillende etiquetten ter eigen bediening van de verzamelden), geene verdere meubels bezat, bevonden zich op dit oogenblik omstreeks een tachtig mannen, waarvan er velen het Spaansche, zwarte halfmasker droegen. Deze laatsten hielden zich meestal afge zonderd, de anderen stonden in groepjes byeen of hadden bij het buffet plaats ge nomen, waar zij zich aan de spijzen en dranken te goeden deden. Af en toe kwamen er nog meerdere jersonen door de gangdeur. Eene tweede deur bevond zich aan den rant der estrade en voerde naar alle waar schijnlijkheid naar een, aan de voorzijde van het huis gelegen zijvertrek. Don Diego, die met een scherpen blik al het door ons zooeven medegedeelde over zag, nam een der nog leege stoelen en wilde juist gaan zitten, toen, gelijk hy aan de kleeding bemerkte, zyn vorige be- Voor de Adeelingen Heeren- en Kinderconfectie bieden wij een geheel nieuwe sorteering COLBERT COSTUUMS. JACQUET COSTUUMS. GEKLEEDE COSTUUMS. DEMI-SAISONS en PANTALONS. REGENJASSEN (gegarandeerd waterdicht). JONGENS COSTUUMS (met lange pantalon.) VESTON COSTUUMS. NORFOLK COSTUUMS. BLOUSE COSTUUMS en CAPES VOOR JONGENS EN MEISJES. De Af deeling; naar Maat bevat de meest uitgebreide collectie der laatst uitgekomen ÉpË Nouveautés waarvan Stalen-collectie op aanvraag wordt gezonden. MIS troepenmachten voorshands zijwaarts zijn afgeschoven om aan andere opératies deel te nemen. Hoe ontmoedigend de toestand voor de ententetroepen is blijkt uit een bericht van Duitsche'zijde. Het zegt: De Duitsche dekkingstroepen opereeren nog altijd zoo handig, dat de vijand in het onzekere blijft, of hij met achterhoeden te doen heeft, dan wel j tegenover de Duitsche hoofdmacht staat. De Duitsche dekkings troepen ontruimen puinhoopen van dorpen en stellingen om den vijand binnen het bereik van hun eigen artillerie te lokken. Zij bezetten dan weer in een snellen storm loop de ontruimde stellingen, om ze bij een nieuwen aanval prijs te geven. Twee uit Fillers Faugon van den kant van Longe- vesnes aanrukkende Engelsche Eskadrons zijn door artillerie, infanterie- en machine geweervuur met zware verliezen gedwon gen om om te keeren. Toen de Engel- schen daarna, na artillerie-voorbereiding, een omvattenden aanval met infanterie, vier eskadrons en vijf pantserauto's begonnen, weken de Duitsch^ dekkingstroepen handig in verschillende richtingen, nestelden zich weer op andere punten en voegden den geleider, ditmaal echter eveneens met een halfmasker voor het gezicht, weder naar hem toetrad. »Daar ben ik weer,« zeide hij vriendelijk, »naar ik hopen wil, is u de tijd niet al te lang gevallen.4 »0, neen," antwöordde Pelloro, »doch waartoe al die maskers »Geduld,« zeide de ander lachend, »ook deze zullen vallen.® »Kan ik u ook soms met een glas wijn dienen »Ik dank u. Ik heb pas gesoupeerd,® Op dit oogenblik ging de deur van het zijvertrek open, vijf heeren in eene eenvou dige burgerkleeding traden de zaal binnen en namen plaats op de stoelen der estrade. Ook de drie mannen, die de midden plaatsen innamen, waren gemaskerd, doch droegen allen het hoofd ongedekt. Onmiddellijk heerschte er eene doodsche stilte in de geheele zaal en aller hoofden ontblootten zich. De persoon, die op den middelsten stoel zat en wiens hooge gestalte Diego zeer bekend voorkwam, stond van zijne zitplaats op en deed de sqhel weerklinken. »Sennores," vhief hij aan met eene kalme, maar krachtige stem. »Uit alle deelen van ons geliefd Spanje zijt gij, zij het ook na eene angstvallige, door ons gedane teuze, hier bijeengeroepen geworden, en iet doel van onze uitnoodiging tot u is u allen welbekend. Geen enkele van u heeft geweigerd om aan onze roepstem gehoor vijand door concentrisch vuur de zwaarste verliezen toe. Maar hoe groot de bedrijvigheid op het Westelijk front ook moge wezen wij zien er feitelijk niets gebeuren. Wij, die even hartstochtelijk naar een einde van dezen afgrijselijken wereldkrijg gaan verlangen als de oorlogvoerenden zelf, wij zien uit naar iets nieuws, als het kon naar een wonder, dat de volkeren toeriep tot hier toe en niet verder. Ook in de verhouding tusschen Amerika en Duitschland is er geen merkbare ver andering te bespeuren. Wel zet de presi dent een groote keel op, maar van daden is nog niet veel te bemerken. Doch wacht maar, zoo zegt men, als de Aprilmaand een paar weken oud is, dan zult gij wat beleven. Dan zullen de Vereenigde Staten er op los trekken, 10,000 man, zegge tienduizend man zullen ze naar het Wes telijk front zenden om een tastbaar bewijs van samenhoorigheid met de entente te leveren en stroomen gouds zullen zijn den •geallieerden doen toekomen (tegen een hoe hoog procent en tegen welke waarborgen staat er niet bij, maar dat zal niet malsch wezen.) te geven, geen enkele uwer onttrok zich aan den plicht, om zijn arm, zijn vermogen, ja, wellicht zijn leven zelfs voor de weder geboorte van zijn vaderland op het spel te zetten. Ontvang daarvoor den innigen dank van ons in slavernij zuchtend volk. Het is ons zeer goed bekend, dat er onder u verschillende politieke zienswijzen omrent den lateren regeeringsvorm van Spanje bestaan, doch in de eerste plaats is het zaak, om vereenigde krachten in het werk te stellen, ten einde de onwaardige vrouwenregeering voor immer ten val te brengen. Eerst, wanneer dat geschied is, kan Spanje's vrij volk zich zelf een eigen regee ringsvorm kiezen, en wij allen als de trouwe zonen des vaderlands zullen ons aan zijn wil onderwerpen. Somber is de toestand van Spanje. On zedelijkheid, omkooperij, schijnheiligheid, diefstal en politieke moord zijn aan de orde van den dag. Aan de eene zijde eene misdadige weelde en eene oogverdraaieude, met alle ware vroomheid spottende zonde, aan den anderen kant bittere armoede en troostelooze wanhoop. Honderden van onze edelste mannen smachten, ter wille van hunne overtuiging, in de gevangenis, anderen hebben zich vol afschuw afgewend en leiden knarsetandend een plantenleven in vrijwillige of werkelijke ballingschap. Spanje's eenmaal zóó trotsche macht is der wereld tot hoort en spot ge worden. Neen. Ook Amerika zal de evenaar niet doen doorslaan. Ach, gebeurde er maar eens wat nieuws. Welnu, zoo zegt men, de centralen wil len een vernieuwd offensief tegen Rusland beginnen. Het plan bestaat, tegen St.. Petersburg op te trekken. Von Hinden- burg's ideaal, eerst Rusland klein te krij gen, staat verwezenlijkt te worden. Of het waar is? Wij gelooven het niet. Want ziet en zou hier nu werkelijk het be geerde nieuws in aantocht zijn? er zijn vredesgeruchten. Ja, vredesgeruchten Keizer Karei van Oostenrijk-Hongarije heeft n.l. een onverwacht bezoek te Berlijn gebracht. Dit moet verband houden met nieuwe vredesvoorstellen die aan de geal lieerden gedaan zullen worden. En dit al weer als gevolg van de gebeurtenissen in Rusland. Immers, als daar de radicale elementen de overhand behouden dan zul len vele redenen van strijd tusschen Rus land en Duitschland verdwenen zijn. Reeds trok het de aandacht, dat Mil- joekof, de nieuwe Russische minister van buitenlandsche zaken, in zijn instructies aan de buitenlandsche vertegenwoordigers van Rusland, zeer weinig over den oorlog sprak Geen enkele tak van nijverheid bloeit meerzijn vroegere eenig in de wereld zijnde handel is volkomen vernietigd, zijn vroegere macht ter zee tot nul gedaald. Ongehoorde belastingen drukken het volk. Een heir van vurige opkomelingen en ellen dige schuimloopers neemt de plaatsen in, welke Spanje's grandes toekomen. Ontucht en de/grofste zedeloosheid tot op de treden van den troon en aan de altaren der kerk dat is het beeld van het tegenwoordige Spanje. Is het aldus, of heb ik er een te zwart tafree! van opgehangen?" De spreker zweeg een oogenblik. »Gij hebt gelijk, het is zoo. Weg met de regeering 1« riepen de vergaderden door elkander en aller armen werden vol geest drift omhooggestoken. De spreker van zooeven ging weder voort. Zoo weet dan, broeders, dat de tijd nabij is om ons juk af te schudden, nog was tot dusver de tegenwoordige regeering zeker van het leger, van het oogenblik af echter, waarop zij deze zekerheid verloor, was ook het, door datzelfde leger gesteunde regine verloren. Dit tijdstip nu is gekomen, en wy, die u te zamen riepen, brengen u, zoo al niet het geheele leger, dan toch een groot gedeelte daarvan aan, een ge deelte, aanzienlijk genoeg, om wanneer ieder uwer in zijn kring zijn plicht doet, ons zeker ons doel te laten bereiken." Wordt vervolgd. voor Het Lied von Neusden no Alteon, do Langstraat en de J. C. JANSSEN,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1