i 81 dit nr. Mort een bijvoegsel. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3662. Zaterdag 14 April 1917. EL NERO. N V A Und VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 1— 6 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. i BUITENLANDSCH OVERZICHT. Sedert Paaschmaandag woedt er bij Atrecht een geweldige slag. De Engelschen zijn er het offensief begonnen en hebben aanmerkelijke voordeelen behaald. De buit is grootmeer dan 100 kanonnen en te gen de 12,000 gevangenen is geen klei nigheid en herinnert aan de eerste dagen van het succes van het vorige jaar aan de Somme. Op den tweeden dag is het of fensief in langzamer tempo opgeschoten. Een doorbraak heeft nog niet plaats gehad. De Duitschers zijn achteruitgeworpen, maar handhaven zich in verder achteruit gelegen loopgraven, van waaruit zij verschillende tegenaanvallen hebben ondernomen, die.de Engelschen hadden af te slaan. Intusschen hebben dezen hun succes op den hoogte rug van Vimy nog wat kunnen uitbreiden. Deze hoogterug, die een hoek met de frontlinie maakt, is in den loop van den oorlog reeds meermalen het schöuwspel van verwoede gevechten geweest. Ablain St.-Nazaire, Souchez en Carency zijn de namen van evenzoovele slagvelden óp dezen heuvelrug. Bij al die slagen hebben de Duitschefs een weinig terrein op dien heuvelrug verloren en op het oogenblik zijn zij er geheel af. Nu zeggen de Duitschers wel dat deze aanvankelijke successen der Engelschen bi Atrecht te verklaren zijn uit het feit, dat de Engelschen op deze plaats nog parti konden trekken van hun groote voorberei dingen voor het voorjaarsoffensief. Hier toch waren de Engelschen in de meerder derheid wat kanonnen en munitie betreft er was dan ook geen weerstand mogelijk tegen het moorddadig vuur, waaraan de Duitsche linies werden blootgesteld. »Maar zoo gaan de bladen voort, alle op een doorbraak gerichte slagen, die in den loop van drie jaar op het Westelijk front zijn geleverd, hebben bewezen, dat de aanval ler doorgaans de eerste dagen, door plot seling overmachtige strijdkrachten in het vuur te brengen op een bepaald punt, dat den verdediger onbekend is, plaatselijke voordeelen behaalt. Deze zijn echter niet beslissendhet komt er op aan of de aanvaller in staat is, deze voordeelen zoo danig uit te breiden, dat zij tot een stra tegische doorbraak leiden. Dit is den En gelschen niet gelukt, uit de officieele be richten is integendeel gebleken, dat de h:i illi;t»y 22) »Geloofd zij den inval van onze mama's om de lastige maskers reeds vóór het demaskeeren van het gezicht te,nemen, toevallig keek ik naar boven en herkende de beide dame's, doch nu aan den dans, mijn engel, nu zult ge mij niet meer ont snappen. De dames lachten en Juan bood Mercedes de hand. ïHplaas ik moet je een blauwtje laten loopen, broertje,* zeide Mercedes schalks, »want een Genuees heeft mij reeds voor deze quadrille geëngageerd, ha, daar is hij al.c Inderdaad trad op dit oogenblik de Ge nuees, die bij het begin van het bal met den Pers had gesproken, de loge binnen en bood, voor de aanwezigen eehe buiging makende, Mercedes den arm. Juan glimlachte en nam naast zijn vader plaats om van hier uit naar de quadrille te kijkenhet was hem aangenaam om een weinig uit te rusten van den dans, waaraan hij yverig had medegedaan. »Wie was die Genueesvroeg hij. »Wij hebben niet de vrijheid genomen, om het vrije maskerrecht te schenden,* antwoordde de generaal-toldirecteur, »hy heeft echter al eenige malen met Mercedes aanval reeds den tweeden dag tot staan waS gebracht.* Dit is nu wel de zaken bezien door een al te kleurige bril. Wel schieten de En gelschen nu niet meer zoo hardop, maar zij hebben toch een leelijke deuking ge" maakt in het Duitsche front. De operatie bij Atrecht is nog maar in haar begin. Het is daar maar een hameren en hameren op het vijandelijk front in de hoop dat een gestadig doorhameren thans wel tot een doorbreken zal leiden. Het schijnt de bedoeling der Engelsche legerleiding te zijn van uit Atrecht een wig in de vijandelijke linies te drijven en zoo eindelijk tot. een doorbrkak te komen. Het aangrijpingspunt is gelukkig geko zen. Het is een aanval op die vleugel waar nog de oude stellingen der Duitschers zich bevinden. In den oorlog tegen zulke vaste stel lingen ^ijn de Engelschen op het oogenblik in de meerderheid door hun kracht aan artillerie, door hunmeerderheid in man schappen. Een erkenning van deze meer derheid was reeds in den Duitschen te rugtocht gelegen, waardoor de strijd een karakter moest aannemen, waarin de Duitschers hoopten met andere factoren te kunnen werken, waarin de Engélschen nog niet hun meerderen waren. Tegenover een dergelijk streven is een Britsche aanval op de vaste flankstellingen van de Duitschers alleszins verklaarbaar. Zij laten daardoor den Duitschers de gelegenheid niet, den strijd te strijden, die hun het best zou passen, zij dwingen hem tot den slag in omstandigheden, die den Engelschen zei beter past. Doch niet alleen bij Atrecht zal de ge weldige worsteling om de beslissing zich afspelen. Ondanks de tegenzetten, die de Duitsche legerleiding nog in den zin mocht hebben, zal het noodzakelijk zijn, ook op de overige deelen van het front den vijanc zoo intensief mogelijk in beslag te nemen Wellicht zal ook van Fransche zijde nog eene grootere onderneming tegen den an deren vleugel van de terugtrekkende leger groep volgen. Het Duitsche hoofdkwartier berichtte toch»Van Vailly tot Reims neemt de artillerieslag in hevigheid toe.* Zoo'n dagelijks aan hevigheid toenemende artillerieslag is gewoonlijk de voorbode van een grooten aanval. De aanval op de Noordelijke spil van de Duitsche terug tochtsbeweging, dien de Engelschen Maan- gedanst." 1 »Enfin, wij zullen zien, het oogenblik van demaskeeren nadert. Hebt ge al be schikkingen genomen met betrekking tot het souper, dat onmiddellijk daarop het bal voor een half uur onderbreekt ïHm ja ik heb er reeds aan gedacht, doch hier zal het voor ons allen denkelijk wel te klein worden. »Des te beter is het, dat ik reeds voor onze beide paren eene plaats in den win tertuin heb besproken, waar wijsoupeeren kunnen. Daarna keeren wij weder hier terug en blijven bij elkaar, totdat wij naar huis gaan, vindt ge dat goed »lk vindt het uitstekend, doch hoe weet je dat er ook in den wintertuin wordt gesoupeerd '»Wijl wij, kort vóór wy u ontdekten, dien nog eens doorliepen. Wij kwamen er juist, toen de bedienden er kleine tafel tjes plaatsen, en zoodoende verzekerde ik mij reeds van een daarvan door de opof fering van een douro.« »Daar heb je goed aan gedaan, doch hoort het sein Inderdaad weerklonken er op dit oogen blik te midden van de quadrille drie fanfares, die de algemeene demaskeeritig aankon digden, en als door een tooverslag vielen alle maskers van de aangezichten. Tegelijkertijd werd de portiére van de coninklyke loge op den achtergrond geopend en Hare Majesteiten, de koninginnen Isabella en Christina, eerstgenoemde in de kleeding dag zijn begonnen, is ook door een dagen lange en steeds in hevigheid toenemende artilleriebeschieting voorbereid. Als men nu leest van een dergelijke beschieting op het frontstuk, dat als de. Zuidelijke spil van de terugtochtsbeweging kan worden beschouwd, te weten het vak tusschen Vailly en Reims, dan ligt de veronderstel ling voor de hand, dat daar nu een aanval van de Franschen op het punt van los barsten is. Met spanning zien wij de komende da gen tegemoet en de vraag mag gedaan worden Zal nu werkelijk de laatste groote slag van dezen oorlog beginnen? Indien Amerika nogi wil meedoen zal het zich dan wel mogen haasten. Wij lazen al dat er in Engeland Waren die eigenlijk maar half ingenomen waren met de hulp van de Ver. Staten. Wilson zou bij een komenden vrede te gunstige vredes voorwaarden aan Duitschland gesteld wil len zien en waar de Amerikanen nu zei oorlogsmateriaal noodig hadden, zou de Entente zich grootendeelS- verstoken zien van aanvoer van kanonnen en munitie terwijl de prijs daarvan wel zou opgedre ven worden., Toch als Amerika daadwer kelijk gaat aangrypen is het een niet te onderschatten vijand. De plannen van de Ver. Staten toch, voor zoover zij zijn vast gesteld, zijn de volgende, naar de Daily Telegraph meldt 1. De vloot op- alle mogelijke manieren te gebruiken tegen de Duitsche zeemacht en duikbooten. 2. In den volsten omvqng munitie te leveren aan de entente. 3. Onmiddellijk 3000,000,000 aan de entente te leenen. 4. AI het mogelijke doen om Engelant aan voedingsmiddelen te helpen. 5. Het eerste jaar 1,000,000 mannen te oefenen en het volgend jaar nog 1,000,000^. Geen troepen zullen naar het slagfront worden gestuurd, vóór het eerste milJioen geheel klaar is en de plannep vol tooid zijn om die strijdmacht te velde van alles te voorzien. Het kabinet wijdt thans zijn voornaamste aandacht aan de midde len om goederen snel naar het buitenland ite vervperen. Er is veel kans, dat de in beslag genomen Duitsche schepen zullen worden gebezigd. In Rusland is het ook nog niet pais en en vrede. De voorloopige regeering heeft al een zeer lastige taak te vervullen. Zij heeft te rekenen met allerlei elementen die eener Andalousische edelvrouw uit de XVII eeuw, laatstgenoemde als Bojaren-vorstin, verschenen, gevolgd door een talrijken hof stoet, en namen in de loge plaats. Onmiddellijk hieven de muziekcorpsen het Spaansche volkslied aan, alle aanwezigen stonden op en zongen dit mede, terwij) koningin Isabella door herhaalde buigingen bedankte. »lk zou er alles onder hebben durven verwedden,* zeide Don Diaz tegen Juan, »dat eene Griekin, die ik daar straks ont moette, de koningin geweest is Wel mogelijk,* antwoordde Juan, »het is bekend, dat zij vóór het demaskeeren vaak drie of viermaal van kostuum verandert. Je kunt dus zeer wel goed gezien hebben. Wederom viel de muziek vroolijk in, en de voor korten tijd onderbroken quadrille slingerde weder hare figuren door elkander, en, terwijl de Genuees blijkbaar in ver rukking in het van genoegen stralende aangezicht zijner danseres Mercedes keek, was deze ietwat teleurgesteld, toen ook hij iet masker afnam, want zij keek in het aangezicht van een ruim dertigjarigen man, wiens laag voorhoofden grove gelaatstrekken geenszins aan het ideaal beantwoordden, t welk de jonge dame zich van haren cavalier had gemaakt, afgaande op zijne jedrevenheid als danser en zijne welbe spraaktheid. Zij bezat echter genoeg tact en zelfbe- leersching om hare teleurstelling niet te laten blyken. tegenovergestelde doeleinden najagen. Voor al de uiterste linksche partijen laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. De raad van afgevaardigden van arbeiders en soldaten vormen er tegenwoordig zoo wat een. nevenregeering. Deze raad steunt reeds weliswaar de 'voorloopige regeering maar heeft haar te gelijk onder controle* hij steunt haar slechts voor zoover zij naar hun pijpen danst. Dat blijkt nu weer. Miljoekof, minister van buitenlandsche zaken, had n.l. in een in terview verklaart dat hij aan het oorlogs doel vasthield, zooals dat onder de regee ring van den Tsaar was geformuleerd m. a. w. Constantinopel moet aan Rusland kó men en Oostenrijk-Hongarije en een dee van Duitschland verdeeld worden. Maar nu hebben de socialistische partijen er bij de regeering ten stérkste op aangedrongen duidelijk te verklaren dat zij geen imperia listische of agressieve oogmerken in dezen oorlog heeft. Van het afleggen van zulk een verklaring maakten de socialisten het feitelijk afhankelijk of zij de regeering nog verder zouden steunen bij het voortzetten van den oorlog. Miljoekof heeft daarop geantwoord in een proclamatie, dat de regeering er niet aan dacht veroveringen te maken, maar tege lijkertijd lonkt hij naar de zijde der entente en doet al zijn best de bondgenooten nie tegen het hoofd te stooten. De heele pro clamatie ej» de daarmee verbonden geschie denis geeft in alle geval niet den indruk dat de voorloopige regeering sterk staat Wat de opvatting van de bondgenooten aangaat, in verband daarmee zyn zeker de volgende woorden van den correspondent van de Daily Telegraph merkwaardig »Het stellige en redelijke bestanddeel in de houding van de socialisten is, dat, in dien Rusland en zijn bondgenooten elke aanvalsbedoeling afwijzen, het heele karakter van dezen oorlog zal worden gelouterd. Die stroomingen in de openbare meeninjg van Duitschland, die tegen een aanvalspo- litiek zijn gekant, zullen daarin een steun vinden en een redelijke vrede binnen niet langen tijd zal inderdaad mogelijk worden. Wat Rusland betreft het kan ons nog verrassingen jiereiden Dit denkt Duitschland zekpr ook en laat het daarom nog wel vrij, hopende dat de binnenland sche aangelegenheden het de Russische re geering zoo volhandig zal maken dat van een krachtig optreden naar buiten vooreerst geen sprake zal zijn. BUITENLAND. Nu de maskers gevallen waren, stelde de Genuees zich terstond op den toon van een man van de wereld aan haar voor als don Ramon Plastro, koninklijk ministeriëel ambtenaar, en napn in een hoffelyken vorm afscheid van de beide jonge dames en van Diego, nadat hij Mercedes, toen de dans geëindigd was, tot aan de loge harer ouders had begeleid. ACHTSTE HOOFDSTUK. De Ontvoering. In den wintertuin van het zomerpaleis waren inderdaad binnen enkele minuten vóór de tot het avondeten bestemde pauze een groot aantal tafeltjes geplaatst, bestemd voor drie of vier personen, en bijna aan het achterste einde daarvan, in een door palmen en andere uitheemsche gewassen gevormd prieel, hadden don Juan met zijne zusters en Pelloro plaats genomen. Het slechts uit eenige gerechten bestaande souper was byna geëindigd, èn toen nu weder de muziek een dans aanhief, noodigde don Diego Mercedes uit, om hem in de rijen te volgen, terwijl Manuela besloot om dezen dans over te slaan. Weinig menschen waren daar nog aanwezig, want alles was naar den dans gesneld. »Hoe zou je het vinden, Manuela, wan neer wy uwe ouders eens hier haalden, er is nog plaats genoeg, om nog die weinige uren met hen samen te zijn De atmosfeer op de galerijen is nu juist niet bijzonder Vredesactie in Rusland. LONDEN, 10 April. De Times-corres pondent te Petersburg seint Het Comité van Arbeidersafgevaardigden publiceert in zijn officieel orgaan een reeks rèsoluties, waaruit zijn voornemen blijkt, om de voorloopige regeering ten val te brengen en de nederlaag van de Russische legers en een smadelijke vrede te bewerk stelligen. Het kondigt de vorming aan van een commissie voor buitenlandsche betrekkingen teneinde directe onderhandelingen met den vijand te openen. Tot dat doel gaat een deputatie naar Stockholm en zal er een speciale koeriersdienst tusschen Rusland en Zweden worden ingesteld. Men eischt het onmiddellijk openen van vredesonderhandelingen tusschen alle oor logvoerenden en propoganda onder de massa tot beëindiging van den oorlog, die slechts de bourgeoisie ten goede komt. BERLIJN, 12 April. De Vörwarts merkt naar aanleiding van het manifest van dé voorloopige regeering in Rusland op Deze verklaring bewijst minstens dat de beide stroomingen ,in Rusland even sterk zijn. Dezen beiden stroomingen tegemoet komen is de plicht van de Duitsche regeering. De Duitsche regeering moet verklaren, dat het voorstel van Graaf Czernin ook haar eigen voorstel is en dat de Duitsche regeering nimmer de bedoeling heeft gehad, op de voorgestelde conferentie eischen te stellen welker vervulling men slechts zou kunnen verlangen van een geheel overwonnen vij and. De Duitsche regeqring moet den moed hebben het Duitsche volk de geheele waar heid te zeggen en die waarheid is, dat men aan een wereld van vijanden geen vrede- voorstellen kan dicteeren, maar dat men reeds op resultaat aan zijn zijde kan wijzen, wanneer men zich heeft weten staande te houden. Bij het Fransche station Baconelles, in de buurt van Amiens, zijn twee personen treinen op elkaar geloopen. Er zijn 4 dooden en 10 gewonden. o— Het onderzoek naar de geestvermogens van dr. Friedrich Adler, den moordenaar van graaf Stuerghk, is thans afgeloopen. De geneeskundige faculteit van de Ween- sche universiteit heeft een verslag uitge- aangenaam, ja, 't is er bijna om te stikken, terwijl het hier heerlijk is,« Met vreugde keerde Manuela het denk beeld van haar broeder goed, doch verzocht herri tevens om haar hier te laten, daar zij zich een weinig vermoeid gevoelde. »Maar je zit hier zoo eenzaam,* zeide Juan bezorgd. ïMaar, Juan, ik ben toch werkelijk geen kind, over een paar minuten kunt ge weder hier zijn, en ook de dans kan niet lang meer duren.* 0*Je hebt gelijk, zusje,* antwoordde Juan, »ik keer bovendien terstond weer terug. Dit zeggende snelde hij heen. Het jonge meisje bleef alleen en liet zich droomend in haar stoel achterovervallen. Zy gevoelde zich zóó vergenoegd, zoo geluk kig, sinds Pelloro weder dagelijks bij haar was. Glimlachend sloot zij licht de oogen. Eene hand deelde gedruischloos en voor zichtig het loover achter het hoofd van het jonge meisje, eene tweede hand kwam te voorschijn en plotseling sloten zich deze handen, als gold het hier het raden van iemand, die haar verraste. Aldus vatte ook het jonge meisje het op, en glimlachend wilde zy den naam van Diego stamelen, toen een eigenaardige lucht haar bedwelmend in mond en neus steeg, zij greep naar de handen van den ander, doch onmiddellijk daarop liet zij de hand zinken en - verloor het bewustzyn. Wordt vervolgd. voer Het Land van Heus ee Altena. de Lanostraat en de erwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1