I BU dit nr. behoort een bijvoegsel. C IANSSFN Comb. PEEK CLOPPENBURö, 's-Bosch. HIEUW O D E L.L E in Cover Coat en fantasie stoffen. Und van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heugden. No. 3666. Zaterdag 28 April 1917. FEUILLETON. EL NERO. V V 4 Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke régel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. >Wij beleven een grooten tijd», schreef ons laatst iemand. »Nu worden de grond slagen gelegd voor een nieuwe rijke toe komst. En gelijk elke nieuwe geboorte gepaard gaat met pijnlijke weeën, zoo hebben wij ook nu dé bange tijden met geduld en blijden moed te doorleven, be denkende, dat al dit gruwzame lijden ons brengen zal een herboren menschheid. Hieruit spreekt een heerlijk optimisme. Wij willen er aan vasthouden. Ja wij willen gelooven, dat al het afgrijselijke, dat nu de wereld te zien geeft, niet doel loos en nutteloos is. Gelijk, elke lente N komt met storm en woest geweld om de doodschheid van den winter volkomen te overwinnen, zoo hopen wij met vaste hope dat na dezen vreeselijken orkaan zal komen het suizen van een zachte stilte, waarin de Godssprake vernomen kan worden. Maar nu hooren wij nog slechts het gieren van de stormvlagen en zien we slechts het neerslaand geweld. Wij zijn midden in de weeën. O, ware het de laatste. Het schijnt ook de vreeselijkste van alle, die geweest zijn. Wat wordt er ontzettend gevochten, nl. op 'het westelijk front. Wel zijn de re sultaten gering. De hernieuwde aanval lende bewegingen volgen elkander in lang zamer tempo op en het succes schijnt ook telkens minder te worden. De eerste stoot die de Engelschen b.v. op dit gevechts terrein deden, bracht hfn een heel ,eind vooruitde tweede deed ten oosten van Vigny eenige dorpen in hun handen vallen/ de derde heeft maar weinig daaraan toe gevoegd naar het schijnt. Maar de wijze waarop hier gestreden wordt is meer dan bitter. Ais wij de telegrammen laten spreken gruwen wij van de hel die daar losgebroken is. Zoo seint WolffOok gisteren hebben de Engelschen wanhopige pogingen gedaan om den slag by Atrecht een voor hen gunstigen keet te doen nemen en de zware nederlaag van eergister uit te wis schen. Evenals den vorigen dag zijn echter ook ditmaal hun buitengewoon hardnekkige aan vallen v bloedig afgeslagen, zonder dat de vijand eenig voordeel heeft kunnen behalen. De dag van gister heeft de Engelsche verliezen verdubbeld. Biijkens de berichten 26) »Gij zijt een schurk,mompelde Ma- nuela. »Dank u zeer voor het compliment, sénnorita,antwoordde de Genuees hoonend. Hij keek het venster uit. Het rijtuig had den grooten weg verlaten en rolde nu wat langzamer voort. Kort daarop hielden zij stil op eene eenzame, open plek in het bosch. »Met uw verlof, sénnorita.» ging de ontvoerder voort, »hier is een mooi plekje om mijn ietwat in het oogloopend kostuum met het hier in deze streek gebruikelijke te verwisselen. Ik ben terstond weder bij u en zal u dan, tot wij weer door bewoonde plaatsen komen, den doek en de sjerp afnemen, altijd natuurlijk zoolang ge u rustig houdt. Dit zeggende stapte de Genuqes uit, het portier zorgvuldig achter zich sluitende. Na verloop van vijf minuten ging dit weder open en de Genuees, thans in gewone burgerkleeding, stapte weder in. fly nam Manuela hare banden af en sloeg een bpnten mantel om de licht ge- kleede jonge dame. Ziezoo,zeide hij, »voor de nachten breng ik u dekking genoeg, opdat ge geen koude zoudt hebben, want ze zijn nog onzer troepen werden geheele rijen vijan den door ons goedgericht machinegeweer vuur weggemaaid andere stormtroepen geraakten in het vunr onzer houwitsers en veldkanonnen, en werden geheel vernietigd. Op vele plaatsen liggen vermorzelde Engel sche tanks, omgeven door gesneuvelden, die er dekking achter hadden gezocht. Vooral aan weerszijden van de weg Atrecht- Kamerijk liggen de lijken van vijanden tot wallen opgestapeld. Gisterenochtend was het brandpunt van den strijd ten Noorden der Scarpe het dorpje Gravelle, aan den weg Atrecht- Douai, waarom verbitterde, heen en weer golvende gevechten zich afspeelde. De puinhoopen van het dorp zijn door onze troepen nauw omsingeld en liggen onder sterk Duitsch granaatvuur. Ten Zuiden van Gavrelle.is het geheele front in onze handen gebleven. Op de rest van het Noordelijke deel van het aanvalsfront zijn gisterochtend geen hevige gevechten geleverd. De En gelschen moesten er tengevolge der bloe dige verliezen van den eersten dag eerst op adem komen, terwijl daarentegen een sterke Engelsche patroelje ten Westen van Hulluch tot Dutten de Engelsch schansen wist .binnen te dringen. En van Engelsche zijde wordt de strijd aldaar als volgt bedreven In het afgeloopen etmaal is het dal van Scarpe het tooneel van den bloedigen strijd erebleven. Nu dringen we vooruit over hpt heele front tusschen Lens en St. Quentin, waar we al vorderingèn hadden gemaakt. Wij behaalden daarbij succes sen van belang. Gistermiddag vier uur vielen wij aan gene zijde van Monchy met man en macht aan. Op eenige punten verdreven wij vijandelijke afdeelingen, die daar nog ge nesteld waren. De, Duitschers zijn zich in het Bois Vért eh het bosch van Sart blij ven verzamelen, maar onze batterijen heb ben hen gisteren dén heelen dag en den verstreken nacht scherp onder vuur gehou den en het staat vrij wel vast, dat die rookende plekken zijn bezaaid met de lijken van Duitschers. Inderdaad neemt men algemeen aan, dat geen enkele strijd, waarin de Duitschers tot dusver aan het Westelijk front gewikkeld werden, hun zoo duur te staan.is gekomen, het aantal sol daten, dat daarby in het spel is, in aan merking genomen, als de slagen irh de laatste drie dagen. koud.» Manuela tantwoordde niets, zij was der wanhoop nabij. Broeder of verloofde gedood, of ten minste zwaar gewond, zij zelve in de handen van een man, wien zij echter vroeger als caballero vertrouwen had geschonken, ja, zelfs heimelijk beklaagd had, en die thans bleek een woesteling en een leugenaar te zijn Dit alles, nog gepaard met de bijna volkomen onmogelijkheid om te ontvluchten, was meer dan voldoende, om ook een sterker karakter dan dat van het tot dusver in zorgeloos levensgeluk opgegroeide jonge meisje geheel aan het wankelen te brengen. Zij was te trotsch om den handlanger van den graaf, den schurkachtigen Genuees, hare bittere tranen te laten zien en wendde zich daarom wanhopig ter zijde, om deze ongestoord te laten stroomen en zich geheel aan hare smart te kunnen overgeven. Tegen den middag verwisselden zij voor het posthuis van een klein stadje van paar den, nadat de Genuees, ondanks hare belofte om zich rustig té houden, haar wederom op dezelfde wijze als vroeger had gekneveld en zulks geschiedde nog eenmaal vóór het invallen van den nacht. Onderweg bood haar geleider haar koude spijzen en wyn aan, doch Manuela was niet bij nachte om iets te gebruiken. En zoo ging op de hobbelige binnenwegen dag en nacht voort. Gevoelde haar bege leider behoefte om te slapen, dan knevelde Als een voorbeeld kan de poging tot een tegenaanval, gistermiddag ten opzichte van Gavrelle ondernomen, worden aange^ voerd. Wij zagen vier Bataljons op een afstand van 4000 meter optrekken. Onze batterijen veldgeschut, die waren voorbe reid, hielden zich koest. Toen werden op korten afstand de aandringende golven zoo heftig, als de kanonniers de wapens maar konden bedienen, met granaten overstelpt. Het leek wel, of er tarwe werd gemaaid, 't Was alsof de bataljons wegsmolten in den blauwachtigen damp en toen deze was opgetrokken, lag de grond vol grijsgroen^ gedaanten. Dit is een staal van de roe keloosheid, waarmeë de troepen sinds Maandag j 1. op onze stellingen worden afgestuurd. Het wijst erop, dat de vijand zich wanhopig inspant om onzen opmarsch tusschen de Sensée en den rug van Viiny tegen te houden. Uit deze berichten blijkt voldoende dat aan beide zijden de verliezen ontzettend zwaar zijn en de beslissing nog lang, heel lang op zich zal laten wachten. In Messopotamië worden de Turken steeds verder teruggedrongen. In Palestina doen de Engelschen hun besti om zich meester te maken van Gaza. Men ver wacht daar zware gevechten. Ook de Politieke wereldgeschiedenis hij vooraf zijne gevangene, die aan deze vermoeienissen geheel ongewoon, ten laatste in een, aan stompzinnigheid en machteloos heid grenzenden gemoedstoestand geraakte en alles half bewusteloos met zich doen liet. Eindelijk op den namiddag van den vierden dag, reden de reizigers eene stad binnen, die Manuela terstond als San Sebastianó herkende. Zij liet haar bege leider hiervan echter niets merken, maar was toch zeker van harè zaak, want meer dan honderd malen was zij als kind in deze stad geweest, ja, zij had zelfs eenige zomers achtereen met hare zuster eene soort van hoogere meisjesschool hier bezocht en kende daarom ieder huis van de maar matig groote stad. Haar begeleider had er natuurlijk geen vermoeden van, dat Manuela de streek kende, wanneer laatsgenoemde echter hoopte, dat zij in San Sebastianó halt zouden houden, dan zoude zij zich weldra zeer bedrogen zien, want het i'ijtuig reed de stad dooi en verder den straatweg naar Bilbao op Doch reeds na een uur sloeg bet rijtuig eene prachtige aan weerszijden met oude noteboomen beplante laan in, reed daarop eenige minuten voort en bleef toen voor een tuinhek stilhouden. De man, die op den bok zat, sprong er af en tlrok aan eenp schel. Na eene geruime poos werd het hek geopend, het rytuig reed op krakend tuin- zand langzaam door tot voor een, op een heeft weinig nieuws gebracht in de laatste dagen. Alleen Rusland houdt nog immer de spanning gaande. Maar er verluidt niet veel van daar, dat belangrijk is te noemen. Er gebeurt daar waarschijnlijk echter meer achter de scher men dan we vernemen, en van. sommige merkwaardige dingen, waarvan we hooren, kunnen we niet de geheple beteekenis schatten. Dat, in oorlogstijd, een 1200 afgevaardigden van het Russische leger met Rodzianko en Goetskof een conferentie houden achter het front, is zeker eigen aardig, maar wat ze er bespreken, verne men we nog niet. Wel blijft het vrij zeker, dat de Russische arbeiders en sol daten geen afzonderlijken vrede willen met Duitschland, maar wel een algemeener» zondejc veroveringen en schadeloostelling en dien dan liefst zoo spoedig mogelijk. Zoo denken de Duitsche sociaal-democraten er ook over en in dit opzicht ontmoeten zij dus elkaar. Of de vredesconferentie te Stockholm, waar soc.-dem. afgevaardigden van oorlog voerende en neutrale landen samenkomen, wat zal uitwerken, moet de toekomst nog leeren. In Rusland zelf is het nog verre van rustig. Zoo verneemt de Daily News uit Petersburg Zooals te verwachten was heeft de revo kasteel gelijkend gebouw, en bleef eindelijk stilstaan voor het aan de achterzijde daarvan zich bevindende bordes. »Wij zijn ter plaatse, senriorita,« zeide de Genuees, het portier openende. »En uit de omstandigheid, dat ik na dezen rit ieder been van mijn lichaam voel, vermag ik te beoordeelen, hoe gy u wel gevoelen moet. Nu, gij zult zeker terstond wel alle mogelijk denkbare verzorging ontvangen, terwijl wij slechts één enkelen dag hier kunnen uitrusten en dan weder. - Geluk kig ditmaal echter met den spoortrein naar ons gezegend Madrid terugkeeren. Heb de goedheid, mij te volgen.» Hij hielp Manuela uitstappen en voerde het totaal uitgeputte meisje het kasteel binnen. Een oude bediende, met een nog kranig voorkomen, ontving haar en las een brief, dien de Genuees hem overreikte, vluchtig door. »Ik heb al terstond van Zijne Exellentie bericht ontvangen,bromde hij. «Volg mij sénnorita.» Hij ging haar voor naar de eerste ver dieping. Slechts met moeite volgde Manuela. Boven gekomen, gaf hij haar over aan een, hem tegemoetkomend jong meisje, in Zon- dagsche boerenkleeding, waarop de oude man zich. weder verwijderde. Medelijdend vatte het jonge meisje Ma- nuela's arm, opende eene deur, en beiden traden nu een uiterst kostbaar en elegant vertrek binnen eene opengeschoven gordijn lutie op het platteland oude agrarische twist vragen aan de orde gesteld. Ondanks de vorming van voedingscommissies die hun best doen om de boeren aan het verstand te brengen, dat de landkwestie niet goed kan worden geregeld voor de constituante bijeen is, zijn de boeren geneigd i de zaak zelf in handen te nemen. De soldaten, die met of zonder verlof naar huis zijn gegaan, hebben daar van de revolutie verteld en stoken de boeren tegen de landeigenaars op. In het gouvernement Saratof verdrijven de boeren de werklieden van de landgoe deren en zeggen dat zij zelf het land wel zullen bezaaien, maar dat is onmogelijk omdat ze maar weinig zaad hebben. De boeren hakken ook bosschen van landeige naars om. In het goevernement Tambof hebben de boeren de huizen van de landeigenaars om singeld en dezen gedwongen een stuk te teekenen, waarin zij afstand doen van hun land. In Bessarabië hebben de boeren het landhuis en de goederen van de rijke fa milie Gagarin geplunderd. Men vreest dat deze dingen den oogst ernstig zullen benadeelen, vooral in het Zuiden, waar de tijd voor het zaaien van graan is aangebroken. De voorloopige re geering heeft een oproep verspréid waarin ter linkerzijde liet eene even weelderig in gerichte slaapkamer zien met breed ledikant. »Mijn hemelriep het jonge meisje bezorgd, toen zij zag dat Manuela wankelde. »Kom, sénnorita, ga terstond naar bed, ik zal by u waken, heb maar geen vrees, gij zijt doodaf.» Schielijk ontkleede zij de jonge dame en bracht haar naar bed. Vervolgens snelde zij de kamer uit, om ondanks het verzet van Manuela spijzen en versterkende thee te halen, en keerde spoedig terug, doch zij vond Manuela reeds in een diepen, op den dood gelijkenden slaap, waarin deze bijna onmiddelijk gevallen was. Eerst tamelijk laat in den volgenden voormiddag Ontwaakte Manuela na een slaap van bijna twintig uren, en keek zij in het bezorgde gelaat van het voor hare bediening aangewezen meisje. Zij gevoelde zich aanmerkelyk versterkt en verklaarde op te willen staan. Op een stoel voor haar bed lagen een kostbaar morgengewaad en andere kle dingstukken verder was er voor haar nog meerder toilet aanwezig en wel in de groote, eveneens in de slaapkamer staande kast, verklaarde Dolores, aldus heette het jonge meisje. Zij hielp Manuela bij haar toilet en bracht toen het ontbijt, uit chocolade, beschuit, koud vleesch en eieren bestaande, eh Ma nuela, die bovenal de noodzakelijkheid ge voelde om hare krachten te behouden, tastte gretig toe. Wordt vervolgd. umM Laad van Heisdei en Alteia, in Lanostraat en lie Bo mme I ervaar! DEMI

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1