i 1 Bij dit Br behoort een iroegsel. Comb. PEEK CLOPPENBURO, 's-Bosch. Uitgever: L. J. YEERMAN., Heusden, No. 3678, Zaterdag 9 Juni 1917. hmi.iitoy EL NERO. 'Hf Heerenconfectie, Kinderconfectie en Kleeding naar Maat. LANID VAN ALTENA Draagt Si A li L M A l\ A's Kleeding. Gorinchem. Voor onze prijzen, welke bijzonder scherp concurreerend JU berekend zijn, verwijzen wij voortdurend naar onze étalages. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden ƒ0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Wie den 23en Mei overleeft, zal eeuwig leven 1 Deze woorden stonden met vette letters gedrukt op de velletjes papier, die de Italiaansche vliegers op den 20 Mei boven de Oostenrijksche stellingen op het Isonzo- front lieten vallen. Het waarschijnlijk beoogde doel dé be zetting dezer -stellingen angst aan te jagen werd wel is waar niet bereikt, maar de Oostenrijksche bevelhebbers waren gewaar schuwd, zoodat zij de noodige voorberei dingen nog tijdig konden maken. Dat de Italianen onder alle omstandigheden nog een ernstige poging zouden doen de vijan delijke verdedigingslinie op het Karstpiateau te verbreken, werd buitendien met zeker heid verwacht, niet alleen omdat het doel der Italianen, Triëst te vermeesteren, daar het eerst is te bereiken, maar ook omdat zij hunne beste troepen op den zuidelijken vleugel hadden verzameld. Nu, de 23ste Mei was verschrikkelijk. Van 5 uur in de vroegte tot half 5 in den namiddag roffelde de kanonnade der Italianen voort. En toen begon de storm loop, die dagen aaneen duurde met het reeds gemelde gevolg, dat ongeveer 23.000 Oostenrijkers gevangen genomen en wat kanonnen buitgemaakt werdenwaarbij natuurlijk niet te vergeten de tien en tienduizenden gesneuvelden en gewonden aan weerszijden (volgens Oostenrijksche lezing zouden de Italianen alleen van den 38) Hij had zich hier dan ook al volkomen huiselyk ingericht en was juist aan tafel gaan zitten, toen de deur openging en de markies,in rijkcostuum, de kamer binnen trad. De heeren begroetten elkander allerhar telijkst en don PelLoro nam aan het avond maal van den adjudant deel, nadat Jose er nog een bord voor hem had bijgezet. De markies scheen meer of min opge wonden van zijn snellen rit, zooals hij zeide, overigens was hy vroolijk en opge ruimd, hij verontschuldigde zijne late komst hiermede, dat hij, als een, door de Spaansche autoriteiten vervolgde, zijne woonplaats gekozen had aan gene zijde der grenzen in een Fransch grensdistricht, en nu eerst de duisternis had moeten afwachten, om ongehinderd over de grenzen te kunnen komen. Hij had daarom EI Nero, dien hij als een goed edelman en een streng rechtscha pen karakter reeds van vroeger kende, verzocht hem zijn schuilhoek voor deze samenkomst in te ruimen en in zijne plaats den afgevaardigde van het comité te ont vangen. De adjudant bracht tevens den markies nogmaals de afscheidsgroeten van El Nero, 2en tot den 15en Mei 180.000 man ver loren hebben). Maar de Oostenrijkers hebben het hierbij niet laten zitten. Toen de tegenpartij rust behoefde om haar verliezen aan te vullen en de versleten kanonnen om te wisselen, hebben zij krachtig partij getrokken van die pauze. In den nacht van 3 op 4 Juni begon het Oost.-Iiong. geschut op de stellingen be-' zuiden Jamiano te spelen. Daarna kwam de forsche aanval los. De Italianen hadden al reserves van beteekenis bij elkaar ge bracht en wel met vracht- en personen auto's. De heele Karst was weer in dichte wolken gehuld. De Italianen poogden hun tegenstanders opnieuw door gasgranaten te vergiftigen, maar de Oostenrijkers en Hon garen wisten niet alleen de in het begin van den slag in het zuidelijke vak ont ruimde stellingen te hernemen, maar ook groote afdeelingen van den vijand in hun geheel af te snijden. Vandaar, dat het aantal Italiaansche gevangenen tot boven de 22.000 steeg. Zoo staan ze dus wat gevangenen betreft wel zoowat gelijk, terwijl ze, ook wat het overige verlies aan manschappen aangaat, elkaar wel niet veel zullen toegeven. Dit is dus het resultaat van de moord dadige gevechten. Een wederzijdsche ver nietiging der legertroepen en geen voor uitgang hoegenaamd. O arme, dwaze menschheid. Hoe lang zult gij voortgaan in uw verdwazing, Eu ropa tot een ontzachlijk kerkhof te maken? Want het is niet alleen aan dit ge vechtsfront dat met verwoedheid gestreden wordt. Zoo begint ook in het Westen, in N.-Frankrijk en Vlaanderen, de gevechts actie toe te nemen. Vooral in de buürt van Yperen gaat het weer spannen. Dat schijnt daar wel weer een machtig offen sief te zullen worden. Aangezien de Duitschers daar ter plaatse nog niet zijn teruggetrokken, is het duidelijk, dat zij zich hebben voorbereid althans den eersten stoot: in hun oude stellingen te keer te gaan Er zal hier hoogst vermoedelijk een verwoede slag ontbranden, maar waar schijnlijk zullen er slechts weinige menschen zijn, die verwachten, dat hij een beslissing zal brengen. Aanvankelijke terreinwinst voor den aanvaller, dan nieuwe aanvallen, die echter minder voordeel brengen, dan weer stilstand en als eenig eindresultaat veel dooden en veel gesnoef van beide kanten. Beide partijen beschouwen zich als overwinnaar, maar alles blijft onbeslist. en na deze mededeelingen verdiepten beide heeren zich in de berichten en beschikkingen, die de eerste voor den laatste had mede gebracht. DERTIENDE HOOFDSTUK. El Nero de wreker. Nauwelijks een kwartier van San Sebas- tiano verwijderd, rechts van den straatweg naar Bilbao, lag het groote landgoed van graaf Castilio, in welks kasteel Manuela nu reeds bijna twee maanden werd gevangen gehouden. De bijgebouwen, die tot woning dienden voor de beambten en de daggelders, lagen links van het kasteel, onge.veer tien minuten daarvan verwijderd en er door een fraai onderhouden park van gescheiden. Overdag waren vele bedienden in het slot werkzaam, die tegen den avond naar hunne woningen in de bijgebouwen of in de stad terugkeerden.. Wanneer de graaf, gelijk dat gewoonlijk het geval was, niet zelf op zijn landgoed woonde, werd reeds vroeg in den avond, nadat de buiten het slot wonende, bedienden en arbeiders heengegaan waren, de poorten en deuren van park en slot gesloten en alleen de oude huismeester en eene keu kenmeid bleven in dit laatste achter, In de laatste weken was dit geregeld iederen avond geschied, heden echter, nu plotseling graaf Castilio op zijn landgoed was aangekomen, waren er, behalve de beide oude bedienden en Dolores, nog de >yzijl Voor de Afdeelingen Heeren- en Kinderconfectie bieden wij een geheel nieuwe sorteering COLBERT COSTUUMS JACQUET COSTUUMS. GEKLEEDE COSTUUMS. DEMI-SAISONS en PANTALONS. REGENJASSEN (gegarandeerd waterdicht.) JONGENS COSTUUMS (met lange pantalon). VESTON COSTUUMS. NORFOLK COSTUUMS. BLOUSE COSTUMES en CAPES VOOR JONGENS EN MEISJES. De Afdeeling naar Maat bevat de meest uitgebreide collectie der laatst uitgekomen Nouveautés, waarvan Stalen-collectie op aanvraag wordt gezonden. Zoo is het al zoo dikwijls gegaan, dat het moeilijk is van den aanstaanden slag in Vlaanderen veel meer te verwachten. Het zal ons benieuwen wat de Russen nu zullen doen. De feiten moeten nu uitwijzen, wat er van hun plan, om aan het offensief mee te doen, kan komen. De nieuwe regeering heeft dat plan aan- aangekondigd om met de bondgenooten goede vrienden te blijven. Maar of de tucht al weer in zooverre hersteld is dat het Russische leger een macht ts waarmee gerekend moet worden door de centralen, moet nog blijken. Of de Amerikanen nog eens daadwer kelijk aan de gevechten in Europa zullen deelnemen Den 5en Juni zijn er tien millioen jonge Amerikanen ingeschreven voor het leger. Een respectabel getal. Maar voor die gedrild en toegerust ten strijde kunnen trekken, zullen er nog heel wat maanden verstrijken. Ondertusschen stijgt de nood allerwege. Vooral in Duitschland. Een Nederlander, die de laatste twee jaar aldaar vertoefde, deelde aan de R. R. Ct. mede: Vooral in de laatste maanden is het aantal vrouwen, werkzaam in ambten en bedrijven, waarin men vroeger slechts mannen zag, sterk uitgebreid. Men treft ze nu zelfs aan in havenbedrijven als boot kamerdienaar van den graaf en zijn koetsier op het slot aanwezig. Koetsier, huismeester en keukenmeid hielden zich gewoonlijk op in de gelijkvloers naast de keuken gelegen bediendenkamer, hunne slaapplaatsen bevonden zich in een dicht bij het slot staand paviljoen, waarin ook de stallen waren. De graaf zelf bewoonde met zijn kamer dienaar den rechtervleugel van de eerste verdieping van het slot, terwijl links, maar op denzelfden corridor, de kamer van Ma nuela, zoomede het kleine slaapvertrek van hare dienstbode Dolores lagen. Tegenover het slot, dat iets achterwaarts van den grooten weg lag en waarvan eene laan van oude, prachtige noteboomen voerde, lag een klein boschje, links van den weg. Op den avond van de aankomst van graaf Estavan de Castilio op het slot, scheen de groote weg, die anders, zoodra het donker werd, doodsch en stil was, meer dan anders verlevendigd. dn bijna regelmatige tusschenpoozen van ongeveer tien minuten kwamen er troepjes mannen in de dracht der Baskische landen uit de richting der stad, maar, wat zonder ling was, deze groepjes, waarvan er geen meer dan vier tot zes man telde, gingen den straatweg niet verder op, dan tot het kleine boschje, waarin zij, nadat zij steeds zorgvuldig naar alle zijden rondgekeken hadden, spoedig verdwenen. De duisternis was geheel gevallen en het kon denkelijk ruim acht uren zyn, toen werksters en kraanvoersters en in de steden als straatveegsters. Het vertrouwen in de regeering en in het byzonder in den keizer, is bij de groote menigte nog rotsvast. De hoop op overwinning is echter bij deze verdwenen en daarmee de opgewektheid. Lusteloos, in doffe.berusting zou ik haast zeggen, leeft men voort, hopend op den dag, die vrede en voedsel zal brengen. Want dit is schaarsch, duur- en slecht. Tengevolge van het gebrekkige voedsel vallen op de fabrieken de arbeiders bij tientallen af. Ouden van dagen en kin deren in de ontwikkelingsperiode (317 jaar) schijnen, blijkens de sterfte, het meest onder het gebrek te lijden-. Wij leven nog in het beloofde land wan neer men verneemt dat de rantsoeneering per persoon en per 7 dagen aldaar ver leden week was 2 pond brood, 1 pond aardappelen (soms met een kleinen toeslag), 200 gram vleesch en 100 125 gram griesmeel of eerf soort van macaroni, Nudeln geheeten. De prijzen waren ongeveer aardappelen pfennig (5 pfennig is 3 cent) per pond roggebrood tamelijk goed van kwaliteit, 70 pfenning per 4 pond, oorlogsbrood (slecht) 63 pf. per 3 pond, wittebrood of wat daarvoor doorgaat (zeer slecht) 55 pf. per 2 pond. Voor koffie wordt graag tot 12 mark (een er een licht rijtuig eveneens den straatweg afkwam. -Dit hield stil op de plaats, waar de laan naar het kasteel afsloeg, en op hetzelfde oogenblik sprong een man over de sloot van den weg uit het boschje te voorschijn en trad naar het portier. »Is alles gereed fluisterde eene stem uit het geopende portierraampje. »Ja, sennor kapitano," antwoordde José, want dit was de persoon, die uit het boschje was gekomen. »Welnu, laat de mannen dan tot den aanval oprukken. Gij zijt thans zeker vol doende op de hoogte van de plaatselijke gesteldheid en weet, wat ge te doen hebt Wij moeten zonder het minste gedruisch meester van het kasteel trachten te worden. Is de jonge dame in onze macht, dan brengt gij met nog twee mari haar in dit rijtuig, zonder u op te houden of, om het overige te bekommeren naar Monté bij de markiezin de Noielles. Wij houden inmiddejs het slot zoolang bezet, totdat gij een voldoenden voorsprong hebt. Met uw leven blijft ge borg voor de veiligheid der jonge dame en haar behouden aankomst te Montè »Zeker, kapitano, de tocht is immers geheel zonder gevaar. Caracho, de nieuwe generaal toldirecteur, zal er zich over ver wonderen, met welk een ijver de smok kelaars van San Sebastiano hem begroeten, werkelijk, het zal een klucht zijn. Nu, het kananders wellicht nog ernstig genoeg worden. Doch nu niet langer ge talmd. mark is 60 cent) per pond betaald. Men drinkt in plaats daarvan een surrogaat be reid uit gemalen en gebrande steckrüben (witte koolraap). Thee ziet men niet ge bruiken. Tabak geldt 7 mark, vleesch met been 2.40 mark, spek 8—9 mark,, rijst, meel, boonen en erwten 2 mark, marga rine 4 mark, steckrübeugemusse 75 pf. per pond. Nu en dan eens per maand geeft een toeslagkaart recht op vleesch voor 1 mark per pond. Slaolie wordt betaald met 20 mark per flesch. Sunlichtzeep met 12 mark per pak van 4 stukken. Verleden jaar was de uit IJmuiden aan gevoerde visch goed en goedkoop te krijgen. Het waren lang de kleinste visschen niet, die men kocht voor 4050 pf. per pond. Nu zijn voor den minderen man alleen de kleinste te krijgen voor fl.502 mark per pond. Van de eigenlijke oorlogsvoering hebben wij in het zuiden ons aandeel gehad in den luchtaanval op de aneline-fabriek te Lud- wigshafen en in den aanval op Karlsruhe. Beide troffen op ontzettende wijze doel. De fabriek werd nagenoeg geheeL vernield, slechts een enkele afdeeling kon doorwer ken. Thans, na ruim een jaar is men nog met het herbouwen bezig. Lieden uit het bij de fabriek gelegen Oppau vertelden mij, dat er 200 arbeiders bij waren omgeko- Het portier werd geopend en El Nero, de aanvoerder der smokkelaars, in zijne gewone dracht stapte uit het rijtuig. Langzaam reed dit de laan af en naar het slot toe en aan de tuinpoort daarvan gekomen keerde het om en bleef stilstaan. El Nero had naast het rijtuig geloopen en een glimlach van tevredenheid gleed over zijn anders zoo ernstig gelaat, toen hij zag, dat er ongeveer een veertigtal mannen, de een~ na den ander, uit het boschje kwamen en in de schaduw der oude boomen, bij den donkeren nacht toch bijna ternauwernood zichtbaar, rechts en links van de poort by den tuinmuur op doken. Plotseling bukten zich aan iedere zijde twee mannen, twee anderen klommen op hunne ruggen, van daar op den muur en sprongen vervolgens onhoorbaar in het zachte zand van den voortuin naar beneden. Rechts en links van de poort aan gene zijde van den muur bevond zich dicht struikgewas. Hierin verschool zich het viertal. Nu trok El Nero aan de schel en byna onmiddellyk daarop kwam de oude huis meester uit het slot, met eene lantaarn in de hand naar de poort geschreden en naderde wantrouwend het traliehek. »Is Zyne Excellentie de generaal-gou- verneur al aangekomen vroeg El Nero den man, die het licht van zijn lantaarn op diens gelaat liet vallen* Wordt vervolgd s 1 3UWSBLAD voor Hot Land vao Hoosden eo Alten de Langstraat en do Bommelerwaard. J. C. JANSSEN,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1