1 i 1 Sigaren-Magazijn 's-BOSCH 24 HINTHAMER&TRAAT 24 Import Havana's Ruime keuze sigaretten De Socialisten. feuilleton. Und van alten a Pracht-sorteering AFTER-DINNER SIGAREN. Uitgever: l. j. VEERMAN, Heusden. No. 3679. Woensdag 13 Juni 1917. EL NERO. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. A bo nnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advert^ntiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Aller' oogen wenden zich dezer dagen naar Stockholm, waar uit haast alle landerf der wereld mannen zijn saamgekorhen of nog zullen samen komen om aldaar werkzaam te zijn voor den vrede. Onder de namen die wij van Nederlanders vermeld vinden is die van Troelstra, v. Kol, en Albarda, zooals ge weet bekende socialisten in ons land. Zij zijn daar met hun medepartijgenooten verga derd om een werk te verrichten, dat de christenheid beschaamt,- (zooals een christelijk blad schrijft). „Zijn daar socialisten samengeko men om te werken voor den vrede? Kan er van hen dan iets goeds uit gaan?" hoor ik u vragen, met een huivering in uw stem want het woord „socialisten" wekt nu eenmaal bij velen in den lande nóg het schrik beeld op vanonverschillige men schen wat de godsdienst betreft afgunstig op ieder die het wat beter heeft dan zij, schreeuwers die goed kunnen schelden en vloeken.Zij verdienen beter oordeel. En al is dit artikeltje nu niet geschreven om propaganda te maken voor het soci alisme, het zal toch pogen om hun recht te doen wedervaren wat hun streven en werken betreft. De voornaamste grief, die de soci- 39) »Voor eenige uren is hij bier aangeko men. Wat verlangt ge »lk ben hem op bevel van Hare Majes teit nagereisd en breng hem gewichtige depêches. Helaas, ik kon hem niet meer inhalen. »Geef mij de depêches maar, dan zal ik ze den generaal-gouverneur overhandigen, want hij heeft ten strengste verboden, om van avond iemand, wien liet ook zij, toe te laten. De depêches kan ik alleen persoonlijk aan den graaf overhandigen, zij zijn van groot gewicht. Daarom dus, doe open.<i »lk zal dit eerst aan den graaf gaan vragen,antwoordde de oude man, doch vóór hij zich kon omdraaien, werd hem een mantel over het hoofd geworpen en te gelijkertijd voelde hij de scherpe punt van een dolk door zijn buis dringen en op zijne borst blijvten staan. »Geef geen geluid, oude,® fluisterde eene stem hem in het oor, »of, ge zijt des doods.® In een oogwenk waren hem handen en voeten - gebonden, een stevige knevel stak er in zijn mond, en, nadat men hem den sleutel van de poort ontnomen en hem zorgvuldig in een mantel had gehuld, legde men hem zoodanig op den grond, dat hij alisten. hebben tegen onze huidige maatschappij, geldt de verdeeling van de opbrengst. Daar is b.v. eén heer die een stuk land heefthij verhuurt het aan een boer, die het in het zweet zijns aanschijns bewerkt. De boer moet nu een gedeelte van de opbrengst van dit land aan den heer geven in de vorm van de huursom terwijl de heer er niets voor gedaan heeft dan dat hij „bezitter is van het land.", Of: in een fabriek worden b.v. stoelen gemaakt. De eigenaar van de fabriek ontvangt de opbrengst van de stoelen, die zijn arbeiders ge maakt hebben. Hij zelf deed er niets voor dan dat hij „bezitter" was van deze fabriek. „De patroon leeft van vreemden arbeid," „Dit is onrechtvaardig", zeggen de socialistenvoor „den arbeider moest de opbrengst van den arbeid zijn." Onze maatschappij wordt dus door hen veroordeeld om dat deze steunt op het beginsel van het privaatbezit. Maar nu willen wij de socialisten vragenop welke grondslagen zal rusten de heilstaat, de toekomstaat waar gij van droomt In onze maat schappij wordt hard gewerkt om winstbejag, om kapitaal te vergade ren, maar welke zullen de drijfveeren zijn, die iemand in uw heilstaat er toe zullen brengen zich in te span nen wat zal hun stuwkracht zijn van hetgeen er verder voorviel niets kon zien. Inmiddels haastten anderen zich de poort te openen. Zachtjes en, uit het slot geheel onzichtbaar, gingen allen deze nu schielijk door. Wederom slopen de eerste vier het,eerst naar het huis en wipten onhoorbaar de vestibule in door de deur, welke de huis meester open had laten staan. De vestibule was slechts half verlicht, rechts stond de deur naar de keuken open. De vier indringers stonden luisterend stil. »Waar of Eurico toch zoo lang blijft,® hoorden zij de stein der keukenmeid vra gen, »Ga eens kijken, waar of' hij zit, het avondeten is gereed.® Mannenschreden naderden de deur en de koetsier van den graaf vertoonde zich op den drempel der keuken. Doch vóór hij nog een pas verder kon doen, ging het hem evenals den huismees ter en vóór de verschrikte keukenmeid meer dan een halfluiden kreet kon slaken, lag ook zij gekneveld en gebonden te samen met den koetsier in de aangrenzende dienst bodenkamer, waarheen zij door de indrin gers gedragen waren. Man vbor man sloop nu de keuken binnen, met uitzondering van de door José uitge stelde posten. Alle mannen droegen het Hpaansche zwarte halfmasker, alleen het aangezicht van El Nero was onbedekt. De lange, gitzwarte baard, gepaard met De drijfveeren van nü zullen dan moeten vervangen worden door ijze ren dwang. En dan zal deze nog slechts baten voor handenarbeid. Wat dengeen betreft die aan het hoofd staat van een fabriek of zaak, zijn werk is van meer geestelijken aard; het kan alleen baten .als het vrij willig en met toewijding wordt ge geven. Thans geschiedt dit om de positie, die als gevolg van de vrij willige toewijding verkregen wordt. Maar wanneer dit uitzicht ontbreekt moet de toewijding, de werklust gaan ontbreken. Met dit gevolg, dat de zaken niet zoo meer vooruitgaan en de stoffelijke toestand van het gan- sche volk schade lijdt. De socialisten wijzen wel op voor beelden van menschen die uit inner lijke drang en ongeacht belooning of positie zich tot het uiterste inspan nen men denke aan kunstenaars, geleerden, pleegzusters maar toewij ding aan kunst en wetenschap is geheel iets anders dan toewijding aan een fabriek, en zeker is het geen algemeen verschijnsel. De socialisten zullen ons dus moe ten zeggen hoe zij inspanning en werklust willen verkrijgen èn bij den arbeider èn bij den patroon. Een duidelijk antwoord daaromtrent is niet uitgesproken, ook zijn niet allen het er over eens. Bebel, de bekende Duitsche socia list zegt hieroverDe arbeid moet als grondslag der verdeeling van de opbrengst genomen worden. Wie dus een groot aandeel aan den arbeid heeft gehad krijgt een groot aandeel in de winst. De luiaard krijgt weinig en wordt zelfs in zijn pensioen ge kort. Wie niet presteert wat hij, zijn leeftijd- en bekwaamheid in aan merking genomen, zou kunnen pres- teeren, wordt in een lagere loon- klasse teruggezet. Is dit nu het socialistisch ideaal? In zekeren zin ja. Maar in zulk een samenleving zal groote ongelijk heid blijven. Er zal een kring van bevoorrechte, beter-gestelde arbei ders ontstaan. Zal men er zijn, als het kapitalisme is verdwenen, maar het loonstelsel, dus de „loonslavernij" bestendigd wordt Ook Bebel heeft gevoeld dat deze de tot op zijne schouders vallende, even zwarte, dichte lokken, gaven aan zijn ge laat met de fonkelende oogen en den breedgeranden zwarten, vilten hoed, iets wilds, iets huiveringwekkends, en alhoewel men ook aan zijne eenvoudige, zwarte kleeding en den over de schouders gewor pen Mexikaanschen mantel geenerlei wapen bespeurde, zoo gevoelde toch een ieder, hem aanschouwende, als 't ware instinct matig, hoe gevaarlijk heden eene vijandige ontmoeting met dezen man wezen moest. Inmiddels bracht Manuela in hetzelfde slot gedurende den laatsten tijd dubbel lange dagen door, want reeds vóór twee weken bad de graaf haar geschreven, dat bij over weinige dagen by baar zoude komen. Ruw en hoonend voegde hij er aan toe, dat zy, zoowel door haar eigen gedrag als door dat van haren bruidegom, ieder recht op verschooning, maar ook nog bovendien het recht verloren had, om er op te mo gen rekenen, dat hij haar tot zijne gemalin verheffen zoude. Zy had hem alleen on voorwaardelijk te ontvangen en hoe teeder- der deze ontvangst zoude uitvallen, des te meer kans had zij, om zich van lieverlede weder gunstige vooruitzichten te verwerven. Kortom de brief was zulk een gemeen karakter, als Castilia bezat, ten volle waar dig en bracht de arme Manuela in een byna waarzinnige angst. In rustelooze opgewondenheid wachtte zy van dag tot dag op de komst van den graaf, meer dan eens had zij zich voor stand van zaken nog niet de ware is en heeft een hooger ideaal voor oogen gehad. Hij heeft verwacht dat het eenheidsgevoel onder de men schen zoodanig zou stijgen, dat de regel gelden konEén voor allen en allen voor één. Hier treedt op een maal de- broederschapsgedachte op den voorgrodd. Er zal volstrekt geen privaateigendom meer zijn, er zal dus ook niets overgaan van vader op kind. Marx, de voorman van het socia lisme, ziet ook die mogelijkheid, dat eens ieder zal geven naar zijn krach ten en ontvangen naar zijn behoeften. Dit is inderdaad de eenige samenle ving die dweepers zich droomen kunnen. Uit den vollen aandrang van het willend hart moeten allen zich met opgewekte toewijding geven aan den bloei van het geheelmet traagheid en onwil hoeft niet gere kend te worden, omdat deze niet bestaan. Eén groot gezinéén groote broederschap. Is deze toekomststaat voor verwe zenlijking vatbaar Zij zou het zijn indien de zonde er niet was. De so cialist die zoo redeneert en hoopt, denkt zich een vrije, dwanglooze samenleving, waarin de overheid onnoodig is, omdat allen zich zuiver en rein ontplooien, zich vrij en ge willig schikken in het algemeen belang. Men wil vrijheid van banden van loondwang en werkdwang en allen anderen dwang. Maar dit is onmogelijkomdat wij menschen zonder dwang niet kunnen Ook zij, die niet de christelijke we reldbeschouwing deelen, d. w. z. zij, die niet in den mensch een diep verdorven schepsel zien, worden telkens door de feiten ontnuchterd. Zoo is door de socialisten in Australië het loon naar geleverd werk afge schaft en vervangen door eenvoudig uurloon. En met welk gevolg? Dat Australië sterk achteruit ging. De aanleg van groote werken, spoorwe gen b.v., flurft men nauwelijks te ondernemen, ornaat er door de man nen niet wordt aangepakt. Wij hebben dus een samenleving met dwang, en gelooven daarom niet dat desocialistische heilstaat ooit gezien zal worden. O, noodig den ouden huismeester op de knieën ge worpen en hem gesmeekt haar vrij te la ten, doch deze had ten laatste zelfs niet eens meer op hare beden geantwoord, en Dolores kon niets anders doen, dan met haar weenen. Zoo was het ook heden weder avond geworden, toen Dolores de kamer van Ma nuela binnentrad en haar mededeelde, dat de graaf zoo even was aangekomen, doch baar hoogstwaarschijnlijk eerst morgen een bezoek zoude brengen, aangezien de reis hem zeer vermoeid bad. Ontsteld, maar ook terstond weer kalm, vernam Manuela de mededeelirig van het meisje thans nu het gevaar voor haar zóó nabij was, was zij vast besloten om dit moedig onder de oogen te zien. Zy had in de laatste weken eenzame uren genoeg gehad, om op de steenen balustrade van het huis haar mes zoo scherp mogelijk te slijpen en droeg dit nu dag en nacht bij zich. Een uur later bracht Dolores de thee en zooals gewoonlyk een weinig wijn bij de spijzen van den avonddisch. Argeloos at Manuela wat vleesch en brood, want zij gevoelde, dat zij voor 't geen haar te wachten stond, al hare krachten bijeen moest zamelen, en was juist op het punt om ook wat van den wijn te gebrui ken, toen Dolores plotseling de hand op haren arm legde en opgewonden fluisterde »Drink niet, sennorita, wat ik u bidden mag, drink niet.® wel is het begrijpelijk, dat de mensch er van droomt. Van een gouden eeuw waarin welvaart en geluk en blijdschap aller deel zal zijn. Maar zoolang zelfzucht en heerschzucht, luiheid en ontrouw, haat en twee dracht hun schepter zwaaien op aar de, zal het eenmaal verloren paradijs zijn poorten gesloten houden voor de dolende menschheid. BUITENL A NDS CH OVERZICHT. Wat verwacht was is geschied. Reeds dagen aaneen hadden de Engel- schen het Duitsche front ten Zuiden van Yperen met hun kanonnen bewerkt. Om één enkel voorbeeld te noemen boe ver kwistend men is geweest met munitie- verbruik op dit front de kanonniers van één divisie hadden 180.000 granaten af gevuurd met hun veld batterijen en meer dan 44.000 met hun zware stukken. De andere groepen kanonnen hadden op gelijke wijze hun verdelging uitgespuwd op de Duitsche loopgraven. En toen begon de stormloop. I(i de morgen van 7 Juni even over drieën had de aanval plaats. Het offlcieele bericht meldt dienaangaande Messines (Meessen) en de rug van Wytschaete, die ruim twee en een hall jaar onze stelling in den vooruitspringenden boog van Yperen beheerschte, werden van ochtend stormenderhand genomen. In dezen aanval namen wij de dorpen Messines, Wytschaete en de vijandelijke verdedi gingsstelsels, waaronder vele in sterken staat van verdediging gebrachte bosschen en versterkte plaatsen, op een front van ruim 1472 K M. van ten Z. van de Douve- beek tot ten N. van den Sorel-berg. Later rukten onze troepen volgens het operatieplan weer op en namen het dorp Oosttaverne en het achterwaartsche vei dedigingsstelsel van den vijand ten D. van liet dorp over een front van ruim 8 K M. Tijdens onzen opmarsch werd een poginp tot een tegenaanval tegen het zuidelijkt gedeelte van onze nieuwe stellingen vol komen gebroken door onze artillerie. De verliezen, die de vijand in de ge vechten van vandaag leed, waren zwaai Behalve zijn andere verliezen waren to; hedenmiddag ruim vijfduizend ge vangenet, de contróle-posten gepasseer Anderei. moeten nog binnengebracht worden. Wij hebben ook een aantal kanonnen, schansmortieren en machinegeweren geno Verwonderd liet Manuela de hand zin ken, waarmede zij juist het glas naar den mond wilde brengen, en keek Dolores aan »De hemel zij u genadig«, ging he meisje voort, drink van avond toch. niets noch thee, noch wijn, ik geloof, dat ei iets in is.® »Hoe,« zeide Manuela, »je gelooft dit.® »Toen ik zooeven de spijzen wilde halen en met het blad den corridor overging, riep de kamerdienaar mij aan en beva mij een boodschap voor hem in de keukei te doen. Ik wilde eerst het blad met hei eten en den wijn naar u toe brengen doch hij beval mij, om zijne kamer bin nen te komen en het blad maar zoo lan< op tafel neer te zetten. Ik vloog teruf en bij de trap gekomen, zag ik aan den voet daarvan de keukenmeid staan, riep haar daarom het bevel van den kamerdie naar halfluid toe en keerde daarom vee' eerder terug, dan de kamerdienaar hei verwacht kon hebben. Myn tred was 0| de loopers van de gang onhoorbaar, d< deur naar de kamer van den dienaai stond nog half open, ik sloop door de ope ning en wilde juist de portière van de deur uiteenslaan, toen ik, door de splee; daarvan heel duidelijk zag, hoe de kamer dienaar met een half gevuld fleschje in de hand zich over de karaf met wijn boog, deze opende en uit het fleschje ei wat in goot, hetzelfde deed hij met den theepot. Wordt vervolgd i 1 K Hst Land van lensden en Altena Langstraat en de lommelerwaarl int. 492 - Uitsluitend EERSTE Klasse iaDriü

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1