Bij dit ir mmoart een üoeisel. Comb. PEEK CLOPPENBURG, s-Bosch. Uitgever: L» J. VEERMAN, Heusden. No. 3684. Zaterdag 30 Juni 1917. FEUILLETON. Heerenconfectie, Kinderconfectie en Kleeding naar Maat fs§ 'iSi gfe berekend zijn, verwijzen wij voortdurend naar onze étalages. UND VAN alten^ Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDS GH OVERZICHT. »Wij zullen doorvechten tot het einde, opdat na dezen oorlog in de eerste tijden geen nieuwe oorlog meer ontbrande.Zie hier de leuze die telkens weer opklinkt. Of dit idealistischeoorlogsdoel ooit bereikt zal worden. Of na dezen moord in massa voorloopig geen beslechting der veeten meer door wapenen zal voorkomen Men hoopt het en daarom gelooft men het. De regeeringen der nu oorlogvoerende landen moeten bovendien hun legers tot volharding aanvuren. Indien de soldaten niet warm gemaakt worden voor de vech terij, kon het wel eens gebeuren, dat zij er de brui aan gaven nog langer zich te laten neerschieten of verminken. En daarom «soldaten, gij strijdt voor eer. heilig ideaalGij strijdt voor de toekomst. Gij strijdt opdat er na dezen geen strijd meer zal zijn.« Ja, men hoopt het, dat nooit meer zulk een hel op aarde za! losbarsten. En die hoop, zegt men, heeft kans verwezenlijkt te worden. Want door de gruwzame el lende die allen dulden moeten, door de diepe, diepe wonden die Europa geslagen zijn, zal in den vervolge de lust vergaan zijn om nog eens zulk een kamp aan te binden, Zal het waar zijn Zullen onze nazaten in zeg maar, de eerste eeuw geen kanongebulder meer vernemen, dan alleen voor oefeningen van vreedzame troepen Ach, daar hebt ge al dadelijk de eerste adder onder bet gras of wilt ge in de oorlogsbeeldspraak blijven - de eerste mijn onder den bodem. Zoolanger staande legers blijven zullen er militairis- ten zijn en die of ze willen of niet zullen te eeniger tyd wel weer door de begeerte aangegrepen worden in toepassing te brengen wat zij geleerd hebben. Doch al is dit gevaar niet het grootste, er is meer menschen blijven menschen en wor den nooit engelen. Twist en tweedracht, haat en verdachtmaking, zelfzucht en eer zucht zullen blijven bestaan, niet slechts bij enkelen, maar ook bij de volken onder ling. Wie zal durven beweren dat in de toekomst geen vredeschenders meer zullen opstaan En geen volksopzweepers hun verderfelijken invloed meer zullen uitoefe nen En om nu alle veronderstellingen te laten varen, wijzen wij nog op een reëel feit. Waarom, zoo vragen wij, zou Amerika zich bij de strijdenden hebben gevoegd. Amerika, dat bij monde van Wilson, den president, eerst zoo sterk mogelijk verze kerd had, dat het zich niet mengen zou in de Europeesche aangelegenheden Al leen omdat Duilschiand de duikbootactie heeft verscherpt Wij meenen dat er meer achter zit. Ook ditAmerika is als de dood zoo bang voor Japan. Die het weten kunnen, zeggen dat het eenmaal tusschen deze beide staten tot een gewel digen strijd zal komen. Maar Amerika had nog heel geen leger. En maar een geringe vloot. Nu heeft het een kostelijke aanleiding de macht van leger en vloot zoo uit te breiden, dat het in staat zal zijn Japan het hoofd te bieden, en indien dat niet buigen wil voor Amerika's eischen, de gepantserde vuist tusschen de scheele oogen van het gele ras te drukken. Neen wij gelooven niet aan een lang- durigen vrede, als dezen oorlog eenmaal tot het verleden behoort. Wij leven op een vuurspuwende berg. Wij Nederlanders ook. Want als Japan begint, dan zullen onze Oost-Indische bezittingen het moeten ont gelden en zonder slag of stoot zal onze regeering die rijke hulpbronnen zeker niet doen overgaan in andere handen. Dat het Amerika hoe langer hoe meer ernst wordt daadwerkelijk aan de worste ling deel te nemen, blijkt ook hieruit dat de eerste troepen uit de Ver. State:» in Frankrijk zijn aangekomen. De Times schrijftDe aankomst van de eerste Amerikaansche troepen in Frankrijk, 1 Vertelling van Vacano. De geschiedenis, die ik thans verhalen wil, is geene verdichte, geene kunstnovelle. Liever dan de gestalten, die geheel uit de phantasie ontsproten zijn, die zich bewegen en spreken naar de stemming van den auteur, gelijk deze zich dat gedroomd heeft, schilder ik personen, die werkelijk geleefd, wier harten werkelijk geklopt, wier lippen werkelijk geglimlacht hebben. En zoo vertel ik dan ook dit geschiedenisje slechts na, evenals een oude Duitsche zanger het ongeveer gedaan heeft, toen hij voor de portretten in de zalen van zijn burg op en neer liep, op winterdagen terwijl de schrij ver in de diepe vensternis het gedicteerde met kunstvolle letters op het perkament teekende. Van de heldin van dit verhaal las ik voor de eerste tnaal ir» het dagboek, dat de Russische stafofficier Moritz von Kotzebue gedurende zijne gevangenschap in Frankryk in de jaren 1812 tot 1814 schreef. Met bewonderende woorden schildert bij daar, hoe hij in het Café des mille Colonnes, aldus genaamd naar de zuilen, die zich eindeloos vermenigvuldigen in de prachtige spiegelwanden van het Café, de schoonste vrouw had ontmoet, die hij ooit in zijn leven had gezien, de schoone limonade verkoopster, waarover geheel Parijs sprak, waarheen geheel Parijs ter bedevaart ging. Mijne nieuwsgierigheid was gaande gemaakt. De schoonste vrouw, die een officier ooi gezien heeft, welke de geheele werek doorreisd heeft In mijn geest geleek haar beeld het beroemde schilderij van het «Chocolademeisje® van Liotard en were daarmede als 't ware één geheel. Ik rustte dan ook niet vóór ik de werkelijke geschiedenis dezer wonderschoone vrouw uit den Napoliontischen tijd had opgedui keld, de geschiedenis, die ik u thans ver halen wil. Het huis, dat eenmaal Peter Paul Rubens in Antwerpen bewoond heeft, is lieden ten dage door een breeden muur in twee ge deelten gescheiden. Het eene gedeelte daarvan werd in het begin dezer eeuw door een bankier bewoond, die den goeden smaak bezat, om het gebouw dat voorko men te laten behouden, dat het nog uit den tijd van den vorst van alle Vlaamsche schilders had, alleen de ateliers waren verdwenen. Op den achtergrond van den kleinen tuin stond echter nog het priëel, waarin eenmaal Helena FourmentQ) koele schaduw zocht, terwijl Rubens te midden zijner leerlingen in de open lucht schil derde en op zijn doeken met het licht en den glans van den vollen dag wedijverde. In den vleugel van het gebouw, waarin Tweede vrouw van Rubens. Voor de Afdeelingen Heer en- en Kinderconfectie bieden wij een geheel nieuwe sorteering rffe COLBERT COSTUUMS. JONGENS COSTUUMS (met lange pantalon). jlffj JACQUET COSTUUMS. VESTON COSTUUMS. JWg SÏElE GEKLEEDE COSTUUMS. NORFOLK COSTUUMS. ilÉI GEKLEEDE COSTUUMS. DEMÏ-SAISONS en PANTALONS. REGENJASSEN (gegarandeerd waterdicht.) NORFOLK COSTUUMS. BLOUSE COSTUMES en CAPES VOOR JONGENS EN MEISJES. De Afdeeling naar Maat beyat de meest uitgebreide collectie der laatst uitgekomen Nouveautés, Jp||j waarvan Stalen-collectie op aanvraag wordt gezonden. ^fltt ot Voor onze prijzen, welke bijzonder scherp concurreerend al zijn er maar weinig in aantal, is een hoopvol teeken voor een ieder, een belofte voor de vrienden van orde en vrijheid en een voorteeken van nederlaag en onder gang voor de vijanden. Dit is een teeken, dat binnen eenige maanden groote legers, gelicht uit de honderden millioenen vrije Amerikaansche burgers, voorzien van alles, wat de onuitputtelijk?) hulpbronnen van de republiek kunnen verschaffen, zullen be ginnen deze eerste afdeelingen over den Oceaan te volgen. Deze legers zullen geleidelijk aangroeien tot de democratische vrede van het ver slagen Duitschland zal zijn afgedwongen. Niets kan verbergen, dat Amerikaansche troepen naar Europa komen De Duitschers en zelfs de Oostenrijkers weten genoeg van de militaire macht van Amerika, om een koude rilling te voelen, als zij hooren, dat Amerikaansche troepen in Europa zijn aan gekomen. Maar liet ontplooien van de Sterren en Strepenvlag in Europa naast de Union Jack en Fransche driekleur heeft nog meer te beduiden dan alleen een versterking van onze militaire macht, nog meer dan dat de geallieerden nu zullen overwinnen, nog meer dan een democratischen vrede, want het is een bewijs, dat de geestelijke ver- eeniging van de geordende democratieën de bankier woonde, heerschte de rijkdom en dat comfort, dat sinds eeuwen in Vlaan deren heerschte en geheerscht heeft en dat wij aantreffen op de schoone, voor het oog zoo weldadige doeken der Hollandsche en Vlaamsche schilderschool. Op de trap pen lagen mollige tapijten, aan de deuren zag men donkere, dikke gordijnen vooral de kamer van de vrouw de3 huizes was een waar nestje van comfort en pracht. Een kunstenaar had den schoorsteenmantel gebeiteld. Het spiegelglas daarenboven liet een prachtigen wintertuin zien, wiens groene, uitheemsche bladplanten allerbe koorlijkst afstaken tegen de dwarrelende sneeuwvlokken van den winterdag daarbui ten. Tevens was dit ruime vertrek het juweelen kastje voor de schoonste werken van het huis. Onder de kostbare doeken van beroemde meesters uit den bloeitijd der schilderkunst zag men ook verscheidene familieportretten uit het geslacht Rubens. Wie deze kamer binnentrad, moest zich wel afvragen, hoe komt de bewoner dezer vertrekken aan al die familiestukken En de vreemdeling, die den gevel van het huis in gezelschap van zijn Antwerpschen gids beschouwde, vroeg aan laatsgenoemde ongetwijfeld «Hoe komt het, dat men den bankier Eyckens in een huis laat wonen, dat eigenlijk een heiligdom der oude kuns- tenaarsstad en publiek eigendom zijn moest?® En het antwoord zoude geluid hebben «Wijl dit huis en deze schilderijen een erfdeel van de jonge, schoone gade van van Engeland, Frankrijk en deVereenigde Staten, een belangrijke rol in- de toekomst van de wereld zal spelen. 't Is anders wel eigenaardig, dat waar de Entente in getal zoo geheel en al de meerdere is van Duitschland en de zijnen, tot nu toe de macht der centralen niet gebroken is, ja dat deze nog immer in staat zijn den tegenpartijder het hoofd te bieden. Op het Italiaansch-Oostenrijksche front hebben de Oostenrijkers zelfs kans gezien den Italianen het resultaat van hun jongste offensief voor het grootste deel weer te ontrukken. Op het Westelijk front was het tot nu toe niet mogelijk door de Duit sche linie heen te breken. Overal elders houden de centralen stand met stalen veer kracht. Rusland is nog altijd vleugellam. Wel maakt een Duitsch bericht gewag van levendige gevechtsactie op het Oostelijke front, bij Luck en tusschen Strypa en Dnjestr. Op verscheiden punten, zoo heet het in dat bericht, werden Russische ver- kenningsafdeelingen teruggeslagen. Uit dit bericht zou men den indruk krijgen, dat de levendigheid een gevolg was van het initiatief van de Russen, maar het Petersburgsch bericht, dat evenzeer van de verhoogde levendigheid gewag maakt, geeft te kennen, dat het de Duitschers zijn, die verkenningsaanvallen ondernemen den rijken en machtigen geldvorst zijn. Want als meisje heette zij Pauline Ru bens en is eene achterachterkleindochter van den schildervorst. Mevrouw Eyckens was werkelijk waard eene nakomelinge van den schilder te zijn, wiens ideaal de schoonheid en de levens vreugde was. Gelijk zij daar bij den schoorsteen van haar prachtig vertrek stond, geleek zij volkomen op de heldinnen van die doeken uit den bloeitijd der Vlaamsche kunst. Haar roomkleurig atlaskleed, het purper- roode met zacht wit bont afgezette jacquet, de wonderbaar schoone kop met de fluweel zwarte, zachte, amandelvormige oogen, de fraaie gebogen lippen, het rijke, donkere haar, dit alles werkte te zamen tot de overweldigende schoonheid dezer verschij ning. In de ritselende plooien van het atlaskleed had zich eene kleine, vierjarige knaap, met de lange zijden lokken van de prinsen uit de Duitsche sprookjes half ver borgen. Ook de echtgenoot der schoone vrouw, de groothandelaar en geldman van Eyckens was daar een nog jonge man, in voorkomen ongetwyfeld de evenknie zijner bewonderde echtgenoote. Zijn schoon gevormd gelaat was thans echter ontdaan en evenals dat zijner gade doodsbleek. «Onmogelijk riep Pauline Eyckens met sidderende stem. «Alles zou verloren zijn? Alles 1 En dat zoo eensklaps?® Zij wrong de handen en wierp zich in de damasten kussens der sofa, evenals liet en hier en daar hun artillerievuur verster ken. Er is nog te weinig gebeurd om van voorboden van een aanstaand offensief te gaan spreken. Weenen acht althans de levendigheid niet groot genoeg, om er een woord aan te verspillen, ofschoon de roerigheid toch juist op het gedeelte van het oostelijk front wordt vermeld, dat voornamelijk door Oostenrijksch-Hongaar- sche troepen is bezet. Het blijft trouwens gisten in Rusland. Een Rus schreef dezer dagen over zijn land in de N. R. Ct. o.a. Wat is dat toch een verwarrend gepraat over verraad tegenwoordig. Het Russische volk heeft de overeenkomsten met de entente niet gesloten. Het heeft er geen kennis van gehad, laat staan dat het er over geraadpleegd is. Die overeenkomsten zijn geheime overeenkomsten, en de ge heime overeenkomsten hebben de entente regeeringen met de Tsaristische regeering gesloten. Die was daar dus door gebonden. Het wegjagen van die met haar verbonden Tsaristische regeering is in de ententelan- den met algemeen gejuich begroet, maar wat heeft, zoo redeneert Lenin het Rus sische proletariaat te maken met de ge heime afspraken, die de Tsaar heeft ge- ,maakt met eenige regeeringen, wier kapi talistische imperialistische belangen op het zij zich in een afgrond vallen, zoo uitgeput, zoo buiten zichzelve. «Eensklaps? Ach ja, ik had je den langzamen weg naar onzen val verzwegen, Pauline. Ik heb ge kampt en gekampt totdat eindelijk het gan- sche ondermijnde gebouw van onzen glans, onzen rijkdom en van mijne eer boven ons is ineengestort,® «Van je eer Dat mag dat kan niet zijn,« riep zij op heeschen toon, zich trots oprichtend, hare hand afweerend uitgestrekt, en met eene schittering in de zwarte oogen. «Ach, wat begrijpt gij, vrouwen, daar van antwoordde hij met de ruwheid, welke het ongeluk bij de zwakke, verwende gelukskinderen teweegbrengt. En de heer van Eyckens was een zwak man, ondanks alle zijne schitterende eigenschappen, hij was het in dezelfde mate, waarin zijne teedere, jonge vrouw sterk en dapper was. «Het eene verlies na het andere heeft mij getroffen,ging hij voort. ®Het eene ongeluk sleept het andere na zich, waar zich eerst een stukje kalk loslaat, gaapt weldra een afgrond. En toen kwam het verschrikkelijkste nog, mijne koopvaardij schepen, die te gronde gingen. Ik moest trachten, het gat weder te stoppen, ik speculeerde, speculeerde gewaagd, doldriest, zooals nu eenmaal een zinkend man moet speculeeren. Ik gebruikte de gelden van anderen, om mij zeiven, om ons wellicht nog te redden, en thans is alles verloren Wordt vervolgd. NIEUWSBLAD lil Land m Heusden na iitini, in Laiptraat ee in Bommelerwaard. J. C. JANSSEN, -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1