Sigaren-Magazijn 's-BOSCB 24 HINTHAMERSTRAAT 24 Import Havana's Ruime keuze sigaretten sir FKÜILLlïtfMir De sclioooe Limonadeverkoopster. Pracht-sorteering AFTER-DINNER SIGAREN. Uitgever: L, J. VEERMAN, Heusden. No. 3692, Zaterdag 28 Juli 1917. Und VAN altena Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Wanneer wij met een enkel woord moesten aangeven, wat de gevolgen zijn van den drie jaren langen oorlog, op gees telijk en zedelijk gebied, zouden wij zeg gen verwording. Dat geldt zoowel de neutrale als de oorlogvoerende landen, doch de laatsten natuurlijk het meest. Aller eerst wat de jeugd betreft. Talloos zijn de klachten over haar verwildering, nu de gezinshoofden en opvoeders voor het mee- rendeel onder de wapenen of gesneuveld zijn. Maar ook de volwassenen ontgaan de omlaaglrekkende invloeden niet. De verteederende en zedenverheffende kracht van het christendom schijnt gebroken door het satanisch geweld van den oorlogsgeest. Wat vroeger voor barbaarsch en onmen- schelijk werd uitgekreten, wordt nu ten uitvoer gebracht zonder dat het volksge weten er zich tegen verzet. Europa is bezig heidensch te worden. Er heeft een algemeene geestelijke inzinking plaats. Al meer missen de volken den moed om wat kwaad en onmenschelijk is als zoodanig te brandmerken. Als den tegenstander maar schade berokkend kan worden, dun is elk middel geoorloofd. Alsof de mensch on gedierte is dat moet worden uitgedeigd, zoo handelen de leiders en volgelingen en er is niemand die zijn stern verheft of met weerzin vervuld het uitschreeuwt«Ik kan daar niet aan meedoen gij kunt me tot alles in den oorlog gebruiken, maar tot 9 Vertelling van Vacano. De oude heer Mussault, die een wakend oog over haar hield, had zich trium- feerend achter haar geposteerd, zoodat zij dan ook geene enkele vergissing beging. Toen eindelijk tegen één uur 's nachts de menigte in het café en daarbuiten voor de ruiten zich teruggetrokken had en uit eengegaan was, trad de jonge Mussault naar de vermoeide, bijna uitgeputte vrouw toe met een gezegeld papier in de hand, «Wij zijn overeengekomen, mevrouw, dat ge duizend francs jaarlijks zoudt ontvan gen^ zeide hij met een hoffelijken, vrien delijken glimlach. «Hier echter is een contract, dat u het dubbele dezer som verzekert, wanneer ge u verbindt om drie jaar achtereen bij mij te blijven. »Tweeduizend francs zyn niet voldoende, onderbrak zijn vader hem met beslistheid. »Je hebt mei behulp van deze dame van- iaag alleen zooveel ontvangen. Je moet haar dus vierduizend francs betalen en ik bezorg je hare har.dteekening voor vijf Hij nam het contract uit de handen van zijn zoon» bracht er de noodige ver- deringen in aan en liet het zoowel door ïpauline a's ('ÜÜI zÜn 200,1 onderteekenen. beestachtigheden laat ik mij niet verlagen. Recht en gerechtigheid hebben afgedaan, geweld en brute macht vieren hoogtij. Ach, men zou wenschen uit deze wereld te kunnen wegvluchten naar eene andere wereld, waar hooger beginselen en heili ger idealen werden betracht. Vergeef ons, waarde Lezer, deze ver zuchting. Maar zoo soms heeft men behoefte eens te klagen en zichzelf en anderen te waarschuwen voor de grove en duivelsche machten die ook op ons al meer beslag gaan leggen. Te midden van al die laaggezonken ministers en legeraanvoerders doet het goed zoo nu en dan een heldenfiguur aan te treffen, die doet herinneren aan onze vaderlandsche heroën «zonder vrees of blaam«. Wij denken aan Kerenski, die op het oogenblik met een macht is bekleed grooter dan ooit de Czaar heeft bezeten. In een karakterschets lazen wij omtrent dezen Russischen minister Zijn welsprekendheid heeft wonderen verricht. Er is op het oogenblik geen man in Rusland, die zoo grooten invloed heeft op de massa's. Deze teer uitziende man, ziekelijk, lijdend aan tuberculose en met een verschrompelden arm, wiens bleek heid aan vermoeiheid verraadt, die hij slechts door een buitengewone inspanning meester blijft, oefent op het Russische publiek een bijna hypnotischen invloed uit. Zijn welsprekendheid, die in hare scherpte iets militairs heeft, is op zichzelf' niet zoo bijzonder aantrekkelijk, maar er klinken een oprechtheid en een ernst uit, die zijn hoorders meeslepen. Vervolgens begeleidde hij de jonge vrouw naar huis. Alleen achtergebleven in het gesloten lokaal putte het echtpaar Mussault zich uit in wederkeerige gelukwenschingen. «Zes duizend francs ontvangst op één dag,« riep de man trotsch. «En je houdt haar een bagatel aan, dat haar bijna had doen aarzelen, om het contract te onderteekenen, wanneer je vader niet slimmer ware geweest. Zij had evengoed zesduizend francs kunnen eischen en je zoudt in je zak hebben moeten tasten. O, zij brengt ons koffiehuis eensklaps in de mode. Een ware goudmijn, zij, wanneer de zaak zóó maar een paar jaar voortgaat, zijn wij binnen. Van dit oogenblik af hadden de Parij- zenaars eene nieuwe mode, eene nieuwe liefhebberij, eene ster de schoone limonadeverkoopster la belle limona- diére. V De Buffetjuffrouw. Den dag na Pauline's eerste verschij ning sprak men in geheel Parijs feitelijk over niets anders dan over de schoone limonadeverkoopster. De wonderbare vol maaktheid harer trekken, die glans harer oogen, heur rijk haar, de edele vorm van hare hand en van haren voet, hare voor name houding, dit alles vond duizende be wonderaars, die van 's morgens vroeg tot Bovendien is hij Rus in merg en been en hij weet bij intuïtie, hoe hij het gevoel van den moesjik-soldaat moet treffen. Als hij hen toespreekt, gebruikt hij vaak ge lijkenissen. Op zekeren dag, tijdens zijn reis langs het front, vuurde hij een regiment aan om bij het offensief zijn plicht te doen. Hi werd door de soldaten toegejuicht, maar na zijn rede kwam een soldaat uit het gelid naar hem toe en zeide «Kameraad, ge hebt mij niet overtuigd. Ge hebt me gevraagd om voor mijn land te sterven, maar ik bezit niets. Als ik nu naar huis ga, kan ik wat land krijgen maar als ik ga vechten, dan word ik misschien gedooc zonder ooit iets gehad te hebben. Kerenski wendde zich tot den kolone en zei «Kolonel, laat dien man naar huis gaan Ik zal zorgen dat hij zooveel land krijgt als hij maar wenscht. Maar ik zal ook zorgen dat zijn dorp weet, dat hij een man is, die meer land heeft dan zijn buren omdat hij niet voor zijn land heeft willen sterven. De man aarzelde, gaf teekenen van ver warring en wierp zich toen neer voor Ke renski, smeekte hem om vergiffenis en om verlof om bij het regiment te mogen blij ven, wat hem ook toegestaan werd.ct Deze Kerenski is het ook geweest die bezwaar heeft gemaakt tegen de inmen ging van Engeland en Frankrijk in de binnenlandsche aangelegenheden var. het Grieksche volk. Opmerking verdient, dat die inmenging, welke tot afzetting van koning Konstantijn en terugkeer van Veni- zelos als minister-president leidde, geschied de in naam van de beschermende mogend heden, waarvan Rusland deel uitmaakt. Klaarblijkelijk hebben Engeland en Frank rijk, vooruitloopende op de goedkeuring van de derde beschermende mogendheid, hun maatregelen ter bevrijding van Griekenland op eigen hand genomen. Of de afkeuring door Rusland achteraf daarover uitgespro ken, om «de regeling van den regeerings- vorm en het bestuur in Griekenland uit sluitend een zaak is van het Grieksche volk«, nog veel aan die maatregelen zal kunnen veranderen, is de vraag. Verder is ook wel onder zijn invloed het besluit genomen dat Rusland afstand doet van zijn aanspraken op Konstantinopel en de zeeëngten. Deze beide kwesties zullen natuurlijk ook ter sprake komen bij de Bulkonconfererjtie door de geallieerden te 's avonds laat als 't ware haar lof bezon gen. Alles drong naar het nu eensklaps be roemd geworden café, en wanneer Pauline om vier uur des namiddags haren zetel achter het buffet weder innam, ging er uit het dichtopeengedrongen publiek een bijvalsgeklap op, dat maar geen einde scheen te willen nemen en steeds weer opnieuw begon. Sinds jaren had men de Parijzenaars niet in zulk een geestdrifts- roes gezien, het was als 't ware een deli rium. De menschen daarbuiten in de glazen galerij verlangden zóó onstuimig de schoone iimonadiére te zien, dat zij van het buffet opstaan en zich aan de groote ruiten van den doorgang vertoonen moest. En dan verhief zich ook daarbuiten een eindelooze bijvalsstorm. Alle couranten bespraken den volgenden morgen deze voorvallen, men vergeleek Pauline bij alle schoonheden, die ooit de wereld in verrukking hadden gebracht. Het succès der jonge weduwe bepaalde zich echter niet hiertoe, de kleinere schouw burgen profiteerden van de geestdrift en brachten de Iimonadiére in meerdere ge legenheidsstukken voor 't voetlicht, ja, er waren zelfs schouwburgdirecteuren die haar het voorstel deden om haar onder de schit terendste voorwaarden te engageeren, wanneer zij er slechts toe besluiten kon om in een dezer stukken op het tooneel te verschijnen, zij het dan ook slechts in een zwygende rol. Ja, de eigenaar van Parijs geopend. Frankrijk en Engelanc zyn er door hun eerste-ministers vertegen woordigd, Italië door zijn minister van bui terilandsche zaken, Rusland door zijn gezant te Parijs, Roemenië, Servië en Griekenlanc hebben er ook vertegenwoordigers met een «raadgevende stem«. De beraadslagingen, waarover voorshands wel niets zal worden losgelaten, kunnen zeer belangrijk zijn, om dat op den Balkan menig oorlogsdoel der geallieerden ligt. Tusschen Italië en Griekenland zal het bij de besprekingen wel heftig toegaan daar Italië eigenmachtig Albanië en Epirus heeft bezet. Op de gevechtsterreinen trekt altijd nog het oostelijke het meest de aandacht. De Russen sinds onheugelijke tijden in het terugtrekken heele bazen, verloochenen op dit punt hun reputatie niet. Er zijn we enkele uitgelezen troepen, die stand houden maar het meerendeel geeft de voorkeur aan het vluchten boven het vechten. Zelfs heeft volgens een Russisch bericht het eerste gardecorps dat Tarnopol verdedigde, op eigen houtje en zonder dat van de zijde des vijands druk werd geoefend, zijn stellingen verlaten en is naar het Oosten terugge weken. Dit is niet de eenige plichtsverza king, waarvan het Russische stafbericht melding maaktnog 3 divisies, die ten N. W. van Romanofka, een 10 K M. ten Z.W. van Trembovla stonden, zijn er even eveneens vandoor gegaan. Ten zuiden van den Dnjestr hebben Oosteririjksche troepen de belangrijke plaat sen Stanislau en Nadworna, de hoekpunten van de sterke linie aan de Bistrica Nad- worianska, vermeesterd. Hier hebben de Russen zeer krachtigen tegenstand geboden, zoowel in Stanislau als bij de rivierovergan gen. Blijkbaar waren ten zuiden van den Dnjestr de beste Russische troepen voor het offensief ingezet. Het Russische staf- bericht meldt dat de inwoners van Stanislau aan het straatgevecht hebben deelgenomen en de terugtrekkende troepen met hand granaten hebben bestookt. Dat voorspelt weinig goeds voor den verderen aftocht. Meer naar het zuiden hebben de Russen hun hoogtestellingen aan den Tartaren-pas moeten ontruimen. Het door de centrale heroverde gebied bedraagt naar de opgave uit Berlijn reeds 3000 vierkante K. M. Indien de opmarsch met dezelfde snelheid voortgaat, zal eeriang geheel Oost-Galicië weer in hun handen zijn. een ander café bood haar zelfs vijf' en twintig duizend francs, wanneer zij bij hem in betrekking wilde komen. Doch te vergeefs. Pauline had voor al die voor stellen slechts een afwijzend antwoord en verklaarde, dat zij ook zonder contract zich verplicht achtte om bij de familie Mussault te blijven. Zulks werd bekend en verhoogde nog de algemeene belang stelling. Zij was voor de Parijzenaars nu niet alleen schoon als eene fee, maar ook hooghartig en edeldenkend gelijk eene heldin. En de heer Mussault, die schitte rende zaken maakte, medegesleept door de algemeene geestdrift, verhoogde uit eigen beweging Pauline's salaris tot op twaalf' duizend francs en kende haar buitendien een aandeel toe in zijrie netto winst. Pauline's toestand was nu, zij het ook al niet gelukkig dan toch troostend gewor den. Iedere dag ontnam aan hare betrek king iets van het pijnlijke, dat deze had, en zij ondervond zelfs, anders zou zij geene echte vrouw geweest te zijn, eene soort voldoening over de vleiende beroemdheid, waarin zij zich te verheugen had. En toch, hoeveel zij in dit uiterlijk schitte rende leven ontberen moest, hiervan werd zij zich bewust, wanneer zij om de twee weken den vrijen dag, dien men haar had toegestaan, in de familie van den goeden dokter Destrée door kon brengen, met ïaren jongen op de schoot, zonder drukte om zich heen. Dat zij haar zoon niet zelve kon opvoe- De uitvoerende raad van den R. v. A. en S. te St. Petersburg heeft getracht door een Manifest de soldaten aan het front tot nieuwe geestdrift en tot algeheele ge hoorzaamheid aan de regeering te bewegen. Of die poging zal slagen is hoogst twijfel achtig, als keurtroepen gelijk het garde corps te Tarnopol en geheele divisies op eigen houtje er vandoor gaan. Wanneer dit zoo doorgaat kunnen de geaillieerden de hulp van dezen bondgenoot wel geheel uitschakelen. In het Westen duurt de kanonnade met onverminderde heftigheid voort. De Engel- schen trachten een nieuw offensief voor te bereiden, terwijl de Duitschers van hunne zijde door een even fel vuur den aanval zoeken te bezweren. Dat de Russen nu ook zoo leelijk roet in het eten hebben gegooid Was hun offensief gelukt, dan kon van alle zijden de opmarsch der geallieerden beginnen, maar nu. Zóó kan de oorlog nog wel jaren duren. Oud-minister Colijn heeft in een intervieuw gezegd Hoe lang de oorlog nog zal duren weet ik niet. Geheel in het begin van den oorlog dacht ik, dat de volken na een jaar wel zoo verstandig zouden zijn om een einde te maken aan den oorlog. Reeds in den zomer van 1915 was het zonneklaar, dat een beslissende overwinning van de eene beslissende overwinning van de eene partij over de andere buitengesloten was. Reeds toen zag ik in en schreef ik, dat er geen overwinnaars en geen overwonnenen zouden zijn en dat de oorlog zou eindige als een partij remise Men heeft nu het nu laten aankomen op een uitputtingsoorlog en dientengevolge den, dat was hare bitterste smart. Wel ging zij iederen morgen naar de kostschool van Adriaan, om hem te omhelzen, te ver manen, te inforirieeren naar zijne vorde ringen, en was dan overgelukkig, wanneer zij vernam dat haar zoon alle medescho lieren in vlijt overtrof. Doch hoe weinig was dat alles toch voor haar naar liefde dorstend moederhartSlechts één gedachte troostte haar daarbij de toekomst van haren zoon zou vrij van zorgen zijn. Zij zette bijna haar geheele salaris op intrest uit en nam daar alleen de voor Adriaau's opvoeding benoodigde sommen af. Hare eigen huisvesting en voeding kostten haar niets en ook aan hare trouwe dienstbode, juffrouw Him ik, had zij eene voordeelige betrekking in de keuken van het café be zorgd. Zij kon er zoodoende zeker op rekenen, dat zij na afloop van de vijf jaar, die zij volgens contract in betrekking moest blijven, een niet onaardig vermogen ge spaard had, 't welk hare toekomst verzet kerde. Dit blijde vooruitzicht was hee onverwoestbare steunpunt, dat zij in har- betrekking behoefde, om niet door moede loosheid overweldigd te worden. Hare schoonheid leverde haar zoo menige onbe schaamde en onkiesche uiting van vrijpos tige bewondering op, en alhoewel zij de mondelinge huldigingen allen met denzelfden kouden glimlach beantwoordde, de brieven ongelezen verbrandde, zoo gevoelde zij zich toch innerlijk weerloos. Wordt vervolgd. NIEUWSBLIK Hst Laad vu Hiusiia ei ilini u Lanstraat 11 le Binelervaard. Tel. int. 493 CUBA Uitsluitend EERSTE klasse tiHatei H O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1