's-BOSCH 24 HINTHAMERSTRAAT 24 Bij dit nr ttort een üoegsel, ter. Und van altena Sigaren-Magazij n Import Havana's Ruime keuze sigaretten Pracht-sorteering AFTER-DINNER SIGAREN. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No3694, Zaterdag 4 Augustus 1917. "fkijillkion." Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. »Van de gevechtsterreinen verder geen nieuws dan dat in 't Westen een machtig offensief verwacht wordt.Dat waren de laatste woorden van ons vorige overzicht. En zie het offensief is in dien tijd losge broken. Reuter seint dienaangaande. De Britsche troepen zijn op verschei dene plaatsen de Yser overgestoken. Het slaan van bruggen ging vlotéén divisie heeft in een enkelen dag en steeds onder vuur 17 bruggen over de rivier geslagen, terwijl onze artillerie den vijand letterlijk vervolgde. Een minuut na het voor den aanval be paalde tydstip reden onze batterijen voor waarts. Verwonderlijk is dat de Hunnen, die weken lang dezen aanval hebben zien aankomen, niet meer hadden gedaan om hun front te versterken. Hebben zij geen bronnen meer om uit te putten Zij heb ben onlangs de verdeeling van strijdkrach ten aan het front gewijzigd, maar ze niet versterkt. In sommige gevallen heeft die aflossing hun groote verliezen gekost, bijv. bij Zonnebeke, waar de 38e divisie de 17e afloste en waarbij onze artillerie hen ge ducht heeft geteisterd. Er was alle reden om te verwachten, dat de tunnel van Meeneri, een vervaarlijk militair werk, vol zou zitten met Duitschers, die tot sterken tegenstand in staat zouden zijn. Daarom naderden onze mannen de plaats behoedzaam, maar vonden er maar 11 Vertelling van Vacano. Ieder ander zou in mijne plaats zeer zeker eveneens gehandeld hebben.* Dit zeggende boog hij andermaal en verliet het café. Van den volgenden morgen af hernam hij weder zijne stille, zwijgende gewoonte, hij sprak nooit meer een woord tot de buffetjuffrouw en bepaalde er zich toe om haar bij het komen en gaan beleefd te groeten, evenals de andere dit deden. Op zekeren avond kwam, zooals dit van tijd tot tijd wel eens gebeurde, dokter Destrée in het koffiehuis. Als goede, oude bekende trad hij naar Pauline toe, ging bij haar zitten, praatte met haar en nam na verloop van een half uur met een hartëlijken handdruk afscheid. Toen hij de zaal verlaten had en door de glazen galerij van het Palais-Royal schreed, voelde hij plotseling eene hand op zijn arm. Hij keerde zich om en zag een onbekende vóór zich. Mynheer,* zeide deze, terwijl hij den hoed afnam, ïgij zijt naar ik gezien heb een goede bekende van de dame, die in het buffet van dit koffiehuis zit.* »Om u te dienen, mijnheer »Ik bid u, stel datgeen wat ik u gaarne 41 vijanden gedekt en deze kwamen dood bedaard te voorschijn zonder een zweem van weerzin. Hier en daar vochten de Duitschers evenwel zoo krachtig als ooit. Een schans b.v., een stevig gebetonneerde versterking aan het front van Zonnebeke, die stikvol zat met machinegeweren, hield het tot het laatste uit, toen onze mannen ze ten slotte bestormden. Daar was geen lid van de bezetting ongewond gebleven. Op hun front hebben de Franschen 29 bruggen over de Yser geslagen, en vorde ringen van groote diepte aan de overzijde van de rivier gemaakt. De Duitschers maken aanstalten voor een tegenaanval op de linie van Langemarck. tot St. Juliën. Zij hebben al een tegen aanval gedaan bij Pilken, die is afgeslagen. Een gevangen genomen artillerie-officier zeide dat de artillerie bevel had gekregen alle zware kanonnen op de eerste teekenen van onzen aanval naar achteren te brengen, maar dit gaat niet altijd gemakkelijk en leidt in alle geval tot het prijs geven van veel munitie. Het aantal gevangenen, dat in Hen loop van de operalies van 31 Juli door de Engel- sche troepen genomen is, bedraagt, naar thans bekend is, 5000, o. w. 95 officieren. Eenige kanonnen en een aantal machine geweren en schansmortieren zijn ook ge nomen, maar van de juiste aantallen heeft men zich nog niet kunnen vergewissen. Zoo hebben dus de geallieerden weer een stapje vooruit gedaan. Eenige dorpen in de buurt van Yperen zijn genomen. Maar de Duitschers hebben dezen aanval niet onbeantwoord gelaten. Terstond heb- zou willen vragen, niet op rekening van eene onbescheiden, uit nietsdoen voort spruitende nieuwsgierigheid. Ik heb ern stige en eerlijke redenen tot de vragen, die ik tot u richt, daar geef ik u mijn woord op.* Welaan,antwoordde de dokter verwon derd, vraag dan slechts. »Is het hart van madame Pauline ik ken haar alleen onder dezen naam nog vrij De dokter keek den onbekende wan trouwend aan. Hij wist niet goed, hoe hij zich hier te gedragen had. Eindelijk zeide hij langzaam»Ik geloof niet, dat de jonge weduwe zich voor eenigen man intresseert.* »Zy heeft dus nooit eene bijzondere be langstelling laten blijken voor een der habitués van dit koffiehuis »Nooit. Dat wil zeggen, zij heeft mij wel eens verteld van een jongmensch, die haar tegen een paar al te vrijpostige garde- oflicieren in bescherming nam. Maar deze belangstelling is immers zeer natuurlijk, daar zij er vast van overtuigd is, dat die jonge man ten gevolge van zijn in de bres springen voor haar zwaar gewond is ge worden.* »Ha Doch nog eene vraag, eene on bescheiden wellicht, maar niettemin eerlijk gemeend. In welke levensomstandigheden heeft deze dame verkeerd, alvorens zij die betrekking aanvaardde Antwoord mij hier openhartig op, ik verzoek er u dringend ben zij van hun kant tegenaanvallen ge daan, waardoor zij weer wat van het ver loren terrein heroverden. Al zijn er niet veel gevangenen gemaakt toch is elk verlies voor de Duitschers te groot. De reserves raken op en zij moeten zuinig met hun mannen worden. Natuur lijk de tegenstander even goed, maar hij beschikt over een veel grooter troepenma teriaal. Het Duitsche legerbericht zegt, dat het doel van den aanval der Franschen en Engelschen zeer ver lag en zij een ver nietigenden slag wilden toebrengen »aan de duikbootpest, die van de Vlaamsche kust uit Engeland's heerschappij ter zee ondermijnt.Misschien is het juister om te zeggen, dat het doel zeer ver »ligt«, dan »lag«, want op een dag was dat toch zeker niet te bereiken geweest; bovendien heeft Haig, zooals eerder al in het licht gesteld is, nadrukkelijk verklaard, dat de op 31 Juli aan de Engelsche troepen gestelde doelen bereikt en zelfs overschre den werden. De zinswendingen van het Duitsche bericht lijken er dan ook meer op berekend om aan een operatie, die voorloopig op een tegenslag uitgeloopen is, het karakter van een succes te geven. Intusschen verwachten de Duitschers ver deren strijd. Het vierde oorlogsjaar is dus ingezet met een strijd zoo verwoed als van te voren niet is beleefd. Als dat een profetie is aangaande de gevechtsactie in het nieuwe oorlogsjaar belooft hej nog een verschrik kelijker worsteling te worden dan tot nu toe plaats vond. Wanneer wij terug en vooruitblikken kunnen we alleen dit zeg gen vernietiging van een der beide groe pen van strijdenden lijkt onmogelijk. Noch de entente, noch de centrale mogendheden kunnen verpletterd worden. De tegen standers doen niets anders, dan elkaar uitputtenze moorden elkaar uit, maar beslissend succes behaalt niet een. Toch is de toestand niet zoo hopeloos als een jaar geleden. Men begint te be komen van den oorlogsroes. De volkeren een deel van het Engelsche volk uit gezonderd hunkeren naar vrede en degenen, die dat durven zeggen, nemen toe. Dit is een vooruitgang. Verleden jaar werd nog wie het waagde zijn verlangen naar vrede kenbaar te ma ken, behandeld met hoon thans vindt hij hier en daar een gewillig gehoor. Met name in Rusland en in de centrale Rijken om. Gij ziet het, ik beschouw u als een man van eer, anders zoude ik deze vraag niet tot u richten. »Het verleden van die dame is vlekke loos, mijnheer. Door daaromtrent verdere mededeelingen te doen, zou ik eene indis cretie begaan. »Ik heet Gustaaf Matthison, wellicht is u de naam dezer Deensche familie een weinig bekend en verwerft hij uw ver trouwen. Een oudoom van mij, Jakobus Matthison heeft zich in de geschiedenis der geneeskundige wetenschap een grooten naam verworven. »Jakobus Matthison I Sinds langen tijd reeds staat deze naam bij mij in de hoogste achting, want ik zelf ben geneesheer, mijn heer, dokter Destrée. En mag ik thans zoovrij zijn u mijn arm aan te bieden. Ik wil u in het kort verhalen, wat ik aan gaande het treurige en dapper gedragen lot van de vriendin mijner familie, van mevrouw Pauline Eyckens weet.« Toen hij alles had medegedeeld, de ge schiedenis van Pauline's jeugd, haar leven in geluk en glans, de ruïne van haren echtgenoot, de toewijding, die zij hem in het ongeluk had betoond, hare beproevingen, den strijd, die het haar na den dood van haar gade gekost had om de betrekking van buffetjuffrouw aan te nemen, hoe zij zelfs thans nog leed onder het pijnlijke van haar zoo beroemd en vernederend bestaan en hoe zij dit alles toch geduldig verdroeg uit liefde voor haar kind. Toen zijn de Regeeringen voor de vredesgedachte ontvankelijk geworden. Zeker, deze zijn ook daar nog niet op het punt beland, dat zij moeten bereiken, om in ernst over vrede te kunnen gaan overleggen, maar de groote zwenking vindt toch geleidelijk plaats, en in die landen kan niet meer voorkomen, wat verleden jaar nog vrijwel overal plaats had, dat wie openlijk naar vrede zou willen streven, van onvaderlandslievendheid werd verdacht. Al of niet onder den invloed van ge beurtenissen op de verschillende fronten worden de oorlogsdoeleinden opnieuw vast gesteld en kenbaar gemaakt en dit gaat in de richting van verzachting, zelfs in Engeland. Er worden conferenties gehou den de toespraken over en weer, niet bedoeld voor wie daartoe uitgenoodigd wor den doch voor de tegenpartij, nemen in aantal toe. Er zijn dus wel teekenen, dat die periode van tasten en peilen, van pro- beeren en uitvorschen, van over de hoof den van anderen heen tot elkaar spreken, die onzekere periode, waarin wezenlijke vredesdenkbeelden en vredesplannen k u n- nen rijpen, maar nog verborgen worden gehouden, is aangevangen. Hoe' lang zal zij duren, eer de volgende stap wordt gedaan Zal het vierde oorlogsjaar uitgevochten worden Men begint reeds met den gruwe van een vierde wintercampagne rekening te houden. Wie weet wat de menschheid, de neutralen meegerekend, nog moeten lijden voor de rust en dan wat voor een intreedt. De toekomst is, hoe zi ook wordt bezien, donker en dreigend. Met de Russen gaat het nog het oude gangetje. Ze worden hoe langer hoe verder teruggeduwd. Wel komt er in het rijk zelf meer kalmte en schijnt de regeering den opstand meester te zijn voorloopig. Zij heeft aan hare diplomatieke vertegen woordigers een telegram gericht, waarin zij o.a. zegt Alle noodige maatregelen zijn genomen, om de gevechtskracht van de legers te herstellen. De regeering is van plan de taak van de bevestiging van het gezag, zoodat dit aan alle gevaren het hoofd kan bieden en het land naar den weg van de revolutio naire hernieuwing kan leiden, tot een goet einde te brengen. Rusland zal zich door geen enkele moeilijkheid in zijn onherroe pelijk besluit om den oorlog tot de defini tieve overwinning van de beginselen, die de Russische revolutie verkondigd heeft, drukte de tot tranens toe bewogen jonge man den dokter krampachtig de hand en zeide met onzekere stem»Ik dank u, dokter, ik dank u van ganscher harte. En thans wil ik u niet langer ophouden. Wellicht hoort ge later nog van mij.« Dit zeggende groette hij en verdween haastig in de duisternis. Dokter Destrée keek hem na, wel ietwat verbluft door de wijze om zoo maar kortaf weg te loopen. Had hij er goed aan ge daan door dezen zonderlingen mensch dit alles mede te deelen Na even nagedacht te hebben, achtte hij het het best, om Pauline onverwijld met het gebeurde in kennis te stellen. Hij had gevreesd haar misnoegen op te wekken, door de openhartigheid, waartoe hij zich had laten verleiden, maar tot zijne groote verwondering was zij er in 't minst niet boos over, ja, zij scheen eerder ver heugd over zijn verhaal en hoorde hem met blijkbare belangstelling aan. Pauline kon en wilde zich geen reken schap geven omtrent de koortsachtige op gewondenheid, waarmede zij den volgenden dag het gewone verschijnen van haren ridder afwachtte. Hoe vaak keek zij naar de deur, hoe vaak naar zijn gewoon plaatsje. Doch te vergeefsch. Hij kwam noch dezen dag noch de volgende dagen. Wat zou mevrouw Pauline toch schelen?« vroegen de oude habitués van het lokaal in do eerstvolgende weken en maanden. »Zij is omgekeerd als het blad van een J laten weerhouden. In het aangezicht van de bedreiging door den vijand, zullen het land en het leger met nieuwen moed hun groote taak tot hernieuwing voortzetten en op den drem pel van het vierde oorlogsjaar den toekom- stigen veldtocht voorbereiden. Wij gelooven vast dat de Russische burgers al hun po gingen zullen vereenigen tot volvoering van de heilige taak van de verdediging van hun beminde vaderland en dat de geest drift, die in hun hart het geloof aan den zegepraal der vrijheid heeft ontstoken, zich tegen den vijand zal richten, die het va derland en heel de onoverwinnelijke kracht van de revolutie bedreigt. Wij weten dat van den afloop van dien strijd onze vrijheid zoo goed als de vrijheid van de geheele menschheid afhangen. Maar hoe de regeering zich ook inspant de ontevreden elementen ter wille te zijn of te onderdrukken, het is een zware taak de eenmaal ontketende volkshartstochten aan boeien te leggen. Het schijnt dat een tegenrevolutie al weer in voorbereiding is. Zoo zegt het Russische blad de Dzjen dat de kloof tusschen de nieuwe revolutionair stroomingen breeder gaapt dan vóór de straatgevechten. Bovendien staat het spook van den honger voor de deur. NijverheiH en finantiën gaan onafwendbaar spoedigen ondergang tegemoet. In ieder geval zal er veel moeten ver anderen, eer de entente in dezen bondge noot een machtigen steun vindt bij zijt. pogingen Duitschland te knechten. Dat het in Engeland door de duikbootei actie minder rooskleurig staat met di scheepsruimte is nu weer gezegd dooi boom. Vroeger zoo kalm opgeruimd ei. thansZij moet een zwaar offer hebben de arme vrouw, of wel eene diept liefde Zoo ging het zes maanden achtereen. Zelfs de meest gedachteloozen bemerkten hoe Pauline's schoonheid, haren bloeien- den glans, hare schitterende frischheid scheen te verliezen. Maar niemand, zelfs dokter Destrée niet, kende de ware reden, niemand vermoedde, hoe het er in haai hart uitzag. Zij morde op zich zelve ei op den onbekende, wien zij over diens geheel wegblijven bittere verwijten deed. En toch moest zij telkens weer bij ziek zelve erkennen, dat zij onbillijk jegens hem was, dat zij zich voor dien ridderdienst niet zoo dankbaar jegens hem betoonde, als hij wel verdiende. Had de onbekende haar dan ooit eene belofte gedaan, was hij ooit in nadere aanraking met haar ge treden Had hij haar sinds die noodlot tige eerste en laatste maal ooit weer aan gesproken? En dat hij bij den dokte) naar haar had gevraagd, ach, dat wa: slechts belangstelling geweest anders niets. Thans was hij vertrokken en had ziek een ander vast koffiehuis gezocht en dachi zeker wel niet eens meer aan haar. Doch dan ook maakte zich weder een plotselinge angst van haar meester. Hij was zeker ziek misschien wel dood. Slot volgt. NIEUWSBLAD Koor let Land van Heosden ei ülteea, ie Ijijstriat ei ie Bgiieltrvaari Tel. int. 49S CUBA Uitsluiteni EERSTE M irlÊa

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1