n hp Heusden si Aiteia, Liiistnat eg In Biaaelervaard. Sigaren-M agazij u s-Bosce 24 HINTHAMERSTRAAT 24 UiisluiU EERST Pracht-sorteering AFTER-DINNER SIGAREN. Import Havana's Ruime keuze sigaretten De villa Borghese land van altena or ICIILLIITOI. Draagt A SI L M Kleediug. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3700 Zaterdag 25 Augustus 1917. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Tel. int. 49S BUITENLANDSCH OVERZICHT. Hoe gaat er hoe langer zoo duisterder uitzien in Europa Niet alleen voor de oorlogvoerenden maar ook voor de neutrale landen. Het zal een winter zóó bang wor den, als wel nog niemand beleefd heeft. Gebrek aan voedsel, gebrek aan kleeding, gebrek aan verwarming. Amerika voert naar de neutralen ongeveer niets meer uit. Tien tallen onzer schepen liggen in Amerikaan- sche havens zonder te kunnen of te mogen vertrekken. Mensch en dier lijdt onder den wereldnood, die al meer gaat nijpen Hoe verschrikkelijk is toch de mensch ale de haat hem regeert. Dan worden geen middelen te wreed, geen wapenen te gruwelijk ge acht, als de tegenstander er maar door be nadeeld wordt. Zoo trof ons een bericht van den Duitschen marinestaf, dat onder de in den grond geboorde schepen, een Engelsch stoomschip was met 9000 ton tarwe. De Kölnische Zeitung rekent uit, dat die lading nu een waarde van 472 millioen mark had dat voor het vervoer over land 30 treinen van elk 30 wagons van tien ton noodig zouden zijn dat het de oogst van 1518 duizend morgen land vertegen woordigde dat bij een weekrantsoen van 2 K.G. per hoofd, die tarwe 47a millioen menschen een week had kunnen voeden of de bevolking van een stad van 90,000 zielen bijna een jaar. En zoo gaat het dag aan dag. Liever de meest onmisbare zaken verdorven, dan Humoristische schets i door JOH. WILDA. «De opgave van Gurnprecht is over het geheel genomen juist, voor het oogenblik is die grond echter moeilijk te verkoopen, en daarom zul je er ook niet gemakkelijk geld op kunnen krijgen. Overigens geloof ik ook, dat het binnen kort of lang een aardig stuivertje waard zal zijn.« Voor het oogenblik gevoelde Magda zich gerustgesteld, in stilte kon zij echter niet nalaten te denken, «alles goed en wel, maar waarvan moeten wij tot dién tijd leven Tegelijkertijd rijk en arm te wezen is toch een treurige toestand l« Zij werd nog bedrukter, toen oom van allerlei lasten en kosten begon te spreken, die toch zeker moesten worden betaald. Arnolds zei echter vroolijk »De deur waarder zal nu wel eerbied voor ons heb ben. Begin maar met oom Meinhard een glas wijn aan te bieden, vrouwtje Magda zette een gezicht als een in de lengte getrokken vraagteeken. »In de keuken staat toch wijn. Kijk maar kind De jonge vrouw gehoorzaamde onwille keurig, zonder te begrijpen, hoe zy met eere die blufferij tegenover den gast zou ten einde brengen. Maar zie I op de keu dat de vijand er van zou kunnen profitee red. Ja, liever alle anderen, hetzij vijand, hetzij toeschouwer, verpletterd, dan dat men zelve het onderspit zou moeten delven. En wel komt er, zoo nu en dan, eens een lichtstraaltje door de donkere wolken heen schitteren, maar helaas, maar al te ras moet het wijken voor nog dringender wolkenbanken, zwanger van onheil. Zeker, de vredesvoorstellen van den Paus hebben een wijle doen hopen, dat het begin van het einde zou aanbreken. Doch de ont vangst, die deze bemiddelingspoging bij een grooter deel der strijdende volken ondervindt is van dien aard, dat er van een spoedige wapenstilstand wel geen sprake zal zijn. Wel overal betuigingen van sympathie met het Pauselijk streven, maar tegelijkertijd allerlei bezwaren. Zelfs Oostenrijk-Hongarijë, het bijna geheel katholieke land, wil maar niet zonder meer de wapenen neerleggen op de voorwaarden door den Heiligen Vader aangegeven. Zoo vat de Reichspost de hou ding van de Oost.-Hongaarsche regeering aldus samen Het door den Paus nagestreefde doel de bereiking van een rechtvaardigen, duur- zamen vrede stemt volkomen overeen met het oorlogsdoel van de monarchie. Wat de concrete voorstellen betreft, door Oosten rijk-Hongarije kunnen de ontruiming van de bezette gebieden en het afzien van weder- keerige schadeloosstellingen geschieden, zoo dra de wenken van den Paus betreffende de geleidelijke ontwapening, de oprichting van internationale arbitragerechtbanken, de schepping van de volledige vrijheid der zeeën, de noodige waarborgen voor den wereld- kentafel stond een dikbuik, die als zuiver purper in het zonlicht vonkelde. En daar naast lag haar lievelingskostje, eene dikke leverworst. »De verkwisterfluisterde zij. «Dat heeft hij stilletjes onder zijn jas medege bracht. Wijn Goede hemel, hoelang heb ben wij dien niet in huis gehad. Als het maar niet al te lichtzinnig is geweest. En toch speelt een gelukkig lachje om haar mond, terwijl zij de kurk van de flesch trekt en haar met twee glazen op een blaadje zet. «Twee glazen? Gekheid, dadelijk drie I« riep Eduard, toen zy weder binnenkwam. »Maar Eduard. «Natuurlijk I Mijn beste bondgenoot in alle lasten des levens moet toch ook mede aanstuoten, als wij het er eens van kunnen nemen als..,.« .grondbezitters,plaagde Meinhard. «Zeker,riep Arnolds uit de hoogte. «Oom Meinhard, de toekomstige gast, op onze vorstelijk ingerichte villa bij Poppel- felde.... Lang moge hij leven I« «Ja dat is nu alles mooi en goed, Eduard, en de wijn was bepaald noodig en je kon er niet buiten, maar lieve schat waarvan moeten wij leven tot den eersten van de volgende maand En vóór alles, waarvan kunnen wij de huur betalen Arnolds lag met eene knie op den stoel en met het bovenlichaam geheel op de teekenplank en teekende en kleurde vol ijver. In antwoord op die bedenkelijke vrede geven. Maar, zoo voegt het blad er bij, en dit is natuurlijk de klip waarop alle voor stellen moeten stranden Daaronder is echter te verstaan dat dan ook het Pau selijk voorstel consequent wordt toegepast en dat de steunposten voor de Engelse' e vloot, Gibraltar, Malta en aan het Suez- kanaal verdwijnen evenals de bezetting van Valona door Italië. Ten aanzien van de territoriale kwesties die tusschen Italië en de monarchie zijn op te lossen moet de Pauselijke formule onzerzijds niet als on voldoende worden aangeduid gelijk dat van de zijde van Italië geschiedt. Italië heeft niet de minste aanspraak op door Oosten rijk sedert eeuwen bezeten gebieden en de autonome bevolking van Zuid-Tirol is tegen aansluiting aan Italië, evenals de Italiaansch- Slovenisch-Kroatische bevolking van Italië en het kustland van Dalmatië, Een ieder beseft, dat geen der belang hebbende landen daarmee accoord zal kun nen gaan. Ook aan Duitsche zijde zijn er velen die niet willen weten van een schikking in der minne. Zoo zegt een artikel in de Alldeutsche Blatter. Wij moeten volhouden en overwinnen. Want de entente heeft nu reeds voor den tijd na den oorlog be slag gelegd op de voorraden die Duitsch- land niet missen kan. Engeland kocht de graanoogsten op in Australië. Al wat de overige geallieerden aan graan en grond stoffen bezitten wordt gemonipoliseerd, d. w. z. het overschot wordt niet geleverd aan de centrale rijken. Na den oorlog krijgt Duitschland dus hoegenaamd niets van de wereldmarkt. Als vandaag de minnelijke schikking tot stand kwam, zouden morgen alle soldaten als werkloozen thuiskomen. De fabrieken zouden niet kunnen werken bij gebrek aan grondstoffen, want in het binnenland zijn de voorraden zoo goed als uitgeput, en de »Ersatz-artikelen« deugen niet. Ten slotte wyst het artikel op de finan- cieele lasten, die niet alleen ondragelijk zullen zijn, doch die het bankroet van Duitschland beteekenen, als zij niet gelegd worden op de schouders der vijanden. Derhalve geen minnelijke schikking, maar doorvechten en overwinnen. Dat willen de geallieerden ook. Aan het Westerfront is de strijd allerhevigst. Zoo zegt een bericht uit Berlijn Na een geschutvuur van negen dagen is de Fransche infanterie 20 Augustus des vragen richtte hij zich op, streek de lange haarlokken achter het oor en zeide «We hebben nog wat crediet, kind Maar....« «Maar schulden maken, dat doe ik niet «Juist zoo I Wij moeten maar doorlion- geren «Als grondbezitters antwoordde zij met smartelijker! spot. «Ja, ofschoon het een schandaal is.« «En de huur?« «Naar den duivel met je ongelukkige huur.« Hij zweeg. Zijne blikken dwaalden door het kamertje. Ver konden zij niet rond dwalen, het eenige stuk, waarover zij vlug weggleden, was de pianino. Eindelijk ble ven ze rusten op een oud ruiterpistool, waarvan de ivoren kolf met zilver was in gelegd. Tot nog toe had hij het steeds in eere gehouden en zuinig bewaard. «Dat ding daar moet maar weg I« mompelde hij, de bovenlip verachtelijk optrekkend. «Het past in het geheel niet bij den stijl van ons ameublement, en naderhand, wanneer dieven in onze villa inbreken, zou er toch geen schot uit te lossen zijn. Dus.... ver koopen wij het I Dan is de maagkwestie tot den eersten opgelost.® Magda ging voor hem staan, sloeg hare handen om zijn hals en zich een weinig achteroverbuigend leek zij hem in de hel dere oogen en schudde langzaam maar ernstig het hoofd. «Niet, waarom niet «Omdat het niet genoeg zal opbrengen.® ochtends om vijf uur tot den aanval over gegaan op een front ter breedte van meer dan 20 K M. Bijna op het heele front weerde onze dappere infanterie, door de artillerie nuttig ondersteund, de aanvallen der Franschen op de hoogte Mort Homme en den zuidelijken rand van het bois des Corbeaux af. Wij willen het succes van den vijand niet beknibbelen. Hij heeft hier de hoogte, waarom druk gevochten is, ge wonnen, dia voor de waarneming van de machtige hoogtestellingen van beteekenis was. Wij mogen het echter evenmin overschatten. Immers ten W. en O. daarvan bleven gewichtige hoogtestellingen, waaronder de veelgenoemde hoogte 304, in onze handen. Het verlies van den Mort Homme heeft derhalve op den toestand aan het noordelijke front bij Verdun in zijn geheel geen beslissenden invloed. Uit Parijs verluidt echter, dat hoogte 304 omsingeld is. Verwoede tegenaanvallen der Duitschers bewijzen echter, dat deze nog niet in aftocht zijn, maar wel in de knel geraken. Aan de Isonso woedt nu de elfde slag. De Italianen hebben weer wat vooruitgang gemaakt. Ruim 10.000 minderen en on geveer 250 officieren werden van het Oostenrijksche leger gevangen genomen. Doch ook van de Italianen werden eenige duizenden manschappen krijgsgevangen gemaakt. Iets beslissends is er in geen geval nog gebeurd, maar de verbitterde worsteling duurt voort. Dat de legerleiding der geallieerden niet halen kan bij die der centralen blijkt wel hieruit, dat de Italianen weer te laat zijn aangevallen. Waren zij eerder van leer getrokken, zoo zouden zij met hun offensief de verdrijving der Russen uit Oost Galilië en Boekowina hebben voorkomen. De Engelsche arbeiders hebben opnieuw, maar nu met de geringe meerderheid van 3000 stemmen, besloten afgevaardigden naar Stockholm te zenden. De stemming van 10 Aug. was heel wat gunstiger vóór Stockholm. Nu waren de mijnwerkers er tegen Natuurlijk zal de^ kleine omvang der meerderheid de positie van het uitvoerend comité verzwakken, wanneer het bij de regeering om de passen zal aankloppen. BUITENLAND. Invoerverbod. Naar aanleiding van de door den voor- maligen Minister van Financiën Bark, met «Hebt ge misschien nog eene verborgen diamanten parure «Neen, maar de pianino® Verschrikt sloeg Arnolds de oogen op. «Ben je gek Mijn kroegliedjes kan ik wel fluiten. Maar hoe jij zonder Mozart en Beethoven dit ondennaansche tranendal zoudt willen doorstrompelen, begrijp ik heilig niet. Gebruik dan de rammelkast nog liever om les op te geven. «Eduard, je weet dat juffrouw Muller en juffrouw Albers alles moeten inspannen, om een paar lessen te krijgen, en daarbij zijn zij bekwame pianisten, zou ik haar nu nog afbreuk moeten doen? Neen ik heb reeds iets anders bedacht, dat mij wel meer zal opbrengen in tusschen verkoopen wij het instrument en zijn daardoor voor- loopig geholpen. «Daartoe geef ik nimmer mijne toestem ming.® «O, schat, wordt maar niet boos.... de piano is al verkocht, morgen wordt zij ge haald en morgen kunnen wij de huur be talen. Ik sprak er alleen zoo uitvoerig met je over, om je goed te doen begrijpen, dat er geen andere uitweg meer bestond. Boos liep Arnolds op en neder. Eens klaps zette hij een vuist tegen Magda. «Je bent.... een juweel van een vrouw riep hij toen, terwijl hij haar in de armen pakte, «Maar dat je met mij bent getrouwd, is eene domheid, die geen verstandig mensch je ooit zal vergeven. Engeland aangegane financieele overeen komsten heerscht in Japan groote onte vredenheid over de invoerverboden, aldus schrijft de Russkoje Slowo. De bladen die relaties met verschillende industrieele in stellingen onderhouden, bevatte scherpe aanvallen op Engeland en Frankrijk, welke beide staten de Russische markt met hunne nijverheid en Amerikaansch kapitaal veroveren wilden. Rusland wordt er voor gewaarschuwd, zorg te dragen dat zij de vriendschap met Japan in de toekomst niet door onverstandige handelingen verliest. De Kathedraal rail St. Quentin. In een officieel Duitsch bericht wordt nogmaals opgekomen tegen de Fransche en Engelsche beschuldigingen inzake de verwoesting van de Kathedraal van St. Quentin. De Duitschers kunnen bewijzen, dat de stad door de geallieerden is in puin geschoten en op 15 Aug. de kathedraal door 3000 hunner granaten is vernield. Neutrale verslaggevers zagen de verwoes tingen. Er werden tal van foto's zelfs filmen genomen, die duidelijk aantoonen, dat de verwoesting van vijandelyken kant komt. De stad is bezaaid met granaatscherven van Fransche en Engelsche hei komst, waars in ieder neutrale zonder moeite het bewij- kan vinden, dat Engelsche en Fransche batterijen de stad beschoten. o Generaal Leman, de verdediger van Luik, in Duitschland gevangen, heeft een bronzen palmtak doen leggen op het graf van Emile Verhaeren te Adinkerke. Wanhoop nooit Het was gebeurd en goed afgeloopen. De door Arnolds getee- kende kapel was zoo goed uitgevallen, dat de firma, voor wie hij werkte, hem in het vervolg een hooger honorarium beloofde. Magda maakte gebruik van eene in den smaak gekomen liefhebberij, van met goud draad te borduren, om nog eene aardige bijverdienste te krijgen. De verkoop van de pianino had voor den eersten tijd vol doende geholpen en bleef ook voor het vervolg voor gebrek behoeden. Zoo wist Magda alles toch binnen de perken te hou den, en tot groote ergernis van den belas tingontvanger hield het zingen en fluiten bij de boven wonende grondbezitters niet op. «Hoor eens Magda 1® zei Arnolds op een fraaien dag, toen de zomer in het land was gekomen en vriend Gurnprecht reeds lang aan de overzijde van de groote haring- plas was aangeland «nu moesten we toch eens eindelijk ons grondbezit gaan bezich tigen. De erfdochter rijdt natuurlijk mede. En den volgenden Zondagmiddag werd de tocht ondernomen. Eerst per spoor en toen te voet. De erfdochter werd gedragen. Fraaie, oude populieren stonden langs den landweg, waaraan de bouwgrond was gelegen. Overigens kon de zon ongehin derd overal hare heerschappij doen gelden. «Drommels, daar wordt al gebouwd, Magda Onze aktiën stijgen I Kijk, kijk, de eerste villa in onze buurt.® NIEUWSBLAD osuzxReaim m CUBA (wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1