Sigaren-Magazij u 's-BOSCH 24 HINTHAMERSTRAAT 24 Import Havana's Ruime keuze sigaretten Bü dit or behoort eeo bijvoegsel. Und van altena Pracht-sorteering AFTER-DINNER SIGAREN. FKIULMKTOV De villa Borghese Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3702. Zaterdag 1 September 1917. Verjaardag van H. M- de Koningin. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Voor de vierde maal had de ver jaardag van Hare Majesteit in oor logstijd plaats. Bij alle onheilen, die in de laatste jaren in de oorlogvoerende landen plaats grepen, bleef Nederland en zijne Koningin door hechten band vereend. Op verschillende wijzen gaf Hare Majesteit bewijzen, dat de belangen van het volk haar ter harte gaan. Wij vieren thans geen uitbundig feest, hetgeen de tijdsomstandigheden niet toelatenmaar elk rechtgeaard Nederlander zal met ons hetzelfde verlangen koesteren, dat dit het laatste jaar zal zijn, dat de oorlog ons het echt feestvieren belet en de hoop levendig houden, dat dezelfde Vorstin, die ons met beleid in deze droeve dagen wist te besturen, nog tal van jaren in eensgezindheid met haar onderdanen in vrede zal samenleven. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De voorbijgegane week heeft in het tee- ken der vergaderingen gestaan, die alle betrekking hadden op de kwesties van oorlog en vrede. Daar is vooreerst de groote bijeenkomst in Moskou, de tweede hoofdstad van het Russische rijk, een soort door de regeering zelf ingesteld parlement. Dan is er vervolgens te Londen de ver- Humoristische schets 5 door JOH. WILDA. gadering der socialisten van de geaillieerde landen, die beraadslagen over de politieke en economische voorwaarden van een duur- zamen vrede, naar men beweert. Eindelijk te Berlijn de commissie van bijstand, ge vormd uit de leiders der groote Rijksdag partijen en een aantal Bondsraadsleden deze commissie zal in de eerste plaats de vredesnota van den Paus en verder de binnenlandsche hervormingen, die noodig zijn in Duitschland, bespreken. Wat het congres te Moskou betreft, dit is door de regeering blijkbaar voornamelijk bijeengeroepen, om haar steun te verlee- nen Kerensky en zijn mede-ministers voelen dat ze dien noodig hebben. De minister president heeft dan ook op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van verschillende partijen, kadetten zoowel als socialisten, van tul van comité's, enz. een rede gehou den, waarin hij vooral gewaagde van 't voortzetten van den oorlog, van 't bewaren of herstel van de orde in het land. Om deze doeleinden na te volgen, zullen hij en de andere leden van 't ministerie niet tegen krasse maatregelen opzien, want die zijn noodig om de vruchten der revolutie te redden. De »Sovjet«, de raad der arbeiders en soldaten denkt er niet zoo over, naar 't schijnt, en zij telt nog altijd mee, zooals wij in de laatste dagen konden opmerken. De Sovjet heeft met de bijeenkomst te Moskou blijkbaar niet veel op en er waren vele leden er van, die haar wilden beletten door een algerneene staking. Slechts met 364 tegen 304 stemmen is deze staking afgestemd, maar er was toch nog een gedeel telijke staking in Moskou, waar de tram Arnolds liet zich weder op den grond vallen en begroef het gelaat in de handen. »Lieve Eduard trek het je toch niet zoo vreeselijk aan Denks eens, wij hebben het eigenlijk in het geheel niet meer noodig. Toen de honger voor de deur stond, was het toch vrij wat erger. ïGij hebt gelijk, Magda. Ik wil een voorbeeld aan jou nemen, misschien komen wij dat nieuwe ongeluk ook wel weder te boveo.« Het was een treurig besluit, van dien zoo vroolijk begonnen middagDe zoo plotseling van hare waardigheid beroofde erfdochter, had dit moeielijk kwartiertje in ongestoorde vroolijkheid doorgebracht. Zij had een schoen uitgetrokken en vulde die met zand en liet het dan weder wegloopen, daarbij lachte zij en kraaide het uit van plezier. »En als die oude kerel toch gelijk heeft, schat, dan bouwen wij in drie dagen een huis riep Magda, als geelectriseerd door het zien der rustige vroolijkheid van haar dochtertje. Arnolds lachte treurig. »Kind, spreek toch niet zulke nonsensTegenwoordig geschieden er geene wonderen meer.® Waarom niet, als men het maar goed aanpakt. Oom Mijnhard moet raad ver schaffen. Den volgende morgen, haastte Arnolds zich reeds in de vroegte naar zijn oom. Daar de zon pas was opgegaan, kon men onmogelijk van oom Mijnhard verwachten; dat hij reeds uit de veeren zou zijn. Zijn gepolijste schedel en roode neus staarden den opgewonden vakgenoot tamelijk onnoozel uit de kussens aan. In tien minuten had hij echter uit het verwarde verhaal yan Arnolds, begrepen wat er gebeurd was. »Verduiveld,« bromde hij, »aan dien vervloekten koopbrief heb ik ook niet gedacht Die kerel, die Gumprecht heeft je die ge- meene voorwaarde verzwegen, om zonder moeite spoedig van je af te komen. Ja, mijn waarde, in dit geval is goede raad zeker duur.« Arnolds trok zich aan de lange haren, terwijl Meinhard, half aangekleed, op den rand van het bed zat en over het geval nadacht. Toen sprong hij eensklaps op en zijn goedige, listige oogen begonnen van blijdschap te vonkelen. ïDaar staat het spiritusstel, Arnolds I Kook eens vlug een zenuw versterkenden kop mokka. Intusschen kleed ik mij aan en maak mijn plan gereed Buitengewoon vlug was hij zoowel met het een, als met het andere gereed. Het water kookte nog niet eens, toen hij reeds de sluitsteen van zijn toilet, de slipdas vast maakte en vóór zijn vriend ging staan. »De beambten en de hotelbedienden het werk neerlegden Ook de Russische opperbevel hebber, generaal Kornilof, heeft op het congres het woord gevoerd, den toestand van tuchteloosheid van het leger geschetst en o.a. herstel var: de discipline geëischt. Tijdens de vergadering kwam aan het licht, dat de deelnemers niet in alles éénes geestes waren. Twee stroomingen lieten zich vooral gelden die zich groepeerden om Kerenski en Kornilof. Er schijnt een zekere naijver te bestaan tusschen deze beide man nen, die beiden groote dingen voor Rus land hebben gedaan. Op zeer onnoodige wijze werd dit onderstreept toen Kornilof in de zaal verscheen en zich naar zijn zetel begaf. Hij kreeg pen geweldige ovatie van de rechterzijde, terwijl de linkerzijde een absoluut stilzwijgen bewaarde. De verschijning van Kerenski lokte een nieuwe ovatie uit, waarbij het zwijgen van de burgerlijke politieke partyen even dui delijk uitkwam. Toen Kornilof echter aan het woord kwam, sprak hij in verzoenen den geest eq drong hij aan op eensgezind heid van alle partijen. Tot praktische resultaten heeft deze con ferentie niet geleid, Of door de bespreking meerdere toenadering is gekomen tusschen de rechter- en linkerzijde zal in de toe komst moeten blijken. Van de conferentie der socialisten te Londen valt nog minder te vertellen op het oogen blik. Trouwens de bijeenkomt is te geheim. Vertegenwoordigd zijn er de soci alisten uit Engeland, Frankrijk, Rusland, Italië, Griekenland, Portugal, Zuid-Afrika en België. De socialisten uit het laatste land hebben besloten aan de Stockholmsche conferentie niet mee te doen. De Engel- sche en Fransche willen dit wel, maar kunnen geen passen krijgen. De Russen natuurlijk wel en zij zijn reeds ten deele te Stockholm vertegenwoordigd. De hou ding der overigen is nog niet geheel zeker. De besluiten der conferentie zijn voor de regeeringen natuurlijk niet bindend, maar deze kunnen ze toch niet geheel in den wind slaan. En dan de bijzondere hoofdcommissie van den Duitschen Rijksdag. Er wordt over allerlei gehandeld. Wij noemden reeds de nota van den Paus. Onder de Rijksdagleden zal zeker wel een meerder heid voor die nota worden gevonden. Verder worden er besprekingen gevoerd over de door Duitschland bezette gebieden. Daar echter de vergaderingen strikt ver oude bloedzuiger, die Pistor, wordt een kies getrokken, en binnen drie dagen is je villa gebouwd Meinhard neem me niet kwalijk, maar je bent even gek als Magda »Nu met die vergelijking ben ik tevreden Je gelooft dus niet, dat men in drie dagen een huis kan bouwen »Het is wellicht mogelijk, maar dan zal het er ook een huis naar zijn »Dat maakt in dit geval niets uit. «En dan nog maar, als men over kapitaal kan beschikken. »Je bent rijk «Dat is voor het eerst, dat ik zoo iets hoor »Ja zeker, je bf^t rijk rijk aan vrienden En ik durf 'beweren dat de oude Meinhard ook nog iets onder de col lega's heeft in te brengen. Arnolds stak de handen in den zak en wierp met eene beweging van het hoofd zijn haar naar achteren. »Ga weg van my, gij wilt mijne heiligste grondbeginselen aantasten »Kom wees geen kind, Arnolds 1 Maar goed, wanneer jij je afkeer van iets te leenen niet kunt overwinnen, dan neem ik mijn eigen krediet te baat Lachend, maar toch diep bewogen, blikte Arnolds op zijn schamel gekleeden vriend. »Och Mijnhard, als wij ons beider krediet in één zak deden, wie zou er ons dan nog geld op willen leenen »Geld, geld Wie spreekt er van baar trouwelijk zijn en de commissie zelf beslist, wat van haar besluiten zal openbaar ge maakt worden, zullen we voorreerst wél niet vernemen, wat het resultaat van deze bijeenkomst is geweest. De Vereenigde Staten hebben op de vredesnota van den Paus afwijzend be schikt. De voornaamste bladen prijzen het antwoord van Wilson als bizonder goed. Zoo schrijft de Herald Wilson verwerpt de vredesvoorstellen van den paus en licht de verwerping toe in woorden welke door geheel de wereld zullen weerklinken. Er kan geen vrede en geen vergelijk met het Pruisianisme zijn. De vrede kan niet worden gebouwd op een zoo wrakken grondslag als het woord van de huidige Duitsche regeering. De president heeft geantwoord naar het hart van het Amerikaansche volk. Het is een antwoord van den paus en tevens aan de voorstan ders van een Pruisischen vrede zoowel in dit als in elk ander land. De World schrijft: Het antwoord kan worden samengevat in vijf woorden »geen vrede met de Pruisische autokratie«. Het is een nieuwe opwekking voor het Duitsche volk om zyn boeien te verbreken en tevens voor de volken die reeds verpletterd zijn of bedreigd worden door de niets ontziende militaire macht. De New-York Sunhet antwoord slaat den spijker op den kop. Er kan geen vredesverdrag worden gesloten, dat de Duitsche regeering toelaat, opnieuw van leer te trekken, een stuk van Europa, hetwelk al is lam geslagen, zonder hulp laat, het kwaad vergeeft en alleen de hoop uitspreekt, dat dit in de toekomst achter wege zal blijven. Wat Wilson in zijn eerste oorlogsverklaring zei dat wij niet het Duitsche volk, maar de regeering daarvan bestrijden omschrijft hij nu scherper. Kan er feller gevonnisd worden dan in deze woorden: »wij kunnen het woord van de huidige Duitsche bewindslieden niet aan vaarden, tenzij het door den wil van het Duitsche volk zelf wordt geschoord. De Times zegtop het voorstel van den paus, dat de geallieerden met Duitschland vriendschappelijk en in onderling vertrouwen onderhandelingen zullen aanknoopen, ant woordt de president: er is niemand,, om mee te onderhandelenaan den eenen kant staan mannen, op wiens woord men aan kan, aan den anderen mannen, van wie men dit niet kan zeggen. De onder handelingen zouden op »stukken papier« geld Een paar zilverlingen moeten wij natuurlijk ter beschikking hebben en wellicht gaat het ook zonder dat nog wel. »Dat moge begrijpen, wie kan »Geef mij maar volmacht, en dan zal je het wel spoedig begrijpen. »Hm ik begrijp niet. zoo zonder iets meer te weten ^Dwaasheid, oude jongen Wat moet je nu pog bedenken. Kunt ge nog meer verliezen, of het nu op den eene of op den andere wijze naar den drommel gaat Hier is mijne hand, oude jongen, sla toe Het geschiedt tot je bestwil En Arnolds sloeg toe. «Zie zoo zei Meinhard tevreden. »Nu zullen wij eerst eens proeven wat je hebt gebrouwd, eu dan gaan wij naar het ka daster en overtuigen ons van de juistheid der voorwarden van verkoop En dan »En danL? vroeg Arnolds haastig. »Hebt ge op alles, wat ik zal doen, maar »ja« en »amen« te zeggen »Meinhard, ik geloof waarachtig, dat ik je mijn ziel heb verkocht.® »Dat is weinig genoeg Had ik je haar kunnen krijgen dat was mij vrij wat liever geweest.® De algemeen beminde en nooit voor zich zeiven vragende oom Meinhard liep, nadat hij zich met Arnolds had overtuigd, dat de bewering van Pistor maar al te waar was, van den eenen collega naar den anderen, en stelde met jeugdige opgewondenheid aan ieder den treurigen toestand van Arnolds uitloopen. En er is niemand, dien wij kun nen vertrouwen. Het Duitsche volk kan bewerken, dat wij ter tafel der vredes conferentie aanzitten, indien het wil, maar zoo lang het ons geen onderhandelaar ver schaft, wiens woord even goed is als het onze, kunnen wij aan die tafel niet van gedachte wisselen. Dus geen onderhandeling. Doorvechten j Is het dan nog niet genoeg, dat er nu reeds 50 millioen mannen aan den gruw- zamen volkerenmoord meedoen? Nog niet genoeg dat er bijna 10 millioen dooden zijn, 24 millioen verminkten, 4| millioen gevangenen, millioenen weduwen en weezen en treurende gezinnen Om nu nog maar niet te spreken van de onmetelijke schade aan eigendommen, honger en ellende van allerlei aard en 538 milliard frank, die de oorlog reeds aan baar geld heeft gekost Wilson neemt wel een schrikkelijke verantwoordelijkheid op zich. Van de gevechtsterreinen is weinig te melden. In het Westen slechte krijgsver richtingen op beperkte schaalop het oos telijk gevechtsterrein behaalden de cen- tralen eenige voordeelen. De Italianen hebben de hoogvlakte van Bainsizza ver overd. Maar iets beslissends is er nog niet gebeurd, indien het den Oostenrijkers gelukt den opmarsch voor hun nieuwe hoogere stellingen definitief tot staan te brengen. BUITENLAND, Om tegemoet te komën in de behoefte aan klein geld hebben reeds meer dan 50 Duitsche steden haar toevlucht genomen en het bouwplan, dat hij had gemaakt uiteen. En ziedaar, aangevuurd door het vreemde van het geval, getroffen door de welwillende schildering van Meinhard, wei gerde niemand de gevraagde hulp te ver- leenen. De bouwmaterialen die aanwezig waren en gemist konden worden, moesten dadelijk naar Pappelfelde worden gebracht. De één stelde dit, een ander weder dat ter beschikking voertuigen, werkvolk, kar ren, hout, steen, kortom alles wat noodig was, werd in den kortst mogelijken tijd bij elkaar gebracht. Een paar jeugdige opzichters die anders niets konden geven, stelden zich zelf in dienst. Zulk een al gerneene, hartelijke deelname had men in het bouwvak nog nimmer aangetroffen. Met bewonderingswaardige geschiktheid wist Meinhard alles te regelen, zoodat reeds Maandagmiddag met het leggen der fun damenten begonnen kon wordery De in den beginne sprakelooze Arnolds, had hij bijna bij den kraag moeten nemen, om hem naar de bouwplaats te slepen. In de vrije natuur, en een zomerweder, dat de lichtzinnigheid bij den mensch scheen aan te wakkeren, was het Meinhard spoedig gelukt Arnolds gerust te stellen. Als onbetaalden medewerker voor den noodzakelijken nachtarbeid, stelde zich, bij gebrek aan electrisch licht, het heerlijkste maanlicht disponibel, en den volgenden dag zag men reeds dat het »iets moest worden. Wordt vervolgd.) MEinSltLAB nar lil Laai van Min ei k\\m,ii lang stmt an Is iinelariaari Tel. int. 498 CUBA Uitsluitend EERSTE klasse falitta

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1