OPGERUIMDHEID EN LANG LEVEN. veuillkton. UND van altera Uitgever: L. J. VEERMAN, I huisden. No. 3707. Woensdag 19 September 1917. De Rootle Bastide. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte, Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Die zich voor het vol gende kwartaal op deze Cou rant abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nommers gratis. Wat leven we toch in een zorg- vollen tijd. Gebrek aan alles onge veer grijnst ons tegen. We zouden den heelen dag wel kunnen klagen en rimpels van zorg en kommer voor wat er zal gebeuren, staat op veler gelaat te lezen. En er is alle reden tot bekommering, wie zal het ontkennen. Maar laten we op het oogenblik eens niet aan al onze moeiten en zorgen denken, maar ons eens even onderdompelen in een overdenking over „de opgeruimdheid" die de zorgen des levens licht maakt. Wat een heerlijke menschen zijn opgeruimde menschen Ik zelf hoor, laat ik het u in ver trouwen mogen zeggen, niet tot hen, die van nature opgewekt zijn. En daarom misschien, omdat ik me dik wijls zoo ver van hen af voel staan en hen beschouw zooals een bezoeker in de schouwburg een tooneelspeler een sympathieke rol ziet spelen, voel ik me zoo tot hen aangetrokken Ieder die vroolijkheid rond zich kan verspreiden, benijd en vereer ik. En zoo wonderlijk, dat dikwijls zij het opgeruimdst Zijn, die er het minst aanleiding toe hebben. Goldsmith zegt, dat een van de gelukkigste menschen, die hij ooit zag, een man was in de vestingwer ken eener stad in Vlaanderen een man met één been, die daarenboven scheef was en ketenen droeg. Hij was tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld en moest werken van zonsopgang tot het donker werd toch scheen hij de dingen altijd van den vroolijken kant te bezien. Hij lachte en zong en scheen de geluk kigste man in de vesting. Het is dan ook zelfbedrog, als iemand, die steeds verdrietig, knorrig door het leven gaat, denkto, als ik 3 Uit het Fransch Ja dat was eene historie. Hij heeft zich een geheelen tijd schuil gehouden, en toen, denken ze, is hij met een schip naar de Levant vertrokken. Of het waar is, weet ik niet, want hij heeft nooit meer van zich laten hooren, en dat is maar goed ook alweer een deugniet minder «Amen,? zei de nabob ernstig «maar om op Linguard terug te komen, men houdt hem voor een fatsoenlijk man, is 't niet En hy leeft fatsoenlijk van zijn for tuin «Nu, mijnheer, daar is wel wat op af te dingen. Monsieur Linguard is wel wat al te zuinig en ze verdenken hem van smokkelhandel en «En ik vind het schande, een buurman zóó te belasteren,? borst vrouw Cayou hierop uit, «je moest je schamen, Bécasson, met zoowat je ooren en je tong vuil te maken 1Wil ik u eens wat zeggen, mijnheer. De oude Linguard is een goede, beste, brave man, maar omdat hy zoo weinig roet de menschen omgaat, \ertelt het boerenvolk allerlei praatjes voor de vaak van hem. Denkt u, dat een van die domooren in donker de Roode Bastide durft voorbijloopen Ik wou, dat ik er van nacht in dit stormweer een zak maar eens rijk werd, of gevierd en geëerd, dan zou ik wel opgeruimd en gelukkig zijn. Hij zou dezelfde blijven die hij was en andere rede nen tot- klagen vinden. De een gaat op reis en heeft goed weer gehad, vond alle hotels uitste kend, alle schilderijen prachtig, had aardige ontmoetingenen een ander gaat op denzelfden tijd dezelfde reis maken en vertelt u dat het weer te warm of te koud, de bergen te hoog, de wegen stoffig, de reisgelegenheid slecht was. Gij moet vreugde bij u dragen, of ge zult ze niet vinden. Van alle deugden is vroolijkheid die waarvan wij het meeste voordeel trekken. Terwijl andere deugden den dag der betaling uitstellen, betaalt vroolijk heid contant, ze bevordert de schoon heid, maakt een leelijk gelaat inne mend. Ze bevordert de gezondheid, en maakt den geest helder en krach tig. De opgeruimdheid is een zaak van groot belang voor zwakken en zieken. Laatstgenoemden kan zij de ziekte doen overwinneneerstge- noemden doen leven ondanks een kwaal. Het volk drukt het zoo typisch uit in het gezegdeLach en word vet Als iedereen de macht kende van het lachen als een krachtig middel ter bevordering van lang leven en gezondheid, dan zouden duizenden geneesheeren hun practijk zien ver- loopen. Het lachen is een vin ding der natuur, om onze inwen dige organen te oefenen. Lachen begint in de longen en het midden rif, doet de lever en de maag schud den, wat ongeveer dezelfde gezonde uitwerking heeft als paardrijden. Het hart klopt sneller, zendt het bloed met meer kracht door de ade- reji, versnelt de ademhaling en geeft warmte en gloed aan het lichaam. Lachen verheldert het oog, vermeer dert het transpireeren, zet de borst uit, drijft de bedorven lucht uit de minst gebruikte cellen, en draagt bij tot het herstel van dat heerlijk even wicht, dat wij gezondheid noemen en dat ontstaat door de harmonische samenwerking van alle levensfunc- tiën. Dit teere evenwicht, dat ver stoord kan worden door een slape- vol daalders mocht weg halen je zoudt eens zien, of Barbara Cayou niet durfde «Daar zie ik je wel voor aan, moeder tje^ lachte de vreemdeling; ik acht je in staat des noods een zak daalders uit de klauwen van den satan te halen Maar, carissiena, woont meester Linguard alleen in die roode steenklomp »Volstrekt niet, mijnheer,?, ging vrouw Cayou ijverig voort, na haren echtvriend voorzichtigheidshalve het woord ontnomen te hebben, zich blindelings aan hare praat- zusht overgevende. «In den laatsten tijd verveelde het monsieur Linguard in zijne eenzaamheid, en toen heeft hij de weduwe en de dochter van een gewezen schrijver bij de marine in zijn huis opgenomen. Dat zijn een paar beste dames, maar zonder hem zouden zij het erg min hebben, Ja, ja, daar heeft de oude ook een goed werk aan gedaan. Bagasse bromde Cayou daar heeft hij wel zijn reden voor «Houd je mond, Bécasson I Dat is ook lasterOnze buurman is een verstandig man, die nooit vau plan geweest is, zijne gastvrijheid op de mooie Elisabeth te ver halen. Maar ik voor mij zou er geen kwaad in zien, als zij haar weldoener op een goeden dag nog eens trouwde «Dat doet zij nooit!? klonk op eens eene luide stem uit den hoek, waar Mau rice zat te luisteren in plaats van te schrij ven. «Elisabeth Meursanges is veel te goed en te schoon om de prooi te worden van looze nacht, een slechte tijding, door verdriet of angst, wordt dikwijls ge heel en al hersteld door een heldere lach. Een vroolijk geneesheer doet vaak meer dan al zijn pillen. „Ik heb u verteld," zegt Southy, van een Spanjaard, die altijd een bril opzette, als hij kersen ging eten opdat de vrucht er grooter en beter uit zou zien. Op dezelfde wijze doe ik met mijn genoten ofschoon ik mijn oogen niet afwend van mijne zorgen, maak ik er het kleinst mo gelijke pakje van voor mijzelven en laat ze nooit een kwelling zijn voor anderen. Hoe anders is deze levensbeschou wing dan die welke de meeste men schen er op nahouden. Let eens op in een gezelschap en zie eens hoeveel minuten het duurt eer iemand ergens over klaagt of zich ergert en b.v zegthet is te koud, te warm, te vochtig, te. droog, het maal is slecht toebereid enz. Wat die opgewektheid betreft die het leven zoo schoon maakt, behooren wij Nederlanders tot een niet bevoor rechte natie; als volk tenminste bezitten wij ze niet, al zijn er genoeg personen onder ons, die ze wel heb ben. Zou* hiervoor misschien ook de oorzaak te vinden zijn bij onze voor ouders, die Calvinist, streng en stijf, zuchtten bij het vei richten hunner plichten. Maar wij zijn gekomen tot een nieuw en beter begrip van den gods dienst van Christus. God wordt niet geeerd door ons zuchten en kermen, maar door dankzegging, en elke goede gedachte en elke goede daad is van nature verwant met vroolijkheid en opgeruimdheid. Waarom zouden wij door ons geloof en ons voorbeeld geen protest aanteekenen tegen de ge woonte, om altijd stil te staan bij wanstaltigheid, ziekte en ergernis. Christus bracht een blijde boodschap. Zijn leerstellingen zijn getint met het licht der zon en doortrokken met den geur van de bloemen in de dre ven. De vogelen der lucht, de die ren des velds en gelukkige, stoeiende kinderen dat alles kan men er in vinden. Ware vroomheid is even opgeruimd als de heldere dag. een ouden schurk 1 Nooit zal Linguard haar trouwen, of ik zal het besterven En met een snik liet hij zich voorover op de tafel vallen. De forsche Barbara haalde medelijdend de schouders op. «Ik dacht niet om dien daar,? zei ze met gedempte stem en de hand naar Mau rice uitstrekkend. »De arme jongen is vol van juffrouw Elisabeth. Te Ciotat woon den ze naast elkaar. Ze hadden al willen trouwen, maar hij heeft niets dan een baantje op een kantoor, en daarom was hare moeder er sterk tegen. Mevrouw Meursanges is erg van de heb heb en heeft dadelijk het aanzoek van monsieur Lin guard, om op de Bastide de huishouding waar te nemen, aangenomen, en zij heeft er ook niet veel tegen, dat hare dochter mevrouw Linguard wordt. Sedert heeft Maurice Longpré verlof gevraagd en nu logeert hij hier zoo lang. Alle dagen zwerft hij om de Bastide heen, maar ze beletten hem, Elisabeth te ontmoeten. Hij schrijft den heelen dag brieven, maar ze komen nooit aan het adres, toch geeft hij den moed niet op. «Arme jongen sprak de vreemdeling in gedachten. «Zoo was ik ook, jaren ge leden Bah 1Dank u voor uwe inlichtingen omtrent meester Linguard en en zijn Roode Bastide,? vervolgde hij luch tig, terwijl hij opstond en zijn glas uitdronk. «De een zoo min als de ander is geheel onberispelijk. Welnu, ik zal er over oordee- BUITENLANDSCH OVERZICHT. Dat zou een verschrikkelijke burgeroorlog in Rusland worden, zoo meenden allen die kennis namen van het optreden van Kor- nilof tegen de voorloopige regeering. En ziet, er komt niets van. Kornilof is ge vangen genomen, Kerensky staat sterker dan ooit. Tengevolge van de jongste ge beurtenissen is nu Rusland geproclameerd tot een staat met republikeinschen regee- ringsvorm. Dit geschiedt dus vóór de wet gevende vergadering waarvan op het oogenblik nog niemand kan voorspellen, wanneer zij bijeen zal komen ten aan zien van den staatsvorm een besluit heeft genomen. Het manifest van de voorloopige regeering, waarbij dit besluit, den volke bekend wordt gemaakt, verklaart: De opstand van generaal Kornilof is on derdrukt, maar de onrust die hij in de gelederen van het leger en in het land gebracht heeft, is groot. Qpnieuw be dreigt een doodehjk gevaar het vaderland en 'zijn vrijheid. Overwegende dat het noodzakelijk is den staatsvorm van het land vast te stellen en rekening houdende met de algemeene eri geestdriftige sym pathie voor de republikeinsche denkbeelden die zoo duidelijk op de staatsconferentie te Moskou zijn gebleken, verklaart de voorloopige regeering dat de politieke staatsvorm in Rusland republi- keinsch is en proclameert zij Rusland tot republikeinschen staat. De dringende noodzakelijk onverwijld be slissende maatregelen voor het herstel van de geschokte staatsorde te nemen, heeft de regeering genoopt al haar macht in handen van vijf ministers te stellen, aan wier hoofd de minister-president staat. De voorloopige regeering beschouwt als de voor naamste vraagstukken het herstel van de orde in den staat en van de gevechtskracht van het leger. In de overtuiging dat alleen de vereeniging van alle levende krachten des lands het vaderland uit den moeielijken toestand waarin het verkeert, kan bevrij den, zal de regeeririg er naar streven zich zelf' aan te vullen door aan hare gelederen vertegenwoordigers van alle elementen toe te voegen, die de duurzame en gemeen schappelijke belangen van het vaderland boven de wisselende belangen van particu lieren, partijen of standen stellen. De voorloopige regeering is overtuigd dat zij zeer spoedig in de vervulling van deze taak zal slagen. len noch vóór den nacht zullen Linguard en ik elkander wederzien. «Gaat u zoo laat nog naar deBastide vroeg de herbergier met een zonderlingen nadruk. «Waarom niet? Of zou er gevaar schui len «Neen, maar mijn man is bang, dat u in de duisternis zou kunnen verdwalen, verbeterde Barbara. «Ik ken den weg.? «Zoo, mijnheer, maar Linguard ontvangt zoo laat geen menschen,waarschuwde Cayou verlegen. «Precies met zonsonder gang worden alle deuren en vensters van de Bastide gesloten, eri ze komen niet voor zonsopgang weer open. «Voor mij wel, zei de vreemdeling be slist. Nu, salam alicam beste menschen, dat is te zeggengoedennacht of liever Diou sias 1? Na dezen veeltaligen groet stapte hij re gelrecht naar de deur, terwijl de herber gier en zijne vrouw elkander verbluft aan keken. Maar nog voor de vreemdeling de kruk van de deur in de hand had, ver sperde Bécasson hem den weg. «AlsjeblieftUw gelag riep hij met donderende stem. De nabob keerde zich bedaard om. «Dat is waar ook,a zei hij glimlachend. «Ik kom juist uit een land, waar de ver moeide reiziger de eerste hut de beste binnengaat, zich van het beste laat op- disschen en heengaat met een eenvoudig In den strijd om de dictatuur tusschen Kerensky en Kornilof heeft de eerste nu voor goed gezegevierd. De generaal, die de voorloopige regeering gevangen wilde nemen of althans uit de macht ontzetten, is nu zelf gevangen genomen en, naar de berichten uit Rusland te verstaan geven, zou hem, die de doodstraf bij het leger tegen muiters opnieuw ingevoerd heeft, nu zelf de kogel wachten. Zal dit alles nu verandering brengen in den wereldoorlog Kornilof was wel de man waar de geallieerden meer van gediend waren dan van Kerenski. Wanneer men de verslagen van de toonaangevende En- gelsche en Fransche. bladen over de woe lingen in Rusland naging, klonk in de meeste daarvan bewondering voor Kornilof. Zijn staatsgreep werd verre van gelaakt. Slechts vaderlandsliefde dreef hem. 't Was omdat Kerenski niet krachtiger de her vormingen doorvoerde die hij beloofd had, dat Kornilof zoo handelde. Kornilof was de toekomstige man van Rusland, die zou met vaste hand de teugels in handen nemen enz enz. 't. Behoeft geen verwon dering te baren dat de Russische bladen niet gesticht zijn over deze uitlatingen. De «Nowaja Dzjin« en de »Isvestia« schreven dat Engeland en Frankrijk zich in hun ware gedaante hebben onthuld en dat hun innerlijke diepe haat tegen Rus land nu aan den dag getreden was. Nooit hadden deze landen iets voor Rusland zelf gevoeld. Rusland was voor hen slechts een van de middelen om den oorlog te winnen. Voor 't overige kon het hun niet schelen hoe het in en met het land zelve gesteld was. Van de zijde der entente zal heel wat gedaan moeten worden om dezen slechten indruk weg te nemen. Maar of het tri- umfeeren van Kerenski nu eenige veran dering zal brengen in den huidigen oorlogs toestand Wij gelooven het niet. Ke renski heeft verklaard, dat hij den oorlog zal voortzetten in overeenstemming met "de bondgenooten, en niet van zins een afzon derlijken vrede met de centrale mogend heden te sluiten., Of het geheele volk dit ook zoo wil Volgens de »Djen« is de leuze: «vrede zonder inlijving of oorlogsschatting? niet ineer in zwang men hoort nu het volk zeggen, dat Rusland oorlog voert voor de rente der Engelsche kapitalisten Voor dat er rust en eensgezindheid in het Rus sische rijk heerschen, zal er nog heel wat «God zegen u Maar in ons lieve Frank rijk is het al sedert eeuwen anders.? En hij grabbelde een poos in zijn ruime broekzakken, tot hij een microscopisch zil verstukje! opdiepte, dat hij behendig op de tafel wierp. «Dat is alles, wat ik over heb,? zei hij zorgeloos. «Alles wat u over hebt?? riep Cayou woedend, maar dat is niks.... Mijn oude Lamalgue, de beste uit mijn kelder 1 «Kom, kom, vriend, je hebt er de grootste helft zelf van opgedronken.? antwoordde de vreemdeling met onverstoorbare koel bloedigheid. «Dus het zal zooveel niet schelen I? «Maar u hebt me zelf uitgenoodigd, tron dé diou I Een man, die viermaal fortuin gemaakt heeft, zou zijne vertering niet kun nen betalen Een Indische nabob «Wel, mijn waarde, als ik u zeg, dat ik viermaal fortuin gemaakt heb, begrijpt ge zeker wel, dat ik het minstens driemaal moet verspeeld hebben, en, bij mijne voor malige equipage, den vierden keer ging het niet beter Het echtpaar Cayou scheen echter wei nig gezind, zich met praatjes te laten af schepen, er vielen vloekwoorden en bedrei gingen, en de Hemel weet, hoe dat afge- loopen zou zijn, als niet Maurice Longpré met een blos van beschroomdheid op de wangen plotseling tusschen de twistende partijen was getreden en den vreemdeling toegevoegd had Wordt vervolgd.) [ui m Heiislen ti Alteia, U Laigstraal en it, Biiielerwiiri

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1