komenden winter geleden zal worden. Ge brek aan brandstof aan kleeding en schoei sel, aan voedsel. Wat een onduldbare ellende wordt er uitgestort over oorlog voerenden en neutralen. Hoe durven de verantwoordelijke bewindslieden nog een uur langer voortgaan met hun waanzinnig bedrijf En toch zij doen het maar. In Vlaande ren is de derde groote slag nu gaande. Op één dag alleen aan Duitsche zijde onge veer 22.000 dooden en gekwetsten. De Engelsche rukten weer een eind voorwaarts. Wel niet heel ver (slechts een Engelsche myl of '1600 M.) maar het schijnt een bizonder sterk stuk, van groote militaire beteekenis te zijn dat zij veroverden. Meer dan 3000 gevangenen vielen in hun handen, ook eenige kanonnen. Ook in Rusland wordt de strijd voort gezet. Daar hebben de Duitschers weer een aanmerkelijk voordeel behaald. Zij hebben hun offensief voortgezet tegen de stellingen die de Russen voor de Duna bezet hielden. Of het sterke Dunaburg. de Noordelijke hoekpeiler van het Russische verdedigings front, nu ook eerlang door de Duitschers zal worden aangevallen, is nog niet zeker. Maar al geschiedt dat ook, dan blijft toch voorloopig nog de vraag open, of we hier hebben te doen met een plan om diep in Lijfland en in Witebsk door te dringen, dan wel met het beperker oogmerk om door de verovering van de Dunalinie, de verdediging van het gewonnen gebied te waarborgen. Zoo gaat het maar voort dag in dag uit, zonder dat er eenige beslissing ver kregen wordt en er eenig uitzicht op be ëindiging van den massamoord schijnt te wezen. Een gezaghebbend man van een der oorlogvoerende rijken moet gezegd hebben «de vredesklokken zullen nog luiden vóór de Kerstmisklokken. Als dat eens waar was. Wy bidden het, maar wij vreezen. BUITENLAND. Jaeobstadt is in Duitsche handen. Tot nu toe zijn meer dan 1000 Russen gevangen genomen. Meer dan 50 kanon nen worden als buit gerapporteerd. De Duitschers hebben van Liwenhof stroomafwaarts de Duna overal bereikt, Duitsche verliezen. Havas meldt, dat de Echo de Paris beweert uit betrouwbare bron te weten, dat de dag van 20 September den kroon prins 22000 dooden en gewonden kostte en de voorafgaande beschieting 10000 doo den en gewonden. Engelsche verliezen. De Engelsche verlieslijsten in de nummers van de Times van 18, 19, 20 en 21 Sep tember geven 479 officieren en 15270 man schappen op. Aan de «Schetsen van gelden fondsen- markt«, voorkomende in de N. R. Ct. ont- leenen wij met betrekking tot Rusland In de laatste dagen valt voor Russische fondsen nochtans een ietwat betere stem ming te bespeuren en kon ook de roebel- koers zich eenigszins herstellen, dank zij het feit, dat Kerenski c. s. den binnen- landschen toestand voorloopig weer meester zijn. Mocht het Rusland gelukken zich in politiek opzicht te consolideeren, dan is het tevens vrij zeker, dat het ook verder op den financieelen steun van zijn bondgenoo- ten zal kunnen rekenen, niet slechts tijdens, doch ook n& den oorlog, daar deze juist dan het grootste belang er bij zullen heb ben Rusland's financieele ineenstorting te voorkomen. Vandaar, dat iedere politieke gebeurtenis, Rusland betreffende, zoo sterk op de koersen van invloed is. En, bijal dien nu en later Rusland op den steun van zijn belanghebbenden kan blijven rekenen om de moeilijkste tijden door te komen, dan is ook de kans groot, dat het Rus sische rijk door de ontsluiting van zijn bin- nenlandsche rijkdommen ten slotte weer geheel zich zelf zal kunnen worden. Naar de Voss. Ztg. verneemt, heeft de Spaansche regeering zich bereid verklaard, om zich aan te sluiten bij de poging van den Paus tot voorbereiding van den wereld vrede. Het Zweedsche gezantschap te Konstan- tinopel heeft bericht gekregen uit Stockholm dat het voortaan geen cijfertelegrammen meer verzenden mag voor Amerika. PARIJS, 23 Sept. Een hooggeplaatst persoon uit de Fransche maritieme kringen heeft aan een vertegenwoordiger van de Matin medegedeeld, dat de strijd tegen de duikbooten met toenemend succes bekroond wordt. De talrijke patrouille-schepen, het nieuwe routfê-stelsel, de thans algemeene wapening der handelsschepen doen de ver liezen der geallieerden steeds meer afne men. De sterke rookontwikkeling, waar door de koopvaarders het richten der tor pedo's zeer bemoeilijken en verschillende nieuwe uitvindingen verzwaren de taak der zeeschuimers. De microfonische luistertoe stellen hebben een graad van volmaaktheid bereikt, welke men nog slechts eenige weken geleden niet durfde verwachten. Alle sche pen, die met zulk een toestel zijn uitgerust, kunnen thans reeds op verren afstand de nadering, den juisten afstand en de richting van duikbooten vaststellen en kunnen ma noeuvreeren om uit hun koers te blijven, terwijl daarentegen kanonneerbooten en adviesjachten, die zoodoende ook gewaar schuwd worden, jacht op de duikbooten kunnen maken. Dat is de reden waarop de Engelsche marine-oveiheid goedsmoeds is. Ook wij hebben redenen om moed te vatten. o Het kon nog erger zijn. Uit het dagboek van Juliette Lamber, die den toestand beschrijft van Parijs, tij dens het beleg in 1871, het volgende »Twee millioen mannen, vrouwen en kinderen leven in ontbering, ze vervallen, lijden koude en honger, en ondervinden alle moeilijkheden zonder zich te beklagen. Het verschrikkelijkste bewijs is de sterfte onder de kinderen er is geen melk meer en de moeders, die slecht gevoed worden, kunnen haar kinderen niet meer voeden. De lekkerbekken van voorheen eten nu paardevleesch, vleesch van ezels, olifanten, papegaaien, ratten, honden, ze doen been- derextract in hun saus en koopen van tijd tot tijd, net als ik, vet, dat uit pomade gehaald is Alles is ontbering, kwel ling zelfs, maar Parijs behoudt zijn vroo- lykheid.ee Duitsche luchtaanval op Loiuleu. Londen, 25 Sept. Officieel Vijandelijke vliegtuigen hebben gisteren een aanval ge daan op de Z.O. kust. Zij kwamen boven verschillende plaatsen in Kent en Essex, terwijl enkele de Theems volgden en een aanval op Londen deden. Op verschillende plaatsen werden bommen geworpen. Het aantal slachtoffers, voor zoover gemeld, be draagt 5 dooden en 20 gewonden, Londen, 25 Sept. (Spec. Dienst.) De eerste Duitsche vlieger verscheen omstreeks 8 uur boven het Z.O. district, onmiddellijk door andere vliegtuigen gevolgd. Met groote snelheid werden in Londen de afweerka- nonnen in werking gebracht. Een aan zienlijk aantal Engelsche vliegers kwam eveneens in actie. Bommen werden ge worpen over een groote uitgestrektheid. Het afweergeschut was van 8 uur tot half 10 onafgebroken in werking. De Duitsche vliegers werden krachtig aangevallen en verscheiden verbitterde luchtgevechten hadden plaats. Er werden bommen geworpen op een hotel, waarbij eenige personen werden gedood en vele gewond. Een kleine win kel werd beschadigd. Daarbij werden twee vreemdelingen gedood. De eigenaar werd niet gewond. De Londenaren namen den aanval kalm op. In vele schouwburgen gingen de voorstellingen voort. Op Londen zelf werden betrekkelijk weinig bommen geworpen. Dertig personen gefusilleerd 1 Van de grens wordt aan de Tel. gemeld dat de laatste drie weken in het geheel een dertigtal burgers te Gent zijn gefusil leerd op beschuldiging van spionnage. o Het kritieke punt op het einde ran dit jaar. De Amerikaansche deskundige Johnson berekent in de New Republic het gebrek aan scheepsruimte voor de Entente en komt tot het volgende besluit «Het gevaarlijke punt voor de Entente wordt bij een voortzetting van den duik bootenoorlog aan het einde van dit jaar bereikt. Wil zij den oorlog dan nog verder voortzetten, zoo kan zij het slechts door aanwending van schepen, die tot dusverre voor militaire doeleinden gebruikt werden. Gelukt het de scheepsbouwindustrie dei- Entente niet, voor het einde van dit jaar de verliezen door nieuw aangebouwde schepen te vervangen, dan is de oorlog voor de geallieerden verIoren.ee LONDEN, 25 September. Vijandelijke luchtschepen verschenen hedenochtend zeer vroeg boven de kust van Lincolnshire en Yorkshire. De aanval duurt nog voort. Bijzonderheden zijn nog niet bekend. o Dc strijd iu Vlaanderen- Reuters bijzondere correspondent bij het Britsche leger in Frankrijk seint o. a. nog, dat de Engelschen bij het afslaan van een Duitschen aanval ten N.O. van Langemark vele gevangenen maakten. De vijand spaart blijkbaar zijn infanterie, zoodat de Engel schen het veroverde terrein krachtig kon den versterken,- en door kleine aanvallen nog uitbreiden. De correspondent zegt verder, dat bij de overwinning in Vlaanderen weder eens ge bleken is, welk een voortreffelijk wapen het geweer bij den aanval is. De groote overwinning der Australiërs-garde bij Bul- lecourt, toen 1500 man van den vijandin hun eigen versperringen werden doodge schoten, waarna hij werd teruggedreven, was volkomen een overwinning van het welgerichte geweervuur. Donderdag is het herhaaldelijk voorge komen, dat kleine troepjes infanterie een machinegeweerstelling namen door de loo- pen van hun geweren in die der mitrai- leurs te steken, waardoor de kogels rico- cheteerden en de bezetting troffen. BINNENLAND. (icvaarlyk bedrijf. Een gevaarlijk bedrijf wordt tegenwoor dig bijna eiken dag uitgeoefend op het strand van een onzer eilanden. Daar houdt een marinevaartuig schiet oefeningen. Op een zandplaat zijn daartoe zeilen tusschen palen gespannen, die dienen als schijf. Het vaartuig stoomt heen en weer en, al stoomende, wordt op de zeilen gescho ten met kogels van verschillend kaliber. Voor die afgeschoten kogels wordt van f 1 tot f 4 per stuk betaaid. Het loont dus, als men wat van die kogels weet te bemachtigen, best de moeite van het rapen. Nu zou 't een erg onschuldig bedrijf zijn als de kogels konden worden geraapt wanneer het vaartuig met de -schietoefe ningen had opgehouden. Doch dat laat juist het bedrijf, waarin ook felle concur- rentiegeest een woord meespreekt, niet toe. Als men de kogels maar voor het oprapen had, zou het aantal zoekers zóó legio zijn, dat de spoeling dun werd. Daar om zijn er menschen, die wat meer durf, moed, overmoed, nonchalance, ja, hoe men het noemen wil, bezitten, die dat rustige oogenblik niet afwachten, doch onder het vuren door de afgeschoten projectielen op rapen. Meermalen gebeurt 't, dat de ko gels nog warm aanvoelen als ze worden opgeraapt. Er zijn sommige rapers, die de kogelbaan als 't ware volgen en, zoodra het projectiel heeft aangeslagen, er op aanloopen, ondanks projectiel na projectiel wordt afgeschoten. Onze levensmiddelciivoorzieiiiug. Elot Bureau voor mededeelingen inzake de voedselvoorziening noemt de voorstelling van de »Tel.« omtrent de in ons land beschikbare voorraden veel te gunstig. Zoo is onjuist, dat wij een zoodanigen graanvoorraad hebben, dat tot 1 Mei 1918 op het tegenwoordig broodrantsoen kan worden gerekend, en eveneens onjuist dat de rijstvoorraad lot Maart 1918 zou strek ken. «Het Volk« deelt, na een ingesteld on derzoek, nog een en ander omtrent de levensmiddelen voorziening mee. Van peulvruchten is een aanmerkelijk grootere opbrengst te wachten dan het vorig jaar. Er komt een rantsoeneering en distributie van bruine boonen en groene erwten. Rantsoenering van capucijners, witte boonen, kievitsboonen, e. d., maar tegen den kostenden prijs. Een regeling van aardappelen is spoedig te wachten, maar het rantsoen zal hooger zijn dan het vorig jaar. Distributie ruil schoeisel. Omtrent het bij de distributie van goed koop schoeisel te volgen stelsel wordt mee gedeeld, dat de personen, die voor deze voorziening in aanmerking komen, een bon ontvangen, waarmee ze naar dsn winkel gaan. Zij betalen den winkelprijs vermin derd met het bedrag dat de bon aangeeft de winkelier teekent op de bon een ver koopsverklaring en ontvangt tegen inleve ring van den bon het aanvullende bedrag. Intusschen behoort deze voorziening be perkt te blijven tot het volksschoeisel. Daarom zijn aangegeven de maxima, waar boven de winkelprijs van het te verstrekken winkelschoeisel niet mag gaanf Voor deze voorziening komen alleen in aanmerking mansschoenen waarvan de winkelprijs niet hooger is dan f9; daarvoor wordt dan een bon ter waarde van f3 gegeven. Voor jongensschoenen zijn deze cijfers maximum winkelprijs f7,75. bon f2,50; kinder schoenen maximum winkelprijs f 4, bon f 2,50 vrouwenschoenen (bandschoenen en pantoffels) f 6, bon f 2,50. De kooper betaalt dus ten hoogste voor mansschoenen f 6, voor jongensschoenen f 5, voor kin derschoenen f 1,50, voor vrouwenschoenen f 3,50. net spoorwegverkeer. Naar het N. v. d. D. meldt, is besloten met ingang van heden Woensdag het goe derenvervoer op de spoorwegen telkens des Woensdags geheel stil te zetten. In de richting van de grens bij Venlo wandelden twee Duitsche dames en een jongen, die vier flesschen cognac met zich voerden. Alle drie moesten mee naar het politiebureau en daar bleek de eene zeven hemden en de andere in plaats van een onderrok tien meter linnen te dragen. o Vet, Haas en Turf. VET. Naar verluidt, zullen er maatre gelen worden genomen, dat in het alge meen het slachten wordt verboden en dit alleen wordt toegestaan op voorwaarde dat het losse vet aan de Regeering wordt afgestaan tegen een bepaalden prijs. Op die wijze rekent men er op, het rantsoen van braadvet te verdubbelen. KAAS. Het Tweede Kamerlid Bomam heeft den Minister van Landbouw, enz. schriftelijke vragen gesteld. In het kort hierop neerkomend lo. Of export zal worden toegestaan. 2o. Wanneer die zal aanvangen. 3o. Indien geen uitvoer kan plaats heb ben of er dan niet meer voor den handel voor binnenlandsch gebruik kan worden gebracht. 4o. Welke maatregelen de regeering denkt te nemen. TURF. Door de Tweede Kamerleden Duymaer van Twist en Van der Voort van der Zijp is een onderzoek ingesteld naar de verscheping van turf in Drenthe en Overijssel. Hieruit blijkt dat in 1917 het product 1.8000.000.000 turven bedraagt en dat van het product 1916 nog 40 pet. aanwezig is dat het vervoer veel te wen- schen laat, wijl de schippers alleen de beste vrachten afwachtendat het tarief voor de vracht vrij voldoende is, doch de naijver tusschen georganiseerde en de z.g. vrije schippers veel moeilijkheden in den weg legt; dat de vrachten niet in goede even redigheid zijn gesteld, wijl per 1000 stuks b.v. betaald wordt aan vracht naar Huis- sen f 1.32, naar Leerdam en Geldermalsen f3.50, naar Middelburg f3.60, naar Giessendam f3.75, haar Nijmegen fl.40 en Arnhem f2.12. Er worden voorbeelden genoemd dat schippers op één reis f900 en f1050 schoon geld verdienden. Met een en ander zal de Minister van Landbouw in kennis worden gesteld. o Ceresine en Paraffine. De Toewijzingscommissie voor Kaarsen, Schemerlichten en dergelijke, Parkstraat 103, 's Gravenhage, vraagt opgave voor radige Ceresine, met mededeeling van her komst en opslagplaats. Zij, die Ceresine voorradig hebben, moe ten tevens opgave doen hoe groot hun voorraad Paraffine is. Deze opgaven moeten vóór 1 October deze Commissie hebben bereikt. o Mijnen. Op Vlieland zijn aangespoeld zeven mijnen waarvan drie tot ontploffing gebracht wer den. Over de grens gekomen. Twee ontvluchte Fransche krijgsgevan genen zijn, naar de Tel. meldt, Zaterdag te Amsterdam aangekomen, verborgen iri een schip met cement uit Mannheim. Tien dagen hebben zij in het ruim gezeten. De Voedingscommissie te Dordrecht heeft Zaterdag in een flink pand aan de Voor straat een winkel geopend, waar tegen minimumprijzen vleesch verkrijgbaar is ge steld. Zij heeft zich hierbij verstaan met de plaatselijke afdeeling van den Slagershond en de getroffen regeling maakt het mogelijk, den prijs van het vleesch vast te stellen op ongeveer dien van vóór den oorlog. Aan den goedkoopen vleeschwinkel loopt het storm. o Holen. De regeering heeft beslag gelegd op alle steenkolen, die aanwezig zijn op de loggers, welke te Vlaardingen in de haven liggen. De reeders kregen verder bericht van den minister, dat later zal worden bekend ge maakt, welk schip steenkolen zullen worden toegewezen voor voortzetting van de vis- scherij. Petroleum. Er zijn maatregelen in voorbereiding, be- oogende de levering van petroleum aan ge zinnen, die van elke andere kunstverlichting zijn verstoken. Brood zonder bons. In den Haag zijn Zaterdagavond op ver schillende punten van de stad relletjes veroorzaakt door vrouwen, die brood wil den koopen zonder broodbons. In het Westeinde en in de Keizerstraat verhin derde de politie een bestorming van bak kerswinkels, maar zij kon niet verhinderen dat elders, o. a. in het Voorhout en in de Badhuisstraat, uit bakkerswagens brooden werden weggenomen, waarvoor wel het geld aan den geleider werd ter hand ge steld of in den wagen geworpen, maar geen broodbons werden ingeleverd. Geen le en 2e klasse. Naar wij vernemen zijn plannen in over weging bij de spoor weg-Maatschappijen om de le en 2e klasse te doen vervallen, zoodat er dus alle&n 3e klasse gereisd kan worden. Diefstal van f5000. Op een bankierskantoor te Rotterdam werd de vorige week uit een ter verzen ding gereed liggenden brief f 5000 ver mist, De visiteering van het personeel had geen resultaat. Later bleek, dat een kantoorbediende, die het volste vertrouwen genoot, den diefstal gepleegd had. Hij bekende het geld verstopt te hebben in een W. C. Daar was het nu gevonden. Treiarerwarming. Naar aanleiding van het verzoek door de Spoorweg Maatschappijen aan den mi nister gericht, om ontheffing van de ver plichting tot het verwarmen der spoorweg rijtuigen, gedurende de a.s. wintermaanden, heeft zich een commissie gevormd met het doel den minister te bewegen dit verzoek niet toe te staan. Door het plaatsen van advertenties in de groote bladen wil men trachten van hen, die gedwongen zijn geregeld van den trein gebruik te maken, adhaesiebetuigingen hiermede te verkrijgen. De commissie is van meening dat het niet-verwarmen der treinen alleen als uiterste maatregel mag geschieden, daar dit voor hen die geregeld van den trein gebruik moeten maken niet alleen een opoffering zou zijn, doch bij lange reizen de gezondheid zou schaden. o Gedood bij een familietwist. Bij een twist in een huis in de Con- radstraat te Amsterdam, Zaterdagavond, tusschen moeder, dochter, schoonzoon en nog enkele familieleden, kreeg de 70jarige moeder, die zich zeer opgewonden had, een slag op het hoofd. In het O. L, Vrouwe Gasthuis is de vrouw later overleden. De zaak is bij de politie in onderzoek. Salaris-meeting. Bij de Noord-Brabantsche openbare en bijzondere onderwijzers bestaan ernstige plannen, weldra eene groote provinciale salarismeeting te beleggen, waarschijnlijk te Tilburg. Deze actie wordt in het leven geroepen door het feit, dat enkele gemeen tebesturen flink verhoogden en andere zoo goed ais niets. Zoo is er ongelijkheid ge komen als nooit te voren. 0— Een nachtelijke inbraak. Zaterdagnacht is door drie gemaskerde bandieten een inbraak gepleegd in de villa van dr. van der Meijlen te Heeze nabij Eindhoven. De dokter zelf was afwezig en mevrouw werd overmand en vreeselijk mishandeld. Onder vreeselijke bedreigin gen werd zij daarna genoodzaakt te zeg gen waar het geld verborgen was. Een gouden horloge en 200 gulden in contan ten zijn daarop meegenomen. De politie spoort naar de schurken en looft f 100 belooning voor zekere aanwijzing. Verdwenen natuurschoon. 't Landgoed Gemullehoeken te Oister- wijk, voor een paar maanden door den heer Kamp te Rijswijk verkocht, is reeds in een woestenij herschapen, klaagt de »N. R. Ct.« Niets, niets wat er mooi was blijft staan. De wandelaar die voor eenige weken schoon Oisterwijk verliet, zal er 't komende seizoen althans op de Gemullehoeken geen weg meer kennen. Berken en eikeboomen, zoowel groot als klein, liggen reeds voor 'n groot deel aan 't stationsemplacement in blokjes gezaagd. Deze en de volgende herfsten geen schakeringen van inlandsch en Ameri- kaansch eikenloof in de mooie lanen van de Gemullehoeken. Zeppelin:?. Men seint uit Schiermonnikoog aan het Hgz. Gisterenavond passeerde zeven Zeppelins, die naar het westen koers zetten. o Zeegras. Er is van hoogerhand bevel gegeven, dat voorloopig van Texel geen zeegras mag worden uitgevoerd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 2