u a. m. vos, SI» IC SEME! gewoon vtocii 40 cent vleescii zonder been 50 biefstuk en vleesch om te rooken 60 Uit de hand te koop te HEUSDEN voorradig, De Officieels Reisgids, L ichtbesparing. WIELRIJDERS t. jomra» KMKBOEM Volksbond tegen drankmisbruik te HEUSDEN, in het Hotel „Concordia" op Vrijdag 28 September 1917, des avonds te 8 uur. Wat it Volksbond wil, deed en doet- TOEGANG VRIJ. Groote opkomst gewenscht J Ni COlJWENlSER.tr, droge kacheiblokjcs. jt Testament met Psalmen e« ff. Testament met psalmen en Gezangen. L. J. VEERMAN, Gevonden Notaris V&N GENDT veilen. Notaris J M. C. PAAP MT Nog voorhanden: A. DE GRAAFF, ingerichte Heusden. Dr. H. A. VAN DER MEULEN, Uit Bergen op Zoom. publiek verkoopen en Huishoudelijke Artikelen. Bezoekt TI Gorinchem f Rust dan uit in de net van J. DE WIT, Eind Langendijk, hij de Water poort* dus direct bij de booten. lil ruime keuze voorradig- bij den Roekhandelaar Spreker: Onderwerp: Dc Engelsche kolen. Het Hdbl. verneemt van zeer bevoegde zijde, dat Engeland bereid is ons kolen te leveren tegen billijken prijs die zeker niet hooger is dan f50. Zelfs is er reden aan te nemen, dat de prijs niet hooger zal zijn dan f25.inclusief de vracht en assuran tie. Zij wil leveren tot 200.000 ton kolen per maand op voorwaarden, dat een ge lijke tonnemaat als gebezigd wordt voor het vervoer van de Engelsche kolen be schikbaar worden gesteld voor de Belgien Relief. De eisch, da-t de schepen welke de ko len halen, beladen naar Engeland moeten komen, is vervallen. De schepen mogen in ballast naar Engeland varen. Als tegen voorwaarde stelt Engeland, dat geen Nederlandsche schepen mogen worden opgelegd of mogen opgelegd blijven. Het is de bedoeling van Duitschland, zoo rede neert de Engelsche regeering, om de scheép- vaart stil te leggen, teneinde Engeland te isoleeren voor aanvoeren over zee. Het opleggen van schepen is dus spelen in de kaart van Duitschland en daarom wenscht Engeland alle neutrale schepen in de vaart te zien. Als gunstige conditie voor Holland wil Engeland de z.g. »Halifax-facilitis«, de van Amerika naar Holland gaande Nederland- sche schepen behoeven niet meer Halifax aan te doen om daar onderzocht te wor den, en evenmin behoeven van Zuid-Ame- rika komende schepen tot dat doel een andere haven aan te loopen. De overige voorwaarden betreffen slechts de wijze van verladen en van vervoer. o Dunrtetoeslag voor Rijkspersoneel. Naar men meldt, zal de duurtebijslag voor het rijkspersoneel worden uitgestrekt tot inkomens van f 4000. Smokkelwaar. Te Millingen is de laatste twee maan den alleen op de rivier voor ruim een ton gouds aan smokkelwaar in beslag genomen. Eerst autobanden en garens, toen thee en zeep en dezer dagen 25 balen peperkorrels. o Huwelijksverlof. De Daily Mail meldt, dat een in ons land geïnterneerd Engelsch officier, luite nant Gifford, speciaal verlof heeft gekre gen om zich naar Engeland te begeven, om te huwen. Onmiddellijk na afloop der plechtigheid zal hij zich naar Holland terug begeven. o Vliegtuigen. Men meldt uit Vlissingen Deze week werden twee vliegtuigen waargenomen, koersende boven de Schelde. O De zcren getorpedeerde schepen. Aan de Tel. wordt geseind, dat de Duitsche. schepen »Silesia« en »Hohenfe!s« in ruil zullen worden gegeven voor de in Februari getorpedeerde schepen Bandoeng® en »Menado.« Regeeringseieren. De minister van landbouw heeft onder intrekking van zijne beschikking van 4 n*»d zer 4. met ingang van 4 October vastgesteld een maxim um-kieinhandelprijs voor regee ringseieren van 42 cents per stuk 2. den gemeentebesturen in overwe ging gegeven regeeringseieren ter distributie te verstrekken aan grossiers tegen een prijs van f41 per 400 stuks en aan klein handelaren tegen een prijs van f 14.25 per 400 stuks. (St.ct.) Koffie en Thee. Men vestigt er de aandacht op, dat op het lichaam van de 27ste broodkaart noch koffie, noch thee mag worden afgeleverd. Alleen het lichaam van de 26ste brood kaart blijft tot 30 September voor het verkrijgen van koffie of thee geldig. Het Gemeentebestuur van Heusden, MAAKT BEKEND dat in de week van 24 SEPT. tot 1 OCT. 4917, op de navolgende bons verkrijgbaar zijn de daarbij vermelde regeeringsgoederen Bon no. 147 1 ons Rijst. 448 V2 Gort. 149 1 d Zeep. a 150 V2 x» Bak-of Braadvet. PLAATSELIJK NIEUWS. Heusden. Door de distributiecommissie worden de Cokes niet meer per hectoliter, doch per 400 Kilo geleverd. De prijs f 4,40 is echter voor den werkmansstand eene te groote uitgaaf in ééns. Een drietal landloopers, die zeer luidruchtig waren en onder den indruk van sterken drank verkeerden, werden door de politie in verzekerde bewaring gesteld. jgü; De Openbare Vergadering van den Volksbond tegen drankmisbruik op Vrijdag a. s., (zie advertentie) belooft een gezellige bijeenkomst te zijn. Dr. Van der Meulen bezit een eigenaardige tact om zijn gehoor te boeien. Werkendam. Door den Rijksveld wachter Lankhaar is Vrijdagavond 5 mud erwten in beslag genomen van den land bouwer B, die hij fraudueus vervoerde. Aalburg. Tot diaken in de Ned. Herv. Kerk alhier is gekozen de heer Jacob Mans Mz., die deze benoeming heeft aangenomen. Hier doen zich meerdere gevallen van vlekziekte onder de varkens voor. Wie zoo'n duren krulstaart komt te verliezen, heeft een leelijke schadepost. Zoo kwam ook A. v. W. in de noodza kelijkheid een gestorven beest té moeten begraven. Dat is wel treurig, 't Zat ech ter niet lang in den grond, want den eerst- volgenden nacht is het door gedienstigen behoorlijk te voorschijn gebracht naar we vernamen om het van de huid te ont doen, die nog al waarde schijnt te hebben. Beueden-Langstraat. In den hooi- handel is goede animo en de prijzen staan op eene ongekende hoogte. Er wordt voor het beste hooi tot f 60-per 500 K.G. be steed en voor mindere soorten naar ver houding. De toemaat werd vrij goed ge wonnen, wat bij het groote gebrek aan veevoeder zeer te stade komt. 's Gravemoer. Op verzoek van hst bestuur der Tuin-en Land bouw vereeniging, zal a.s. Donderdagavond 7 uur in het Wa pen van 's Gravemoer de heer L. B. van der Hikke, directeur van het Propoganda- Bureau en secretaris der Vereeniging van Nederlandsche akkerbouwers optreden, ter- behandeling van het onderwerp »de re- geeringsmaatregelen.« Deze bekwamen spre ker staat met zijn interessant onderwerp voor dezen tijd voorzeker eene volle zaal te wachten. Herpt. Dezer dagen was het 25 jaren geleden, dat de heer Mart. Smits alhier, werkzaam was als vertegenwoordiger dei- levensverzekering Mij. »Noord-Brabant« te Waalwijk. Dit feit is niet onopgemerkt voorbijge gaan. En dat de heer Smits in hoog aan zien staat, bleek wel hieruit, dat hij een voor hem zeer vleiend schrijven mocht ontvangen, waarin hij werd gecomplimen teerd en dank betuigd voor de vele dien sten, in die 25 jaren aan de Mij. bewezen en den wensch werd uitgesproken, dat hij nog veie jaren met lust en opgewektheid voor de Mij. mocht werkzaam zijn. Ais een blijvende herinnering aan dezen dag en tevens als blijk van achting en waardeering werd hem door de directie een prachtig zilveren horloge met inscriptie aangeboden. Als bewijs, dat er groote veevoeder- schaarschte is, kan dienen, dat in deze week in onze kleine gemeente niet minder dan vier runderen worden geslacht en uit- gehald. Door Commissionairs wordt voor de uien reeds 46 cent en voor prei 47 cent per K.G. geboden. Dit zijn inderdaad hooge prijzen, waar aan men voor dén oorlog niet van gedroomd zou hebben. Om te voorzien in de vacature van lid van den gemeenteraad, ontstaan door het bedanken van den heer A. J. v. Gre- venbroek, is 9 October e.k. bepaald als dag van Candidaatstelling. Verschillende namen worden reeds ge noemd zoodat het ditmaal niet zonder stemming zal afïoopen. Loon-op-Zand. 't Is hier in de om geving druk in de eikebosschen niet al leen kleinen, maar ook grooten rapen eikels. Er is dan ook heel wat mee te verdienen, tot 44 cent per K.G, wordt er voor ge geven. Ook .worden ze hier gemalen en aan de varkens gevoerd. Zandaardappels worden hier bij de vleet verkocht en gaan met karren buiten- dorps aan hoogen prijs en velen doen hier hun gedeeltelijke winterprovisie aan klei- aardappels op. De Eigenheimers worden geleverd f 6,den H. L. Nederhemert. Door de zorg der brandstoffencommissie arriveerde heden uit Heerlen schipper Schreuders met een scheeps lading van 47332 kilogram forderkolen, ten behoeve der ingezetenen. De waalsteenfabriek alhier heeft wegens steenkolengebrek het vormen en afbakken van steen moeten staken en is om de arbeiders aan het werk te hou den begonnen met het sporen vari grond. Enkele arbeiders zijn vertrokken naar de polders in Noord-IIolland. Sprang. Zekeren P. uit Kaatsheuvel I had bij v. d. H. alhier zijn inkoopen ge daan, sprong op de hondekar viel er af en brak zijn pols. Door dr. de B. werd de pols verbonden. In het schuurtje bij zekeren B. al hier is ingebroken. Daar de dieven niets vonden wat hun paste (want konijnen of kippen waren er niet) namen zij slechts een oude pan mede. Vlijmen, 22 Sept. Door den burge meester dezer gemeente zijn bij een win kelier en een particulier verschillende balen bloem, meel en ongemalen, opgekochte rogge in beslag genomen, tot een gezamelijke waarde van f400. Proces-verbaal is opgemaakt. Wijk, 24 Sept. De heer A. van Rijswyk alhier is tijdelijk benoemd als onderwijzer aan de openbare school te 's Grevelduin- Capelle. Alhier daalde en werd door D. Bouman opgevangen een z.g. proefballon, vermoedelijk opgelaten om aan vliegers de richting van de bovenwinden aan te geven. Er hing een kokertje aan waarop stond Deutscher Ballon kann vernichtet werden. Zaltbommel, 22 Sept. Op de heden gehouden najaars-paardenmarkt waren aan gevoerd 320 paarden, waaronder 400 stuks veulens en hitten. Alleen trage binnen- lannsche handel. Besteed werd veulens f480—300; 472-jarige paarden f300 500 2 72-jarige paarden f 500800 voi- jarige paarden f 6004400; werkpaarden f450—800 j hitten f 200—400. Vergadering van den Raad der Gemeente Heusden, op Vrijdag 28 Sept. 4917, des namiddags te 7.30 ure, ten Raad- huize der Gemeente. Te behandelen onderwerpen 4. Notulen der vorige vergadering. 2. Mededeeling van ingekomen stukken. 3. Benoeming onderwijzer(es) aan de school voor gewoon L. O. Voordracht 4. D. J. Hus, Elshout, l 2. H. Meijer, Bechum, Mannel. cand. 3. J. H. Rüger, Aalst, j 4. M. van Dijk, Dordrecht,! 5. M. Kruijswijk, Gorinchem Vr. cand. 6. E. C. Reas, Giessen, j 4. Verzoekschrift De Haan Oerlemans wijziging bouwverordening. 5. Verzoekschrift De Haan Oerlemans aan Ged. St. i. z, weg over Bernschen Dijk. Waterhoogte Heusden. Hoog Water. Laag Water. 21 Sept. 133 M. 0.80 M. -f-N.A.P. 22 1.15 0.66 23 1.24 0.33 24 0.86 d 0.46 Rivierbe richten. Op 25 SEPT. in meters in cM. 's-Hertogenbosch 1.96 4- N.A.P. was 4 Nieuwe schutsluis te Engelen (Dieze) 4.94 was 0 (Maas) 0.51 val 22 Crévecoeur (Dieze) 4.95 was 3 Crévecoeur (Maas) 0.57 val 16 St. Andries (Maas) 1.44 val 9 St. Andries (Waal) 3.48 val 43 Venlo 8.95 val 5 Maastricht 41.32 val 2 Keulen 4.90 val 10 Op 24 September. Grave 5.46 was 3 Arnhem 8.63 0 val 12 ADVERTENTIEN. in het Clubhuis der Leeuwarder Tennis club »Catch« een wit met rose baby schoentje gemerkt J. A. Terug te bekomen bij den Voorzitter Mb. G. A. BOON te Leeuwarden. bericht bij deze dat de vleeseh- prijzen gesteld zijn als volgt: Alles per 5 ons. Liefst op Dinsdag en Woensdag af te halen. Bestellingen te Heusden en Om streken worden franco huis bezorgd. een groote, hecht en sterke Schuur, wjprin woning, koe stal, paardenstal, dorschvloer, enz. en een open erf. Bevragen bureau dezer cou rant, letter N. N. te HEUSDEN zal op Donderdagen 4 en 18 Oct. e.k. telkens v m. 10 uur precies, ten herberge van Wed. v. d. MAADEN te Wijk, bij inzet en toeslag krachtens bevel van de Arr. Rechtbank, een ïiilis met erf te Wijk aan de Kerkstraat bij de Aalb. Steeg, groot 3 A. 75 c.A., toebehoorende aan erven Wed. M. BAX—VAN WIJK c,s. te WERKENDAM zal bij inzet op Donderdag 11 October 1917 en hij afslag op Donderdag 18 October 1917, telkens des namiddags twee uur in Café ZWETS te de Wer ken (Sasdijk) voor Mevrouw NOLEN-VAN DUSSELDORP 2.19.80 H.A. bouwland in de Weeren over de Bakkerski! onder Werkendam in twee perceeien (vrij van huur). 16.41.00 H.A. wei-, bouw- en griend- land in den de Werkenschen polder, onder de Werken nabij Werkendam, in dertien perceeien en verschillende combinatiën, nader omschreven bij no- titiën, welke te bekomen zijn ten kan tore van den Notaris, waar de kadas trale kaart en huurcontracten ter in zage liggen en waar tusschen veiling en afslag verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van 40 pet. der verhoogsom. in den Boekhandel van L. J. VEERMAN, dienst, ingaande 18 September 1917. Prijs 15 cent. RAAM- EN BEUGELZAGEN, AKSEN, BIJLEN en HAKMESSEN VOOR HOUTBEWERKING. Verder alle soorten IJZERWAREN Minzaim aanbevelend, Putterstraat, HEUSDEN. Aan hetzelfde adres te koop Een groote partij Jute zware zware streepzakken voor graan en aardappelen. Het gebrek aan Petroleum maakt net gebruik van Electr. Zak- en Fietslampen noodzakelijk evenals Carbid Lampen voor fiets, huis en stalverlichting. Door vroege inkoop kan ik nog tegen zeer lagen prijs leveren4e kwal. Carbid, Electr. Zaklampen in diverse modellen, Batterijen en Gloei lampen, Carbid, Olie en Kaars Lantaarns. Verder een prachtige sorteering diverse Bellen waaronder fijne Bandbellen, Eng. zijde Koortnetten, Jasbeschermers, Gezondh. Zadelkussens, Bagagedragers, Voetpompen, Pedalen, Kettingen, enz. Nog enkele Banden disponibel 1 beleefd aanbevelend, Bondsrywielhersteller, Babiloniënbroek. P.S. Te koop een »Eysink« Motorrij wiel 4s/4 P.K. hoogsp.magneetontsteking, compleet met banden, achterbanden »Mi- chelin«, nog als nieuw. »Babilonia« Rij wielen, met prima banden. HEERLIJK ZITJE IN DEN TUIN. Nog steeds lever ik de Rijwielen tegen normalen prijs, alhoewel wij dagelijks bericht krijgen van verhooging wegens schaarschte aan materiaal enz.de meest bekende Hoüandsche merken zijn nog ver krijgbaar. Koopt thans geen banden alvorens bij mij prijsopgaaf gevraagd te hebben. Tegen N. O. T. conditiën zijn de volgende merken verkrijgbaar, als: HEVEA LUX POPULAIR PALESTAR VREDESTEÏN le en 2e soort. Beleefd aanbevelend, YSSM ©M.ÉKWS©®®. Rijwielhandel, Emaiileeren, Verhuren. Reparatieinrichting. in alle gewenschte formaten, Van goedkoope kwaliteit en in luxe-soort. Ook: gelegenheid te dineeren. Openbare Vergadering

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 3