voorheen J. k A. VAM DER SCHUIT VAN wis PIANO- EN ORGELHANDEL Stoom bout zager ij „De Linge." IP KUNSTHANDEL. Ik C. VERHAGEN, KflCHELBLOKKEN. Alles gezaagd op lengte van 8 c.m. Electrische Kerkorgelfabriek, E.SCHliEINK C. Bonman Drie irotieifsrM Heosden HAARDEN EN KACHELS. Blanke geslepen POTKACHELS. I. C. MORTIER ZONEN. Hótêi JAS H1BTZZV. Kaatoo? loriael@m (Jorinchemsclie Bank Hout- en Steenkolenhandel. „DE KROON", ZWART GLAS. DIBDB1DE i Markt 61, 's-BOSCH. Dennenhout: f3.50 per 100 Kilo. Eikenhout: f7.00 per 100 Kilo. A. STEK ZONEN, O. ROMEYN, Waterpoort, GORINCHEM. Auto-Garage, Tolsteeg. Ververstraat 25, 's-BOS6J"L A. STANDfcART - ROTTERDAM. MAXIMUM WARMTE MINIMUM BRANDSTOF TEGELPLATEN -:- VULEMMERS. 's-BOSCH-HEUSOEN met de Stoomboot „Maasstroom" a inlijsten van platen en foto's.' li FABRIEK VAN SPIEGELS EN SCHILDERIJEN. telefoonnummer 114. s'Bosch* Molenstraat. OKGEBS m PlASO's ii ruime sortwring ia alle prijzen voorradig. - Schoonmaken en stemmen van Orgels en f iano's onder garantie. - VIOLEN MANDOLINE'SSNAREN MUZIEK. AGENTSCHAP van het Eenig Verkoopkantoor voor Nederland - van liet Eheiiiiscli-Westftilische liohlen-Syndieat, - KOOPT steeds in den Bosch's Goedkoopste Manufacturen en Beddenmagazijn y H F. W. H. WILMSEN, .Alleen verkoop der Horloges der Regulateurs, Wekkers, enz. Grootste keuze Pendules in alle stijlen. Keizerstraat 184, GORINCHEM.. Levering van elk gewenscht merk. Commissionnairs in Effecten. Telefoon Int. 9667. Tientallen kerkorgels met schitterend succes door geheel Nederland geplaatst, In de omgeving geleverde instrumenten te Wondrichem, Rijswijk, Veen. Twintig jaar absolute garantie voor soliditeit Verkrijgbaar bij: aan deze eischen voldoen onze j- Deze diensten zijn vrij van veergeld. Sl 3ansstr, 's-BOSCH. K 0 OPT en VERKOOPT: Wissels, Effecten, Coupons en vreemde Banknoten. Opent Rekening Courant met Rentevergoeding. Verleent Handelscredieten. Sluit Pro- longatiën. Bezorgt alle Assurantiën. Zet gelden uit op Prolongatie. Neemt gelden k deposito. met drie dagen opvragen veertien dagen opvragen, voor een maand vast drie maanden vast een jaar vast Verhuurt Safe-Loketten in hare voorwaarden, bij haar verkrijgbaar. Verschaft Circulaire Credietbrieven voor het Binnenland, betaal baar in 65 plaatsen. J. F. BEERLING JR. Mr. A. DEN DEKKER. 2 pCt. 2Vs 3 3 Va 4 brand- en inbraakvrije kluis op De Directie Stoo mboot- R.eed.erij DAGELIJKS behalve des ZONDAGS Van 's-BOSCH n.m. 4.30 uur. Van WIJK v.rn. 7.uur. HEDEL 2.15 HEUSDEN 7.45 HEUSDEN 3.15 HEDEL 8 15 Te WIJK 3.45 Te 's-BOSCH 9.30 Op Bossche Marktdagen van WIJK v.rn. circa 4.30, van HEUSDEN vm. 5.en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. Informatiën te bekomen: Te 's-Bosch bij de ondernemers J. A. VAN DER SCHUIJT. Te Heusden bij den agent J. A. BOEREN. Op le en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zal er geen dienst plaats hebben. waarborgt u een eerste klas instrument voor den laagsten prijs. 13 y aankoop drie maanden gratis les. Vraagt gratis Catalogus. Termijnbetaling. Billijke conditie's. Langendijk 168 -Pfa* "VA Pï" WïJK Hoogstraat 653 (afd. Piano'sOrgels). G OR INC HE M. (afd. Uurwerken). AGENTSCHAP VAN Q. A. GOLDSCHMEDING, AMSTERDAM. Q liantoor: cirkelstraat, Gorincheiii TELEFOON INTERCOMM. No. 49. ffooge Steenweg 4, Gelir. CHIN li. HEN BOSCH. Japonstoffen. Mousselines. Katoentjes. Overhemdendrills. Wit Katoen. Graslinnen. Oogjes eri Blokjes. Engelsch leer. Manchester. Dames Ondergoederen. Corsetten. Handschoenen. Ceintuurs. Kanten kragen. Galons-Kantstof. Linten-Tressen. Kindermutsen. Garneering. Sporthemden. Boezeroens. Blauwe Jassen. Blauwe Broeken. Blauwe Kielen. Manch. Broeken. Matten. Vaste pryzen A Contant, Baeverteen Broeken. BI, piqué Broeken. Schilderskielen. Bedden en Dekens. Matrassen. Ledikanten. Karpetten. Vloerzeil. Linoleum. Gordijnen. Cocosloopers. I0EI BSD Fransche en Engelsclie Prenten, geëncadreerd in ouden styl. a a Q «"roote keuze «vale Lijsten met en zonder strik. VUGHTERSTRAAT 118—120 's-BOSCH. Telefoon 757. FRANCO BOORD. Vertegenwoordiger OPEL en HUDSON AUTOMOBIELEN. EXCELSIOR, O K. en READING STANDARD MOTORRIJWIELEN. FONGERS, BURGERS en RALEIGH-RIJWIELEN. Verburen van Automobielen, ook tot vervoer van zieken. Vulcaniseeren van Autobanden. Laadinrichting voor Accumulatoren. Benzine, Olie en Banden voor Auto's en Motorrijwielen. 1 1 Telegram-adres: DELMONASTI. Int. Tel. No. 443. Belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten op binnen en buiten- landsche beurzen. Verzilveren coupons, buitenlandsch bankpapier en munt. Koopen en verkoopen wissels op binnen- en buitenland, tot de meest concurreerende prijzen. Openen Rekening Courant met rentevergoeding. Nemen gelden deposito rnet onderpand van Effecten. Geven voorschot op soliede Effecten. Sluiten prolongatiën. Vestigen speciaal de aandacht op hunne noteering van GE- MEENTEGELDLEENINGEN en INCOURANTE WAARDEN, welke Woensdag- en Zaterdagavond verschijnt. HOOGE ÖTE.ENWEG 34 Hoogstraat GORINCHEM. met Amandel, Citroen en Vanille k 40 cent per ons. a 10 cent per pakje k 10 cent per pakje. MINZAAM AANBEVELEND. Geregelde Stoouibootdiensten van Heusden en omgekeerd. Van Heusden en van Amsterdam Dinsdag en Vrijdag, 's nam. 4 uur. Aankomst aan beide plaatsen den daaropvolgende-)) dag, J voorm. Plaats van afvaart te AmsterdamKlo veniersburgwal. -j- Van Heusden op Maandagmorgen naar Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Gouwslnis, Alfen, Oudshoorn. Woubrugge, Oude Wete ring, Hillegom, Bennebroekerbrug, Haarlem, Spaarndam, Krommenie, Alkmaar, Zaan dam en Wormerveer. Vrijdagmorgen naar Gouda, Waddings veen, Boskoop, Alfen, Gouwsluis, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker, Uithoorn, Ouder kerk a. d. Amstel, Zaandam en Wormer veer. Van Zaandam Dinsdag en Donderdag voorm. 10 uur. Bovenstaande diensten allen Directie W. Defais, Amsterdam en J. B. Verschure 's-Bosch. -J- Goederen voor Delft, Vlaardingen. Schiedam, Den Haag worden aangenomen Dinsdags te 's-Gravenhage Donderdags, ligplaats, Trekweg tegenover Boerhavestraat, Agenten te 's-Hage De Korte en Scheurs. Zieke 27 en 28. Informatiën van bovenstaande diensten in te winnen bij B. VAN KUIJK, Wilhel- minaplein te Heusden. 3 minuten Tan 't Station. Restauratie den geheelen dag. STALLING Toor AUTO'S FIETSEN, PAARDEN en RIJTUIGEN. Aanbevelend, JAN GEERTZEN. Interc. Telef. 436. WfW;?': Van Leeuwen Co.,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 4