iji CUBA. OSCH, UND VAN ALTENA Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3710. Zaterdag 29 September 1917. FUJI LLKTOM. lie Itooile Itastiile. SI «-aagt 14 feeding Roriiiclieiii. VORSTENLANDEN: SUMATRA A 11L H A U's Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Uitschot »Cuba« 3 et 4 C <V (Lichte vale ptlicht kleuren.) Rita A 4 ct. Rita B 5 Rita C 3 O t:C X Hinthamerstr. 24. Tel. Int. 492. BUITENLANDS CH OVERZICHT Er schijnt wel wat meer licht te komen in het nevelachtig verschiet van mogelijke vredesonderhandelingen. Tot nu toe kwa men er op de vraag wat toch den vrede in den weg stond allerlei vage en alge- meene leuzen, o. a. Duitschlands binnen- landsch bestuur moet eerst worden omge zet het militairisme moet worden verbro ken; of dat klinkt wel niet onzeker, maar het is toch een niets zeggende fraze Duitschland moet eerst worden ver- jietigd, of, zooals een Amerikaan het uit- ukte, we zullen de Duitschers hun gru- elen niet kunnen vergeven, dan wanneer ij ze allen hebben neergeschoten. Maar het blijkt nu meer dat het vooral ee punten zijn, waarom de geallieerden t nu toe weigerden in te gaan op de rhaalde vredesvoorstellen van de centralen nu van den Paus. Het eerste is België. Duitschland moet ginnen met België te ontruimen. De -oote grief tegen het antwoord op de auselijke nota was, dat er met geen pord in gerept werd over België. Zoo k weer minister Asquith in zijn rede, ehouden te Leeds. Laat België los en erstel wat gij vernietigd hebt. Nu, wij ennen het antwoord van onzen oostelijken abuur. De Berlijnsche correspondent van de ICölnische Volkztg. zegt in een uiteenzetting van het Belgische vraagstukWie de Duitsche regeering dwingen wil zich thans 6 (Uit het Fransch Zij is zoo goed als gevangen in de Roode- Bastidemén bewaakt al hare schreden en slechts door eene list, heeft zij haren brief weten weg te krijgen. In dien brief staat, dat alleen ik haar helpen kan, maar dat ik erg voorzichtig moet zijn, want Lin- guard is een gemeene, oude vos.« «Dat is hij l« borst de vreemdeling uit, maar zich eensklaps bedenkende, zei hij bedaardlet maar niet op mij en ga voort, jongmensch «Dadelijk na ontvangst van dien brief, vroeg ik veertien dagen verlof. Ik kreeg het, en vloog hierheen. Ik logeer in de Schoone Magdalena en nu dwaal ik al drie dagen voor niemendal om de Bastide heen. Van den top van eene rots heb ik Elisabeth een paar maal in den tuin zien wandelen, maar altijd onder geleide, zoodat ik geen kans zie mij met haar in betrekking te stellen en daarom mijnheer, heb ik de vrijheid genomen uwe hulp in te roepen Maurice Longpré zweeg en wachtte in angstige spanniug op des vreemdelings ant woord. Deze deed eenige stappen in de duisternis zonder iets te zeggen. «Moi'bleu 1« hernam hij eindelijk met zijne spottende stem «je vertelt me daar een mooie historie 1 Alia kerirn 1 Frankrijk moet reeds bereid te verklaren tot afstand van België, geeft de levensbelangen van het Duitsche volk prijs daar hij de regeering wil noodzaken haar hoogste troef, die wij, tot het laatste woord op het vredes congres gesproken is, vast, in handen moe ten houden, te vergooien. Engeland praat maar altijd over België als van het grootste struikelblok voor den vrede dat is een handige krijgslist. Het voortdurend hameren op afstand van België verzwakt de positie van de onderhandelaars, die voor ons vrede zullen moeten sluiten. Dat behoort ook de Rijks dag te bedenken. In denzelfden geest schrijft de »Voss, Ztg.« Zij herinnert er aan dat de over ijverige vrijheidsvrienden in Duitschland het de regeering kwalijk nemen dat zij in haar antwoord aan den Paus niets over België zegt. Maar het volk moet geduld hebbe Dat de geallieerden en met name Engeland telkens weer vragen hoe men toch tegen over dit vraagstuk staat, bewijst volgens genoemd blad, dat Engeland zorgen heeft Het is bekend, dat dit land alleen vecht om België. Het ziet in een van Duitschland min of meer afhankelijk België een voortdurende bedreiging voor zijn eigen toekomst. Daarom is het voor Duitschland zaak dit vuistpand zoo duur mogelijk te verkoopen het is de hoogste troef in Duitsche handen. De Vossische acht het daarom zeer ver standig van de Duitsche regeering wier- nota aan den paus trouwens de instemming van den Rijksdag heeft dat zy deze troefkaaru pet roekeloos op tafel heeft ge smeten. zeer veranderd zijn in mijne afwezigheid, als de jonge meisjes nog gevangen kunnen gehouden worden door een ouden voogd, on verschillig of hij Linguard of Bai tholo heet. Kijk eens hier, mijn jongen, als dat meisje tegen haar zin gedwongen wordt, waarom wendt zij zich dan niet tot de politie Veramentetoen ik te Marseille debar- queerde kwam het mij voor, dat er ambte naren en agenten genoeg waren om de burgers en burgeressen te beschermen »U hebt mij niet begrepen, mijnheer, De dwang, waaronder Elisabeth leeft, is een zedelijke, geen stoffelijke. Men laat liet haar aan niets ontbreken, maar men kwelt haar geest en dit mat haar af. Wat zal een arm, jong meisje daartegen doen? Vluchten, dat is liet eenige maar hoe lief Elisabeth mij ook heeft, hare moeder ver laten, dat zal zij niet licht doen!« «Wat weerga, waarom beeft ze je dan van je werk geroepen, als je hier toch niets kunt uitvoeren, zulke verliefde paartjes heb ben toch gekke ideeën Weet je, jong mensch, wat ik in uwe plaats zou doen Ik ging Linguard opzoeken, en zei hem in tegenwoordigheid' der dames Meursanges, waar het op stond «Dat zou niets geven, mijnheer, en Eli sabeths toestand verergeren. Om u de waatheid te zeggen, mijnheer, doen eenige woorden van haar brief mij vermoeden, dat men des noods niet voor geweld zal terugdeinzend «Is Imre moeder er dan met?« Wat de zaak zelf betreft, is het blad over tuigd, dat behalve misschien een uiterst klein groepje, in Duitschland niemand den oorlog ten allen prijze wil voortzetten om België geheel of ten deele te houden. Het gaat er maar om, welke voorwaarden Duitschland worden aangeboden.DatDuitsch- laud zijn koloniën terug moet hebben, dat Engeland zijn veroveringen in Mesopotamië prijsgeeft en dat het Egyptische vraagstuk besproken wordt, acht het blad vanzelf sprekend. Maar daarvoor alleen kan Duitsch land België nog niet prijsgevenimmers als Engeland verder zijn zin kreeg en aan Duitschland en Oostenrijk-Hongarije door geschenken in Russisch of Roemeensch- Servisch gebied den haat van het oosten op den hals schoof, dan zou bij een oorlog tegen de middenrijken België steeds nog voor den een of den ander opmarschgebied blijven. Daarom moet men zich op het Belgische vraagstuk niet blind staren. Wanneer in het oosten onder medewerking van Rusland een goede oplossing van alle hangende vraagstukken wordt gevonden de Turksche zeeëngten, Polen, Koerland, Litauen, de Balkan komen daarbij aan de orde dan is, meent de Vossische, de vrede op het Europeesche vasteland ver zekerd en zal Engeland daartusschen niet kunnen stoken. Eerst als een dergelijke oplossing is bereikt en Engeland's macht op het vasteland is gebroken, kan Duitsch land België ongestraft prijsgeven. De prijs, dien Engeland voor België moet betalen, is afstand te doen van continentale politiek. En het zal dien prijs betalen als Duitschland kalm blijft en niet zijn sterkste troef' ver gooit. Het tweede punt is Elzas-Lotharingen. Ook daarop wees Asquith in zijn rede. Is Duitschland bereid te herstellen wat het van Frankrijk heeft weggenomen Dan kan ei- een begin gemaakt worden met dé onder handelingen. Van een vernietigend Duitsch land is dan ook geen sprake meer. Trou wens al zou Engeland dat kunnen, het heeft veel te veel belang bij dat voor het ei evenwicht in Europa een machtig Duitsch rijk blijve bestaan. Maar dat Duitschland er aan denken zal Elzas-Lotharingen af te staan, gelooft niemand. Dus geen vrede? Zeker niet als die eisch gesteld wordt. De bedrijvigheid in de lucht is de laatste dagen wel sterk geweest. Londen is weer eens van uit de hoogte gebombardeerd. Veel schade is niet toegebracht naar En- gelsche telegrammen melden. Hoezeer de «Ik heb u al gezegd, dat Mevrouw Meur sanges eerzuchtig en kortzichtig is en Lin guard slim en gemeen «Hoho, jongmensch, ik geloof, dat je eene al te slechte meening van dien armen Linguard koestert «Neen, mijnheer, dan moest u maar eens hooren, wat hier het landvolk vertelt, antwoordde Maurice met gedempte stem. «Cayou heeft u de volle waarheid niet durven zeggen, want iedereen beeft bier- bij den naam Linguard, en mijne tegen woordigheid hier zou geen geheim voor hem blijven als de inhalige herbergier geen belang had bij mijn verblijf in zijn huis. «Duivels Eu waarop grondt zich die vrees voor Linguard «Op vage geruchten, dat is zoo, maar die in de werkelijkheid gegrond zijn. Voor eerst heeft niemand zich nog kunnen ver klaren, hoe hij zoo plotseling eigenaar kon worden van de goederen der familie Fleu- riaux ja menigeen beschuldigt hem heime lijk, dat hij het laatste lid van die familie de verdwenen Auguste Fleuriaux door ge weld of list van zyn vaderlijk erfgoed be roofd heeft. Verder moet hij zijn geld door smokkelary en woeker vermeerderd hebben. Zooveel is zeker, dat hij den ondergang van ettelijk kleine bouwlieden hier in den omtrek op zijn geweten heeft, en dat men 's avonds vaak donkere gedaan ten in de omstreken der Bastide ziet rond zwerven. Gisteren avond heb ik met mijne eigene oogen een stuk of tien met balen vliegsport zicb ontwikkeld heefF'moge dui- de'ijk worden uit het feit dat twee Itali- aansclie vliegers na een onafgebroken tocht uit Turyn te Londen zijn aangekomen Zij waren 's morgens om 9 uur 38 Italiaansche tijd uit Turyn vertrokken en kwamen 's middags om 2 uur 50 te Londen aan, zoodat zij den geheelen afstand van 1050 K.M. in 7 uur 12 minuten aflegden. Een kranig stuk voorwaar. In Vlaanderen duurt de strijd in al zijn verwoedheid voort. De Engelschen kwamen weer wat vooruit. Telkens is het ongeveer anderhalve kilometer dat zij oprukken, 't Is wel niet veel, maar toch genoeg om hen te doen juichen, terwijl de Duitschers van hun zijde er zich over verheugen dat het zoo'n gering succes is. Zoo zijn beiden blij 't is alleen jammer dat het om zoo'n af grijselijke zaak is. Van den strijd aan het Dunafront hoort men op het oogenblik niets meer. De Duit schers zullen er zich wel weer voorbereiden tot een nieuwen slag. Zij kunnen het in alle kalmte doen, want de Russische tegen weer is zwak en stoort uiterst weinig. Ook de Koning van Bulgarije heeft ge antwoord op de Pauselijke nota. Hij voegt niet veel nieuws toe aan het geen reeds uit Berlijn en Weenen is gezegd. Hij houdt zich alleen voor, dat de vredes voorwaarden niet mogen indruischeu tegen levensbelangen van het Bnlgaarsche volk en zijn eenheid, en dat zij zullen voldoen aan de voor zijne economische ontwikkeling vereischte voorwaarden. Dit beteekent, dat Bulgarije zijn ver overingen wensebt te behouden, die anders niet dan het herstel van de «nationale een heid® hebben beoogd en bereikt, terwijl onder de voorwaarden, die voor zijn eco nomische ontwikkeling worden vereischt wel zal worden verstaan, dat het land een ge meenschappelijke grens met Oostenrijk- Hongarije wenscht. Wij vermoeden,-dat, wanneer de geal lieerden het voor het zeggen hebben, van al die wenschen maar heel weinig zal terecht komen. BUITENLAND. WEENEN, 25 Sept. (Korr. Bur.) In de zitting van het Huis van Afgevaardigden verscheen ook de gewezen afgevaardigde Burival, die wegens hoogverraad door den militairen rechter ter dood veroordeeld werd, doch door het keizerlijke atnne tie- beladen vrachtpaarden naar de achterpoort van de Roode Bastide zien rijden. En ook zegt men, dat Linguard, ondanks zijne grijzende haren, door en door onzedelijk leeft, en dat hij al een paar maal alleen voor grof geld zekere zaakjes in den doofpot heeft kunnen krijgen. Dus begrijp, nu mijne ongerustheid, mijnheer, mijne reine Elisa beth in de handen van zoo'n monster te weten Deze openhartige mededeelingen schenen een diepen indruk op den vreemdeling te maken. Wat kan de tijd de menschen toch veranderen mompelde hij wat was hij arm en onderdanig, toen ik hem kende En nu doet hij anderen beven I De strijd zal scherp zijn maar enfin, wij zullen strijden En hij glimlachte op uitdagenden toon. Onder dit gesprek hadden de beide voet gangers den buitenste heuvelketen beklom men, die Marseille beheerschte. Het waaide nog stevig, maar de storm was aan het afnemen en de maan en de sterren wierpen nu een helder licht over het landschap. Maurice en zijn metgezel stonden op een kruispunt van twee wegen, waarvan de eene door een nauw dal tusschen twee rotsketenen op de kust aanliep. De on bekende bleef hier staan en zei driftig «Ziezoo, ziezoo, hier moeten wij scheiden wij zijn niet ver meer van de Bastide, en ik houd er niet van, door anderen bespied te worden Kortom, jongmensch, wat SU* besluit gratie verkreeghij nam zijn vroe gere plaats weer in en weigerde die te verlaten, ook toen de president hem ver zocht zich te verwijderen. De zitting werd geschorst, en drie uur later weder geopend toen Burival de zaal had verlaten. In de pauze had een vergadering dei- partijleiders plaats, waarin de Tsjechische vertegenwoordigers den eisch stelden, dat de quaestie van het verlies der mandaten hunner veroordeelde afgevaardigden aan de irninuniteitscommissie voor rapport zou worden gezonden, wat de president be loofde. Hdbl. Over den jongsten Engelschen aanval in Vlaanderen meldt Havas nog dat zich aan gene zijde van de hoogte van Paschendaele, waarvan de Britten de verovering voort zetten, het gebied uitstrekt, dat de geal lieerden sedert 1914 niet hebben aan schouwd. De positie, zooals deze na den slag bij Yperen in 1914 was, is thans overal volkomen hersteld, hier en daar zelfs overschreden. De geallieerden staan op twee K.M. afstand van Paschendaele en op 1600 meter van Becelaere en Ghelu- velt, de waarschijnlijke doelpunten van den volgenden stoot. Zij bereikten het kanaal van Koomen. De Duitschers zijn volkomen verdreven van de heuvels beoosten Yperen, die de wegen naar Roesselaere en Meenen versperren. o Terwijl in het eerste halfjaar van 1913 het geboortecijfer te Brussel 17, het sterf tecijfer 13.7 per 1000 inwoners was, zijn deze cijfers in het eerste halfjaar 1917 resp. 8.5 eri 19.3. verlang je van mij Ik wil je wel zeggen, dat ik eigenlijk genoeg aan mijne eigene zaken heb, maar als je niets onredelijks van mij vergt «O, mijnheer, ik vraag maar heel weinig wilt u dit briefje heimelijk aan Elisabeth in handen spelen En hij reikte hem den brief over, dien hij in de herberg geschreven had. «Maar waartoe moet dat dienen «Om haar te laten weten dat ik hier ben, en haar tot een geregelde briefwis seling over te halen «En om ten slotte een onvoorzichtiger) stap te doeri, die uwe zaak geheel beder ven zou Neen, mijn jongen, die brief i.1 totaal nutteloos zoolang de omstandigheden op de Bastide niet veranderd zijn, kan je niets voor je meisje doen. Heb liever nog wat geduld, want luister Mijne komst op de Roode Bastide kon Linguard wel eens veel drukte bezorgen, zoodat hij vooreerst wel eens geen tijd zou kunnen hebben, om aan amourettes en dergelijke te denken. Je meisje zou dan voorloopig rust krijgen, en verlaat u voor het overige op mij. Je hebt mij openhartig je bezwaren meegedeeld en mij dieper getroffen, dan ik meende vatbaar te zijn voor de rampen van anderen of van mijzelven. Laat mij je nu op mijne manier van dienst zijn. Ik wil je intusschen niet verhelen, dat ik op dit oogenblik in een crisis verkeer. NIEUWSBLAD mr let Laoi van Min en Alieni, 1§ Lanostraat en Ie Bimielerwaard. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1