DE DUIF 's-Bosch. Mantels, Costumes, Rokken, Blousen, Japons, Kinderman tels, Pelterijen. De Pink Pillen Hinthamerstr. 69. Men verdenkt er den Franschen afge vaardigde Turmel van (in wiens lessenaar onlangs veel vreemd geld is gevonden), dat hij het verhandelde in de geheime Kamer zitting heeft verraden. o Naar Wolff in de World heeft gele zen, zal de Engelsche tarweoogst slechts half zooveel opbrengen als in normale ja ren; ook met gerst, haver, hooi, aardap pelen en groenten zou het er slecht voor staan. Volgens Wolff zou een Engelsch kapi tein, te Rotterdam aangekomen, verteld hebben, dat van 2 tot 8 Sept. in Huil vele pakhuizen geplunderd en verscheidene personen gedood zijn. De onlusten hadden tot oorzaak ontevredenheid met de voedsel- verzorging. Volgens de Kölnische Zeitung deelt de St. Petersburgsche correspondent van de Temps mede, dat, volgens geruchten de Sovjet met 331 tegen 140 stemmen heeft besloten den raad van vijf voor te stellen Kornilof en de 33 andere bij den opstand betrokken generaals vrij te laten. De bladen uit Milaan vernemen hierom trent, dat de Sovjet zijn voorstel steunt op de verklaring, dat Kornilof slechts de in structies van Kerensky heeft opgevolgd. Kerenksy zou dus moeten worden aange klaagd. loopig af te schaffen, daar men dan meer reizigers kan vervoeren zonder dat men de treinen behoeft te versterken, BINNENLAND. Een meevaller. Nabij Leeuwarden was een schippers vrouw uit Winschoten in vrij armoedige omstandigheden gestorven. Bij het door zoeken der kajuit vonden de nabestaanden evenwel een geheim spaarpotje met f 7000. Papier. De Zweedsche stoomschepen »Vega en Göthe® worden dezer dagen te Velsen ver wacht met een lading houtstof voor de papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen aldaar. Deze stoomschepen waren in verband met het naar Engeland opbrengen van de op Nederland varende Zweedsche stoom schepen, tijdelijk in een Zuid-Zweedsche haven opgehouden. o liet spoorwegverkeer. De «Tel® verneemt, dat onjuist is, dat de spoorwegdirecties overwegen, de eerste en de tweede klas voorloopig op te heffen. Wel wordt overwogen, de eerste klas voor- De Pink Pillen zijn heilzaam voor de vrouw op alle leeftijden. Alle vrouwen kunnen zich beschermen tegen de ziekten, die het zwakke geslacht zoo zwaar treffen door de Pink Pillen te gebruiken zoodra zij bemerken, dat hare gezondheid te wenschen overlaat. De Pink Pillen geven bloed en versterken het zenuw stelsel en nu hebben bijna alle ziekten waaraan de vrouw lijdt, de slapte van het bloed en de verzwakking van het zenuw stelsel tot oorzaak. Aan het kleine meisje geven de Pink Pillen de krachten, die haar organisme op den weg der ontwikkeling noodig heeft, en, door het te versterken, beveiligen zij haar tegen de ongemakken, de epidemieën waarvan zwakke kinderen de slachtoffers zijn. Op den leeftijd waarop het jonge meis je vrouw wordt, op het oogenblik van haar vorming, zijn de Pink Pillen haar bijzon der gunstig, want zij beschermen haar tegen de bleekzucht en tegen de bloedarmoede die haar op dat oogenblik bedreigen, eri die, indien men er niet op let, indien men ze laat wortel schieten, de oorzaak worden van een leven van lijden. Bij de vrouw regelen de Pink Pillen de werking van alle organen, versterken haar, geven haar eetlust, versterken haar zenuw stelsel, regelen hare tijdverschijnselen en doen haar heldere tint, dien schitterenden blik en dat uiterlijk van jeugd behouden, die aan een jeugd behouden, die aan een rijk bloed en een volkomen gezondheid te danken zijn. Bij den kritieken leeftijd, eindelijk, be veiligen de Pink Pillen de vrouw tegen alle ongemakken en ernstige verstoringen, die zich op dat oogenblik voordoen zij helpen haar om zonder gevaar door dat bij uitstek gevaarlijke tijdperk heen te ko men. zijn de krachtigste wederbelever van het bloed en de beste versterker der zenuwen. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar f 1.75 per doos, en f 9 per zes doozen, by het Hoofddepot der Pink Pillen, Nassaukade 314 Amsterdam voor Heusden en Om streken bij G. Malingré, drogist te Heus den de firma P. J. van Gils, Apotheek te Waalwijk en verder bij verschillende Apo thekers en goede Drogisten. Een strenge winter 191718. In het «Astronomische Zeitschrift« ves tigt Arthur Stenzei er de aandacht op, dat er den laatsten tijd op de zon een buitengewoon sterke vlekkenvorming valt waar te nemen. Tijden van vlekkenmini- ma, gekenmerkt door hevige cyclonen (barometrische laagte) in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, beteekenen koele zomers en vochtige, milde winters tijden van vlekkenmaxima daarentegen gekenmerkt door anti-cylonen (barometrische hoogte), wijzen voor midden-Europa op droge zomers en strenge winters. Tegenwoordig staat de zon in het teeken van een buitengewoon sterke vlekkenvorming, die reeds in 1916 begon, in 1917 haar hoogtepunt bereikte en in 1918 weer zal eindigen. De winter 191617 was reeds zeer koud (Januari en Februari), die van 191718 zal nog veel kouder zijn. Een prettig vooruitzicht bij den huidigen kolennood 1 Laat ons echter bedenken, dat menig jaar een strenge winter voorspeld is, wan neer dit later bleek een kwakkelwinter te zijn. Suiker. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt Er bestaat blijkbaar eenige ongerustheid onder het publiek over de suiker. Daar voor is inderdaad geen enkele aanleiding. Met stelligheid kan worden verzekerd, dat er voldoende suiker is voor de behoefte en dat aan verhooging der winkelprijzen niet wordt gedacht. Ten opzichte van dit artikel kan men volkomen gerust zijn. o Ecu aarilappelcnhistoric. Een eigenaardig geval heeft zich te Eind hoven voorgedaan, waarbij duidelijk in het licht trad hoe voorzichtig men dikwijls uit latingen en verklaringen van ter zake des kundigen heeft op te nemen. De politie nam op de nieuwe markt ongeveer 14.000 K.G. aardappelen, het eigendom van eenige boeren in beslag, om dat drie deskundigen verklaarden, dat het eene late soort was, de z.g. «industries®. Dit werd verklaard door de heeren Schetske en Nyhof, aardappelen- en groentenhande- laars te Eindhoven, en door den heer Jan Leermaekers, landbouwkundige te Stratum. De heer J. ten Velde Fzn., landbouwkun dige, wonende te «liet Slot® bij Eindho ven, wees er de politie op, dat de aard appels niet in beslag genomen mochten worden, omdat het «Eigenheimers® (dus de vroegsoort) waren. Na eerst barsch door een politiebeambte bejegend te zijn, ontving de heer Ten Velde ten slotte gunstig gehoor bij een inspecteur van politie, die een nader onderzoek door andere deskun digen toezegde. Deze quaestie zal vermoe delijk tot een rechtszaak leiden, daar de boeren verbolgen zijn over hunne schade en tijdverlies. Engclschc steenkool. Onze berichtgever meldt uit Den Haag Ten aanzien van de overeenkomst tus- schen de Nederlandsche en Engelsche re geeringen over de geregelde levering aan ons land van Engelsche kolen kan thans het volgende worden medegedeeld: De Nederlansche regeering heeft op en kele buiten de hoofdvoorwaarden omgaande punten van het door Engeland gedane voor stel eenige wijziging verlangd en is hier omtrent met den Engelschen zaakgelastigde tot zoodanige overeenstemming gekomen, dat men in bevoegde kringen te 's-Gra- venhage de zaak als opgelost beschouwt. Formaliteiten, waarop eenige persberich ten van de laatste dagen doelden, komen hierop neer, dat de overeenkomst, alvorens bindende kracht te hebben, eerst te Lon den moet worden geteekend. Daarop is thans het wachten. De geteekende verkla ring kan elk oogenblik het Engelsche ge zantschap bereiken. Intusschen wil dit nog niet zeggen, dat wij dan reeds verzekerd zijn van de En gelsche kolen. Voordat wij die ontvangen zal eerst overeenstemming verkregen moe ten worden met Duitschland, over het on gemoeid laten van onze kolenschepen niet alleen, maar ook van de schepen, welke ingevolge de met Engeland aangegane over eenkomst, dat geen schepen opgelegd mogen worden, zullen gaan varen, en van de schepen, welke in de vaart zijn. Tot het bereiken van deze overeenstemming wordt thans druk onderhandeld. Het is echter niet te voorzien wanneer men ten deze tot een resultaat zal zijn gekomen, en zoo lang dit niet het geval is, heeft ook de afzonderlijke overeenkomst tusschen de En gelsche regeering en de N. O. T. tot het leveren van 100.000 ton kolen weinig waarde. De bedoeling van deze overeenkomst is, naar ons van Engelsche zijde verzekerd werd, slechts deze, dat Engeland zijn goeden wil tooneo wil. Hij stelt daartoe die 100.000 ton te onzer beschikking, het aan ons over latende of wij ze willen halen of niet, van zelf sprekend met de garantie, dat de Engelsche kolen niet zullen komen ten bate van op de black list geplaatste firma's. De mogelijkheid om die 100.000 ton uit Engeland te halen, maakt thans een punt van bespreking uit tusschen de be trokken partijen. De ontginning der zoutlagen in Nederland. «Het is de groote lauwheid en onver schilligheid van ons, Nederlanders, ten aan zien van voor de Nijverheid zoo uiterst belangrijke schatten, welke dit land in zijn schoot herbergt, te wijten, dat eerst in het jaar 1906 een dienst werd ingesteld, aan wien een stelselmatig onderzoek naar die schatten, met name zout en kolen is op gedragen geworden. Deze dienst, Bureau voor Rijksopsporing van Delfstoffen gehee- ten, werd opgericht juist een eeuw, nadat de gebroeders Castiau, twee mijnbouwkun- digen, er op hadden gewezen, een onder stelling waarop niemand in die dagen acht sloeg Aldus het begin van een artikel in Ec. Stat. Ber. over de ontginning der zoutlagen in Nederland. De schrijver herinnert er aan, dat door onderzoekingen reeds lang gebleken is het bestaan van een belangrijke hoeveelheid steenzoutlagen in Oost-Nederland. Drie groote diepteboringen, nl. te Winterswijk (1909), te Rantum (O. v. Winterswijk 1913) en te Buurse (O. van Haaksbergen 1911) hebben de aanwezigheid van mach tige zoutlagen aangetoond. Onbegrijpelijkerwijze is een wetsontwerp van de tegen woordigen Minister van landbouw, ten doel hebbende van de aan wezige steenzoutlagen, door toevoeging van water, in pekel vorm te brengen en deze dan op"'t pompen en te doen verdampen, in Mei 1917 met 43 stemmen tegen 21 verworpen. De schrijver, de heer J. van Baren, spreekt zijn leedwezen er over uit, dat de minister hier niet geheel en al buiren de Kamer om heeft gehandeld, iets, waartoe hij z. i. krachtens de Mijnwet, vol komen bevoegd was. De werkzaamheden hadden dan thans reeds kunnen aange vangen zijn. Nu blijft het wachten en hoe lang nog De firma Kemper v. Ammers, aan de Keizersgracht te Amsterdam, kwam tot de ontdekking, dat bij haar 21 stuks dames- en heerenstoffen, ter lengte van 10 tot 120 meter, zijn gestolen. De Centrale commissie uit tinarbeiders* beweging voor de levensmiddelen voorzit. te Amsterdam heeft in een telegram aa«, den Minister van Landbouw, Nijverheid Handel geklaagd over opdrijving van de prijzen der lucifers en verzocht, door spoe dige vaststelling van een maximumprijs dezen woekerhandel tegen te gaan. o Onder de gemeente Vlagtwedde (Gr.) zijn twee ontvluchte krijgsgevangenen over de grens gekomen. Tijdens afwezigheid van de bewoners is ingebroken in de woning van den diamant handelaar Salomons, in de 2e Jan Steen straat te Amsterdam. Er zijn gestolen eeriige bankbiljetten en een aantal diaman ten, waarvan de waarde op meer dan f 10.000 wordt geschat. Toen het leven eenvoudiger was, Als de organen beginnen te verzwakken, hetzij vroeg of laat in het leven, raken de hard werkende nieren gewoonlijk het eerst uitgeput en vereischen zij in de eerste plaats verzorging. Achteruitgang van het gezicht, stijve en pijnlijke gewrichten, rheumatiscbe pijnen, rugpijn en bedroevende waterstoornissen zijn vaak alleen te wijten aan zwakke nieren. Geef bij het eerste teeken van verzwak king onmiddelijk hulp aan de nieren. Drink vrij water om de nieren door te spoelen en gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen om ze te versterken. Keer terug tot een eenvoudige leefwijze, tot de verstandige gewoonten van uw jeugd. Eet minder vleesch, vermyd overwerking, en neem meer lichaamsoefening in de buitenlucht, rust en slaap. Iedereen vreest een nierkwaal, maar Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen de nieren in goeden staat houden. Deze verstandige behandeling dient uw leven te verlengen, het aangenamer te maken en allicht ernstiger nierziekten te voorko men. Eisch de echte Foster's Rugpijn Nieren! Pillen, voorzien van de handteekening van James Foster op de verpakking. Verkrijgb. bij alle goede drogisten a fl.75 p. doos of f 10.p. zes doozen. "plaatselijk nieuws. Heusden. Naar wij vernemen, zal de heer H. J. van Eggelen, gemeente-secretaris alhier, a.s. Zondag in het Patronaatsge bouw voor de leden en belangstellenden van de R. K. debatingclub «St. Catharina« een voordracht houden over de wijze, waar op in de toekomst het kiesrecht wordt uitgeoefend. Daar dit onderwerp zeer ac tueel is belooft deze avond belangwekkend te zijn. Dat de veehouders zich, bij gebrek aan veevoeder, op groote schaal van vee ontdoen, bleek o. a. bij de jongste veemarkt te 's Bosch. Op een zelfde tijdstip vervoerde de stoombooten Stad Heusden, Neutraal en Maasstroom samen ruim 250 stuks van uit de omstreken van Heusden. Gedurende deze week vertoefde alhier enkele dagen de Directeur-generaal der Posterijen, die^met een tweetal ambte naren de verschillende Hulpkantoren in denjj omtrek bezocht. De nieuw benoemde Post-Directeur, de heer Meijer, heeft alsnog voor zijn be noeming bedankt; zoodat de vacature voort-] duurt. In de op gisteren-avond gehouden vergadering van den gemeenteraad, werd benoemd tot onderwijzer de Heer D. J. Hus te Elshout met 5 stemmen. Op Mej. C. E. Reas, te Giessen, werd 1 stem en op den Heer J. H. Rüger te Aalst, 1 stem uitgebracht. Een volledig verslag van de vergadering volgt in het nummer van Woensdag a.s. Werkendam. Bij de verkooping bracht het 4-jarige griendhout van de f 475 tot de f 700 op hetgeen een zeer hooge prijs is Bij de gehouden aanbesteding tot het bouwen van een hulppost-en telegraaf-1 kantoor in den Biesbosch was G. Duizer uit Werkendam de laagste inschrijver voor f 6030. De gunning is nog aangehouden. I Andel. Ten nadeele van A. C. v. H. alhier werden van een in schuur staande fiets de achter-, binnen- en buitenband ge stolen. Vermoedelijk heeft den diefstal vroeg in den avond plaats gehad, aange zien 's nachts de schuur gesloten wordt. Almkerk. Op de alhier gehouden Fokveedag, uitgeschreven door de Fok- en Contróle-vereen. «Verbetering zij ons doel®, werden de volgende prijzen uitgereikt 0PENIN6SBERICHT Herfst- en Winter-Seizoen. Taverne&DeMeere ._0 was de levensduur langer.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 2