ZAAIGRANEN. Bericht van inzet. H.H. ROOKERS. A. M. r fê VOS, GENDERED, era vieescii li ceel flensen zonder leen 1 hielstuk en fleesch om te rooien i Het zal niet gaan* WOONHUIZEN, VOORRADIG, ZEVEN-JARIGE ZWARE VRUCHTBOOMENj OPENING VAN HET SEIZOEN WEEST GEWAARSCHUWD Notaris J 1. C. PAAP Uit de hand te koop te HEUSDEN Uit de hand te koop: vier zeer solide De Officieels Reisgids, Nouveauté's in ALLE afdeelingen. biedt aan Notaris VAN CiENDT veilen. C. G. DE JONG, te Almkerk. publiek verköopen Profiteer heden van onder staande gelegenheid A. BAAIJENS, Piramide en Struikvorm, direct vrucht. NIC. V. DONGEN Zn., Vanaf 2 October tot nadere aankondiging zijn onze winkels geopend van 8' 2-8 uur (Zaterdags tot 10 uur). Leest Mattlieus V, VI, VII en XXIV. Zijn wij soms ook als die „doode lichamen" Rubriek I Fokregisterkoeien le prijs »Woutje« van Snoek; 2e »Ada« van H. Crezee; 3e ».Iegisinaa van J. Snoek 4e »Adriana« van A. v. d. Stelt 5e »Juliana« van A. de Jong. Rubriek II Schotten en Vaarzen le prijs »Sjanna® van H. Crezee 2e »Adri« van A. Snoek; 3a »Anna« van J. Snoek; 4e Martha® van A Snoek. 1 Rubriek III 21/2-jarige vaarzen I le prijs »Miua« van H. Crezee 2e s>Mina« van A. v. d. Stelt. Rebruik IV 1 Va-jarige vaarzen i, le prijs »Sjana« van H. Crezee2e ■Grietje« van H. Crezee 3e »Dora« van fe. Crezee. I Rubriek V pinken le prijs »Anna« van H. Crezee 2e Bertha« van P. van Kuijk 3e »Flora® n C. de Bok 4e »Liesje II« van A. v. Stelt. Rubriek VI stieren »Sultan« van C. de Bok le prijs. Boxtel. In de eerste helft van Augus- j.l. werd te Oisterwijk bij den leder- mdelaar B. een groote partij leder ge len. Het leder werd te 's Bosch en te xtel in beslag genomen. Uit het onderzoek der politie bleek, dat daders van deze inbraak waren de broeders A. en J. W. alhier. J. W. erd kort na de inbraak te 's Bosch ge resteerd, terwijl A. W. al dien tijd zich uil hield in de omgeving van Boxtel. vele nachtelijke huiszoekingen door s- en gemeentepolitie van Boxtel gelukte 'et eindelijk den langgezochte te vinden. Op het oogenblik dat A. W. bij zijn amilie alhier plannen aan het uitwerken was, kwam de opperwachtmeester, de wachtmeester der marechaussée en de veldwachter Damen met zijn hond binnen en grepen A. W. die hoeggenaamd geen pogingen aanwendde om te vluchten. Beide gebroeders hebben heel wat op hun kerfstok, want behalve genoemde inbraak hebben zij ook nog wat te effenen in verband met eene huiszoeking der justitie. A. W. is zwaar geboeid naar 's Bosch overgebracht. Genderen. In de afgeloopen week zyn door de afdeeling van de V. P. N. alhier verzonden 1543 kippen- en 66 eenden ieren, totaal 1609 stuks. Nadat aan de telefooncel, die hier as geplaatst, nog eenige verbetering zijn ngebracht tot meerdere demping van het luid, is de inrichting goedgekeurd en we dus naast de telegraaf ook een (oonkantoor rijk geworden. - Het hooien van het nagras op de waarden langs de Bergsche Maas lert zeer snel. Op 19 dezer verpacht er deze gemeente, is het nu heden den te al veel naar huis gereden of op een kleine uitzondering na in den drogen op- er. Het prachtige weer werkt natuurlijk ok zeer gunstig op kleur en kwaliteit wat M vooral bjj de zeer hooge prijzen n groot geluk is. Herpt. Naar wij vernemen wordt de er P. Kraaijeveld, stoker aan het rijks- omgemaal te Bern, in gelijke betrekking [vergeplaatst naar Nieuwendijk. (gem. Aim- k). and van Heusden. Voor de te veld taande voederbieten wordt reeds van f 30 'ot f32 per 1000 K.G. betaald. Wel een ewijs, dat de veevoederschaarschte zeer root is.' Loon-op-zand. Bij het nemen van een hindernis, tijdens militaire oefeningen in de heide onder Loon-op-Zand, is het paard van luitenant Bisdom gestruikeld, waardoor de berijder onder het paard te rechtkwam en door een val ernstig were verwond. Zijn toestand liet zich ernstig aanzien, zoodat hij niet mocht worden vervoerd, Later is hij per Roode Kruis auto ter verdere verpleging naar het hospitaal in Uen Bosch overgebracht. Nederhemert. Dinsdagavond geraakte een onbewaakt oogenblik het drie-jarig ntje van den arbeider G. Oomen aan t buurtschap Rietschoof, spelenderwijs in rivier de Maas. De vader juist thuis ekomen bemerkte dit en haalde het kinc at reeds zinkende was wiet een haak boven water. Hoewel de kunstmatige ademhaling werd toegepast, mocht het niet gelukken e levensgeesten weder op te wekken. Nieuwkuik. Donderdagmiddag ont stond er brand in de groentendrogerij van de firma Mol Pauwels alhier. Door het spoedig optreden, hoofdzakelijk van eigen personeel, was men den brand spoedig meester en bleven de aangrenzende esten gespaard. Sprang. Naar men ons van bevoegde zijde meedeelt, is het gebouw de Geref. Kerk alhier voor Chr. Prot. Militaire tehuis ingericht. De opperman A. v. Thielen had te Waalwijk het ongeluk met zyn hand tus- schen een betonplaat bekneld te raken, waarbij een stuk van zijn vinger werd af- gekneld. Door Dr. v. d. Meulen werd de vinger verbonden. Had genoemde Th. deze Burgerlijke Stand. plaat losgelaten, zoo zou een kind, dat juist daar ter plaats speelde, deze op zijn hoofd gekregen hebben. Vanwege de Chr. Prot. vakvereen. van leerbewerkers, afdeeling Sprang van den Ned. Bond van Chr. fabrieks-, haven en transportarbeiders zal a.s. Dinsdag des avonds. 8 uur in de zaal van de heern A. Quirijns te Capelle een openbare vergad. gehouden worden. Als spreker zal optre den haar Bonds-secretaris, de heer W. Strijbis, met het onderwerp»Geen De mobilisatie.® Woensdagavond 8 uur zal dezelfden spreker genoemd onderwerp behandelen in de zaal van den Heer D. v. d. Zaken te Besoijen. Tiel. Op de paardenmarkt van Maan dag bestond de aanvoer uit 247 stuks. Er waren veel vreemde kooplieden en de handel was vlug. Besteed werd voor veulens f120 tot f 225, 1V2 jarige merries 300 tot f650, IV2 jarige ruins f300 tot f 550, voljarige fokpaarden f 300 tot 925 tevens waren 271 stuks vee aan gevoerd. Waspik, 26 Sept. Terwijl de voerman N. van E. achter zijn wageu liep, vielen lem onverwachts een paar pakken hooi op het hoofd. Bewusteloos werd hij binnen gedragen bij D, G., vanwaar hij per rijtuig naar Dr. Smit werd vervoerd. Zijn toe stand is bevredigend. Heusden, van 48 tot 21 Sept. Getrouwd: Franciscus Tiessen 28 j. en Maria v. Hooft 21 j. Werkendam. Geboren Cornelia Jozina, d. v. B. Ver- hey en A. v. Houwelingen Christiaan Dirk z. v. C. D. Honestad en A. v. d. Heuvel; Willem, z. v. W. Visser en J. E. Speijer; Johanna, d. v. T. Ippel en P. den Bok Elisabeth, d. v. J. W. v. Doesburg en A. d, Giessen. Overleden M. A. Baggerman, wed. v. Ritmeester 79 j. deWerken en Sleeuwijk van 7 —21 Sept. Ondertrouwd Lambertus Kant 23 j. met Anna Monshouwer 22 j nog en S. Colijn Anna Wilhelmina, d. v. C. van Mastrigt en A. Monshouwer Antonie Nicolaas, z. v. P. C. Schaddelee en M. Ouizer Koenraad Comelis, z. v. A. Vis ser en A. Schaddelee Jurriana, d. v. J. v. d. Pijl en M. Smits Johannes Cornelis, z. v. H. Scherff en W. C. Ippel. Overleden Jan den Haan 76 j. wednr. van S. C. Kanters Bastiaan van Krugten 77 j. echtg. van H. van AndelElisabeth Cornelia Verheij 79 j. wed. van J. C. v. Straaten Levetdoos kind v. H. H. Kant en H. C. de Jong. PREDIKBEURTEN 30 September. Geref. kerk, vm. 9,30 en nm 6 n. leesdienst. en nm. 2 u. Chr. Geref. kerk, vm. 9.30 u en nm. 2.30 Leesdienst. Aalburg, nm. 2 u. ds. Ewoldt. Geref. kerk, geen opgaaf. Doeveren, vm. 9,30 u. ds. Bastiaanse. Drongelenvm. 9,30 u. ds. Van Asch. Drunen, vm. 10 u. ds. v. d. Hoff. Dussen, vm. 10 u. ds. Van Stein Cal lenfels. Geref. kerk, vm, 9,30 u. en nm. 2 u. leesdienst. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. leesdienst. Geref. kerk. vm 9,30 en nm 2.30 u. D. C. J. v. d. Boom uit Uithuizermeeden. Chr. Geref. kerk vm. 9,30 u en nm. 2.30 u. leesdienst Heesbeen, vm. 9.30 u. ds. Leenmans ui Oostwolde. Ger. kerk vm. 9.30 en nm. 2,3( u. leesdienst. u. ds. Verloop. ds. De Bruin. Geref. kerk, vm. 10 en nm 2,30 u. ds. Akkerhuis. Geref. kerk, vm. 9,30 en nm. 5.3' u. ds. Scheepsma uit Roodeschoo Uitivijk, vm. 10,30 en nm. 3 u. ds. Herma nides. Gobius du Sart. Het Verkoopbureau voor in Noord-Brabant te velde goed gekeurd zaad- en pootgoed Extra gereinigde te velde goed gekeurde Wilhelmina-, Millioen-, Imperial- en Witte Dikkop tarwe per 75 K.G. f 19.70 Petkuser rogge 70 -18.35 Wintergerst 60 -14.30 Zakken worden bijgeleverd a fl.— per stuk. Levering franco boot of spoor Geboren Johannes, z. v. P. van Wijk plaats Van afzending. Nagekomen berichten. Heusden. Ter tegemoetkoming in de brandstoffenschaarschte, stelde de Firma De Haan Oerlemans dennenhout ter be schikking van hun arbeiders, tegen den zeer matigen prijs van 2^ ct. per K G., waarvan een gretig gebruik werd gemaakt. Vrijdagmorgen vloog op aanzi nlijke hoogte een vliegmachine over ('en Oostkant van onze stad. De machine kwam uit het Zuiden vloog in de richting Zalt-Bommel. en Waterhoogte Hoog Water. 25 Sept. 0 84 M. 26 27 0.81 0.99 Heusden. Laag Water. 0.20 M. N.A.P. 0.29 0 37 Bij afname van groote partijen reductie. Bestellingen te richten aan den Secretaris De vruchtbare, hoogomkade Polder, ge naamd »DE KALVERWAARD®, in den Biesbosch onder Werkendam, staat, met de verhoogingen, in bod als volgt Koop 1. Bouwmanswoning c. a. en di verse perceelen gras-en bouwland, griend-, rietland en kade, groot 32.71,45 H.A. opf54.000. Koop 2. Grasland, griend, kade en riet, groot 5 93.80 H A. op -13.000. Totaal f 67.000. De finale verkooping blijft bepaald op Woensdag 3 October 1917, nam. 2 uur, in café WINK te WERKENDAM, terwij! inmiddels inlichtingen zijn te ver krijgen en hoogingen worden aangenomen ten kantore van Notaris J. M. C, PAAF te Werkendam. te WERKENDAM zal hij inzet op Donderdag 11 October 1917 en bij afslag op Donderdag 18 October 1917, telkens des namiddags twee uur in Café ZWETS te de Wer ken (Sasdijk) voor Mevrouw NOLEN-VAN DUSSELDORP 2.19.80 H.A. bouwland in de Weeren over de Bakkerskil onder Werkendam in twee perceelen (vrij van huur). 16.41.00 H.A. wei-, bouw- en griend- land in den de Werkenschen polder, onder de Werken nabij Werkendam, in dertien perceelen en verschillende combinatiën, nader omschreven bij no- titiën, welke te bekomen zijn ten kan tore van den Notaris, waar de kadas trale kaart en huurcontracten ter in zage liggen en waar tusschen veiling en afslag verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van 10 pet. der verhoogsom. Hoewel de fabrieksprijzen van verschil lende merken reeds hooger zijn, nog steeds leverbaar 3 cent. ADYERTENTIEN. ERICA en PROBADOR EL AGUILA, WILHELMINA en HELGOLAND 3^ MELATI, REICHSPOST en BRA- Z1LIAANTJES 4 JAPANEESJES, LA CELESTA en AMBTENAAR 5 SEMPER MELIOR en ONZE PROVINCËN 6 De merken waarborgen de kwaliteit. FIJNE ROOKTABAK. Portorico, Baai, Shag en Maryland. SIGARETTEN enz Aanbevelend, Botermarkt 88 HEUSDEN. een groote, hecht en sterke Schuur, waarin woning, koe stal, paardenstal, dorschvloer, enz. en een open erf. Bevragen bureau dezer cou rant, letter N. N. bericht bij deze dat de vleeseh- prijzen gesteld zijn als volgt: tl Alles per 5 ons» Liefst op Dinsdag en Woensdag af te halen. Bestellingen te Heusden en Om streken worden franco huis bezorgd. op besten stand, voor 1 HOOG. onder Letter A. B. Bureau Aanvragen van dit blad. in den Boekhandel van L. J. VEERMAN, dienst, ingaande 18 September 1917. Prijs 15 cent. zonder koop |p gauw g| doosje, het |p maar hoofd huid,|É rein el dan. Verkrijgbaar bijSCHOUTEN te Wijk bij Heusden J. J. PAES te Dussen; W v. HERWIJNEN te Giessen SCHOUTEN te Ander DE BOK, te Nieuwendijk COR NET te Werkendam; v. HEL- VOORT te Besoijen. Aangeboden s 75 stuks BEURRÉ CLAIRGEAU. 30 BONNE LOUIS. 60 SOLDAT LABOUREUR. Twee-jarige Zwarte Bessen GOLIATH (zware struiken). Te Bevragen Bloemisten WAALWIJK a 68. te BEUSDEN zal op Donderdagen 4 en 18 Oct. e.k. telkens v m. 10 uur precies, ten herberge van Wed. v. d. MAADEN te Wijk, bij inzet en toeslag krachtens bevel van de Arr. Rechtbank, een huis met erf te Wijk aan de Kerkstraat bij de Aalb. Steeg, groot 3 A. 75 c.A., toebehoorende aan erven Wed. M. BAX—VAN WIJK c.s. A. C. en N. G. TEDING VAN BERKHOUT—van Lennep. Heusden, vm. u. en nm. 5u. ds. Ruijsch van Dugteren. Werkendamvm. 9,30 u. de heer Smalle ganger uit Breda en nm. u. ds. G. J. v. d. Pol. Geref. kerk, A vm. 9.30 u. en nm. 2 u. ds. A. Schaafs- ma uit Grijpskerk. Geref. kerk B, vm. 9,30 u Aalst, vm. 9,30 u. ds. Japchen. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u leesdienst. AlmkerJc, vm. 9,30 en nm. 2 u. dr. Montijn Geref. kerk vm. 9,30 u. en nm 2 u. ds. Bosch. Andel, vm. 9,30 en nm. 2 u. ds. v. d. Put Baardwijk, vm. 10 u. ds. Louwe Kooij mans. Babylonienbroek, vm. 10 u. ds. Ruijsch Dugteren uit Heusden Besoijen, vm. 9,30 u. ds, Dierkens. Capelle, vm. 9,30 en nm. 5,30 u. ds. Koster Eethen, nm. 1,30 u. ds, van Asch. Gameren, Genderen, vm. 9.30 u. ds. Feykes. Giessen, nm. 1.30 u. ds. Benders. }s-Gravemoer, vm. 9,30 u, ds. den Harto uit Druten en nm. 2,30 u ds. Van Meer. Herpt, geen dienst. Loonschendijk, Meeuwen, Nederhemert, Nz. geen dienst en Zz. vm. 1 Nieuwendijk, vm. 9.30 en nm. 5,30 u Raamsdonk, nm. 2,30 u. ds. Holland. RaamsdonJcveer, vm. 9,30 u. ds. Holland Rijswijk, vm. 9,30 u. ds. Benders. Sleeuwijk, vm. 10 u. ds. Visch. Sprang, vm. 9,30 en nm. 2,30 u. ds Vreugdenhil. Veen, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. dr. Tjalma Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm 2.30 u. leesdienst. Vlijmen, geen dienst. Waspik, vm. 9,30 en nm. 2,30 u. ds Jonkers. Woudrichem, vm. 9,30 en nm. 6 u. dr, Wijk, vm. 9,30 en nm. 2 u. ds. Gobius du Sart. 15 cent- AS zoo lekker, j Bahlmann Co. Gsrittto.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 3