urootste en MeubelmagazijnenHoogstraat 208, over de Fransche Bazar. Verschillende soorten lijsten passend nor deze vergroeiingen tegen billijke prils. GORINCHEM. J. A. TUKKER. P. J. Schetselaar, 'toaenboscti goedkoopste lloedinggiagazijnen KUNSTTANDEN LAATSTE NOUVEAUTÉS A. VOS "VAN MERSBERGEN, llflBTSH JAARBEURS W. LA GROUW, Dames IV. Eerste Goriacliemsche Sm Wasch ei Strijlirielio II. TIMBERS Complete Eiken MEUBELEN Bezoekt onze magazijnen, verguld Harnas Mi 's-BDSCH. M. PH. NORT-DE JONG. Fantasie- Trouw- ringen Zegel- J. J. MEIJER, Bezoekt ais gij naar Rotterdam gaat, de Magazijnen van Grossiers ^antoor en Magazijnen: Achterklooster 85, 91, 93 en 109. f| 2C 0118rS 6 BRIEFKAART-FOTO'S (met één of meer personen) op mat-platin Bromide f 1.25, TIP-TOP FOTO'S gedurende deze tijd: 12 van 55 ct., NU 30 ct. 12 van 75 ct., NU 50 ct. Langendijk B 149 (Tel. Int. 188). tleelanie Ameublement Oppert 156, Kotïerdam. ANGELÜS-ORGEL. Atelier voor Moderne Fotographie JOZ. DE JONG m m 1 Molenstraat CORINCHEM. MAGAZIJNEN VAN: Tapijten, Linoleum Vloerzeilen, Karpetten, Gordijnstoffen, Was- Leerdoeken, Wollen en Zeildoekloopers, Matten Behangselpapieren enz. IN FOTOGRAFIE. Bezoekt VEN8VIX' uwe Heeren» J®«gelieer®w en Kindenkieedi gj Behandeling geheel pijnloos. UW EIGEN GELANG LEES DIT VOORAL Heusden. dit is H E T Adres ^ADER^-RijwieTën Gorinchem. van 2de Hands MEUBELEN Op het gebied van Heeft GEEN andere winkels. Vanaf Zaterdag 29 SEPT. tot Vrijdag 2 NOV. hierbij gratis een prachtig vergroot familieportret op fijn carton 36 bij 30 c.M. Bovenstaande prijzen zijn ALLEEN GELDIG voor opnamen hier aan huis genomen. Eiken dag geopend van 9 tot 5 uur. Goedkoopste Meubel magazijnen „MIN ER VA" Billijke prijzen. Spreekuren 9—5, DER FIRMA Minderbroederstraat 6 s-Bosch. Dagelij ksche ontvangst der Amsterdam, 's-Hage, Utrecht. Engstraat, W. 88. Steeds flinke voorraad. (Let op het juiste adres.) Speciaal ingericht voor vergrootingen. 1 1 5 pCt. korting a contant. Graveeren gratis. 11 v Li hi S Goudsche Wagenstraat, hoek Achterklooster. Telef. 4341. Jonkerfransstraat 128. Telef. 8050. 7. ZIE HIERVOOR ETALAGE. Alleen „MINERVA" zegt penoeg. Onzen grooten omzet danken wij aan onze nette uitvoering en onze zoo bekende lage prijzen. Levering uit reuzenvoorraad. Daarom ZOO GOEDKOOP Salon-, Huis- en Slaapkamerameublementen. Alle soort Kantoormeubelen Profiteer van onze extra aanbieding eiken Buffet, eiken Tafel, 6 bekl. Stoelen COMPLEET f87,50 V 8 F Spiegels, Schilderijen, Kasten, Stoelen, Tafels, enz enz. in groote verscheidenheid eri verschillende prijzen. Moderne eiken Reclamespiegel f13 50. Groedkoopste M^eiit>elma,g-azi|£ieri „MINERVA" Minderbroederstraat 8, 's-Boscb. -Telefoon 771. ge* billijke prijzen. Plaatsing met schriftelijke garantie. N.B. Bij plaatsing vanaf 5 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Zondags consult alleen op aanvrage. Eind 114, b/d Waterpoort, behalve ZONDAGS. Zichtzendingen alsmede stalen voor kleeding naar maat worden op aanvraag gaarne toegezonden gebiedt, alvorens U een orgel koopt, inlichtingen te vragen omtrent het in mijn fabriek vervaardigde Prachtige toon, smaakvolle, degelijke afwerking. Vrije bezichtiging. Catalogus en conditiën op aanvraag gratis en franco. Hoofdkantoor: Rotterdam, Schiekade 210. voor Rookbenoodigheden. Verkrijgbaar alle soorten fijne sigaren van 3 10 ct. tot en met 20 ct. per stuk. Alle soorten sigaretten van 7 tot fl,30 per doosje, Tabak van de be kendste fabrikanten. Groote sorteering tabakspijpen, siga- renpijpen, sigarettenpijpjes, sigarenkokers en aanstekers. 5 10 - 15 20 ct. per stuk. Aanbevelend, ALS BOVEN. zijn sierlijk, sterk en ioopen licht. HOOFDAGENT N1EUWENDIJK. Emailleeren-, Biezen-, Verhuur- en Reparatie-Inrichting. Wederverkoopers korting Internationaal Bekroond te Antwerpen 1911. Eervolle vermelding 19111912. Diploma 1916. Zendt een portret en U ontvangt voor reclame een zeer fijn afgewerkte vergroo ting met noten lijst voor i Y.550. (Ook naar zeer oude Portretten.) j na- ien, indien U prijs stelt op een nette en zorgvuldige behandeling Uwer wasch, zendt deze dan naar de te GORINCHEM, Schutter «gracht. Wasschen worden naar verkiezing, droog toegeslagen of geheel opgemaakt afgeleverd. SPECIAAL INGERICHT voor het strijken en opmaken van fijn Heerenstrijkgoed, als Boorden, Manchetten, enz., en het als nieuw opmaken van Damesblouses en Kinderjurken. TJITSTOOIME3IV van wollen ©n katoenen Dekens on Vitrage en ander© Gordijnen. goor- £en JP* Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE. R fp(> h;'.' is steeds VOorcLeelig" en öolied. Daar vindt men van alle soorten aisSalonKamer en Slaapaineubleitienten, Hullet teil, Linnenkasten, Theekasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Boekenkasten, Cylinder en Bureaux flinistres. Alle soorten van geschilderde Buffetten, Kasten, Tafels, alle soorten Spiegels en Schilderijen, Vloerkleeden, com plete Bedden, Resours, Lampen enz. enz. Aanbevelend, m vindt U de grootst© verscheidenheid b(j H. H. de Klerk Zonen, reclame fotografie. m P. M. eltman Lonen joh.de heer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 4