EDWSBLAD I kt Land van flensden Altsna, de Langstraat en de tf r BEHOORENDE BIJ HET BUITENLAND. tu rei op den handel met den vijand e wet op den handel met vijand is, ïfcuter uit Washington meldt, thans mident ter teekening voorgelegd, vet machtigt o.a. den president den 11 r te beperken en strenge censuur te st u op alle correspondenties met vreemde i. Den direkteur van de posterijen gemachtigd tot het verbod dezen vai dienst te gebruiken voor mede- ngai, welke een schending van de najewet geacht wordt. Deze laatste ai sc! 'ng is in hoofdzaak het gevolg van )sk op de vrijheid, aan Duitsch- knsche bladen gegeven om hun pro- !n'Jte propaganda voort te zetten. (Hdbl o Nieuwe oiitliulliiigeii. 'en, 26 Sept. Blijkens telegrammen correspondent der «Daiy Telegraph« shington zijn nieuwe onthullingen litsche intriges binnenkort te wach- aruit zou blijken, dat minstens vijf dollars naar New-York zijn ge uit Berlijn voor propagandabedoe- voordat Amerika den oorlog ver- Dit geld werd grootendeels ge- |gor samenzweringen ten einde een :rMê bewerken in Canada, landbouw- te doen ontstaan in verschillende van het land en andere misdaden, het plaatsen van bommen in schepen f vernielen van munitiefabrieken. s wordt gewaarschuwd, dat nog y Duitsch geld wordt gezonden met au'oil pacifistische propaganda te maken. g> (Hdbl.) ziJn —o- telel gcil „iCHWe inchtaanval. jn, 26 Sept. Officieel. In den nacht Ul op 25 September deed een sterk VOï*C on(j-r marine-luchtschepen met zichtbaar 2g98Ut»?S^eh aanval op versterkte plaat- 1 je Humber en in de streek tusscnen rbórough en Boston. Talrijke branden instortende gebouwen werden waarge- uL '6 luchtschepen keerden ondanks de elijke afweer door land- en zeestrijd- ten zonder schade of verliezen terug. st o- 0 llit Rusland. v\aaridag zouden sommige troepenafdee- K St. Petersburg getracht hebben homlinof uit het gerechtsgebouw te .ni om hem terstond terecht te stellen. \iijst-Russische buitenlandsche stammen lit A ltaï-gebergte hebben een parlement sien en een republiek gesticht. Naar Aersburg zonden zij bericht, dat zij de jnconcessie voor nietig verklaarden. In scholen h eft nu het Russisch plaats neten maken voor het Mongoolsch. luikbootenactic in de liddcllandscke Zee. Pb «Liverpool Courier® verneemt uit h epvaartkringen, dat de Fransche en de il lansche regeering tegen het einde van U{ ustus bijna alle havens in de Middel- uidsdhe Zee hebben gesloten met het oog het groote duikbootgevaar. De havens in vol stoomschepen, die niet konden zpMHB. Vooral de kolentransporten naar hrkrijk en Italië hadden veel vertraging, d verlies wordt geschat op400.000 ton, p niet meer zijn in te halen. De maand i]ustus is voor de scheepvaart in de tdellandsche Zee de nadeeligste geweest. De «Westminster Gaz^V,e« hamert er eens op, dat de Belgische kwestie de ts is ter beantwoording van de vraag, de Duitsche regeering ten aanzien van sdespogirigen te goeder trouw is en dat Engelschen op dien weg niet kunnen schieten, zoo lang ze niet weten, of de genpartij hem te dien opzichte geëffend eeft. Twee en twintig Duitsche krijgsgevangen ficieren zijn gedurende den nacht ont- ipt uit het interneeringskamp bij Not- fham, en tot dusver zijn er slechts zes v/eder gevat. Zij hadden een ondergrond- éche gang gemaakt naar het aangrenzende terrein, waaraan zij bij tusschenpoozen werkzaam waren, terwijl zij alle sporen tot het uur hunner vlucht zorgvuldig be dekten. Toen zij uit de gang gekomen waren, verspreidden zij zich in verschil lende richtingen. Nader wordt gemeld, dat thans in totaal negen der ontsnapte officieren aangehouden zijn, onder wie ook kapitein von Müller, de bekende commandant van de »Emden.« Een scherp oordeel. De »Bataille« schrijft«Verleden jaar heeft men ons verboden te zeggen, dat Frankrijk zijnen ondergang tegemoet snelt, indien het meer invoert dan zijn export bedraagt. Op "het oogenblik is de toestand echter reeds zoodanig geworden, dat men niet eens meer hoopt hem te kunnen ver bergen. In 1914 overtrof onze import den export met 1X milliard, in 1915 met 8 milliard, in '1916 met 10 milliard en thans is de toestand zóó, dat onze invoer 25 milliard meer bedraagt dan de export. Ons land was vóór den oorlog wereld bankier, na dezen oorlog zal het echter wereldschuldenaar zijn. Van alle volkeren, die aan den oorlog deelnemen, was Frankrijk het minst voorbereid op deze ellende, en het heeft juist de hevigste en langste stor men te weerstaan. BINNENLAND. Ecu handige rijwieldicf. Onder voorwendsel te behooren tot de landstormpüchtigen wist gisteren een jong- mensch in de kazerne te Gouda te komen. In afwachting van een nader onderzoek werd hij in het gebouw toegelaten. Toen hij zeide stukken te moeten wegbrengen werd hem een rijwiel verstrekt, waarop hij vertrok zonder terug te keeren. Slachtoffer van den duikbootoorlog. Een Nederlander, E. J. Dijkstra, af komstig uit Joure, is in de Middelandsche zee, als schipbreukeling van het getorpe deerde Engelsche «Scrapisoc, na langer dan een etmaal met eenige andere op een plank te hebben rondgedreven, daar afgeslagen en verdronken. o „Koffiemolens De rijkspolitie heeft in den omtrek van Eindhoven reeds bij zeer vole boeren oen inval gedaan en aanwezige groote koffie molens in beslag genomen. De eigenaars gebruikten deze molens om hun rogge of boekweit te malen. o S. s. „Ousel" getorpedeerd. Het Engelsche stoomschip «Ousel®, 13 September van Rotterdam naar Liverpool in convooi vertrokken, is in het Engelsche Kanaal getorpedeerd en gezonken. De opvarenden zijn te Dover geland. Be Kolciinood, Vanwege de Rijkskolendistributie is aan ondernemers van passagiersbootdiensten aangezegd, dat des Zondags niet meer ge varen mag worden. Voor Zondag 1.1. was nog een beperkte dienst toegestaan, maar- volgende Zondagen zullen alle diensten moeten vervallen. De directies van ondernemingen, welker booten niet aan spoorlijnen liggende plaatsen aandoen, stellen pogingen in het werk om voor haar booten een beperkten Zondags dienst te mogen behouden. o Aan de gemeentegasfabriek te Vlaardingen is nog voor ten hoogste tien dagen steen kolen aanwezig. Heeft binnen dien tijd geen aanvoer plaats, dan zal Vlaardingen geheel in het donker zitten. Aan de fa briek worden inlichtingen omtrent zuinig gasverbruik gegeven. o 35000 gulden verduisterd. Te Middelburg is Zaterdag de 55-jarige onderwijzer L. uit Nieuw-Namen (gemeen- to Clinge) aangehouden, die als kassier van den Boerenbond en de Boerenleenbank aldaar in ongeveer 8 jaar totaal f32,000 heeft verduisterd. De man had bij zijn aanhouding een bedrag van ruim f 200 bij zich. Dinsdag heeft te Zandvoort, ongeveer ter plaatse waar een maand geleden een bader werd doodgeschoten, jhr. L. N. uit B., zich zeer ernstig verwond. De ongelukkige werd gevonden neuriënd met een browning in de hand. Eer» kogel was den rechterslaag binnengedrongen en had het achterhoofd verlaten. De heer L. N. was in staat zelf zijn naam op te geven en werd in het bezit gevonden van f 32.800 aan Hollandsch pa pier geld en 1/50 mark. Koffie cu Thee. Op 30 Sept, a.s. houdt de voorloopige regeling der koffie- en thee-distributie op te werken. De bedoeling was, op dit tijd stip de definitieve regeling in werking te doen treden. Intusschen is dit niet mogelijk gebleken, met het oog op de omvangrijke adminis tratieve voorbereiding met name de uitrei king der koffie- en thee-kaarten. Daarom zal nog eenmaal het lichaam der broodkaarten en wel die van de 28e week dienst moeten doen voor het verkrijgen van thee en koffie. Deze broodkaart is ech ter tot 4 October noodig voor het verkrij gen van brood, zoodat eerst op 5 October daarvan gebruik kan worden gemaakt van de koffie- en thee-distributie. In verband met een en ander is bepaald dat van 30 September tot 4 October geen koffie en thee mag gekocht of verkocht worden. Van 513 October zat dan het lichaam van de broodkaart der 28e week als thee- en koffiekaart moeten dienst doen en intusschen hoopt men met de definitieve regeling gereed te zijn, o Men denke er dus aan, dat op het li chaam der 27e broodkaart noch thee noch koffie mag worden afgeleverd. Alleen het lichaam van de 26e broodkaart blijft tot 30 September voor het verkrijgen van koffie of thee geldig. o Brandstof. Het gemeentebestuur van Utrecht, heeft in verbinding met andere gemeentebesturen, bij de regeering aangedrongen op de ver krijgbaarstelling in den komenden winter van cokes en andere zwarte brandstof tegen verlaagde prijzen, met het verzoek, het 9/10 gedeelte van het daarop vallende prijs verschil voor rekening van het rijk te nemen. Lage Tractamciitcn. die herziening cischcn. In de Ned. Herv. Kerk zijn nog 83 trac- tamenten van predikanten beneden de f 1200, 73 beneden f 1100 en 42 beneden f 1000. Een daarvoor geconstitueerde ver- eeniging stelt zich ten doel het minimum der predikantstractamenten te brengen op f 1400. Zij wil trachten een millioen gulden bijeen te zamelen, opdat uit de renten van dit kapitaal de schraalste trac- tamenten kunnen worden verhoogd. In verhooging tot het zielenaantal in het ge- heele land zal in de provincie Zuid-Holland ten minste f 300.000 bijeengebracht moe ten worden. De Koningin-Moeder heeft reeds een belangrijke gift voor dit doel doen toekomen. Hooi en Stroo. In een vergadering, uitgeschreven door fouragehandelaren, is opgericht de «Hol- landsche Vereeniging van (klein) handelaren in hooi en stroo«. Tot bestuursleden wei den gekozen de heeren N. Driehuis (Bode graven), voorz. C. Schouten (Berg-Am bacht), secr. N. v. Dijk (Waddingsveen), penningmeesterM. Bunnik (Gouda) en H. Zuidervaart (Uithoorn). Een 29-tal vertgeenwoordigde firma's trad als lid toe. Besloten werd, zoo taogelijk in overleg met de groothandelaren, te trachten op een betere regeling van de maximumprijzen van stroo bij den Minister van Landbouw aan te dringen, waarvoor aan het bestuur in die richting vrijheid van handelen werd gegeven. Daar de meeningen over het handhaven der contracten, zoowel bij groot- als bij kleinhandelaren, zeer uiteenloopen, werd besloten geen stroo te koopen alvorens deze quaestie was opgelost. o Leer. [Jet vakblad voor de schoenmakerij deelt mede, dat er van gesproken wordt 75.000 K.G. distributieleer over het geheele Rijk verdeeld, maandelijks uit te reiken, een behoorlijk bedrag, al gelooft het niet, dat dit quantum voldoende zal wezen en beant woorden aan de opgaven door de gemeenten gedaan rn.a.w. aan de verwachtingen, die men vooral in de groote steden hieromtrent stelde Indië en de Oorlog. Uit Singaradja (Bali) werd aan het »Bat. N.bU bericht, dat een Engelsche kruiser twee schepen van de Kon Kon. Pak. Mij. de »van Rees® en de «van Heemskerk in het gezicht van de kust aanhield en op eerstgenoemd schip de post van boord haalde en van een groote zak slechts een klein deel teruggaf de rest werd aangehouden. «Zoo gaat 't niet alleen met onze mail uit Nederland, neen, zelfs op onze brieven uit de kolonie zelf mogen we nu, wie weet, weer hoelang wachten. 200 millioen gulden noodig In verband met het bericht, dat spoedig een wetsontwerp zal verschijnen, waarbij de distributie van levensmiddelen wordt uitgebreid, meldt de Tel., dat door de Re geering, ter bestrijding van de kosten dier uitbreiding, binnenkort een bedrag zal aan vangen, dat niet ver van de tweehonderd millioen gulden zal blijven. Waarschuwing De Commissaris van Politie te Scheve- ningen maakt bekend, dat op 21 Septem ber 1917 in de zeewering onder Wasse naar is gevonden een mijn, die bij onder zoek door militairen bleek reeds gedemon teerd te zijn. Zeer waarschijnlijk is de in houd, een metalen bus met zeer ontplof bare lading, door onbevoegde personen er uit genomen en zal mogelijk door den' vinder te koop worden aangeboden. Een ieder zij gewaarschuwd met het oog op het daaraan verbonden levensgevaar indien hij in het bezit van een dergelijk voorwerp is of komt, onmiddelijk de politie of de militaire autoriteit te waarschuwen en het voorwerp onaangeroerd te laten. —0—' Zachtmoedige dieven. Terwijl Zondagmiddag de koffiehuishou der T. Bruinink, wonende aan de haven te Harderwijk, met zijn gezin voor enke le uren was uitgegaan, hebben onbekenden zich toegang tot zijn woning verschaft. Bij den terugkeer vond de familie de voor deur ongesloten en uit een linnekast in de achter de gelagkamer gelegen woonka mer bleken geledigd te zijn een ijzeren geldkistje met bankpapier en een cacaobus met zilvergeld. Het vreemde van deze inbraak is wel, dat voordeur, linnenkast en geldkistje met passende sleutels zijn geopend, daar deze geen van allen sporen van braak vertoo- nen, en verder dat in het geldkistje een bedrag van f 70 is achtergelaten. Be massa „vliegjes. Er zal wel kwalijk iemand gevonden worden in ons land, zegt het Hdbl. wien het de laatste drie dagen niet is opgeval len, dat er milliarden en nog eens milliar- den kleine «vliegjes® door de lucht zweef den. De jongen die een open kan met melk droeg, zag deze in enkele minuten bedekt met een.zwarte laag. Telkens plaat sten de kleine kriebelbeestjes zich op onze handen of het gezicht en veroorzaakten een irriteerend gevoel. De jas of mantel krioelde van het kleine goed. Onwillekeurig werd er gevraagd, wat dat voor »vliegjes« waren, en waar ze van- Ucicin kwamen. Wel nu, liet zjij 11 geen vlieg- jes«, maar gevleugelde bladluisjes. De ge schiedenis van dit schadelijke kleine goed, waarvan er alleen in ons land reeds een honderd vijftig verschillende soorten voor komen, is hoogst interessant en van ver scheidene nog lang niet volledig bekend. Buitsche watervliegtuigen te Vlissitigeu. Men meldt uii Vlissingen Dinsdagavond zijn hier twee watervliegtuigen binnenge sleept. Een dezer was een van bet nieuwe, zeer groote model. Een der inzittenden was zeer zwaar gewond, de drie anderen waren ongedeerd o Vermorzeld. Een zeer droevig ongeluk viel, naar de N. Prov. Gr. Ct. meldt, te Schildwolde voor. De kinderen van Geert Folkersma speelden bij den windmotor van den Zand- jerpolder. Ongelukkigerwijze geraakte het zevenjarig meisje met haar kleertjes vast aan de draaiende as van den windmotor, waardoor zij ettelijke honderde malen in het rond werd geslingerd en geheel ver morzeld later van de as werd genomen. Ecu onwillige bruigom. Het geval speelt te Hilversum. In het begin van 1916 vervoegden zich D. L. er» C. v. R. op het Raadhuis om in on dertrouw te gaan. Toen de trouwplech tigheid twee weken daarna zou volgen, liep de bruigom weg. In het begin van dit jaar kwamen zij andermaal op het raadhuis met de bood schap, dat ze nu wel trouwen wilden. Daar gaf men hun te verstaan, dat ze eerst weer in ondertrouw moesten gaan, en daartoe waren ze bereid, maar de ambtenaar van den Burgerlijken Stand, vreezende, dat er weer een kink in de kabel zou komen, eischte, dat zij een dug voor het huwelijk moesten verzekeren dat ze werkelijk trouwen wilden, dan zou hij de stukken in orde brengen. Wat de ambtenaar gevreesd had ge beurde het bruidspaar verscheen niet. Het duurde tot Vrijdag in ('e vorige week. Toen kwamen beiden weer op het raad huis met de mededeeling, dat zy den vol genden dag, Zaterdag, nu werkelijk wensch- teri te trouwen. Dit alles nadat zij dus voor den tweedon keer buitengewoon lang ondertrouwd wureri geweest Zuterdag te elf uur zou deze echtver bintenis dus gesloten worden. De amb tenaar vm den Burgerlyken Stand moest, geduld oefenen, ea het weid f df twaalf. Voor hei raadhuis, op de Kerkbïwfc. speelde zich in dat half uur een scène af, omdat de bruidegom niet naar boven wilde. Ten slotte liet hij zich daartoe bewegen, maar zoodra hij den ambtenaar zag, die hem den huwelijksketen zou aanleggen, maakte hij rechtsomkeert en liet de bruid in heftige gemoedsbeweging achter. De bruidegom is 45 jaar, de bruid telt 38 lentes. N. v. d. D. o Oude Deurkloppers. Hier zijn de deurkloppers zelden meer te zien, de huisbel en de electrisehe schel knop hebben het vaak zeer fraaie deur versiersel verdrongen, toen t'zijn practische waarde verloor. Beter stand gehouden hebben de kloppers in Engeland. Niet alleen in »Dickens« dagen, gelijk we uit zijn «Kerst sprookje in proza« weten, maar thans nog heeft menig oud heerenhuis een bronzen klopper aan zijn deur, som wijlen nog stammend uit Italië. Italië schijnt de bakermat der deurkloppers ge weest. Nergens waren er zooveel, en zooveel mooie, doch de tijd en de geldzucht heb ben er danig onder huisgehouden. Reeds in 1758 liet een Venetiaansch burger, Pietro Gradenigo da Santa Giustina, een Vlaamsch teekenaar, al wat hij nóg kon vinden ervan in beeld brengen en uitge ven onder den titel «Raccolta di Battao ri® verzameling van deurkloppers. Broodbesparing. Het bureau voor mededeelingen inzake de voedselvoorziening deelt mede, dat het verboden is bij den hoofdmaaltijd brood te gebruiken, dat door enkelen den raad is gegeven, alsdan in restauranten of hotels zelf brood mede te brengen, maar ook dit mag de ondernemer der inrichting niet toelaten, anders toch zou het voorschrift niet werken in de richting van broodbe sparing wat uit den aard der zaak de be doeling is. Benzine. Tot nu toe werd niet overgegaan om benzine bij particulieren op te vorderen. Toch zal dit waarschijnlijk moeten geschieutsuT** aangezien de voorraden zoo gering zijn, dat zelfs met spiritus vermengd (afgezien van het gereserveerde voor dorsch- motoren en steenkolenmijnen in Limburg) met een rantsoeneering van 50 pet., de industrieën niet langer dan 4 maanden van benzine kunnen worden voorzien. Uitroer ran jonge paarden. Aan de Veehandel wordt meegedeeld, dat de uitvoer van 1 -jarige ruins zeer spoedig te verwachten is. o Be distributie ran aardappelen. «Het Volk® meldt Volgens een ministerieele bekendmaking, zal met de distributie en rantsoeneering van aardappelen begonnen worden op 9 October. De prijs is nog niet bekend. Wel echter dat per hoofd en per week een rantsoen van 4 K.G. zal worden toegestaan. De invoer uit Nederland in Duitschland van alle soorten ooft en fruit in verschen toestand, onverschillig hoe verpakt, uitge zonderd druiven, is over Bentheim thans toegestaan, vrij van inkomende rechten. (N. R. Ct.) Steenkolenroorziening. In de zitting van Woensdag 26 Sept. deelde de Minister van Waterstaat, de heer Lely, mede dat zijn departement in over leg met de spoorweg-maatschappijen tot de conclusie is gekomen, dat zoowel te Weert als te Venlo overlaadplaatsen moe ten worden gemaakt. Eerst komt Weert aan de beurt, omdat de overlaadplaats al daar ongeveer de helft zal kosten van die te Venlo. Be boereu staken. De boeren van Oosterlüjk-Noord-Brabant hebben dezer dagen de'biljetten ontvangen voor de verkrijging v/an veevoeder. Deze biljetten moesten («gevuld worden en onder teekend aan ''e betrokken commissie terug gezonden. De boeren hebben dit en bloc geweigerd en zonden de biljetten ongetee- kerid terug. Te St. Oederode werd den boeren be volen op bet gemeentehuis een aangifte nopens hun bedrijf te doen. Slechts en kelen verschenen vele honderden bleven thuis. Steenkolen. De Friesland, vari de Scheepvaart- en Steenkolen-maatschappij te Rotterdam, is met 800 ton steenkolen uit Londen aan gekomen. IIEUEL V: m militaire en industrie-inrichtingen 9

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 5